தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

201-210

 • 201-210

  201. pAlai
  amma, vAzi tOzi! 'ponnin
  avir ezil n'uTagkum aNi kiLar OTai
  vinai n'avil yAnai viRaR pOrp pANTiyan
  pukaz mali ciRappin koRkai muntuRai,
  5
  avirkatir muttamoTu valampuri corin'tu,
  tazai aNip polin'ta kOTu En'tu alkul
  pazaiyar makaLir panit tuRaip parava,
  pakalOn maRain'ta an'ti Ar iTai,
  uru kezu perug kaTal uvavuk kiLarn'tAgku,
  10
  alarum manRu paTTanRE; annaiyum
  porun'tAk kaNNaL, veyya uyirkkum' enRu
  evan kaiyaRRanai, ikuLai? cOzar
  veNNel vaippin n'al n'ATu peRinum,
  ANTu amain'tu uRain'ar allar munAatu
  15
  vAn puku talaiya kunRattuk kavAan,
  perug kai eNkin pEzvAy ERRai
  iruL tuNin'tanna kuvavu mayirk kuruLait
  tOl mulaip piNavoTu tiLaikkum
  vEnil n'ITiya curan iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  202. kuRijci
  vayagku veL aruviya kunRattuk kavAan,
  kayan' talai maTap piTi inan EmArppa,
  pulip pakai venRa puN kUr yAnai
  kallakac cilampil kai eTuttu uyirppin,
  5
  n'al iNar vEgkai n'aRu vI kollan
  kuruku Utu miti ulaip pitirvin pogki,
  ciRu pal minmini pOla, pala uTan
  maNi n'iRa irum putal tAvum n'ATa!
  yAmE anRiyum uLarkol pAnAL,
  10
  utti aravin pait talai tumiya,
  ura urum uraRum uTku varu n'anan'talai,
  tavirvu il uLLamoTu eHku tuNaiyAka,
  kanai iruL paran'ta kal atarc ciRu n'eRi
  tErAtu varUum n'invayin
  15
  Ar ajar aru paTar n'In'tuvOrE?
  iravuk kuRikkaN van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colli varaivu kaTAyatu. - AvUrkizAr makanAr kaNNanAr

  203. pAlai
  'uvakkun'aL Ayinum, uTalun'aL Ayinum,
  yAy aRin'tu uNarka' ennAr, tI vAy
  alar vinai mEval ampaR peNTir,
  'innaL inaiyaL, n'in makaL' ena, pal n'AL
  5
  enakku van'tu uraippavum, tanakku uraippu aRiyEn,
  'n'ANuvaL ivaL' ena, n'ani karan'tu uRaiyum
  yAn iv vaRu manai oziya, tAnE,
  'annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
  enakku eLitu Akal il' ena, kazaR kAl
  10
  min oLir n'eTu vEl iLaiyOn munnuRa,
  pal malai aruj curam pOkiya tanakku, yAn
  annEn anmai n'an vAyAka,
  mAn atar mayagkiya malaimutal ciRu n'eRi
  veytu iTaiyuRAatu eyti, munnarp
  15
  pullen mA malaip pulampu koL cIRUr,
  cel virun'tu ARRi, tuccil irutta,
  n'unai kuzaittu alamarum n'occi
  manai kezu peNTu yAn AkukamannE!
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kapilar

  204. mullai
  ulaku uTan n'izaRRiya tolaiyA veNkuTai,
  kaTal pOl tAnai, kalimA, vazuti
  venRu amar uzan'ta viyan perum pAcaRaic
  cenRu, vinai muTittanam Ayin, inRE
  5
  kArp peyaRku etiriya kANtaku puRavil,
  kaNam koL vaNTin am ciRait tozuti
  maNam kamaz mullai mAlai Arppa,
  utukkAN van'tanRu pozutE; val virain'tu,
  celka, pAka! n'in n'al vinai n'eTun' tEr
  10
  veNNel arin'ar maTi vAyt taNNumai
  pal malarp poykaip paTu puL Oppum
  kAy n'el paTappai vANan ciRukuTit
  taNTalai kamazum kUn'tal,
  oN toTi maTan'tai tOL iNai peRavE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kAmakkaNi n'appAlattanAr

  205. pAlai
  'uyir kalan'tu onRiya tonRu paTu n'aTpin
  ceyir tIr n'ejcamoTu ceRin'tOr pOla,
  taiyal! n'in vayin piriyalam yAm' enap
  poy val uLLamoTu purivu uNak kURi,
  5
  tuNivu il koLkaiyar Aki, iniyE
  n'Oy mali varuttamoTu n'utal pacappupUra,
  n'Am aza, tuRan'tanar Ayinum, tAmE
  vAymozi n'ilaiiya cEN viLagku n'al icai
  vaLam kezu kOcar viLagku paTai n'URi,
  10
  n'ilam koLa veHkiya polam pUN kiLLi,
  pU viri n'eTug kazi n'AppaN, perum peyark
  kAvirip paTappaip paTTinattanna
  cezu n'akar n'al virun'tu ayarmAr, EmuRa
  vizu n'iti eLitinin eytukatilla
  15
  mazai kAl aRcirattu mAl iruL n'Igki,
  n'ITuamai n'ivan'ta n'izal paTu cilampil,
  kaTAa yAnaik kavuL marugku uRaza
  Am Urpu izitaru kAmar cenni,
  puli uri vari ataL kaTuppa, kali ciRan'tu,
  20
  n'AT pU vEgkai n'aRu malar utira,
  mEkku ezu peruj cinai ERi, kaNak kalai
  kUppiTUu ukaLum kunRakac ciRu n'eRik
  kal piRagku Ar iTai vilagkiya
  col peyar tEetta curan iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaivi vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu.- n'akkIrar

  206. marutam
  en enappaTumkol tOzi! n'al makizp
  pETip peN koNTu ATukai kaTuppa,
  n'akuvarap paNaitta tiri maruppu erumai
  mayirk kavin koNTa mAt tOl irum puRam,
  5
  ciRu tozil makAar ERi, cENOrkkut
  tuRukal man'tiyin tOnRum Uran,
  mAri Igkai mAt taLir anna
  am mA mEni, Ay izai, makaLir
  Aram tAgkiya alarmulai Akattu
  10
  ArAk kAtaloTu tAr iTai kuzaiya,
  muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
  vatuvai mEvalan Akalin, atu pulan'tu,
  aTupOr vELir vIrai muntuRai,
  n'eTu veL uppin n'irampAk kuppai,
  15
  peru peyaRku urukiyAagku,
  tirun'tuizai n'ekizn'tana, taTa men tOLE?
  vAyil vENTic cenRa viRalikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  207. pAlai
  aNagkuTai mun'n'Ir paran'ta ceRuvin
  uNagku tiRam peyarn'ta veN kal amiztam
  kuTa pula marugkin uymmAr, puL Orttup
  paTai amaittu ezun'ta peruj cey ATavar
  5
  n'iraip parap poRaiya n'araip puRak kazutaik
  kuRaik kuLampu utaitta kal piRaz iyavin,
  vej curam pOzn'ta, ajcuvaru kavalai,
  mijiRu Ar kaTAam karan'tu viTu kavuLa,
  veyil tina varun'tiya, n'ITu maruppu oruttal
  10
  piNar azi perug kai puraNTa kUval
  teN kaN uvarik kuRaik kuTa mukavai,
  aRanilALan tONTa, veytu uyirttu,
  piRain'utal viyarppa, uNTanaLkollO
  tEm kalan'tu aLaiiya tIm pAl En'tik
  15
  kUzai uLarn'tu mOzaimai kURavum,
  maRutta collaL Aki,
  veRutta uLLamoTu uNNAtOLE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - maturai ezuttALan cEn'tampUtanAr

  208. kuRijci
  yAma iravin n'eTug kaTai n'inRu,
  tEm mutir cimaiyak kunRam pATum
  n'uN kOl akavun'ar vENTin, veN kOTTu
  aNNal yAnai Iyum vaN makiz
  5
  veLiyan vENmAn Aay eyinan,
  aLi iyal vAzkkaip pAzip paRan'talai,
  izai aNi yAnai iyal tEr mijiliyoTu
  n'aNpakal uRRa ceruvil puN kUrn'tu,
  oL vAL mayagku amar vIzn'tena, 'puL orugku
  10
  am kaN vicumpin viLagku jAyiRRu
  oN katir teRAmai, ciRakarin kOli,
  n'izal ceytu uzaRal kANEn, yAn' enap
  paTukaLam kANTalcellAn, cinam ciRan'tu,
  uru vinai n'annan, aruLAn, karappa,
  15
  peru vituppuRRa pal vEL makaLir
  kurUup pUm pain' tAr arukkiya pUcal,
  vacai viTak kaTakkum vayagku perun' tAnai
  akutai kiLaitan'tAgku, miku peyal
  uppuc ciRai n'illA veLLam pOla,
  20
  n'ANu varai n'illAk kAmam n'aNNi,
  n'alkinaL, vAziyar, van'tE Ori
  pal pazap palavin payam kezu kollik
  kAr malar kaTuppa n'ARum,
  Er n'uN, Oti mAayOLE!
  puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  209. pAlai
  'tOLum tol kavin tolain'tana; n'ALum
  annaiyum arun' tuyar uRRanaL; alarE,
  pon aNi n'eTun' tErt tennar kOmAn,
  ezu uRaz tiNi tOL iyal tErc ceziyan,
  5
  n'ErA ezuvar aTippaTak kaTan'ta
  AlagkAnattu Arppinum peritu' ena,
  Azal vAzi, tOzi! avarE,
  mAal yAnai maRap pOrp pulli
  kAmpuTai n'eTu varai vEgkaTattu umpar
  10
  aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, n'iRai iRan'tu
  uLLAr AtalO aritE cev vEl
  muLLUr mannan kazaltoTik kAri
  cellA n'al icai n'iRutta val vil
  Orik konRu cEralarkku Itta
  15
  cev vErp palavin payam kezu kolli,
  n'ilai peRu kaTavuL Akkiya,
  palar pukaz pAvai anna n'in n'alanE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - kallATanAr

  210. n'eytal
  kuRiyiRaik kurampaik kolai vem paratavar
  eRiuLi poruta EmuRu peru mIn
  puN umiz kuruti pulavuk kaTal maRuppaTa,
  vicumpu aNi villin pOki, pacum picirt
  5
  tirai payil azuvam uzakki, uran azin'tu,
  n'iraitimil marugkil paTartarum tuRaivan,
  pAnAL iravil, n'am paNait tOL uLLi,
  tAn ivaN van'ta kAlai, n'am Urk
  kAnal am perun' tuRai, kavin pArATTi,
  10
  AnAtu pukazn'ticinOnE; ini, tan
  cAyal mArpin pAyal mARRi,
  'kaitai am paTu cinaik kaTun' tEr vilagkac
  celavu aritu ennum' enpatu
  pala kETTanamAl tOzi! n'AmE.
  tOzi talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - ulOccanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:19:07(இந்திய நேரம்)