துகளறு கல் தேடாப் பொறித்தல் 110
துகில் - ஆடை 32, 171, 252
துங்கம் - உயர்வு 187
துடிதபுரம் - ஒரு பதி 188
துணர் - பூங்கொத்து 125, 212
துணர்ந்து - பூங்கொத்துக்களை உடையதாய் 211
துணிவதிசயம் 251, 252
துணிவுவமை 220, 225
துணைசெயற்றடைமொழி 246
துணைப்பேறு சமாயிதம் 213
துதி 121
துத்தம் 280
துப்பு ஆர் - மேன்மை அமைந்த 25
துப்பு இயன்ற - வன்மை பொருந்திய 140
துப்பு இல் - குற்றமில்லாத 228
துப்புரவு - அனுபவப் பொருள்கள் 241
தும்பை 89
தும்பையின் வகை - தும்பைத் திணையாவது பகைவருடன் போர் புரிதல் 116
துவந்துவசமாசம் - உவமைத் தொகை 149
துவரை 101
துவர் இதழ் - பவழம் போன்ற இதழ் 245
துவாந்தம் - ஒரு கர்த்தாவையுடையனவாய் வரும் இரண்டு தாதுக்களில் முன்னுள்ள தாதுவில் வரும் பிரத்தியயம் 59, 75, 76
துவிகு - எண்ணொடு புணர்ந்த எண் தொகை 50, 51
துளுவு 61
துளை 70
துறக்கம்-சொர்க்கம் 130
துறவு 114
துறைக்கவி 283
துற்று உற்று அன்றி - உணவை உண்ணுதல் செய்யாமல் 195
துனி நோய் - காதல் துன்பமாகிய நோய் 185
துனைவருநீர் 163