தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pattuppattu

 • pattuppATTu

  patippurai                              Back

     pazan' tamiz n'UlkaLaip potuvAka, ‘pattup pATTu’,
  ‘eTTut tokai’, ‘patineN kIzakkaNakku’ enRu pAkupaTutti
  uraippatu uraiyAciriyarkaL kAlan'toTTup payinRuvarum
  oru marapAkum. ‘ tamiz viTu tUtin’ Aciriyar.

                              mUttOrkaL
    pATiyaruL pattup pATTum, eTTut tokaiyum,
    kETu il patineTTuk kIzkkaNakkum

  enRu kuRippiTutalum im marapaip pulappaTuttum. im muRai
  vaippil ‘pattup pATTu’ cagka kAlat tokai n'UlkaLuL
  mutanmaiyAka vaittu eNNappaTukiRatu. itu pattup periya
  akavaR pATalkaLaik koNTa tokuti. n'INTa akavaR
  pATalukku utAraNamAka iLampUraNar pattup pATTup
  pATalkaLaiyum kuRittuLLAr. ‘periya pATTu pattup & pATTinuLLum, cilappatikArattuLLum, maNimEkalaiyuLLum
  kaNTu koLka' (tol. ceyyu. 150) enpatu avaratu vAkku.

    pattup pATTin ETTup piratikaLil kuRikkappeRRuLLa
  pATal onRu it tokutiyil aTagkiya pATalkaLai
  muRaippaTuttik kURukinRatu. appATTu varumARu:

   muruku, porun'ARu, pAN iraNTu, mullai,
   peruku vaLa maturaik kAjci, - maruviniya
   kOla n'eTun'alvATai, kOl kuRijci, paTTinap
   pAlai, kaTAttoTum, pattu.

  ip pATalil kuRitta varicaiyilEyE pala piratikaLilum
  pATalkaL amain'tirun'tana. anRiyum, mutalAvatu, iraNTAvatu,
  ena eNNup peyarAlum ivai kuRikkappeRRuLLana.

   eninum, ‘pattup pATTu’ enak kuRikkum vazakkam mika
  muRpaTTatu enRu koLLuvataRku illai. ip peyarai
  iLam pUraNarum, mayilain'AtarumE (n'an. 387), tattam
  uraikaLil kuRittuLLanar. pErAciriyarO tamatu tolkAppiya
  uraiyil ‘pATTu’ enRE (ceyyu, 50,80 urai) vazagkiyuLLanar.
  iLampUraNarum piRa uraiyAciriyarkaLum pattup pATTup 
  pATalkaLai mERkOLkaLAka eTuttuk kATTumpozutu,
  avvavaRRin tanip peyarAlEyE kuRittuLLArkaL.
  eTTut tokai n'URkaLiRpOla it tokutiyait tokuttAr,
  tokuppittAr paRRiya kuRippukaL etuvum kiTaikkap
  peRavillai. kaTaic cagka varalARu kURumiTattu, eTTut
  tokai n'UlkaLai muRaiyAka eTuttu viLakkum
  iRaiyanArakap poruL uraiyil (cU. 1) pattup
  pATTaip paRRiya ceyti etuvum kANap peRavillai.

     piRkAlattil ezun'ta panniru pATTiyalil
  ‘pattup pATTu’ ennum n'Ulin iyalpu kuRittu
  iraNTu cUttiragkaL uLLana.

     n'URu aTic ciRumai, n'URRup pattu aLavE.
     ERiya aTiyin Ir aim pATTut
     tokuppatu pattup pATTu enappaTumE. (384)

     atuvE, akavalin varum ena aRaikuvar pulavar. (385)

  in'tac cUttiragkaL ‘pattup pATTu’ ennum vazakkup
  perukiya kAlattil iyaRRap peRRavai.
  ‘pattup pATTu’ ilakkiyattai n'Okki vakukkappeRRatE
  in'ta ilakkaNam. vERu vakaiyAna pattup
  pATTukaL tamizulakil illai.

     pattup pATTu n'Ul pattup pATalkaLaik
  koNTa oru kOvaiyAyinum, ‘kuRun'tokai’,
  ‘puRa n'AnURu’ pOnRa n'UR kOvai yanRu.
  ivai onRaRku onRu toTarpu inRi, vevvERu
  cUzn'ilaiyil, vevvERu kAlattil, ezun'ta pATTukaL.

     ivaRRuL cempAti ARRuppaTaikaL. avaiyAvana
  tirumuruku ARRuppaTai, porun'ar ARRuppaTai, ciRupAN
  ARRuppaTai, perumpAN ARRuppaTai, malaipaTukaTAm.
  tirumuruku ARRuppaTaikkup ‘pulavar ARRuppaTai’ enRa
  oru peyarum uNTu. malaipaTukaTAm ‘kUttar ARRuppaTai’
  enavum vazagkum. ‘mullaip pATTu’, ‘kuRijcip pATTu’,
  ‘paTTinap pAlai’, ennum mUnRum akattiNai
  yozukkam paRRiyana. kuRijcip pATTaip ‘perugkuRijci’
  enRa peyarAlum uraiyAciriyarkaL vazagkiyuLLanar.
  n'eTun'al vATai akap poruTceyti potin'tatAyinum,
  pANTiyanatu aTaiyALap pUvaik kURinamaiyAl,
  itanaip puRattiNappAR paTuttuvar. vAkait
  tiNaiyuL kURiya kUtirp pAcaRai ennum tuRaiyuL
  itanai n'accinArkkiniyar aTakkuvar. maturaik kAjci
  vITu pERu n'imittamAkap palvERu n'ilaiyAmaikaLaic
  cAnROr eTuttuk kURum pakutiyAkiya ‘kAjcit tiNai’
  ennum puRapporuT pakutiyaic cArn'tatu.

     pattup pATTuL mikac ciRiyatu mullaip pATTu;
  itil 103 aTikaL uLLana. mikap periya pATal
  maturaik kAjci; itil uLLa aTikaL 782.

     ovvoru pATalaiyum iyaRRiya pulavar peyarum,
  avarAl pATap peRRa pATTuTait talaivar peyarum,
  avvap pATalkaLin iRutiyil koTukkappeRRuLLa
  pazaiya vAkkiyagkaLAl pulanAkinRana. paTTinap pAlai,
  malaipaTukaTAm n'UlkaLaip pATinOr, avaRRin
  pATTuTait talaivarkaL paRRiya ceytikaL piRkAla
  ilakkiyagkaLilirun'tum cilAcAsanagkaLilirun'tum
  teriyavarukinRana.

     pattup pATTu muzumaikkum n'accinArkkiniyar
  ciRan'ta muRaiyil urai vakuttuLLAr.

     cAnROr uraitta taN tamizt teriyal
     orupatu pATTum uNarvArkku ellAm
     uraiyaRa muzutum puraipaTa uraittum

  enpatu n'accinArkkiniyar uraiyaip paRRiya
  ciRappup pAyirap pakuti.

     pattup pATTup pATaR piratikaLin IRRil cila
  tani veNpAkkaL uLLana. avaikaL ‘tanip pATalkaL’
  ennum talaippuTan an'tan'tap pATalkaLin IRRil
  amaikkap peRRuLLana. ceyyuTkaLin poruTpOkkai
  viLakkum vakaiyil pATalkaLin iTaiyiTaiyE talaippukaL
  koTuttu amaikkap peRRuLLana. avvap pATalkaLil
  varum ciRappup peyar mutaliyavai tokukkappeRRu,
  akarAti varicaiyil tarappaTTuLana. igganamE, ‘n'aRRiNai’,
  ‘kuRun'tokai’, mutaliya tokai n'UlkaLilum ‘ciRappup
  peyar mutaliyavai’ iTam peRRuLLana. taviravum, tokai
  n'UlkaL ovvonRilum pATinOr pATappaTTOrkaLin
  peyarkaL pATal eNkaLuTan akarAti varicaiyil amaikkap
  peRRuLLana. ‘pattup pATTu’, ‘eTTut tokaikaLil’ varum
  aruj coRkaLukku uriya urai viLakkamum, pulavar
  akarAtiyum, ivaRRil payinRu van'tuLLa ‘pazaiya kataikaL’,
  piRa varalARukaL, pazamozikaL, aRivuraikaL mutaliya
  kuRippukkaLum ‘pATTum tokaiyum’ ennum tanit
  tokutiyil iTam peRRuLLana. it tokuti cagka
  n'URkaL anaittiRkum oru vazikATTiyAy amaiyum.

     pATTu tokaikaLin patippup peru muyaRciyil
  ITupaTTu uzaitta tamizp periyArkaLum anparkaLum
  palarAvar. avarkaLuL mutanmaiyAka n'anRiyOTu
  kuRippiTattakkavar pattup pATTaiyum, eTTut tokai
  n'UlkaLil ain'taiyum cemmaiyuRa n'anku paricOtittu,
  tamizulakiRku vazagkiya makAmakOpAttiyAya
  TAkTar u. vE, cAmin'Ataiyar avarkaL. aiyar
  avarkaLin patippukaLai ip patippiRkup payan
  paTuttikkoLLa manam uvan'tu icain'ta aiyaravarkaLin
  peyarar tiru. ka. cuppiramaNiyam avarkaLukku ematu
  n'anRi uriyatAkum. maRRum, akan'AnURu, kalittokai
  mutaliya Enaiya n'UlkaLaip paricOtittup patippitta
  sEtu samstAna makAvitvAn pASA kavicEkarar
  rA. rAkavaiyagkAr, sri vatsa cakkaravartti rAJakOpAlaiyagkAr,
  tiru. ci. vai. tAmOtaram piLLai, tiru. i. vai. anan'tarAmaiyar
  mutaliyavarkaLum n'anRiyuTan pArATTat takkavarkaL.
  muRpatippukaL anaittaiyum paRpala ETTup piratikaLaiyum
  oppu n'Okki, ettanaiyO tiruttagkaL kaNTu, pulavar
  varicaiyil cagkap pATalkaLai acciTTu, ‘cagka ilakkiyam’
  enRa peyaril ulavac ceyta
  pErAciriyar es. vaiyApurip piLLai avarkaLuTaiya
  utaviyum maRakkaRpAlatanRu. in'tac cagka ilakkiya mUlapATam
  mutaliyavaikaLaip payan paTuttikkoLLa
  icaivu tan'ta caiva cittAn'ta makA camAJattin ceyaR
  kuzuvinarukku ematu n'anRi urittAkuka. innum palvERu
  vakaikaLil pATTu tokaikaLai veLiyiTTa
  EnaiyOrkaLukkum ematu n'anRi urittAkum.

     patippuk kuzuvil tiruvALarkaL pe. n'A. appusvAmi,
  pi.sri., vi.mu. cuppiramaNiyam, a.ca. jAnacampan'tan, mu. caNmukama,
  Akiya aivarum irun'tu, pATTu tokaikaLait takka vaNNam
  azakuRap patippittuLLArkaL. ivarkaLukku ematu uLam
  kanin'ta n'anRi uriyatAkuka.

     paNTait tamizin azakaiyum perumaiyaiyum pATTu
  tokaikaLil kaNTu makizvOmAka. pazan' tamizk karuvUlagkaLAkiya
  ivaRRait tamizulakam viruppuTan ERRup pORRuvatAka.

  marrE aNTu kampeni,
  cennai - 5.12.57.

   

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-09-2016 06:11:40(இந்திய நேரம்)