பொங்கு ஓதம் - பொங்குங் கடலே 185
பொச்ச மடக்குதல் - சொல்லி முடிக்க வேண்டும் என்றெழும் அவாவை அடக்குதல் 61
பொடித்துகள் - விபூதி 164
பொதியில் 233
பொதுப் பிற பொருள் வைப்பு 239
பொதும்பர் - சோலை 130
பொதும்பில் தேன் (பொதும்பு-பொந்து) 59
பொது வியல் 90
பொதுவியற் படலம் 118
பொர - போர் செய்ய 254
பொருட்குறை விசேடம் 262, 263
பொருட்டெளிவு 201
பொருண்மீட்சி 209
பொருதல் 108
பொருப்பு - மலை 237
பொருவே நின்று-(தனக்குத் தானே) ஒப்பானவனாய் நின்று 186
பொருளடைவு 90
பொருளவநுதி 259, 260
பொருளுவமை 220, 225
பொருளே உயிராகவும் 198
பொருள் 114
பொருள் நடை - பொருளடைவு 107
பொருள்வேறுபட்டு அடை விபரீதப்பட மொழிதல் 251
பொலங்கழல் - பொன்னாற் செய்த வீர கண்டை அணிந்த பாதம் 157
பொலிவிக்கும் - விளங்கச் செய்யும் 240
பொலிவு மங்கலம் 118
பொழில் - சோலை 244, 252
பொற்சிரகம் - பொன்னாற் செய்த கரகம் 134
பொன்காள் நிற்பீர் 78
பொன்னாரம் - பொன்னாலாகிய மாலை 32
பொன்னி - காவிரி 32, 183, 254
பொன்னி நாடன் - சோழன் 32
பொன்னி நாடு - காவிரியாற்றையுடைய நாடு (சோழ நாடு) 32
பொன் பற்றி காவலன் 141
பொன்னே - இலக்குமியைப் போன்ற அழகுடையவளே 193