சிஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா 146, 148
சிங்கம் 65
சிங்களத் தரையன் 141
சிங்களம் 61
சிங்காரக் குறிப்பு 121
சிட்டு - எளிமை 227
சித்திர கவி - அருங்கவி 280
சித்திரப்பா 279
சித்திரம் குயிற்றின் - சித்திரம் எழுதின் 126
சிதைவு சொல்லப் புரிவான் - குற்றம் சொல்லக் கருதுகிறவன் 201
சிந்தடி - முச்சீரடி 124
சிந்தி 68
சிந்து 170, 171
சிந்துப்போலி 171
சிரம் - தலை 6
சிரிப்பு 69
சிருங்காரம் 214, 257
சிலம் பொலிச் சீறடி - சிலம்புகளின் ஒலியினையுடைய சிறிய அடிகள் 149
சிலீட்டம் 201, 202
சிலேடை 213, 260
சிலேடை அவநுதி 260
சிலேடைத் தடைமொழி 242
சிலேடைப் பிற பொருள் வைப்பு 239
சிலேடை முரண் 264
சிலேடையுருவகம் 233, 235
சிலேடையுவமை 220, 224
சிலேடை விதிரேகம் 247
சிவனார் 209
சிள்வீடு - சில்வண்டு, ஓர் வண்டு 100
சிறந்தன்று - சிறந்தது 156
சிறப்பவநுதி 259
சிறப்பு-விசேட அணி 213, 262
சிறப்புப் பெயர் - ஈண்டுச் சிறப்புப்பெயரெனப்படுவது சிறப்புப் பற்றிப் பலர்பால் விகுதி கொடுத்துக் கூறும் ஆண் பாற் பெயரும் பெண் பாற்பெயரும் ஒன்றன்பாற் பெயருமாம். 27
சிறப்புநிலைப் பிறபொருள் வைப்பு 239
சிறப்புயிர் 200
சிறுக்கன் 63
சிறு புறத்தோள் - முதுகினையுடையவள் 150
சிறுபட்டி - சிறியவனாகிய காவலில்லாதவன் 134
சிறுவன் 63
சினம்-கோபம் 36
சினை - உறுப்பு, அவயவம் 161
சினைமுதலொப்புவமை - இது முதல்சினை ஒப்புவமை என்றுங் கூறப்படும் 229, 230
சினைமேலிருந்து அன்னந்திளைக்கும் - சினைமேலிருந்து அன்னம் இன்பநுகரும் 161