சகமுன் மொழித்தொகை 52, 53
சகருமம் 68
சகலம் 65
சகலவுருவகம் 223, 235
சக்கரம் 273
சக்குவரி 185
சங்கம் 65
சங்காரம் 121
சங்கிரகம் 121
சங்கு 65
சட்டகம் 90
சட்டி 66
சணப்பு - சணல் 100
சதயம் 65
சத்தம் 65
சத்தி 121
சத்தியம் 65
சத்திரம் 65
சந்தங்களைப் பிரித்தரித்துக் காட்டுதல் 177
சந்தத்தின் தொகை, அளவு முதலியன 181
சந்தத்தின் தொகை முதலியன அறியும் விதம் 180
சந்தானவுவமை 220, 227
சந்தி 121
சந்தியங்கம் 120
சந்தியாநிருதை 118
சந்திநிருதை 118
சந்திரன் - ஒரு வள்ளல் 224
சந்திராந்தம் - சம் திரம் முதலிய அந்தப் பிரத்தியத் தொகுதி 59, 74
சமதை 201
சமம் 120
சமயம் 121
சமவுவமை 229
சமாகாரத் தொகை 55
சமாகாரம் - கூட்டம் 55
சமாசம் - தொகை நிலைத் தொடர் 48
சமாதானம் 120
சமாதான வுருவகம் 233
சமாதி 201, 204
சமாயிதம் 258, 259
சம்பிரமம் 121
சம்பேடம் 121
சம்மட்டி - குதிரை ஓட்டுங்கருவி 48
சயதி 185
சர 67
சரணங்கள் - அடைக்கலங்கள் 125
சரண் 123
சரி 70
சருப்பதோபத்திரம் 279
சலத்தால் - தீவினைகளால் 32
சலம் - அசையும் பொருள் 41, 65
சலனம் 121
சவலை 170, 175
சவலைப் போலி 175
சனகன் 210