தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MAn(marai, Iralai, N'avvi, Kalai, MA, Uzai, Tiri Maruppu ERRu, ERu)-mAn(marai, Iralai, N'avvi, Kalai, MA, Uzai, Tiri Maruppu ERRu, ERu)

 • mAn(marai, iralai, n'avvi, kalai, mA, uzai, tiri maruppu ERRu, ERu)

  3. pAlai
  irug kazi mutalai mEen'tOl anna
  karug kAl Omaik kANpu in peruj cinaik
  kaTiyuTai n'anan'talai, InRu iLaippaTTa,
  koTu vAyp pETaikku alkuirai tarIiya,
  5
  mAnRu vETTu ezun'ta cej cevi eruvai
  vAn tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
  tuLagku n'aTai maraiyA valam paTat tolaicci,
  oN ceg kuruti uvaRRi uNTu arun'tupu,
  pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
  10
  koLLai mAn'tarin AnAtu kavarum
  pul ilai marAatta akan cEN attam,
  kalam taral uLLamoTu kaziyak kATTi,
  pin n'inRu turakkum n'ejcam! n'in vAy
  vAypOl poymmozi evvam en kaLaimA
  15
  kavir itaz anna kANpu in cev vAy,
  am tIm kiLavi, Ay izai, maTan'tai
  koTug kuzaikku amartta n'Okkam
  n'eTuj cEN Ar iTai vilagkum jAnRE?
  mun oru kAlattu, n'ejcinAl poruL valikkappaTTup pirin'tAn, talaimakan; pirin'tu iTaic curattininRu avaL n'alam n'ayan'tu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRippOy, poruL muTittu van'ta talaimakan, pinnum poruL

  4. mullai
  mullai vain' n'unai tOnRa, illamoTu
  paig kAR konRai men piNi aviza,
  irumpu tirittanna mA iru maruppin,
  paral aval aTaiya, iralai, teRippa,
  5
  malarn'ta jAlam pulampu puRakkoTuppa,
  karuvi vAnam kataz uRai citaRi,
  kAr ceytanRE, kavin peRu kAnam.
  kuragku uLaip polin'ta koycuvaR puravi,
  n'arampu Arttanna, vAgku vaLpu ariya,
  10
  pUtta pogkart tuNaiyoTu vatin'ta
  tAtu uN paRavai pEtuRal ajci,
  maNi n'A Artta mAN vinait tEran,
  uvakkAN tOnRum kuRum poRai n'ATan,
  kaRagku icai vizavin uRan'taik kuNAtu,
  15
  n'eTum perug kunRattu amanRa kAn'taT
  pOtu aviz alarin n'ARum
  Ay toTi arivai! n'in mAN n'alam paTarn'tE.
  tOzi talaimakaLaip paruvag kATTi vaRpuRuttiyatu. - kuRugkuTi marutanAr

  7. pAlai
  'mulai mukamceytana; muL eyiRu ilagkina;
  talai muTicAnRa; taN tazai uTaiyai;
  alamaral AyamoTu yAgkaNum paTAal;
  mUppuTai mutu pati tAkkuaNagku uTaiya;
  5
  kAppum pUNTicin; kaTaiyum pOkalai;
  pEtai allai mEtaiam kuRumakaL!
  petumpaip paruvattu otugkinai, puRattu' ena,
  oN cuTar n'al il arug kaTi n'Ivi,
  tan citaivu aRital ajci in cilai
  10
  ERuTai inatta, n'ARu uyir n'avvi!
  valai kAN piNaiyin pOki, Igku Or
  tolaivu il veL vEl viTalaiyoTu, en makaL
  ic curam paTartan'tOLE. AyiTai,
  attak kaLvar A tozu aRuttena,
  15
  piRpaTu pUcalin vazivazi OTi,
  meyt talaippaTutalcellEn; it talai,
  n'innoTu vinaval kELAy! ponnoTu
  pulip pal kOtta pulampu maNit tAli,
  olik kuzaic ceyalai uTai mAN alkul,
  20
  Ay cuLaip palavin mEy kalai utirtta
  tuyt talai veN kAz peRUum
  kal kezu ciRukuTik kAnavan makaLE.
  makaTpOkkiya cevilittAy curattiTaip pincenRu, n'avvippiNAkkaNTu, colliyatu. - kayamanAr.

  14. mullai
  'arakkattu anna cen' n'ilap peru vazi,
  kAyAj cemmal tAay, pala uTan
  Iyal mUtAy varippa, pavaLamoTu
  maNi miTain'tanna kunRam kavaiiya
  5
  am kATTu Ar iTai, maTap piNai tazIi,
  tiri maruppu iralai pul arun'tu ukaLa,
  mullai viyan pulam parappi, kOvalar
  kuRum poRai marugkin n'aRum pU ayara,
  patavu mEyal arun'tu matavu n'aTai n'al An
  10
  vIgku mAN ceruttal, tIm pAl piliRRa,
  kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
  mAlaiyum uLLAr Ayin, kAlai
  yAgku Akuvamkol? pANa!' enRa
  manaiyOL col etir collalcellEn,
  15
  cevvazi n'al yAz icaiyinen, paiyena,
  kaTavuL vAztti, paiyuL meyn' n'iRuttu,
  avar tiRam celvEn kaNTanen, yAnE
  viTu vicaik kutirai vilagku pari muTuka,
  kal porutu iragkum pal Ar n'Emik
  20
  kAr mazai muzakku icai kaTukkum,
  munai n'al Uran, punai n'eTun' tErE.
  pANan tanakkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - okkUr mAcAttanAr

  23. pAlai
  maNkaN kuLirppa, vIcit taN peyal,
  pATu ulan'tanRE, paRaik kural ezili;
  putalmicait taLavin ital muT cen' n'anai
  n'erugku kulaip piTavamoTu orugku piNi aviza,
  5
  kATE kammenRanRE; avala,
  kOTu uTain'tanna kOTaR paim payir,
  patavin pAvai, munaii, matavu n'aTai
  aNNal iralai amar piNai tazIi,
  taN aRal parukit tAzn'tupaTTanavE;
  10
  anaiyakol vAzi, tOzi! manaiya
  tAzvin n'occi, cUzvana malarum
  mauval, mAc cinai kATTi,
  av aLavu enRAr, ANTuc cey poruLE!
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  32. kuRijci
  n'erun'al ellai Enal tOnRi,
  tiru maNi oLirvarum pUNan van'tu,
  puravalan pOlum tORRam uRazkoLa,
  iraval mAkkaLin paNimozi payiRRi,
  5
  ciRu tinaip paTu kiLi kaTIiyar, pal mAN
  kuLir koL taTTai matan ila puTaiyA,
  'cUraramakaLirin n'inRa n'I maRRu
  yAraiyO? em aNagkiyOy! uNku' enac
  ciRupuRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
  10
  iku peyal maNNin jekizpu, ajar uRRa en
  uL avan aRital ajci, uL il
  kaTiya kURi, kai piNi viTAa,
  verUum mAn piNaiyin orIi, n'inRa
  en urat takaimaiyin peyarttu, piRitu envayin
  15
  colla valliRRum ilanE; allAn'tu,
  inam tIr kaLiRRin peyarn'tOn inRum
  tOlAvARu illai tOzi! n'Am cenmO.
  cAy iRaip paNait tOT kizamai tanakkE
  mAcu inRAtalum aRiyAn, EcaRRu,
  20
  en kuRaip puRanilai muyalum
  aNkaNALanai n'akukam, yAmE.
  pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu; tOzikkut talaimakaL coRRatUum Am.- n'alveLLiyAr

  34. mullai
  ciRu karum piTavin veN talaik kuRum putal
  kaNNiyin malarum taN n'aRum puRavil,
  toTutOR kAnavan kavai poRuttanna
  iru tiri maruppin aNNal iralai
  5
  ceRi ilaip patavin ceg kOl men kural
  maRi ATu marugkin maTap piNai arutti,
  teL aRal tazIiya vAr maNal aTaikarai,
  melkiTu kavuLa tujcu puRam kAkkum
  perun'takaikku uTain'ta n'ejcam EmuRa,
  10
  celka, tErE n'al valam peRun'a!
  pacai kol mel viral, perun' tOL, pulaitti
  tuRai viTTanna tU mayir ekinam
  tuNaiyoTu tiLaikkum kAppuTai varaippil,
  cen' tArp paig kiLi munkai En'ti,
  15
  'inRu varal uraimO, cenRicinOr tiRattu' ena,
  illavar aRital ajci, mellena
  mazalai in col payiRRum
  n'ANuTai arivai mAN n'alam peRavE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  39. pAlai
  'ozittatu pazitta n'ejcamoTu vazip paTarn'tu,
  uLLiyum aRitirO, em?' ena, yAza n'in
  muL eyiRRut tuvar vAy muRuval azugka,
  n'Oy mun'tuRuttu n'otumal moziyal; n'in
  5
  Ay n'alam maRappenO maRRE? cEN ikan'tu
  oli kazai picain'ta jeli cori oN poRi
  paTu jemal putaiyap potti, n'eTu n'ilai
  muLi pul mImicai vaLi cuzaRRuRAak
  kATu kavar perun' tI OTuvayin OTalin,
  10
  atar keTuttu alaRiya cAttoTu orAgku
  matar puli verIiya maiyal vEzattu
  inam talai mayagkiya n'anan' talaip perug kATTu,
  jAnRu tOnRu avir cuTar mAnRAl paTTena,
  kaL paTar Oti! n'iR paTarn'tu uLLi,
  15
  aruj celavu ARRA Ar iTai, jerErenap
  paran'tu paTu pAyal n'avvi paTTena,
  ilagku vaLai ceRiyA ikutta n'OkkamoTu,
  n'ilam kiLai n'inaivinai n'inRa n'iR kaNTu,
  'innakai'! inaiyam Akavum, emvayin
  20
  UTal yAgku van'tanRu?' ena, yAza n'in
  kOTu En'tu puruvamoTu kuvavu n'utal n'Ivi,
  n'aRug katuppu uLariya n'annar amaiyattu,
  vaRug kai kATTiya vAy al kanavin
  ERRu EkkaRRa ulamaral
  25
  pORRAy Akalin, pulattiyAl, emmE!
  poruL muRRiya talaimakan talaimakaLaik kaNTu colliyatu.- maturaic cegkaNNanAr

  49. pAlai
  'kiLiyum, pan'tum, kazagkum, veyyOL
  aLiyum, anpum, cAyalum, iyalpum,
  munn'AL pOlAL; iRIiyar, en uyir' ena,
  koTun' toTaik kuzaviyoTu vayinmarattu yAtta
  5
  kaTug kaT kaRavaiyin ciRupuRam n'Okki,
  kuRuka van'tu, kuvavun'utal n'Ivi,
  mellenat tazIiyinEnAka, en makaL
  n'annar Akattu iTaimulai viyarppa,
  pal kAl muyagkinaLmannE! annO!
  10
  viRal miku n'eTun'takai pala pArATTi,
  vaRan n'izal acaii, vAn pulan'tu varun'tiya
  maTa mAn acA inam tiragku maral cuvaikkum
  kATu uTankazital aRiyin tan'tai
  alkupatam mikutta kaTiuTai viyal n'akar,
  15
  celvuzic celvuzi meyn'n'izal pOla,
  kOtai AyamoTu Orai tazIi,
  tOTu amai aric cilampu olippa, avaL
  ATuvazi ATuvazi, akalEnmannE!
  uTanpOyina talaimakaLai n'inain'tu, cevilittAy manaiyinkaN varun'tiyatu. - vaNNappuRak kan'tarattanAr

  69. pAlai
  Ayn'alam tolain'ta mEniyum, mA malart
  takai vanappu izan'ta kaNNum, vakai ila
  vaNNam vATiya variyum, n'Okki,
  Azal AnRicin n'IyE. uritinin
  5
  Ital inpam veHki, mEvarac
  cey poruL tiRavar Aki, pul ilaip
  parArai n'elli am puLit tiraL kAy
  kAna maTa maraik kaNan'irai kavarum
  vEnil attam ennAtu, EmuRRu,
  10
  viN poru n'eTug kuTai iyal tEr mOriyar
  pon punai tikiri tiritarak kuRaitta
  aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, enaiyatUum
  n'ITalar vAzi, tOzi! ATu iyal
  maTa mayil ozitta pIli vArn'tu, tam
  15
  cilai mAN val vil cuRRi, pala mAN
  ampuTaik kaiyar araN pala n'URi,
  n'ankalam tarUum vayavar perumakan
  cuTar maNip perum pUN Aay kAnattut
  talai n'AL alarin n'ARum n'in
  20
  alar mulai Akattu in tuyil maRan'tE.
  'poruLvayiR pirin'tu n'ITTittAn, talaimakan' enak kavanRa talaimakaTku, 'varuvar' enpatu paTac collit tOzi ARRuvittatu.- umaTTUr kizAr makanAr paragkoRRanAr

  71. pAlai
  n'iRain'tOrt tErum n'ejcamoTu, kuRain'tOr
  payan inmaiyin paRRu viTTu, orUum
  n'ayan il mAkkaL pOla, vaNTinam
  cunaip pU n'Ittu, cinaip pUp paTara,
  5
  mai il mAn inam maruLa, paiyena
  ven'tu ARu ponnin an'ti pUppa,
  aiyaRivu akaRRum kaiyaRu paTarOTu
  akal iru vAnam am majcu Ina,
  pakal ARRuppaTutta pazagkaN mAlai,
  10
  kAtalarp pirin'ta pulampin n'Otaka,
  Ar ajar uRun'ar aru n'iRam cuTTik
  kUr eHku eRijarin alaittal AnAtu,
  eL aRa iyaRRiya n'izal kAN maNTilattu
  uL Utu Aviyin paippaya n'uNuki,
  15
  matukai mAytal vENTum peritu azin'tu,
  itu kol vAzi, tOzi! en uyir
  vilagku veg kaTu vaLi eTuppat
  tuLagku marap puLLin tuRakkum pozutE?
  poruLvayiR pirin'ta iTattu ARRALAya talaimakaTkut tOzi colliyatu - an'tiyiLagkIranAr

  74. mullai
  vinai valampaTutta venRiyoTu makiz ciRan'tu,
  pOr val iLaiyar tAL valam vAztta,
  taN peyal pozin'ta paituRu kAlai,
  kuruti uruvin oN cem mUtAy
  5
  peru vazi marugkil ciRu pala varippa,
  paig koTi mullai men patap putu vI
  veN kaLar arimaNal n'an pala tAay,
  vaNTu pOtu avizkkum taN kamaz puRavil,
  karug kOTTu iralaik kAmar maTap piNai
  10
  maruNTa mAn n'Okkam kANtoRum, 'n'in n'inain'tu
  "tiN tEr valava! kaTavu" enak kaTaii,
  inRE varuvar; AnRikam pani' ena,
  vanpuRai in col n'an pala payiRRum
  n'in valittu amaikuvenmannO alkal
  15
  punkaN mAlaiyoTu porun'ti, koTug kOR
  kallAk kOvalar Utum
  val vAyc ciRu kuzal varuttAkkAlE!
  talaimakan pirivinkaN azin'ta kizatti vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - maturaik kavuNiyan pUtattanAr

  82. kuRijci
  ATu amaik kuyinRa avir tuLai marugkin
  kOTai av vaLi kuzalicai Aka,
  pATu in aruvip pani n'Ir in icai
  tOTu amai muzavin tutai kural Aka,
  5
  kaNak kalai ikukkum kaTug kuraR tUmpoTu,
  malaip pUj cAral vaNTu yAz Aka,
  in pal imiz icai kETTu, kali ciRan'tu,
  man'ti n'al avai maruLvana n'Okka,
  kazai vaLar aTukkattu, iyali ATu mayil
  10
  n'anavup puku viRaliyin tOnRum n'ATan
  uruva val viR paRRi, ampu terin'tu,
  ceruc cey yAnai cel n'eRi vinAay,
  pular kural EnaR puzaiyuTai oru ciRai,
  malar tAr mArpan, n'inROR kaNTOr
  15
  palartil, vAzi tOzi! avaruL,
  Ar iruT kagkul aNaiyoTu porun'ti,
  Or yAn Akuvatu evankol,
  n'Ir vAr kaNNoTu, n'ekiz tOLEnE?
  tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatu. - kapilar

  86. marutam
  uzun'tu talaippeyta kozug kaLi mitavai
  peruj cORRu amalai n'iRpa, n'irai kAl
  taN perum pan'tart taru maNal jemiri
  manai viLakkuRuttu, mAlai toTari,
  5
  kanai iruL akanRa kavinpeRukAlai;
  kOL kAl n'Igkiya koTu veN tigkaL
  kETu il vizup pukaz n'AL talaivan'tena,
  uccik kuTattar, puttakal maNTaiyar,
  potu cey kampalai mutu cem peNTir
  10
  munnavum pinnavum muRai muRai tarattara,
  putalvaR payan'ta titalai av vayiRRu
  vAl izai makaLir n'Alvar kUTi,
  'kaRpinin vazAa, n'aR pala utavip
  peRROR peTkum piNaiyai Aka!' ena,
  15
  n'IroTu corin'ta Ir itaz alari
  pal irug katuppin n'elloTu tayagka,
  vatuvai n'al maNam kazin'ta pinRai,
  kallen cummaiyar, jerErenap pukutan'tu,
  'pEr iRkizatti Aka' enat tamar tara,
  20
  Or iR kUTiya uTan puNar kagkul,
  koTum puRam vaLaii, kOTik kaligkattu
  oTugkinaL kiTan'ta Or puRam tazIi,
  muyagkal viruppoTu mukam putai tiRappa,
  ajcinaL uyirttakAlai, 'yAza n'in
  25
  n'ejcam paTarn'tatu ejcAtu urai' ena,
  in n'akai irukkai, pin yAn vinavalin,
  cej cUTTu oN kuzai vaN kAtu tuyalvara,
  akam mali uvakaiyaL Aki, mukan ikuttu,
  oyyena iRaijciyOLE mAvin
  30
  maTam koL mataiiya n'Okkin,
  oTugku Ir Oti, mAayOLE.
  vAyil maRutta tOzikkut talaimakan colliyatu. talaimakaLaik kUTi inpuRRirun'ta talaimakan paNTu n'ikazn'tatu coRRu inpuRRirun'tatUumAm,- n'allAvUr kizAr

  91. pAlai
  viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
  vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
  aruvi AnRa peru varai marugkil
  cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
  5
  pAci tinRa paig kaN yAnai
  Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
  vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
  arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
  perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
  10
  iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
  kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
  n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
  vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
  paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
  15
  taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
  muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
  kuTan'ATu peRinum taviralar
  maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

  97. pAlai
  'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
  vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
  pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
  iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
  5
  irug kal muTukkart tiRRi keNTum
  kolai vil ATavar pOla, palavuTan
  perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
  aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
  irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
  10
  n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
  akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
  n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
  vayalai vEli viyalUr anna, n'in
  alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
  15
  Azal' enRi tOzi! yAza en
  kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
  aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
  aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
  tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
  20
  kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
  iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
  pukai purai am majcu Ura,
  n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?
  vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  107. pAlai
  n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
  anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
  en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
  karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
  5
  irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
  n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
  olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
  An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
  vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
  10
  pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
  kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
  val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
  uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
  innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
  15
  oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
  am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
  pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
  marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
  mAlai in tuNaiAki, kAlaip
  20
  pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
  maNa manai kamazum kAnam
  tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.
  tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

  112. kuRijci
  kUnal eNkin kuRu n'aTait tozuti
  citalai ceyta cen' n'ilaip puRRin
  maN punai n'eTug kOTu uTaiya vAgki,
  irai n'acaiip parikkum arain'AT kagkul
  5
  InRu aNi vayavup piNap pacittena, maRap puli
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu aTTuk kuzumum
  pani iruj cOlai, 'emiyam' ennAy,
  tIgku ceytanaiyE, Igku van'tOyE;
  n'AL iTaippaTin, en tOzi vAzAL;
  10
  tOLiTai muyakkam n'Iyum veyyai;
  kaziyak kAtalar Ayinum, cAnROr
  paziyoTu varUum inpam veHkAr;
  varaiyin evanO? vAn tOy veRpa!
  kaNak kalai ikukkum kaRi ivar cilampin
  15
  maNappu arug kAmam puNarn'tamai aRiyAr,
  tonRu iyal marapin manRal ayara,
  peN kOL ozukkam kaN koLa n'Okki,
  n'otumal virun'tinam pOla, ivaL
  putu n'AN oTukkamum kANkuvam, yAmE.
  iravukkuRi van'ta talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colli, varaivu kaTAyatu. - n'eytaRcAyttuytta AvUr kizAr

  121. pAlai
  n'Am n'akai uTaiyam n'ejcE! kaTun' teRal
  vEnil n'ITiya vAn uyar vazin'AL,
  vaRumai kUriya maN n'Irc ciRu kuLat
  toTukuzi marugkil tuvvAk kalagkal
  5
  kanRuTai maTap piTik kayan'talai maNNi,
  cERu koNTu ATiya vERupaTu vayak kaLiRu
  ceg kOl vAl iNar tayagkat tINTi,
  cori puRam urijiya n'eRi ayal marA attu
  alkuRu vari n'izal acaii, n'ammoTu
  10
  tAn varum enpa, taTa men tOLi
  uRukaN mazavar uruL kINTiTTa
  ARu cel mAkkaL cORu poti veN kuTai
  kanai vicaik kaTu vaLi eTuttalin, tuNai cettu
  veruL ERu payirum AgkaN,
  15
  karu muka mucuvin kAnattAnE.
  tOziyAl talaimakaLai uTanvarum enak kETTa talaimakan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'Akan

  129. pAlai
  'uLLal vENTum ozin'ta pin' ena
  n'aLLen kagkul n'aTugku tuNai Ayavar
  n'in maRan'tu uRaital yAvatu? 'pul maRain'tu
  alagkal vAn kazai utirn'el n'Okki,
  5
  kalai piNai viLikkum kAnattu AgkaN,
  kal cErpu irun'ta katuvAyk kurampait
  tAzimutaR kalitta kOzilaip paruttip
  poti vayiRRu iLag kAy pETai UTTi,
  pOkil piLan'tiTTa pogkal veN kAz
  10
  n'alkUr peNTir alkaR kUTTum
  kalagkumunaic cIRUr kai talaivaippa,
  kozuppu A tinRa kUrm paTai mazavar,
  ceruppuTai aTiyar, teN cunai maNTum
  aruj curam ariyaalla; vAr kOl
  15
  tirun'tu izaip paNait tOL, tEn n'ARu katuppin,
  kuvaLai uNkaN, ivaLoTu celaRku' ena
  n'ejcu vAy avizn'tanar kAtalar
  am cil Oti Ayizai! n'amakkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

  133. pAlai
  'kunRi anna kaNNa, kurUu mayir,
  pun tAL, veLLeli mOvAy ERRai
  cem paral murampil citarn'ta pUzi,
  n'al n'AL vEgkai vI n'ankanam varippa,
  5
  kAr talaimaNan'ta paim putaR puRavin,
  vil eRi pajciyin veN mazai tavazum
  kollai itaiya kuRum poRai marugkil,
  kari paran'tanna kAyAj cemmaloTu
  eri paran'tanna ilamalar viraii,
  10
  pUg kaluz cuman'ta tIm punaR kAn yARRu
  vAn koL tUval vaLi tara uNkum;
  emmoTu varutal vallaiyO maRRu?' enak
  kon onRu vinavinarmannE tOzi!
  ital muL oppin mukai mutir veTci
  15
  kol punak kurun'toTu kal aRait tAam
  miLai n'ATTu attattu Irj cuvaR kalitta
  vari maraR kaRikkum maTap piNait
  tirimaruppu iralaiya kATu iRan'tOrE.
  'piriviTai ARRALAyinAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enpatu paTa, colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

  134. mullai
  vAnam vAyppak kavini, kAnam
  kamaj cUl mA mazai kAr payan'tu iRuttena,
  maNi maruL pUvai aNi malar iTaiiTai,
  cem puRa mUtAy parattalin, n'an pala
  5
  mullai vI kazal tAay, vallOn
  ceykai anna cen' n'ilap puRavin;
  vAap pANi vayagku toziR kalimAt
  tAat tAL iNai mella otugka,
  iTi maRan'tu, Emati valava! kuvimukai
  10
  vAzai vAn pU UzuRupu utirn'ta
  ozikulai anna tirimaruppu ERRoTu
  kaNaik kAl am piNaik kAmar puNar n'ilai
  kaTumAn tEr oli kETpin,
  n'aTun'AT kUTTam Akalum uNTE.
  vinai muRRi mINTa talaimakan pAkaRku uraittatu. - cIttalaic cAttanAr

  139. pAlai
  tujcuvatu pOla iruLi, viN paka
  imaippatu pOla minni, uRaikkoNTu
  ERuvatu pOlap pATu ciRan'tu uraii,
  n'ilam n'ejcu uTka OvAtu cilaittu Agku,
  5
  Ar taLi pozin'ta vAr peyaR kaTai n'AL;
  InRu n'AL ulan'ta vAlA veN mazai
  vAn tOy uyar varai ATum vaikaRai,
  putal oLi ciRan'ta kANpu in kAlai,
  taN n'aRum paTun'Ir mAn'ti, patavu arun'tu
  10
  veN puRakku uTaiya tirimaruppu iralai;
  vAr maNal oru ciRaip piTavu aviz kozu n'izal,
  kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya;
  arakku n'iRa uruvin Iyal mUtAy
  parappiyavaipOR pAay, pala uTan
  15
  n'Ir vAr marugkin IraNi tikaza;
  innum vArAr Ayin n'annutal!
  yAtukol maRRuavar n'ilaiyE? kAtalar
  karuvik kAr iTi irIiya
  paruvam anRu, avar, 'varutum' enRatuvE.
  piriviTai melin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

  147. pAlai
  Ogkumalaic cilampil piTavuTan malarn'ta
  vEgkai veRit tazai vERu vakuttanna
  Un poti avizAk kOTTu ukirk kuruLai
  mUnRu uTan InRa muTagkar n'izatta,
  5
  tuRukal viTar aLaip piNavup paci kUrn'tena,
  poRi kiLar uzuvaip pOz vAy ERRai
  aRu kOTTu uzai mAn AN kural Orkkum
  n'eRi paTu kavalai n'irampA n'ILiTai,
  veLLi vItiyaip pOla n'anRum
  10
  celavu ayarn'ticinAl yAnE; pala pulan'tu,
  uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  pirin'tOr peyarvukku iragki,
  marun'tu piRitu inmaiyin, irun'tu vinaiilanE!
  celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr

  151. pAlai
  'tam n'ayan'tu uRaivOrt tAgki, tAm n'ayan'tu
  in amar kELiroTu EmuRak kezIi,
  n'akutal ARRAr n'alkUrn'tOr!' ena,
  miku poruL n'inaiyum n'ejcamoTu aruL piRitu
  5
  Apaman vAzi, tOzi! kAl viripu
  uRuvaLi eRitoRum kalagkiya poRi varik
  kalaimAn talaiyin mutalmutaR kavartta
  kOTal am kavaTTa kuRug kAl uzujcil
  tARu cinai viLain'ta n'eRRam, ATumakaL
  10
  arik kOR paRaiyin, aiyena olikkum
  patukkaittu Aya cetukkai n'Izal,
  kaLLi muL araip porun'ti, cellun'arkku
  uRuvatu kURum, ciRu cen' n'Avin
  maNi Orttanna teN kural
  15
  kaNi vAy, palliya kATu iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-kAvanmullaip pUtarattanAr

  154. mullai
  paTu mazai pozin'ta payam miku puRavin
  n'eTu n'Ir avala pakuvAyt tErai
  ciRu pal iyattin n'eTu n'eRik kaRagka,
  kuRum putaR piTavin n'eTug kAl alari
  5
  cen' n'ilamarugkin n'uN ayir varippa,
  vej cina aravin pai aNan'tanna
  taN kamaz kOTal tAtu piNi aviza,
  tiri maruppu iralai teL aRal parukik
  kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya,
  10
  kATu kavin peRRa taN patap peru vazi;
  OTupari meliyAk koycuvaR puravit
  tAL tAz tAr maNi tayagkupu iyampa
  Urmati valava! tErE cIr mikupu
  n'am vayiR purin'ta koLkai
  15
  am mA arivaiyait tunnukam, virain'tE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - potumpiR pullALagkaNNiyAr

  173. pAlai
  'aRam talaippiriyAtu ozukalum, ciRan'ta
  kELir kETu pala UnRalum, n'ALum
  varun'tA uLLamoTu irun'tOrkku il' enac
  ceyvinai purin'ta n'ejcinar, 'n'aRu n'utal
  5
  mai Ir Oti! arum paTar uzattal
  cil n'AL tAgkalvENTum' enRu, n'in
  n'al mAN el vaLai tiruttinar Ayin,
  varuvar vAzi, tOzi! pala puri
  vAr kayiRRu ozukai n'On cuvaR koLIi,
  10
  pakaTu tuRai ERRattu umaN viLi verIi,
  uzaimAn am piNai inan irin'tu OTa,
  kATu kavin aziya uraii, kOTai
  n'inRu tina viLin'ta, am paNai, n'eTu vEyk
  kaN viTat teRikkum maNNA muttam
  15
  kazagku uRaz tOnRala, pazag kuzit tAam
  in kaLi n'aRavin iyal tEr n'annan
  viN poru n'eTu varaik kavAan
  pon paTu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. -muLLiyUrp pUtiyAr

  184. mullai
  kaTavuT kaRpoTu kuTikku viLakku Akiya
  putalvaR payan'ta pukaz miku ciRappin
  n'annarATTikku anRiyum, enakkum
  initu AkinRAl; ciRakka, n'in AyuL!
  5
  arun' tozil muTitta cemmal uLLamoTu
  curumpu imir malara kAnam piRpaTa,
  veN piTavu avizn'ta vI kamaz puRavil
  kuNTaik kOTTa kuRu muL kaLLip
  pun talai putaitta kozug koTi mullai
  10
  Ar kazal putup pU uyirppin n'Ikki,
  teL aRal parukiya tirimaruppu eziR kalai
  puLLi am piNaiyoTu vatiyum AgkaN,
  kOTuTaik kaiyar, tuLar eRi vinaijar,
  ariyal Arkaiyar, viLaimakiz tUgka,
  15
  celkatir mazukiya uruva jAyiRRuc
  cekkar vAnam cenRa pozutil,
  kaR pAl aruviyin olikkum n'al tErt
  tAr maNi pala uTan iyampa
  cIr miku kurucil! n'I van'tu n'inRatuvE.
  talaimakan vinaivayiR pirin'tu van'tu eytiya iTattu, tOzi pullu makizvu uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  194. mullai
  pEr uRai talaiiya perum pular vaikaRai,
  Er iTam paTutta iru maRup pUzip
  puRam mARu peRRa pUval Irattu,
  Un kizittanna cej cuval n'eTuj cAl,
  5
  vittiya marugkin vitai pala n'ARi,
  iralai n'al mAninam paran'tavaipOl,
  kOTuTait talaikkuTai cUTiya vinaijar,
  kaRagku paRaic cIrin iragka vAgki,
  kaLai kAl kazIiya perum puna varakin
  10
  kavaik katir irum puRam katUu uNTa,
  kuTumi n'eRRi, n'eTu mAt tOkai
  kAmar kalavam parappi, EmuRak
  kollai uzavar kUz n'izal ozitta
  val ilaik kurun'tin vAgkucinai irun'tu,
  15
  kiLi kaTi makaLirin viLi paTap payirum
  kArman ituvAl tOzi! 'pOr mikak
  koTujci n'eTun' tEr pUNTa, kaTum pari,
  viriuLai, n'al mAn kaTaii
  varutum' enRu avar teLitta pOztE.
  paruvam kaNTu ARRAmai mItUra, talaimakaL colliyatu. -iTaikkATanAr

  195. pAlai
  'aruj curam iRan'ta en perun' tOT kuRumakaL
  tirun'tuvEl viTalaiyoTu varum' ena, tAyE,
  punai mAN ijci pUval UTTi,
  manai maNal aTuttu, mAlai n'ARRi,
  5
  uvan'tu, initu ayarum enpa; yAnum,
  mAn piNai n'Okkin maTa n'allALai
  InRa n'aTpiRku aruLAn Ayinum,
  in n'akai muRuval Ezaiyaip pal n'AL,
  kUn'tal vAri, n'ucuppu ivarn'tu, Ompiya
  10
  n'alam punai utaviyum uTaiyanmannE;
  aHtu aRikiRpinO n'anRuman tilla;
  aRuvai tOyum oru perug kuTumi,
  ciRu pai n'ARRiya pal talaik koTug kOl,
  Akuvatu aRiyum mutuvAy, vEla!
  15
  kURukamAtO, n'in kazagkin tiTpam;
  mARA varupani kaluzum kagkulil,
  AnAtu tuyarum em kaN initu paTIiyar,
  em manai mun'tuRat tarumO?
  tan manai uykkumO? yAtu avan kuRippE?
  makaT pOkkiya n'aRRAy colliyatu. - kayamanAr

  199. pAlai
  karai pAy veN tirai kaTuppa, pala uTan,
  n'irai kAl oRRalin, kal cErpu utirum
  varai cEr marAattu Uz malar peyal cettu,
  uyagkal yAnai n'Ir n'acaikku alamara,
  5
  cilampi valan'ta vaRuj cinai vaRRal
  alagkal ulavai ari n'izal acaii,
  tiragkumaral kavviya kaiyaRu tokun'ilai,
  aram tin Ucit tiraL n'uti anna,
  tiN n'ilai eyiRRa cen'n'Ay eTuttalin,
  10
  vaLi munaip pULaiyin oyyenRu alaRiya
  keTumAn ina n'irai tarIiya, kalaiyE
  katir mAy mAlai AN kural viLikkum
  kaTal pOl kAnam piRpaTa, 'piRar pOl
  celvEm Ayin, em celavu n'anRu' ennum
  15
  Acai uLLam acaivinRu turappa,
  n'I celaRku uriyai n'ejcE! vEy pOl
  taTaiyina mannum, taNNiya, tiraNTa,
  perun' tOL arivai oziya, kuTAatu,
  irum pon vAkaip perun'tuRaic ceruvil,
  20
  polam pUN n'annan porutu kaLattu oziya,
  valam paTu koRRam tan'ta vAy vAL,
  kaLagkAyk kaNNi n'Ar muTic cEral
  izan'ta n'ATu tan'tanna
  vaLam peritu peRinum, vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - kallATanAr

  234. mullai
  kAr payam pozin'ta n'Ir tikaz kAlai,
  n'uN ayir paran'ta taN aya marugkin,
  n'irai paRai annattu anna, virai parip
  pul uLaik kalimA mellitin koLIiya,
  5
  vaLpu orugku amaiyap paRRi, muLkiya
  pal katir Azi mel vazi aRuppa,
  kAl ena maruLa, ERi, n'Ul iyal
  kaN n'Okku ozikkum paN amai n'eTun' tEr
  val virain'tu Urmati n'al valam peRun'a!
  10
  tatar tazai munaiiya teRi n'aTai maTap piNai
  ERu puNar uvakaiya URu ila ukaLa,
  am ciRai vaNTin men paRait tozuti
  mullai n'aRu malart tAtu n'ayan'tu Uta,
  ellai pOkiya pullen mAlai,
  15
  puRavu aTain'tirun'ta uRaivu in n'al Ur,
  kazi paTar uzan'ta pani vAr uNkaN
  n'al n'iRam paran'ta pacalaiyaL
  min n'Er Otip pinnup piNi viTavE.
  talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyanAr

  241. pAlai
  'tuni inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin
  iniyar amma, avar' ena muniyAtu
  n'alkuvar n'alla kURinum, alkalum,
  piriyAk kAtaloTu uzaiyar Akiya
  5
  n'amarman vAzi, tOzi! uyarmicai
  mUgkil iLa muLai tiragka, kAmpin
  kazai n'aral viyal akam vempa, mazai maRan'tu
  aruvi AnRa veruvaru n'anan'talai,
  pEey veN tEr peyal cettu OTi,
  10
  tAam paTTa tani mutir perug kalai
  pulam peyarn'tu uRaital cellAtu, alagkutalai
  virun'tin veg kATTu varun'ti vaikum
  atta n'ellit tIj cuvait tiraL kAy
  vaTTak kazagkin tAay, tuyt talaic
  15
  cem muka man'ti ATum
  n'al mara marugkin malai iRan'tOrE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

  249. pAlai
  amma vAzi, tOzi! pal n'AL
  iv Ur ampal evanO? vaL vAr
  vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
  in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
  5
  pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
  cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
  ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
  n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
  pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
  10
  n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
  pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
  tOkait tUvit toTait tAr mazavar
  n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
  pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
  15
  n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
  vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
  vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
  uzai mAn ina n'irai OTum
  kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

  283. pAlai
  n'al n'eTug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
  n'in ivaN ozital ajciya enninum,
  celavu talaikkoNTa peru vituppu uRuvi
  pal kavar maruppin mutu mAn pOkki,
  5
  cil uNAt tan'ta cIRUrp peNTir
  tirivayin, tevuTTum cEN pulak kuTijaip
  paital men kural aitu van'tu icaittoRum,
  pOkun'ar pulampum ARE EkutaRku
  ariya Akum ennAmai, kari maram
  10
  kaN akai iLag kuzai kAlmutal kavini,
  vicumpuTan iruNTu, vemmai n'Igka,
  pacug kaN vAnam pAy taLi pozin'tena,
  pul n'ukumpu eTutta n'al n'eTug kAnattu,
  UTTuRu pajcip picir paran'tanna
  15
  vaNNa mUtAy taN n'ilam varippa,
  iniya Akuka taNin'tE
  innA n'Ippin n'innoTu celaRkE.
  uTanpOkku valitta tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  287. pAlai
  toTi aNi munkait toku viral kuvaii,
  paTiva n'ejcamoTu pakal tuNai Aka,
  n'Omkol? aLiyaL tAnE! tUgku n'ilai,
  marai ERu coRin'ta, mAt tAT kan'tin
  5
  curai ivar potiyil am kuTic cIRUr
  n'AT pali maRan'ta n'araik kaN iTTikai,
  puricai mUzkiya pori arai Alattu
  oru tani n'eTu vIz utaitta kOTai
  tuNaip puRA irikkum tUy mazai n'anan'talai,
  10
  kaNaik kAl am piNai ERu puRam n'akka,
  olku n'ilai yAattu Ogku cinai payan'ta
  alkuRu vari n'izal acaiyinam n'Okka,
  arampu van'tu alaikkum mAlai,
  n'irampA n'IL iTai varun'tutum yAmE.
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan, iTaic curattu n'inRu, tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiRkIrattanAr

  304. mullai
  iru vicumpu ivarn'ta karuvi mA mazai,
  n'Ir ceRi n'ugkin kaN citarn'tavai pOl,
  cUr panippanna taN varal AliyoTu
  parUup peyal azi tuLi talaii, vAn n'avinRu,
  5
  kurUut tuLi pozin'ta perum pular vaikaRai,
  ceytu viTTanna cen' n'ila marugkil,
  ceRittu n'iRuttanna teL aRal paruki,
  ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai,
  valam tiri maruppin aNNal iralaiyoTu,
  10
  alagku cinaik kurun'tin alku n'izal vatiya,
  curumpu imirpu Uta, piTavut taLai aviza,
  arum poRi majjai Ala, vari maNal
  maNi miTai pavaLam pOla, aNi mikak
  kAyAj cemmal tAay, pala uTan
  15
  Iyal mUtAy Irm puRam varippa,
  pulan aNi koNTa kAr etir kAlai,
  'En'tu kOTTu yAnai vEn'tan pAcaRai
  vinaiyoTu vERu pulattu alki, n'anRum
  aRavar allar, n'am aruLAtOr' ena,
  20
  n'am n'Oy tanvayin aRiyAL,
  em n'on'tu pulakkumkol, mAayOLE?
  pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

  314. mullai
  'n'Ilattu anna n'Ir poti karuvin,
  mA vicumpu atira muzagki, Aliyin
  n'ilam taNNenRu kAnam kuzaippa,
  inam tEr uzavar in kural iyampa,
  5
  maRiyuTai maTap piNai tazIi, puRavin
  tirimaruppu iralai paim payir ukaLa,
  Ar peyal utaviya kAr cey kAlai,
  n'Ul n'eRi n'uNagkiya kAl n'avil puravi
  kallenak kaRagku maNi iyampa, vallOn
  10
  vAc cela vaNakkiya tAp pari n'eTun' tEr
  Irm puRavu iyagku vazi aRuppa, tIm toTaip
  paiyuL n'al yAz cevvazi piRappa,
  in' n'ilai vArAr Ayin, tam n'ilai
  evankol? pANa! uraitticin, ciRitu' ena,
  15
  kaTavuT kaRpin maTavOL kURa,
  cey vinai azin'ta maiyal n'ejcin
  tuni koL paruvaral tIra, van'tOy!
  initu ceytanaiyAl; vAzka, n'in kaNNi!
  vEli cuRRiya vAl vI mullaip
  20
  perun' tAr kamazum, virun'tu oli, katuppin
  in n'akai iLaiyOL kavava,
  mannuka, peruma! n'in malarn'ta mArpE!
  vinai muRRip pukun'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr ammaLLanAr

  321. pAlai
  pacitta yAnaip pazagkaN anna
  vaRuj cunai mukan'ta kOTait teL viLi
  vicittu vAgku paRaiyin viTarakattu iyampa,
  katirk kAl am piNai uNIiya, pukal ERu
  5
  kutirk kAl iruppai veN pU uNNAtu,
  AN kural viLikkum cEN pAl viyan curaip
  paTu maNi ina n'irai uNIiya, kOvalar
  viTu n'ilam uTaitta kaluz kaN kUval,
  kanRuTai maTap piTi kaLiRoTu taTavarum
  10
  pun talai manRattu am kuTic cIRUr,
  tuNaiyoTu tuccil irukkumkollO?
  kaNaiyOr ajcAk kaTugkaN kALaiyoTu
  elli munnuRac cellumkollO?
  ev vinai ceyugkol? n'OkO yAnE!
  15
  ari peytu potin'ta teri cilampu kazIi,
  yAy aRivuRutal ajci,
  vEy uyar piRagkal malai iRan'tOLE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

  353. pAlai
  ALvinaip piritalum uNTO? piriyinum,
  kEL, ini vAziya, n'ejcE! n'ALum
  kanavuk kazin'tanaiyavAki, n'anavin,
  n'ALatu celavum, mUppinatu varavum,
  5
  aritu peRu ciRappin kAmattu iyaRkaiyum,
  in' n'ilai aRiyAy Ayinum, cen' n'ilai
  amai ATu am kazai tINTi, kallena
  jemai ilai utirtta eri vAyk kOTai
  n'eTu veN kaLari n'IRu mukan'tu cuzala,
  10
  kaTu veyil tirukiya vEnil veg kATTu,
  uyagku n'aTai maTap piNai tazIiya, vayagku poRi,
  aRu kOTTu, eziR kalai aRukayam n'Okki,
  teN n'Ir vETTa ciRumaiyin, tazai maRan'tu,
  uNn'Ir inmaiyin, olkuvana taLara,
  15
  maram n'izal aRRa iyavin curan iRan'tu,
  uLLuvai allaiyO maRRE uLLiya
  virun'tu ozivu aRiyAp perun' taN pan'tar,
  varun'ti varun'ar Ompi, taNNenat
  tAtu tukaL utirtta tAzai am kUn'tal
  20
  vIz itaz alari mel akam cErtti,
  makiz aNi muRuval mANTa cEkkai,
  n'ammoTu n'an mozi n'avilum
  pommal Otip punaiyizai kuNanE?
  mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan poruL muRRi van'tirun'ta kAlattu, mINTum poruL kaTAvina n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkara jAzAr makanAr maLLanAr

  367. pAlai
  ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
  pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
  alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
  manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
  5
  munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
  karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
  miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
  kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
  Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  10
  taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
  katirtta cennik kavirp pU anna
  n'eRRic cEval aRRam pArkkum
  pullen mAlaiyum, initu manRamma
  n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
  15
  uyir kuzaippanna cAyal,
  ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar

  371. pAlai
  av viLimpu urIiya vicai amai n'On cilai,
  cev vAyp pakazi, ceyir n'Okku ATavar
  kaNai iTak kazin'ta tan vIztuNai uLLi,
  kuRu n'eTun' tuNaiya maRi puTai ATa,
  5
  punkaN koNTa tiri maruppu iralai
  mEy patam maRutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
  n'eytal am paTuvil cil n'Ir uNNAtu,
  eHku uRu mAn'tarin inain'tu kaNpaTukkum,
  paitu aRa vempiya pAz cEr attam,
  10
  emiyam n'In'tum emminum, pani vArn'tu,
  ennaAm kol tAmE 'teN n'Ir
  Ay cunai n'ikar malar pOnm' ena n'acaii
  vI tEr paRavai vizaiyum
  pOtu Ar kUn'tal n'am kAtali kaNNE?
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

  378. kuRijci
  'n'itiyam tujcum n'ivan'tu Ogku varaippin,
  vatuvai makaLir kUn'tal kamaz koLa,
  vagkUz ATTiya am kuzai vEgkai
  n'an pon anna n'aRun' tAtu utira,
  5
  kAmar pIli Ay mayil tOkai
  vERu vERu inatta varai vAz varuTaik
  kOTu muRRu iLan' takarp pATu viRan'tu, ayala
  ATu kaLa vayirin iniya Ali,
  pacum puRa men cIr ociya, vicumpu ukan'tu,
  10
  irug kaN ATu amait tayagka irukkum
  perug kal n'ATan pirin'ta pulampum,
  uTanRa annai amarA n'Okkamum,
  vaTan'tai tUkkum varu pani aRcirac
  cuTar kezu maNTilam azugka, jAyiRu
  15
  kuTa kaTal cErum paTar kUr mAlaiyum,
  anaittum, aTUu n'inRu n'aliya, ujaRRi,
  yAgganam vAzti?' enRi tOzi!
  n'IgkA vajcinam ceytu; n'at tuRan'tOr
  uLLAr Ayinum, uLenE avar n'ATTu
  20
  aL ilaip palavin kani kavar kaiya
  kallA man'ti kaTuvanOTu ukaLum
  kaTun' tiRal aNagkin n'eTum perug kunRattu,
  pATu in aruvi cUTi,
  vAn tOy cimaiyam tOnRalAnE.
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -kAvaTTanAr

  379. pAlai
  n'am n'ayan'tu uRaivi tol n'alam aziya,
  teruLAmaiyin tItoTu kezIi,
  aruL aRa, n'imirn'ta munpoTu poruL purin'tu,
  ALvinaikku etiriya, mILi n'ejcE!
  5
  n'inaiyinaiAyin, enava kENmati!
  viri tirai mun'n'Ir maN tiNi kiTakkai,
  pariti am celvam potumai inRi,
  n'anavin iyanRatuAyinum, kagkul
  kanavin aRRu, atan kazivE; atanAl,
  10
  viravuRu pal malar vaNTu cUzpu aTaicci,
  cuvalmicai acaiiya n'ilai tayagku uRu muTi
  INTu pal n'ARRam vENTuvayin uvappa,
  ceyvuRu viLagku izaip polin'ta tOL cErpu,
  eytiya kanai tuyil ERRoRum, tiruki,
  15
  mey pukuvanna kai kavar muyakkin
  mikuti kaNTanRO ilenE; n'I n'in
  pal poruL vETkaiyin, col varai n'Ivi,
  celavu valiyuRuttanai Ayin, kAloTu
  kanai eri n'ikazn'ta ilai il am kATTu,
  20
  uzaip puRattu anna puLLi n'Izal,
  acaiiya pozutil pacaiiya van'tu, ivaL
  maRappu arum pal kuNam n'iRattu van'tu uRutara,
  oru tiRam n'inaittal cellAy, tiripu n'inRu,
  uRu puli uzan'ta vaTu maruppu oruttaRkup
  25
  piTi iTu pUcalin aTi paTak kuzin'ta
  n'irampA n'IL iTait tUgki,
  iragkuvai allaiyO, uram keTa melin'tE?
  mun oru kAlattup poruL muRRivan'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  395. pAlai
  taN kayam payan'ta vaN kAR kuvaLai
  mAri mA malar peyaRku ERRanna,
  n'IroTu n'iRain'ta pEr amar mazaik kaN
  pani vAr evvam tIra, ini varin,
  5
  n'anRuman vAzi, tOzi! teRu katir
  Iram n'aitta n'Ir aRu n'anan'talai
  azal mEyn'tu uNTa n'izal mAy iyavin,
  vaRal marattu anna kavai maruppu eziR kalai,
  aRal avirn'tanna tEr n'acaii OTi,
  10
  pulampu vazippaTTa ulamaral uLLamoTu,
  mEy piNaip payirum melin'tu azi paTar kural
  aruj curam cellun'ar AL cettu Orkkum,
  tirun'tu arai jemaiya, perum punak kunRattu,
  ATu kazai iru vetir n'aralum
  15
  kOTu kAy kaTaRRa kATu iRan'tOrE!
  piriviTait tOzikkut talaimakaL colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  399. pAlai
  cimaiyak kurala cAn'tu arun'ti, iruLi,
  imaiyak kAnam n'ARum kUn'tal,
  n'al n'utal, arivai! in uRal Akam
  parukuvanna kAtal uLLamoTu,
  5
  tirukupu muyagkal inRi, avaN n'ITAr
  kaTaRRu aTai marugkin kaNicciyin kuzitta
  uTaikkaN n'ITu amai URal uNTa,
  pATu in teN maNi, payam kezu peru n'irai
  vATu pulam pukkena, kOTu tuvaittu akaRRi,
  10
  olku n'ilaik kaTukkai alku n'izal acaii,
  pal An kOvalar kallAtu Utum
  ciRu vetirn' tIm kuzaR pulampu koL teL viLi,
  mai il paLigkin anna tORRap
  pal kOL n'ellip paig kAy arun'ti,
  15
  melkiTu maTa marai Orkkum attam,
  kAy katir kaTukiya kavin azi piRagkal,
  vEy kaN uTain'ta cimaiya,
  vAy paTu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:25:19(இந்திய நேரம்)