மகடுஉ முன்னிலை - பெண்ணை முன்னிலையாக விளிப்பது 3, 27
மகரத்தோடு நிலைமொழி ஈற்று ழகரம் புணர்தல் 15
மகரம் வகரம் வரக்குறுதல் 16
மகிடம் 65
மகிமை 65
மகிழ் - மகிழ்ச்சி 152
மகிழ்ச்சி 112, 213
மஞ்சின் மதி சூடு உடையான் - மேகத்தினிடை வரும் பிறைச் சந்திரனைச் (சடையில்) சூடுதல் உடையவன் 126
மஞ்ஞை - மயில் 189
மட்டு - தேன் (வாசனையுமாம்) 216
மடக்கலங்காரம் - மடக்கணி (இது வடமொழியில் 'யமகம்' என்று கூறப்படும்) 269
மடங்கல் - சிங்கம் 100
மடங்கா வென்றி - கெடாத வெற்றி 148
மடப்பிடி - இளமையாகிய பெண் யானை 166
மடமகள் - இளம்பெண் 219
மடல் - மடன்மா 218
மடி 70
மண்டு கிரண சிகாமணி - மிக்க ஒளியினை உடைய நடுநாயக மணி 187
மண மங்கலம் 118
மணம் 281
மணி - அழகு 32
மணி நாகர் - (உச்சியில்) மணியை உடைய நாகர் 144
மணி நிரை காத்து - கழுத்தில் மணிகளை அணிந்த பசுக்களைக் காப்பாற்றி 148
மணிப்பிரவாளம் - தென்மொழியும் வடமொழியும் கலந்து வருவது 199, 283
மணி வண்டு - அழகிய வண்டு 231
மத்திமம் 183
மதர் விழி - அழகிய கண்கள் 245
மதராகம் - காமஇச்சை 235
மதவேள் - மன்மதன் 254
மதி - சந்திரன் 191
மதிபரிதி - (யாவரும்) மதிக்குஞ் சூரியன் 191
மதிமான் 62
மதிலேறுதல் 113
மதுகரம் - வண்டு 187
மதுமலர்கள் - தேனையுடைய மலர்களாலாகிய மாலை 125
மதுமொழி ஆர் அனையே - தேன் போன்ற இனிய சொற்களை உடைய அன்னையே 192
மதுரகவி - இன்கவி 280
மந்திரக்கோடி - மந்திரத்தோடு கொடுக்கும் புதுக்கூறை (மணக்கூறை) 138
மயக்க உவமை 226
மயக்கம் 88, 111
மயக்குறும் - மயக்கும் 184
மயங்கிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா 151