தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 1. n'Ul marapu

  'ezuttu enappaTupa,
  akaram mutal
  nakara iRuvAy, muppaHtu' enpa-
  'cArn'tu varal marapin mUnRu alagkaTaiyE'
  ( 1 )
   
  avaitAm,
  kuRRiyalikaram, kuRRiyalukaram,
  Aytam enRa
  muppARpuLLiyum, ezuttu Oranna.
  ( 2 )
   
  avaRRuL
  'a,i,u,e,o' ennum appAl ain'tum
  Or aLapu icaikkum, kuRRezuttu' enpa.
  ( 3 )
   
  A,I,U,E,ai,O,au ennum
  appAl Ezum
  Ir aLapu icaikkum, n'eTTezuttu' enpa.
  ( 4 )
   
  mU aLapu icaittal Or ezuttu inRE.
  ( 5 )
   
  'n'ITTam vENTin, av aLapuTaiya
  kUTTi ezUutal' enmanAr pulavar
  ( 6 )
   
  kaN imai, n'oTi ena avvE mAttirai-
  n'uNNitin uNarn'tOr kaNTa ARE
  ( 7 )
   
  'aukAra iRuvAyp
  pannIr-ezuttum uyir' ena mozipa
  ( 8 )
   
  'nakAra iRuvAyp
  patineN ezuttum mey' ena mozipa
  ( 9 )
   
  meyyoTu iyaiyinum, uyir iyal tiriyA
  ( 10 )
   
  'meyyin aLapE arai' ena mozipa
  ( 11 )
   
  av iyal n'ilaiyum, Enai mUnRE
  ( 12 )
   
  arai aLapu kuRukal makaram uTaittE;
  icaiyiTan arukum, teriyum kAlai
  ( 13 )
   
  uT peRu puLLi uru AkummE
  ( 14 )
   
  meyyin iyaRkai puLLiyoTu n'ilaiyal
  ( 15 )
   
  ekara okarattu iyaRkaiyum aRRE
  ( 16 )
   
  puLLi illA ellA meyyum
  uru uru Aki akaramoTu uyirttalum,
  Enai uyirOTu uruvu tirin'tu uyirttalum,
  AyIr iyala-uyirttal ARE
  ( 17 )
   
  meyyin vaziyatu, uyir tOnRu n'ilaiyE
  ( 18 )
   
  'vallezuttu' enpa-'ka, ca, Ta, ta, pa, Ra'
  ( 19 )
   
  'mellezuttu' enpa-'ga, ja, Na, n'a, ma, na'
  ( 20 )
   
  'iTaiyezuttu' enpa-'ya, ra, la, va, za, La'
  ( 21 )
   
  am mU-ARum vazagku iyal marugkin,
  meymmayakku, uTanilai, teriyum kAlai
  ( 22 )
   
  Ta, Ra, la, La, ennum puLLi munnar,
  ka, ca, pa, ennum mUezuttu uriya
  ( 23 )
   
  avaRRuL,
  la-LaHkAn munnar, ya, va-vum tOnRum
  ( 24 )
   
  ga, ja, Na, n'a, ma, na, enum puLLi munnar,
  tamtam icaikaL ottana n'ilaiyE
  ( 25 )
   
  avaRRuL,
  Na-naHkAn munnar,
  ka, ca, ja, pa, ma, ya, va Ezum uriya
  ( 26 )
   
  ja, n'a, ma, va ennum puLLi munnar,
  yaHkAn n'iRRal mey peRRanRE
  ( 27 )
   
  maHkAn puLLi mun 'va'vvum tOnRum
  ( 28 )
   
  ya, ra, za, ennum puLLi munnar,
  mutal Aku ezuttu, gakaramoTu tOnRum
  ( 29 )
   
  meyn' n'ilai cuTTin ellA ezuttum
  tam mun tAm varUum-ra, za, alagkaTaiyE
  ( 30 )
   
  a, i, u am mUnRum cuTTu
  ( 31 )
   
  A, E, O am mUnRum vinA
  ( 32 )
   
  'aLapu iRan'tu uyirttalum, oRRu icai n'ITalum,
  uLa' ena mozipa;-'icaiyoTu civaNiya
  n'arampin maRaiya' enmanAr pulavar
  ( 33 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:30:01(இந்திய நேரம்)