பவத்திறம் அறுக எனப்பாவநோற்ற காத

30 பவத்திறம் அறுகெனப் பாவை நோற்ற காதை

 
 

[ பவத்திறம்அறுக எனப்பாவைநோற்ற பாட்டு ]

 

 

தானம் தாங்கிச் சீலந் தலைநின்று

போன பிறப்பில் புகுந்ததை உணர்ந்தோள்

புத்த தன்ம சங்கம் என்னும்

முத்திற மணியை மும்மையின் வணங்கிச்

5

சரணா கதியாய்ச் சரண்சென்று அடைந்தபின்

முரணாத் திருவற மூர்த்தியை மொழிவோன்

அறிவு வறிதாய் உயிர்நிறை காலத்து

முடிதயங்கு அமரர் முறைமுறை இரப்பத

துடித லோகம் ஒழியத் தோன்றிப்

10

போதி மூலம் பொருந்தி இருந்து

மாரனை வென்று வீரன் ஆகிக்

குற்றம் மூன்றும் முற்ற அறுக்கும்

வாமன் வாய்மை ஏமக் கட்டுரை

இறந்த காலத்து எண்ணில்புத் தர்களும

15

சிறந்துஅருள் கூர்ந்து திருவாய் மொழிந்தது

ஈரறு பொருளின் ஈந்தநெறி உடைத்தாய்ச்

சார்பின் தோன்றித் தத்தமில் மீட்டும்

இலக்குஅணத் தொடர்தலின்

மண்டில வகையாய் அறியக் காட்டி

20

எதிர்முறை ஒப்ப மீட்சியும் ஆகி

ஈங்குஇது இல்லா வழிஇல் லாகி

ஈங்குஇது உள்ள வழிஉண் டாகலில்

தக்க தக்க சார்பில் தோற்றம்எனச்

சொற்றகப் பட்டும் இலக்கணத் தொடர்பால்

25

கருதப் பட்டும் கண்டம்நான்கு உடைத்தாய்

மருவிய சந்தி வகைமூன்று உடைத்தாய்த்

தோற்றம் பார்க்கின் மூன்று வகையாய்த்

தோற்றற்கு ஏற்ற காலம்மூன்று உடைத்தாய்க்

குற்றமும் வினையும் பயனும் விளைந்து

30

நிலையில வறிய துன்பம்என நோக்க

உலையா வீட்டிற்கு உறுதி யாகி

நால்வகை வாய்மைக்குச் சார்பிடன் ஆகி

ஐந்துவகைக் கந்தத்து அமைதி ஆகி

மெய்வகை ஆறு வழக்குமுகம் எய்தி

35

நயங்கள் நான்கால் பயன்கள் எய்தி

இயன்றநால் வகையால் வினாவிடை உடைத்தாய்

நின்மதி இன்றி உழ்பாடு இன்றிப்

பின்போக் கல்லது பொன்றக் கெடாதாய்ப்

பண்ணுநர் இன்றிப் பண்ணப் படாதாய்

40

யானும் இன்றி என்னதும் இன்றிப்

போனதும் இன்றி வந்ததும் இன்றி

முடித்தலும் இன்றி முடிவும் இன்றி

வினையும் பயனும் பிறப்பும் வீடும்

இனையன எல்லாம் தானே ஆகிய

45

பேதைமை செய்கை உணர்வே அருவுரு

வாயில் ஊறே நுகர்வே வேட்கை

பற்றே பவமே தோற்றம் வினைப்பயன்

இற்றுஎன வகுத்த இயல்புஈ ராறும்

பிறந்தோர் அறியின் பெரும்பேறு அறிகுவர்

50

அறியார் ஆயின் ஆழ்நரகு அறிகுவர்

பேதைமை என்பது யாதுஎன வினவின்

ஓதிய இவற்றை உணராது மயங்கி

இயற்படு பொருளால் கண்டது மறந்து

முயல்கோடு உண்டுஎனக் கேட்டது தெளிதல்

55

உலகம் மூன்றினும் உயிராம் உலகம்

அலகில பல்உயிர் அறுவகைத்து ஆகும்

மக்களும் தேவரும் பிரமரும் நரகரும்

தொக்க விலங்கும் பேயும் என்றே

நல்வினை தீவினை என்றுஇரு வகையால்

60

சொல்லப் பட்ட கருவில் சார்தலும்

கருவில் பட்ட பொழுதினுள் தோற்றி

வினைப்பயன் விளையும் காலை உயிர்கட்கு

மனப்பேர் இன்பமும் கவலையும் காட்டும்

தீவினை என்பது யாதுஎன வினவின்

65

ஆய்தொடி நல்லாய் ஆங்குஅது கேளாய்

கொலையே களவே காமத் தீவிழை

உலையா உடம்பில் தோன்றுவ மூன்றும்

பொய்யே குறளை கடுஞ்சொல் பயனில்

சொல்எனச் சொல்லிற் தோன்றுவ நான்கும்

70

வெஃகல் வெகுளல் பொல்லாக் காட்சிஎன்று

உள்ளம் தன்னின் உருப்பன மூன்றும்எனப்

பத்து வகையால் பயன்தெரி புலவர்

இத்திறம் படரார் படர்குவர் ஆயின்

விலங்கும் பேயும் நரகரும் ஆகிக்

75

கலங்கிய உள்ளக் கவலையில் தோன்றுவர்

 

நல்வினை என்பது யாதுஎன வினவின்

சொல்லிய பத்தின் தொகுதியின் நீங்கிச்

சீலம் தாங்கித் தானம் தலைநின்று

மேல்என வகுத்த ஒருமூன்று திறத்துத்

80

தேவரும் மக்களும் பிரமரும் ஆகி

மேவிய மகிழ்ச்சி வினைப்பயன் உண்குவர்

உணர்வுஎனப் படுவது உறங்குவோர் உணர்வின்

புரிவுஇன்று ஆகிப் புலன்கொளா ததுவே

அருவுரு என்பதுஅவ் வுணர்வு சார்ந்த

85

உயிரும் உடம்பும் ஆகும் என்ப

வாயில் ஆறும் ஆயும் காலை

உள்ளம் உறுவிக்க உறும்இடன் ஆகும்

ஊறுஎன உரைப்பது உள்ளமும் வாயிலும்

வேறு புலன்களை மேவுதல் என்ப

90

நுகர்வே உணர்வு புலன்களை நுகர்தல்

வேட்கை விரும்பி நுகர்ச்சிஆ ராமை

பற்றுஎனப் படுவது பசைஇய அறிவே

பவம்எனப் படுவது கரும ஈட்டம்

தருமுறை இதுஎனத் தாம்தாம் சார்தல்

95

பிறப்புஎனப் படுவதுஅக் கருமப் பெற்றியின்

உறப்புணர் உள்ளம் சார்பொடு கதிகளில்

காரண காரிய உருக்களில் தோன்றல்

பிணிஎனப் படுவது சார்பில் பிறிதாய்

இயற்கையின் திரிந்துஉடம்பு இடும்பை புரிதல்

100

மூப்புஎன மொழிவது அந்தத்து அளவும்

தாக்குநிலை யாமையின் தாம்தளர்ந் திடுதல்

சாக்காடு என்பது அருவுருத் தன்மை

யாக்கை வீழ்கதிர் எனமறைந் திடுதல்

பேதைமை சார்வாச் செய்கை ஆகும்

105

செய்கை சார்வா உணர்ச்சி ஆகும்

உணர்ச்சி சார்வா அருவுரு ஆகும்

அருவுருச் சார்வா வாயில் ஆகும்

வாயில் சார்வா ஊறுஆ கும்மே

ஊறு சார்ந்து நுகர்ச்சி ஆகும்

110

நுகர்ச்சி சார்ந்து வேட்கை ஆகும்

வேட்கை சார்ந்து பற்றுஆ கும்மே

பற்றில் தோன்றும் கருமத் தொகுதி

கருமத் தொகுதி காரண மாக

வருமே ஏனை வழிமுறைத் தோற்றம்

115

தோற்றம் சார்பின் மூப்புப்பிணி சாக்காடு

அவலம் அரற்றுக் கவலைகை யாறுஎனத்

தவல்இல் துன்பம் தலைவரும் என்ப

ஊழின்மண் டிலமாச் சூழும்இந் நுகர்ச்சி

பேதைமை மீளச் செய்கை மீளும்

120

செய்கை மீள உணர்ச்சி மீளும்

 

உணர்ச்சி மீள அருவுரு மீளும

அருவுரு மீள வாயில் மீளும்

வாயில் மீள ஊறு மீளும்

ஊறு மீள நுகர்ச்சி மீளும்

125

நுகர்ச்சி மீள வேட்கை மீளும்

வேட்கை மீளப் பற்று மீளும்

பற்று மீளக் கருமத் தொகுதி

மீளும் கருமத் தொகுதி மீளத்

தோற்றம் மீளும் தோற்றம் மீளப்

130

பிறப்பு மீளும் பிறப்புப் பிணிமூப்புச்

சாக்காடு அவலம் அரற்றுக் கவலை

கையாறு என்றுஇக் கடையில் துன்பம்

எல்லாம் மீளும்இவ் வகையான் மீட்சி

ஆதிக் கண்டம் ஆகும் என்ப

135

பேதைமை செய்கை என்றுஇவை இரண்டும்

காரண வகைய ஆத லானே

இரண்டாம் கண்டம் ஆகும் என்ப

உணர்ச்சி அருவுரு வாயில் ஊறே

நுகர்ச்சி என்று நோக்கப் படுவன

140

முன்னவற்று இயல்பால் துன்னிய ஆதலின்

மூன்றாம் கண்டம் வேட்கை பற்றுக்

கரும ஈட்டம் எனக்கட் டுரைப்பவை

மற்றுஅப் பெற்றி நுகர்ச்சி ஒழுக்கினுள்

குற்றமும் வினையும் ஆக லானே

145

நான்காம் கண்டம் பிறப்பே பிணியே

மூப்பே சாவுஎன மொழிந்திடும் துன்பம்

எனஇவை பிறப்பில் உழக்குபயன் ஆதலின்

பிறப்பின் முதல்உணர்வு ஆதிச் சந்தி

நுகர்ச்சி ஒழுக்கொடு விழைவின் கூட்டம்

150

புகர்ச்சிஇன்று அறிவது இரண்டாம் சந்தி

கன்மக் கூட்டத் தொடுவரு பிறப்பிடை

முன்னிச் செல்வது மூன்றாம் சந்தி

மூன்றுவகைப் பிறப்பு மொழியுங் காலை

ஆன்றபிற மார்க்கத்து ஆய உணர்வே

155

தோன்றல் வீடுஎனத் துணிந்து தோன்றியும்

உணர்வுள் அடங்க உருவாய்த் தோன்றியும்

உணர்வும் உருவும் உடங்கத் தோன்றிப்

புணர்தரு மக்கள் தெய்வம்விலங்கு ஆகையும்

கால மூன்றும் கருதுங் காலை

160

இறந்த காலம் என்னல் வேண்டும்

மறந்த பேதைமை செய்கையால் அவற்றை

நிகழ்ந்த காலம்என நேரப் படுமே

உணர்வே அருவுரு வாயில் ஊறே

நுகர்வே வேட்கை பற்றே பவமே

165

தோற்றம் என்றுஇவை சொல்லுங் காலை

எதிர்கா லம்என இசைக்கப் படுமே

பிறப்பே பிணியே மூப்பே சாவே

அவலம் அரற்றுக் கவலைகை யாறுகள்

குலவிய குற்றம்எனக் கூறப் படுமே

170

அவாவே பற்றே பேதைமை என்றுஇவை

புனையும்அடை பவமும் வினைசெயல் ஆகும்

உணர்ச்சி அருவுரு வாயில் ஊறே

நுகர்ச்சி பிறப்பு மூப்புப்பிணி சாவுஇவை

நிகழ்ச்சிப்பயன் ஆங்கே நேருங் காலைக்

175

குற்றமும் வினையும் பயனும் துன்பம்

பெற்ற தோற்றப் பெற்றிகள் நிலையா

எப்பொரு ளுக்கும் ஆன்மா இலைஎன

இப்படி உணரும் இவைவீட் டியல்பாம்.

உணர்வே அருவுரு வாயில் ஊறே

180

நுகர்வே பிறப்பே பிணிமூப்புச் சாவே

அவலம் அரற்றுக் கவலைகை யாறுஎன

நுவலப் படுவன நோயா கும்மே

அந்நோய் தனக்குப்

பேதைமை செய்கை அவாவே பற்றுக்

185

கரும ஈட்டம்இவை காரணம் ஆகும்

துன்பம் தோற்றம் பற்றே காரணம்

இன்பம் வீடே பற்றுஇலி காரணம்

ஒன்றிய உரையே வாய்மை நான்காவது

உருவு நுகர்ச்சி குறிப்பே பாவனை

190

உள்ள அறிவுஇவை ஐங்கந்தம் ஆவன

அறுவகை வழக்கு மறுஇன்று கிளப்பின்

தொகையே தொடர்ச்சி தன்மை மிகுத்துரை

இயைந்துரை என்ற நான்கினும் இயைந்த

உண்மை வழக்கும் இன்மை வழக்கும்

195

உள்ளது சார்ந்த உண்மை வழக்கும்

இல்லது சார்ந்த இன்மை வழக்கும்

உள்ளது சார்ந்த இன்மை வழக்கும்

இல்லது சார்ந்த உண்மை வழக்கும்என,

சொல்லிய தொகைத்திறம் உடம்புநீர் நாடு

200

தொடர்ச்சி வித்து முளைதாள் என்றுஇந்

நிகழ்ச்சியில் அவற்றை நெல்என வழங்குதல்

இயல்பு மிகுத்துஉரை ஈறுடைத்து என்றும்

தோன்றிற்று என்றும் மூத்தது என்றும்

மூன்றின் ஒன்றின் இயல்புமிகுத்து உரைத்தல்

205

இயைந்துரை என்பது எழுத்துப்பல கூடச்

சொல்எனத் தோற்றும் பலநாள் கூடிய

எல்லையைத் திங்கள் என்று வழங்குதல்

உள்வழக்கு உணர்வுஇல் வழக்கு முயல்கோடு

உள்ளது சார்ந்த உள்வழக்கு ஆகும்

210

சித்தத் துடனே ஒத்த நுகர்ச்சி

உள்ளது சார்ந்த இல்வழக்கு ஆகும்

சித்தம்உற் பவித்தது மின்போல் என்கை

இல்லது சார்ந்த உண்மைவழக்கு ஆகும்

காரணம் இன்றிக் காரியம் நேர்தல்

215

இல்லது சார்ந்த இல்வழக்கு ஆகும்

முயல்கோடு இன்மையின் தோற்றமும் இல்எனல்.

நான்கு நயம்எனத் தோன்றப் படுவன

ஒற்றுமை வேற்றுமை புரிவின்மை இயல்புஎன்க.

காரண காரியம் ஆகிய பொருள்களை

220

ஒன்றா உணர்தல் ஒற்றுமை நயமாம்

வீற்றுவீற் றாக வேதனை கொள்வது

வேற்றுமை நயம்என வேண்டல் வேண்டும்

பொன்றக் கெடாஅப் பொருள்வழிப் பொருள்களுக்கு

ஒன்றிய காரணம் உதவுகா ரியத்தைத்

225

தருதற்கு உள்ளம் தான்இலை என்றல்

புரிவின்மை நயம்எனப் புகறல் வேண்டும்

நெல்வித் தகத்துள் நெல்முளை தோற்றும்எனல்

நல்ல இயல்புநயம் இவற்றில்நாம் கொள்பயன்

தொக்க பொருள்அலது ஒன்றுஇல்லை என்றும்

230

அப்பொருள் இடைப்பற்று ஆகாது என்றும்

செய்வா னொடுகோட் பாடுஇலை என்றும்

எய்துகா ரணத்தால் காரியம் என்றும்

அதுவும் அன்றுஅது அலாததும் அன்றுஎன்றும்

விதிமுறை தொகையினால் விரிந்த நான்கும்

235

வினாவிடை நான்குஉள

துணிந்து சொல்லல் கூறிட்டு மொழிதல்

வினாவின் விடுத்தல் வாய்வா ளாமைஎனத்

தோன்றியது கெடுமோ கெடாதோ என்றால்

கேடுஉண்டு என்றல் துணிந்துசொலல் ஆகும்

240

செத்தான் பிறப்பா னோபிற வானோ

என்று செப்பின்

பற்றுஇறந் தானோ அன்மக னோஎனல்

மிகக்கூ றிட்டு மொழிதல்என விளம்புவர்

வினாவின் விடுத்தல் முட்டை முந்திற்றோ

245

பனைமுந் திற்றோ எனக்கட் டுரைசெய்

என்றால் எம்முட்டைக்கு எப்பனை என்றல்

வாய்வா ளாமை ஆகா யப்பூப்

பழைதோ புதிதோ என்று புகல்வான்

உரைக்கு மாற்றம் உரையாது இருத்தல்

250

கட்டும் வீடு அதன்கா ரணத்தது

ஒட்டித் தருதற்கு உரியோர் இல்லை

யாம்மேல் உரைத்த பொருள்கட்கு எல்லாம்

காமம் வெகுளி மயக்கம் காரணம்

அநித்தம் துக்கம் அநான்மா அசுசிஎனத்

255

தனித்துப் பார்த்துப் பற்றுஅறுத் திடுதல்

மைத்திரி கருணா முதிதைஎன்று அறிந்து

திருந்துநல் உணர்வால் செற்றம்அற் றிடுக

சுருதி சிந்தனா பாவனா தரிசனை

கருதி உய்த்து மயக்கம் கடிக

260

இந்நால் வகையால் மனத்துஇருள் நீங்குஎன்று

முன்பின் மலையா மங்கல மொழியின்

ஞான தீபம் நன்கனம் காட்ட,

தவத்திறம் பூண்டு தருமம் கேட்டுப்

பவத்திறம் அறுகெனப் பாவைநோற்றனள்என்.

பவத்திறம் அறுக எனப் காதைமுற்றிற்று.

பவத்திறம் அறுகெனப் பாவை நோற்ற காதை முற்றிற்று..
 
 

மணிமேகலை முற்றிற்று