தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Patittrruppattu

 • patiRRup pattu

  mukavurai
                                Back

  eTTut tokai n'UlkaLuL patiRRup pattum puRan'AnURum
  puRapporuL paRRiya tokai n'UlkaL. ivai iraNTum
  akavaR pAkkaLAl iyanRavai. eninum, iraNTiRkum
  oru mukkiya vERupATu uNTu. muTimannar mUvaraiyum,
  vELir mutaliya piRaraiyum, paRRiya pATalkaLin tokuti
  puRan'AnURu. AnAl, patiRRup pattO cEra
  mannarkaLaiyE paRRiya pATalkaLin tokuti.

  pattup pattu akavaR pAkkaLAl amain'ta pattup
  pakutikaLaik koNTa n'Ul Atalin, itu
  ‘patiRRup pattu’ enRu peyar peRalAyiRRu.
  ovvoru pattum, tanittaniyE, ovvoru pulavarAl,
  ovvoru cEramannaraik kuRittup pATappeRRamaiyin,
  in' n'Ul pattup pakutiyAkak koLLattakkatu. itiluLLa
  pattup pattukaLum ‘mutaR pattu’, ‘iraNTAm pattu’,
  enRu ivvARu eNNAl peyar peRRuLLana.
  itanait tokuttAr, tokuppittAr, paRRi
  yAtonRum aRiyakkUTavillai.

  n'Ulin mutaR pattum, pattAm pattum piratikaLil
  maRain'tu pOyina. eninum, ivaRRaic cArn'ta
  pATalkaL cila tolkAppiya uraikaLAlum,
  ‘puRattiraTTu’ ennum tokai n'UlAlum teriya
  varukinRana. igganam kiTaittavai n'UliRutiyil
  koTukkap peRRuLLana. kaTavuL vAzttup pATalum
  tolkAppiya uraiyilirun'tu (poruL. puRat. cU. 16 n'ac.)
  Ukittu, ArAycciyALarAl terin'tu koLLappaTTatEyAkum.
  eninum, itanai orutalaiyAkat tuNiyak kUTavillai.
  ik kaTavuL vAzttu, n'Ulaip pOnRu akavaRpAvAl
  amaiyavillai. IRRu aTi iraNTu tavira Enai
  aTikaL veLLaTiyAka uLLana. AkavE, itu maruTpA
  Akum. paripATalilum kalittokaiyilum avvavvakaip
  pATalkaLAlEyE kaTavuL vAzttu amain'tuLLatu.
  Enaiya tokai n'UlkaLil AciriyattAl
  amain'tuLLatu. itu mElum ArAytaRku uriyatu.

  ovvoru pATTin iRutiyilum, tuRai, vaNNam,
  tUkku, peyar, enpanavaRRaip pulappaTuttum pazag
  kuRippukaL uLLana. avvap pATTil amain'ta
  ciRan'tatoru toTarE pATTin peyarAka
  amaikkappaTTirukkiRatu. ik kuRippukaL
  an'tan'tap pATalkaLin muTivil tarappeRRuLLana.
  ivai n'UlAciriyarAlO tokuttavarAlO
  koTukkappeRRana AkalAm.

  ovvoru pattin iRutiyilum ap pattaip
  pATinAr, atan pATTuTait talaivar, avar ceyta
  arum peruj ceyalkaL, pulavarukku avar aLitta
  paricil, mutaliya ceytikaLaik kuRippiTum ‘ patikam'
  uLLatu. ip patikagkaL Aciriyap pAvil toTagki,
  kaTTuraiyAka muTivupeRukinRana. ivai cAsanagkaLil
  kANappeRum meykkIrttikaLaip pOnRa amaippai
  uTaiyana. ivai tokuttAr kAlattiRkup pin'tiyum,
  itan uraiyAciriyar kAlattiRku mun'tiyum, tOnRiyatAtal
  vENTum enpatu cila EtukkaLAl pulanAkinRatu.

  in' n'Ulukkup pazaiya urai onRu uLLatu.
  itanai ezutiyavaraip paRRiya ceytikaL
  onRum aRiyakkUTavillai,.

  ip pazaiya urai, ovvoru ceyyuLin
  karuttaiyum, viLakki, ‘itanAl innatu kURap
  peRRatu’ enRu cuTTukinRatu. igganama uraiyAciriyar
  ezutiyuLLa toTarkaLaiyE curukki, ovvoru
  pATTin toTakkattilum, talaippu iTappeRRuLLatu.
  ivai pATalin uLLuRai poruLaip
  potumaiyAka uNara utavuvanavAm.

  in' n'UR ceyyuTkaLil ippozutu kiTaippana 80;
  uraikaLAl teriya varuvana 6. oru cila ceyyuTkaLil
  cila cIrkaLum aTikaLum citain'tu pOyina. n'AlAm
  pattuc ceyyuTkaL maTTilum, aigkuRun'URRiluLLa
  patineTTAm pattaip (toNTip pattu) pOla,
  an'tAtiyAka amain'tuLLana.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-09-2016 06:12:46(இந்திய நேரம்)