பக்கம் எண்

51. 386 - 394
52. 395 - 402
     
 

10. கடல் சூழ்ந்த சருக்கம்

 
     
53. 403 - 413
54. 414 - 423
55. 424 - 429
56. 430 - 435
57. 436 - 449
     
 

11. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்

 
     
58. 450 - 456
59. 457 - 459
60. 460 - 463
61. 464 - 466
62. 466 - 471
63. 472 - 478
64. 479 - 484
     
 

12. மன்னியசீர்ச் சருக்கம்

 
     
65. 485 - 499
66. 500 - 505
67. 506 - 511
68. 512 - 531
69. 532 - 546
70. 547 - 549
71. 550 - 555
     
 

13. வெள்ளானைச் சருக்கம்

556 - 619
     
4. பிற்சேர்க்கை