கா - சோலை 229
காக்கை பாடினியார் 167, 209
காங்கேயன் 61
காசு - வெண்பா வீற்றில் வரும் நால்வகைச்சீர்களில் ஒன்றன் வாய்பாடு 132
காஞ்சி 89
காஞ்சியின் வகை - காஞ்சித் திணையாவது போர் செய்தற்கு வந்த பகைவர்க்கு எதிர் சென்று ஊன்றுதல் 111
காட்சி 70
காட்டு 73
காணத்தகுவான் 85
காணி 69
காண்டல் 279
காதலவர் - அன்புடைய தலைவர் 231
காதல் - அன்பு 240
காதன்மை - அன்பின் தன்மை 231
காதை கரப்பு 276
காந்தர்வமணம் 282
காந்தள் 107
காந்தாரம் 281
காந்தி 203, 204
காமருவு - விருப்பம் பொருந்திய 223
காமருவு பூம் போதி- காமம் மரு பூம் போதியென்க: அடியார்களுடைய விருப்பம் பொருந்துதற்குக் காரணமாகிய அழகிய அரசமரம்; இதன்கண் காமரு என்பதில் உகரம் சாரியை என்க 126
காமர் - அழகு 217
காயத்திரி 184
காரகம் - வேற்றுமைகள் வினைகொண்டு முடிவதாம் (இலக்கணக் கொத்து-சூ-19) 27
காரக பதப்பொருள் 69
காரக பதவேற்றுமை 59
காரக எது விதிரேகம் 248
காரக வேது 252, 253
காரணக் கருத்தா 41, 42
காரணத் தடைமொழி 242
காரண மிகைமொழி 267
காரணம் - கருவி 90
காரணம் விலக்கிக் காரியம் புலப்படுத்தும் விபாவனை 249, 250
காரண வுவமை 220
காரளக்கும் நாள் - மழையைச் சொரியும் கார் காலம் 186
காரிகை - கட்டளைக் கலித்துறை 284
காரிகையை நிறை கவர்ந்து-காரிகையினது நிறையைக் கவர்ந்து (இரண்டனுருபை ஆறனுருபாக்குக. 148
காரிதக் கருத்தா - பிறவினைக் கருத்தா 73
காரிதக் கருமம் - பிறவினையினாலாகிய செயப்படுபொருள் 73
காரிதக் காரிதத் தாது-பிறவினைப் பிறவினைப் பகுதி 73
காரிதக் காரிதக் கருத்தா - பிறவினைப் பிறவினைக் கருத்தா 73
காரிதக் காரிதக் காரிதக் கருத்தா - பிறவினைப் பிறவினைப் பிறவினைக் கருத்தா 74
காரிதக் காரிதக் கருமம்-பிறவினைப் பிறவினையினாலாகிய செயப்படுபொருள் 73
காரிதக் காரிதக் காரிதக் கருமம் - பிறவினைப் பிறவினைப் பிறவினையினாலாகிய செயப்படுபொருள் 74
காரிதழ் - கரியவிதழ் 229
காரியத் தடைமொழி 242, 243
காருணியக் குறிப்பு 121
காரெருமை - கரிய வெருமை 229
காரேனம் - கரிய பன்றி 171
கார் - மேகம், கார்காலம் 186, 211, 230, 281
கார்ப் பெயல் - கார்காலத்து மழை 134
கார்முகம் - வில் 193
காலம் 90, 104, 281
காலவழு 87
காலைத் தடிய - காலை வருத்தலால் 204
காவல் 70, 113
காவளை 100
காவி - கருங்குவளை 189, 227
காவிரி 32
கான்மலி - வாசனை மிக்க 223