தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

21-30

 • 21-30

  21. pAlai
  'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
  tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
  av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
  tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
  5
  maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
  cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
  vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
  pal vERu veRukkai tarukam vallE,
  ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
  10
  mel aviz am cinai pulampa, vallOn
  kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
  marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
  curam cel maLLar curiyal tURRum,
  enRUz n'inRa pun talai vaippil,
  15
  parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
  irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
  men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
  cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
  iriyaR piNaval tINTalin, parIic
  20
  ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
  paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
  val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
  URAtu iTTa uvalaik kUval,
  veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
  25
  ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
  irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
  perug kal attam vilagkiya kATE.
  poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

  22. kuRijci
  aNagkuTai n'eTu varai ucciyin izitarum
  kaNam koL aruvik kAn kezu n'ATan
  maNam kamaz viyal mArpu aNagkiya cellal
  itu ena aRiyA maRuvaraR pozutil,
  5
  'paTiyOrt tEytta pal pukazt taTak kai
  n'eTu vET pENat taNikuvaL ivaL' ena,
  mutu vAyp peNTir atu vAy kURa,
  kaLam n'anku izaittu, kaNNi cUTTi,
  vaLa n'akar cilampap pATi, pali koTuttu,
  10
  uruvac cen'tinai kurutiyoTu tUuy,
  muruku ARRuppaTutta uru kezu n'aTu n'AL,
  Aram n'ARa, aru viTart tatain'ta
  cAraR pal pU vaNTu paTac cUTi,
  kaLiRRu irai terIiya pArval otukkin
  15
  oLittu iyagkum marapin vayap puli pOla,
  n'al manai n'eTu n'akark kAvalar aRiyAmai
  tan n'acai uLLattu n'am n'acai vAyppa,
  in uyir kuzaiya muyagkutoRum meym malin'tu,
  n'akkanen allenO yAnE eytta
  20
  n'Oy taNi kAtalar vara, INTu
  Etil vElaRku ulan'tamai kaNTE?
  varaiviTai vaittup pirin'ta kAlattu, talaimakaL ARRALAka,tOzi talaimakanai iyaRpazippa, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu;talaimakan iravukkuRi van'tu ciRaippuRattAnAka, tOziyAR colleTukkappaTTut talaima

  23. pAlai
  maNkaN kuLirppa, vIcit taN peyal,
  pATu ulan'tanRE, paRaik kural ezili;
  putalmicait taLavin ital muT cen' n'anai
  n'erugku kulaip piTavamoTu orugku piNi aviza,
  5
  kATE kammenRanRE; avala,
  kOTu uTain'tanna kOTaR paim payir,
  patavin pAvai, munaii, matavu n'aTai
  aNNal iralai amar piNai tazIi,
  taN aRal parukit tAzn'tupaTTanavE;
  10
  anaiyakol vAzi, tOzi! manaiya
  tAzvin n'occi, cUzvana malarum
  mauval, mAc cinai kATTi,
  av aLavu enRAr, ANTuc cey poruLE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  24. mullai
  vELAp pArppAn vALaran' tumitta
  vaLai kaLain'tu ozin'ta kozun'tin anna,
  taLai piNi avizA, curi mukap pakanRai,
  citaral am tuvalai tUvalin, malarum
  5
  taii n'inRa taN peyal kaTain'AL,
  vayagku katir karan'ta vATai vaikaRai,
  vicumpu urivatupOl, viyal iTattu ozuki,
  magkul mA mazai, ten pulam paTarum
  pani irug kagkulum tamiyaL n'In'ti,
  10
  tam UrOLE, n'annutal; yAmE,
  kaTi matil katavam pAytalin, toTi piLan'tu,
  n'uti mukam mazukiya maNNai veN kOTTu,
  ciRu kaN yAnai n'eTu n'A oN maNi,
  kazip piNik kaRait tOl pozi kaNai utaippu,
  15
  tazagkukural muracamoTu muzagkum yAmattu,
  kazittu uRai ceRiyA vALuTai eRuzt tOL,
  iravut tuyil maTin'ta tAnai,
  uravuc cina vEn'tan pAcaRaiyEmE.
  talaimakan paruvag kaNTu colliyatu. vinaimuRRum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - AvUr mUlag kizAr

  25. pAlai
  "n'eTug karaik kAnyARRuk kaTum punal cAay,
  avir aRal koNTa viravu maNal akan tuRait
  taN kayam n'aNNiya poziltoRum, kAjcip
  pain' tAtu aNin'ta pOtu mali ekkar,
  5
  vatuvai n'ARRam putuvatu kajala,
  mA n'anai kozutiya maNi n'iRa irug kuyil
  paTu n'A viLi yAnaTun'inRu, alkalum
  uraippa pOla, Uz koLpu kUva,
  inac citar ukutta ilavattuAgkaN,
  10
  cinaip pUg kOgkin n'uN tAtu pakarn'ar
  pavaLac ceppil pon corin'tanna,
  ikazun'ar ikazA iLa n'AL amaiyam
  ceytOr manRa kuRi" ena, n'I n'in
  paital uNkaN pani vArpu uRaippa,
  15
  vArAmaiyin pulan'ta n'ejcamoTu,
  n'Oval, kuRumakaL! n'Oyiyar, en uyir!' ena,
  melliya iniya kURi, vallE
  varuvar vAzi tOzi! porun'ar
  cel camam kaTan'ta vil kezu taTak kaip
  20
  potiyiR celvan, polan'tErt titiyan,
  in icai iyattin kaRagkum
  kalmicai aruviya kATu iRan'tOrE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ollaiyUr tan'ta pUtap pANTiyan

  26. marutam
  kUn muL muLLik kuvikulaik kazanRa,
  mIn muL anna, veN kAl mA malar
  poytal makaLir vizavu aNik kUTTum
  av vayal n'aNNiya vaLam kEz Uranaip
  5
  pulattal kUTumO tOzi! alkal
  perug katavu poruta yAnai maruppin
  irumpu cey toTiyin Era Aki,
  mAk kaN aTaiya mArpakam porun'ti
  muyagkal viTAal ivai' ena mayagki,
  10
  'yAn Om' ennavum ollAr, tAm maRRu
  ivai pArATTiya paruvamum uLavE; iniyE
  putalvaR taTutta pAloTu taTaii,
  titalai aNin'ta tEm koL men mulai
  n'aRuj cAn'tu aNin'ta kEz kiLar akalam
  15
  vIgka muyagkal yAm vENTinamE;
  tIm pAl paTutal tAm ajcinarE; AyiTaik
  kavavuk kai n'ekizn'tamai pORRi, matavu n'aTaic
  cevili kai en putalvanai n'Okki,
  'n'allOrkku ottanir n'Iyir; iHtO
  20
  celvaRku ottanam, yAm' ena, mella en
  makanvayin peyartan'tEnE; atu kaNTu,
  'yAmum kAtalam, avaRku' enac cAay,
  ciRu puRam kavaiyinanAka, uRu peyal
  taN tuLikku ERRa pala uzu cej cey
  25
  maN pOl n'ekizn'tu, avaR kaluzn'tE
  n'ejcu aRaipOkiya aRivinERkE?
  talaimakan tOziyai vAyil vENTi, avaLAl tAn vAyil peRAtu,ARRAmaiyE vAyilAkap pukku, kUTiya talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pANTiyan kAnappEreyil tan'ta ukkirapperuvazuti

  27. pAlai
  "koTu vari irum puli tayagka, n'eTu varai
  ATu kazai iru vetir kOTaikku olkum
  kAnam kaTiya ennAr, n'Am aza,
  n'inRatu il poruT piNic cenRu ivaN tarumAr,
  5
  celpa" enpa' enpOy! n'alla
  maTavaimanRa n'IyE; vaTavayin
  vEgkaTam payan'ta veN kOTTu yAnai,
  maRap pOrp pANTiyar aRattin kAkkum
  koRkai am perum tuRai muttin anna
  10
  n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy
  takaippat tagkalar Ayinum, ikappa
  yAgganam viTumO maRRE tEm paTat
  teL n'Irkku ERRa tiraL kAR kuvaLaip
  perun'takai citaittum, amaiyA, parun'tu paTa,
  15
  vEttu amark kaTan'ta venRi n'al vEl
  kurutiyoTu tuyalvan'tanna n'in
  ari vEy uNkaN amartta n'OkkE?
  celavu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaikkaNakkAyanAr

  28. kuRijci
  meyyin tIrA mEvaru kAmamoTu
  eyyAy Ayinum, uraippal tOzi!
  koyyA munnum, kural vArpu, tinaiyE
  aruvi AnRa paig kAl tORum
  5
  iruvi tOnRina palavE. n'IyE,
  muruku muraNkoLLum tEm pAy kaNNi,
  pariyal n'AyoTu pal malaip paTarum
  vETTuvaR peRaloTu amain'tanai; yAza n'in
  pUk kezu toTalai n'uTagka, ezun'tu ezun'tu,
  10
  kiLLait teL viLi iTaiiTai payiRRi,
  Agku Agku ozukAy Ayin, annai,
  'ciRu kiLi kaTital tERRAL, ivaL' ena,
  piRart tan'tu n'iRukkuvaL Ayin,
  uRaRku aritu Akum, avan malarn'ta mArpE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. - pANTiyan aRivuTain'ampi

  29. pAlai
  "toTagku vinai tavirA, acaivu il n'On tAL,
  kiTan'tu uyir maRukuvatuAyinum, iTam paTin
  vIz kaLiRu micaiyAp puliyinum ciRan'ta
  tAzvu il uLLam talaitalaic ciRappa,
  5
  ceyvinaikku akanRa kAlai, eHku uRRu
  iru vERu Akiya teri taku vanappin
  mAvin n'aRu vaTi pOla, kANtoRum
  mEval taNTA makiz n'Okku uNkaN
  n'inaiyAtu kazin'ta vaikal, enaiyatUum,
  10
  vAzalen yAn" enat tERRi, pal mAN
  tAzak kURiya takaicAl n'al mozi
  maRan'tanir pORir em' enac ciRan'ta n'in
  eyiRu kezu tuvar vAy in n'akai azugka
  vinaval AnAp punaiizai! kEL ini
  15
  vemmai taNTA eri uku paRan'talai,
  kommai vATiya iyavuL yAnai
  n'Ir marugku aRiyAtu, tEr marugku OTi,
  aRu n'Ir ampiyin n'eRimutal uNagkum
  uLLun'arp panikkum Ukku arug kaTattiTai,
  20
  eLLal n'OnAp poruL taral viruppoTu
  n'ANut taLai Aka vaiki, mAN vinaikku
  uTampu ANTu ozin'tamai allatai,
  maTam kezu n'ejcam n'in uzaiyatuvE!
  vinai muRRi mINTa talaimakan, 'emmaiyum n'inaittaRitirO?' enRa talaimakaTkuc colliyatu. - veLLATiyanAr

  30. n'eytal
  n'eTug kayiRu valan'ta kuRug kaN av valai,
  kaTal pATu aziya, ina mIn mukan'tu,
  tuNai puNar uvakaiyar parata mAkkaL
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan tuvanRi,
  5
  uppu oy umaNar arun' tuRaipOkkum
  ozukai n'On pakaTu oppak kuzIi,
  ayir tiNi aTaikarai olippa vAgki,
  perug kaLam tokutta uzavar pOla,
  iran'tOr vaRug kalam malka vIci,
  10
  pATu pala amaittu, koLLai cARRi,
  kOTu uyar tiNi maNal tujcum tuRaiva!
  perumai enpatu keTumO oru n'AL
  maNNA muttam arumpiya punnait
  taN n'aRug kAnal van'tu, 'n'um
  15
  vaNNam evanO?' enRanir celinE?
  pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - muTagkik kiTan'ta n'eTujcEralAtan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:16:52(இந்திய நேரம்)