வடமொழி வரலாறு - 2
செந்தமிழ்ச் செல்வம் சிறப்பும் திருநாட்டில்
வந்தேறி கள்அடிக்கும் வாய்ப்றையும்- இந்தாபார்
என்னும்பா வாணர் எவன்எவ் விடர்செயினும்
இன்னும்பார் என்னுமடல் ஏறு
பொருளடக்கம்