எஃகு - வேல் (ஆயுதப் பொதுவுமாம்) 33
எச்சம் 80, 90, 100, 130
எடுத்தல் 110
எடுத்துக்காட்டு 270
எடுத்துக்காட்டுவமை 231
எட்டாரைச் சக்கரம் 272
எட்டியல் 115
எண் 70
எண்ணியற்பெயர் - ஐவர் , நூற்றுவர் என்பன போல எண்ணின்கண் நின்ற பெயர் 56
எண்ணெய் 59
எண்பத்தொன்பது சித்தி 140
எதிர்காலத் தடைமொழி 246
எதிர்பொருளுவமை 220, 222
எய்தும் - வரும் 17
எரியின் - நெருப்பின்கண் 170
எருத்து - பின் கழுத்து (பிடர்) 146
எருமைப் பால் 59
எலி விருத்தம் 171
எழில் - அழகு 126, 244
எழினி - திரைச்சீலை 125
எழுகூற்றிருக்கை 278
எழுத்தாணி 31
எழுத்துக்களின் ஒலி வகை நான்கு; அவை, எடுத்தல், படுத்தல், நலிதல், உரப்பல் என்பன 5
எழுத்துப் பிறப்பதற்குக் காரணமான இடம் நான்கு; அவை, மார்பு, தலை, மூக்கு, கழுத்து என்பன 6
எழுத்துப் பிறத்தற்குக் காரணமான முயற்சி செய்யும் உறுப்புக்கள் நான்கு; அவை, அண்ணம், பல், இதழ், நா என்பன 6
எழுத்து வருத்தனை 279
எழுத்து வழிநிலை 236
எழுவகை அகம் - ஐந்திணையும், கைக்கிளையும், பெருந்திணையும் 281
எளியான் 63
எற்று - என்ன வியப்பு 240
என்றும் அபாவம் 252, 253