தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 3. kaLavu iyal

  inpamum poruLum aRanum enRAgku
  anpoTu puNarn'ta ain'tiNai marugkin,
  kAmak kUTTam kANum kAlai,
  maRaiyOr tEettu manRal eTTanuL
  tuRai amai n'al yAzt tuNaimaiyOr iyalpE
  ( 1 )
  onRE vERE enRu iru pAlvayin
  onRi uyarn'ta pAlatu ANaiyin,
  otta kizavanum kizattiyum kANpa,
  mikkOn Ayinum, kaTi varai inRE
  ( 2 )
  'ciRan'tuzi aiyam ciRan'tatu' enpa-
  'izin'tuzi izipE cuTTalAna
  ( 3 )
  'vaNTE, izaiyE, vaLLi, pUvE,
  kaNNE, alamaral, imaippE, accam, enRu
  annavai piRavum AgkaN n'ikaza-
  n'inRavai kaLaiyum karuvi' enpa
  ( 4 )
  n'ATTam iraNTum aRivu uTampaTuttaRkuk
  kUTTi uraikkum kuRippurai Akum
  ( 5 )
  kuRippE kuRittatu koLLumAyin,
  Agku avai n'ikazum' enmanAr pulavar
  ( 6 )
  perumaiyum uranum ATUu mEna
  ( 7 )
  'accamum n'ANum maTanum mun'tuRutal
  n'iccamum peNpARku uriya' enpa
  ( 8 )
  'vETkai, orutalai uLLutal, melital,
  Akkam ceppal, n'ANu varai iRattal,
  'Okkuva ellAm avaiyE pORal,
  maRattal, mayakkam, AkkATu, enRu ic
  ciRappuTai marapinavai kaLavu' ena mozipa
  ( 9 )
  'munnilai Akkal, colvazippaTuttal,
  n'al n'ayam uraittal, n'akai n'ani uRAa
  an' n'ilai aRital, melivu viLakkuRuttal,
  tan n'ilai uraittal, teLivu akappaTuttal, enRu
  innavai n'ikazum' enmanAr pulavar
  ( 10 )
  mey toTTup payiRal, poy pArATTal,
  iTam peRRut tazAal, iTaiyURu kiLattal,
  n'ITu n'inain'tu iragkal, kUTutal uRutal,
  colliya n'ukarcci vallE peRRuzit
  tIrAt tERRam uLappaTat tokaii,pErAc ciRappin iru-n'Anku kiLaviyum-
  peRRavazi makizcciyum pirin'tavazik kalagkalum
  n'iRpavai n'inaii n'ikazpavai uraippinum,
  kuRRam kATTiya vAyil peTpinum,
  peTTa vAyil peRRu iravuvaliyuRuppinum,
  Urum pErum keTutiyum piRavum
  n'Irin kuRippin n'irampak kURit
  tOziyaik kuRaiyuRum pakutiyum, tOzi
  kuRai avaT cArtti meyyuRak kURalum,
  taNTAtu irappinum, maRRaiya vaziyum,
  col avaT cArtalin pulliya vakaiyinum,
  aRin'tOL ayarppin av vazi marugkin
  kETum pITum kURalum, tOzi
  n'Ikkalin Akiya n'ilaimaiyum, n'Okki
  maTal-mA kURum iTanumAr uNTE
  ( 11 )
  paNpin peyarppinum, parivuRRu meliyinum,
  anpuRRu n'akinum, avaT peRRu maliyinum,
  ARRiTai uRutalum, av vinaikku iyalpE
  ( 12 )
  pAgkan n'imittam panniraNTu' enpa
  ( 13 )
  munnaiya mUnRum kaikkiLaik kuRippE
  ( 14 )
  pinnar n'Ankum perun'tiNai peRumE
  ( 15 )
  mutaloTu puNarn'ta yAzOr mEna
  taval aruj ciRappin ain' n'ilam peRumE
  ( 16 )
  iru vakaik kuRi pizaippu Akiya iTattum;
  kANA vakaiyin pozutu n'ani ikappinum;
  tAn akam pukAan peyartal inmaiyin,
  kATci Acaiyin kaLam pukkuk kalagki,
  vETkaiyin mayagkik kaiyaRu pozutinum;
  pukAk kAlaip pukku etirppaTTuzi,
  pakAa virun'tin pakutikkaNNum;
  vELAN etirum viruppinkaNNum;
  tALAN etirum pirivinAnum;
  n'ANu n'ejcu alaippa viTuttaRkaNNum;
  varaital vENTit tOzi ceppiya
  purai tIr kiLavi pulliya etirum,
  varaivu uTanpaTutalum; Agku atan puRattup
  purai paTa van'ta maRuttaloTu tokaii,
  kizavOL mEna' enmanAr pulavar
  ( 17 )
  kAmat tiNaiyin kaN n'inRu varUum
  n'ANum maTanum peNmaiya Akalin,
  kuRippinum iTattinum allatu, vETkai
  n'eRippaTa vArA, avaLvayinAna
  ( 18 )
  'kAmam collA n'ATTam inmaiyin
  EmuRa iraNTum uLa' ena mozipa
  ( 19 )
  col etir mozital arumaittu Akalin,
  alla kURRumozi avaLavayinAna
  ( 20 )
  maRain'tu avaR kANTal, taR kATTuRutal,
  n'iRain'ta kAtalin col etir mazugkal,
  vazipATu maRuttal, maRuttu etirkOTal,
  pazi tIr muRuval ciRitE tORRal,
  kaippaTTuk kalagkinum, n'ANu mika varinum,
  iTTup pirivu iragkinum, arumai ceytu ayarppinum,
  van'tavazi eLLinum, viTTu uyirttu azugkinum,
  n'on'tu teLivu ozippinum, accam n'ITinum,
  pirin'tavazik kalagkinum, peRRavazi maliyinum,
  varum toziRku arumai vAyil kURinum,
  kURiya vAyil koLLAk kAlaiyum,
  manaip paTTuk kalagkic citain'tavazit tOzikku
  n'inaittal cAnRa aru maRai uyirttalum,
  uyirAk kAlattu uyirttalum, uyir cela
  vERRu varaivu varin atu mARRutaRkaNNum,
  n'eRi paTu n'ATTattu n'ikazn'tavai maRaippinum,
  poRiyin yAtta puNarcci n'Okki
  orumaik kENmaiyin uRu kuRai teLin'tOL
  arumai cAnRa n'Al-iraNTu vakaiyin
  perumai cAnRa iyalpinkaNNum,
  poy talai aTutta maTalinkaNNum,
  kaiyaRu tOzi kaNNIr tuTaippinum,
  veRiyATTu iTattu veruvinkaNNum,
  kuRiyin oppumai maruTaRkaNNum,
  varaivu talaivarinum, kaLavu aRivuRinum,
  tamar taR kAtta kAraNa marugkinum,
  tan kuRi taLLiya teruLAk kAlai
  van'tavan peyarn'ta vaRug kaLam n'Okkit
  tan pizaippAkat tazIit tERalum,
  vazu inRu n'ilaiiya iyaRpaTu poruLinum,
  pozutum ARum puraivatu anmaiyin
  azivu talaivan'ta cin'taikkaNNum,
  kAmam ciRappinum, avan aLi ciRappinum,
  Emam cAnRa uvakaikkaNNum,
  tanvayin urimaiyum, avanvayin parattaiyum,
  annavum uLavE-Or iTattAna
  ( 21 )
  varaiviTai vaitta kAlattu varun'tinum,
  varaiyA n'ALiTai van'tOn muTTinum,
  'urai' enat tOzikku uraittaRkaNNum,
  tAnE kURum kAlamum uLavE
  ( 22 )
  'uyirinum ciRan'tanRu n'ANE; n'ANinum
  ceyir tIr kATcik kaRpuc ciRan'tanRu' enat
  tollOr kiLavi pulliya n'ejcamoTu
  kAmak kizavan uLvazip paTinum,
  tA il n'al mozi kizavi kiLappinum,
  Avakai piRavum tOnRuman poruLE
  ( 23 )
  n'ARRamum, tORRamum, ozukkamum, uNTiyum,
  cey vinai maRaippinum, celavinum, payilvinum,
  puNarcci etirppATu uLLuRuttu varUum
  uNarcci Ezinum uNarn'ta pinRai,
  meyyinum poyyinum vazin'ilai pizaiyAtu,
  pal vERu kavar poruL n'ATTattAnum;
  kuRaiyuRaRku etiriya kizavanai maRaiyuRap
  perumaiyin peyarppinum, ulaku uraittu ozippinum;
  arumaiyin akaRciyum; 'avaL aRivuRuttup
  pin vA' enRalum; pEtaimai UTTalum;
  mun uRu puNarcci muRai n'iRuttu uraittalum;
  ajci accuRuttalum; uraittuzik kUTTamoTu
  ejcAtu kiLan'ta iru-n'Anku kiLaviyum-
  van'ta kizavanai mAyam ceppip
  poRutta kAraNam kuRitta kAlaiyum;
  puNarn'tapin avanvayin vaNagkaRkaNNum;
  kuRain'tu avaT paTarinum; maRain'tavaL aruka,
  tannoTum avaLoTum mutal mUnRu aLaii,
  pinnilai n'ikazum pal vERu marugkinum;
  n'al n'ayam peRRuzi n'ayam puri iTattinum;
  eNNa arum pal n'akai kaNNiya vakaiyinum;
  puNarcci vENTinum; vENTAp pirivinum;
  vELAN peru n'eRi vENTiya iTattinum;
  puNarn'tuzi uNarn'ta aRi maTac ciRappinum;
  OmpaTaik kiLavip pAgkinkaNNum;
  ceg kaTumoziyAn citaivuTaittuAyinum;
  enpu n'ekap pirin'tOL vazic cenRu kaTaii,
  anpu talaiyaTutta vanpuRaikkaNNum;
  ARRatu tImai aRivuRu kalakkamum;
  kAppin kaTumai kaiyaRa varinum;
  kaLanum pozutum varai n'ilai vilakki,
  kAtal mikuti uLappaTap piRavum;
  n'ATum Urum illum kuTiyum
  piRappum ciRappum iRappa n'Okki,
  avanvayin tOnRiya kiLaviyoTu tokaii,
  anai n'ilai vakaiyAn varaital vENTinum,
  aiyac ceykai tAykku etir maRuttu,
  poy ena mARRi meyvazik koTuppinum;
  avaL vilagkuRinum; kaLam peRak kATTinum;
  piRan varaivu Ayinum; avan varaivu maRuppinum;
  munnilai aRan enappaTutal enRu iru vakaip
  purai tIr kiLavi tAyiTaip pukuppinum;
  varaivu uTanpaTTOr kaTAval vENTinum;
  Agku atan tanmaiyin vanpuRai uLappaTa;
  pAgkuRa van'ta n'Al-eTTu vakaiyum-
  tAgkaku aruj ciRappin tOzi mEna
  ( 24 )
  kaLavu alar Ayinum, kAmam meyppaTuppinum,
  aLavu mikat tOnRinum, talaippeytu kANinum,
  kaTTinum kazagkinum veRi ena iruvarum
  oTTiya tiRattAn ceytikkaNNum,
  ATiya cenRuzi azivu talaivarinum,
  kAtal kaimmikak kanavin araRRalum,
  tOziyai vinAvalum, teyvam vAzttalum,
  pOkku uTan aRin'tapin tOziyoTu kezIik
  kaRpin Akkattu n'iRRaRkaNNum,
  pirivin eccattum, makaL n'ejcu valippinum,
  iru pAl kuTip poruL iyalpinkaNNum,
  inna vakaiyin patinmUnRu kiLaviyoTu
  annavai piRavum-cevili mEna
  ( 25 )
  tAykkum varaiyAr, uNarvu uTampaTinE
  ( 26 )
  'kizavOn aRiyA aRivinaL ivaL' ena,
  mai aRu ciRappin uyarn'tOrpAgkin,
  aiyak kiLaviyin aRitalum urittE
  ( 27 )
  'tan uRu vETkai kizavan mun kiLattal
  eNNum kAlai, kizattikku illai;
  piRa n'Ir mAkkaLin aRiya, AyiTaip
  peyn' n'Ir pOlum uNarviRRu' enpa
  ( 28 )
  kAmak kUTTam tanimaiyin politalin,
  tAmE tUtuvar Akalum urittE
  ( 29 )
  avan varampu iRattal aRam tanakku inmaiyin,
  kaLam cuTTuk kiLavi kizaviyatu Akum;
  tAn celaRku uriya vazi AkalAna
  ( 30 )
  tOziyin muTiyum iTanumAruNTE
  ( 31 )
  mun' n'AL allatu tuNai inRu kaziyAtu;
  an' n'AL akattum, atu varaivu inRE
  ( 32 )
  pal n'URu vakaiyinum tan vayin varUum
  n'al n'aya marugkin n'ATTam vENTalin,
  tuNaic cuTTuk kiLavi kizaviyatu Akum,
  tuNaiyOr karumam AkalAna
  ( 33 )
  Ay peruj ciRappin aru maRai kiLattalin,
  tAy enappaTuvOL cevili Akum
  ( 34 )
  tOzitAnE cevili makaLE
  ( 35 )
  cUztalum ucAttuNai n'ilaimaiyin polimE
  ( 36 )
  kuRaiyuRa uNartal, mun uRa uNartal,
  iruvarum uLvazi avan varavu uNartal, ena
  matiyuTampaTuttal oru mUvakaittE
  ( 37 )
  'anna vakaiyAn uNarn'tapin allatu
  pinnilai muyaRci peRAL' ena mozipa
  ( 38 )
  muyaRcik kAlattu, ataRpaTa n'ATi,
  puNarttal ARRalum avaLvayinAna
  ( 39 )
  'kuRi enappaTuvatu iravinum pakalinum
  aRiyak kiLan'ta ARRatu' enpa
  ( 40 )
  iravuk kuRiyE illakattuLLum
  manaiyOr kiLavi kETkum vaziyatuvE-
  manaiyakam pukAak kAlaiyAna
  ( 41 )
  'pakal puNar kaLanE puRan' ena mozipa-
  avaL aRivu uNara varuvaziyAna
  ( 42 )
  allakuRippaTutalum avaLvayin urittE,
  avan kuRi mayagkiya amaivoTu varinE
  ( 43 )
  Agku, Agku ozukum ozukkamum uNTE,
  Ogkiya ciRappin oru ciRaiyAna
  ( 44 )
  maRain'ta ozukkattu, Oraiyum n'ALum
  tuRan'ta ozukkam, kizavORku illai
  ( 45 )
  ARRinatu arumaiyum, azivum, accamum,
  URum uLappaTa, atan Oranna
  ( 46 )
  tan'taiyum tannaiyum munnattin uNarpa
  ( 47 )
  tAy aRivuRutal ceviliyoTu okkum
  ( 48 )
  ampalum alarum kaLavu veLippaTuttalin
  agku atan mutalvan kizavan Akum
  ( 49 )
  'veLippaTa varaital, paTAmai varaital, enRu
  AyiraNTu' enpa-'varaital ARE'
  ( 50 )
  'veLippaTaitAnE kaRpinoTu oppinum,
  jAgkark kiLan'ta mUnRu poruLAka
  varaiyAtu pirital kizavORku illai
  ( 51 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:33:08(இந்திய நேரம்)