தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 8. ceyyuL iyal

  'mAttirai, ezuttu iyal, acai vakai, enAa;
  yAtta cIrE, aTi, yAppu, enAa;
  marapE, tUkkE, toTai vakai, enAa;
  n'OkkE, pAvE, aLavu iyal, enAa;
  tiNaiyE, kaikOL, kURRuvakai, enAa;
  kETpOr, kaLanE, kAla vakai, enAa;
  payanE, meyppATu, ecca vakai, enAa;
  munnam, poruLE, tuRai vakai, enAa;
  mATTE, vaNNamoTu, yAppu iyal vakaiyin
  ARu talai iTTa an' n'Al-ain'tum-
  ammai, azaku, tonmai, tOlE,
  virun'tE, iyaipE, pulanE, izaipu, enAap
  porun'tak kURiya eTToTum tokaii-
  n'al icaip pulavar, 'ceyyuL uRuppu' ena
  vallitin kURi, vakuttu uraittanarE
  ( 1 )
  avaRRuL,
  'mAttirai vakaiyum, ezuttu iyal vakaiyum,
  mEl kiLan'tanavE' enmanAr pulavar
  ( 2 )
  kuRilE, n'eTilE, kuRil-iNai, kuRil-n'eTil,
  oRRoTu varutaloTu, meyp paTa n'ATi,
  n'Erum n'iraiyum enRicin peyarE
  ( 3 )
  'iru vakai ukaramoTu iyain'tavai varinE,
  n'Erpum n'iraipum Akum' enpa-
  'kuRil-iNai ukaram al vaziyAna'
  ( 4 )
  iyalacai mutal iraNTu; Enavai uriyacai
  ( 5 )
  tanik kuRil mutalacai mozi citain'tu AkAtu
  ( 6 )
  oRRu ezuttu iyaRRE kuRRiyalikaram
  ( 7 )
  muRRiyalukaramum mozi citaittuk koLAa;
  n'iRRal inRE IRRu aTi marugkinum
  ( 8 )
  kuRRiyalukaramum muRRiyalukaramum
  oRRoTu tOnRi n'iRkavum peRumE
  ( 9 )
  acaiyum cIrum icaiyoTu cErtti
  vakuttanar uNarttal vallOr ARE
  ( 10 )
  Ir acai koNTum mUacai puNarttum
  cIr iyain'tu iRRatu cIr enappaTumE
  ( 11 )
  iyalacai mayakkam iyaRcIr; Enai
  uriyacai mayakkam Aciriya uriccIr
  ( 12 )
  mun n'irai uRinum anna Akum
  ( 13 )
  n'Er avaN n'iRpin iyaRcIrp pAla
  ( 14 )
  'iyalacai IRRu mun, uriyacai varinE,
  n'iraiyacai iyala Akum' enpa
  ( 15 )
  aLapeTai acain'ilai Akalum urittE
  ( 16 )
  'oRRu aLapeTuppinum aRRu' ena mozipa
  ( 17 )
  'iyaRcIr iRuti mun n'Er avaN n'iRpin,
  uriccIr veNpA Akum' enpa
  ( 18 )
  vajcic cIr ena vakai peRRanavE-
  veN cIr allA mUacai enpa
  ( 19 )
  tan pA al vazi, tAn aTaivu inRE
  ( 20 )
  vajci marugkin ejciya uriya
  ( 21 )
  veNpA uriccIr, Aciriya uriccIr,
  in pA n'EraTikku orugku n'ilai ilavE
  ( 22 )
  kalittaLai marugkin kaTiyavum peRAa
  ( 23 )
  kalittaLai aTivayin n'Er IRRu iyaRcIr
  n'ilaikku urittu anRE, teriyumOrkkE
  ( 24 )
  vajci marugkinum iRuti n'illA
  ( 25 )
  icain'ilai n'iRaiya n'iRkuvatu Ayin,
  acain'ilai varaiyAr cIr n'ilaipeRavE
  ( 26 )
  iyaRcIrp pARpaTuttu iyaRRinar koLalE-
  taLai vakai citaiyAt tanmaiyAna!
  ( 27 )
  veNcIr IRRacai n'iraiyacai iyaRRE
  ( 28 )
  in cIr iyaiya varukuvatu Ayin,
  veNcIr varaiyAr, Aciriya aTikkE
  ( 29 )
  an' n'ilai marugkin vajci uriccIr
  onRutal uTaiya Ororu vaziyE
  ( 30 )
  n'AR cIr koNTatu aTi enappaTumE
  ( 31 )
  aTi uLLanavE taLaiyoTu toTaiyE
  ( 32 )
  'aTi iRan'tu varutal il' ena mozipa
  ( 33 )
  aTiyin ciRappE pATTu enappaTumE
  ( 34 )
  'n'Al ezuttu Ati Aka, ARu ezuttu
  ERiya n'ilattE kuRaLaTi' enpa
  ( 35 )
  'Ez ezuttu' enpa, 'cin'taTikku aLavE-
  Ir ezuttu ERRam av vaziyAna'
  ( 36 )
  'pattu ezuttu' enpa, 'n'EraTikku aLavE-
  otta n'Al ezuttu ERRalagkaTaiyE'
  ( 37 )
  'mU-ain'tu ezuttE n'eTilaTikku aLavE;
  Ir ezuttu mikutalum iyalpu' ena mozipa
  ( 38 )
  'mU-ARu ezuttE kazin'eTiRku aLavE;
  Ir ezuttu mikutalum iyalpu' ena mozipa
  ( 39 )
  cIr n'ilaitAnE ain'tu ezuttu iRavAtu;
  n'Er n'ilai vajcikku ARum Akum
  ( 40 )
  'ezuttu aLavu ejcinum, cIr n'ilaitAnE
  kunRalum mikutalum il' ena mozipa
  ( 41 )
  uyir il ezuttum eNNappaTAa-
  uyirttiRam iyakkam inmaiyAna
  ( 42 )
  vajci aTiyE iru cIrttu Akum
  ( 43 )
  tan cIr ezuttin cinmai mUnRE
  ( 44 )
  muc cIrAnum varum iTan uTaittE
  ( 45 )
  acai kUn Akum, avvayinAna
  ( 46 )
  cIr kUn Atal n'EraTikku urittE
  ( 47 )
  aivakai aTiyum, virikkum kAlai,
  mey vakai amain'ta patinEz n'ilattum,
  ezupatu vakaiyin vazu ila Aki,
  aRun'URRu irupattain'tu AkummE
  ( 48 )
  Agkanam virippin, aLavu iRan'tanavE-
  pAgkuRa uNarn'tOr pannum kAlai
  ( 49 )
  aivakai aTiyum Aciriyakku uriya
  ( 50 )
  virAay varinum orUu n'ilai ilavE
  ( 51 )
  tan cIr vakaiyinum, taLai n'ilai vakaiyinum,
  in cIr vakaiyin, ain'tu aTikkum uriya;
  tan cIr uLvazit taLai vakai vENTA
  ( 52 )
  cIr iyai marugkin Or acai oppin,
  Aciriyat taLai enRu aRiyal vENTum
  ( 53 )
  'kuRaLaTi mutalA aLavaTikARum
  uRaz n'ilai ilavE vajcikku' enpa
  ( 54 )
  aLavum cin'tum veLLaikku uriya-
  taLai vakai onRAt tanmaiyAna
  ( 55 )
  aLavaTi mikuti uLappaTat tOnRi,
  iru n'eTilaTiyum kaliyiRku uriya
  ( 56 )
  'n'irai mutal veNcIr van'tu n'irai taTpinum,
  varai n'ilai inRE av aTikku' enpa
  ( 57 )
  virAaya taLaiyum orUu n'ilai inRE
  ( 58 )
  iyaRcIr veLLaTi Aciriya marugkin
  n'ilaikku uri marapin n'iRkavum peRumE
  ( 59 )
  'veNtaLai viraviyum, Aciriyam viraviyum,
  aij cIr aTiyum uLa' ena mozipa
  ( 60 )
  aRu cIr aTiyE Aciriyat taLaiyoTu
  n'eRi peRRu varUum, n'EraTi munnE
  ( 61 )
  ezu cIr aTiyE muTukiyal n'aTakkum
  ( 62 )
  muTukiyal varaiyAr mutal Ir aTikkum
  ( 63 )
  Aciriya marugkinum, veNpA marugkinum,
  mUvakai aTiyum munnutal ilavE
  ( 64 )
  'IRRu ayal aTiyE Aciriya marugkin
  tORRam muc cIrttu Akum' enpa
  ( 65 )
  iTaiyum varaiyAr toTai uNarvOrE
  ( 66 )
  muc cIr muraRkaiyuL n'iRaiyavum n'iRkum
  ( 67 )
  vajcit tUkkE cen'tUkku iyaRRE
  ( 68 )
  veNpATTu IRRu aTi muc cIrttu Akum;
  acai cIrttu Akum, av vaziyAna
  ( 69 )
  'n'Er IRRu iyaRcIr n'iraiyum n'iraipum
  cIr ERRu iRUum iyaRkaiya' enpa
  ( 70 )
  'n'irai avaN n'iRpin, n'Erum n'Erpum
  varaivu inRu' enpa-vAymozip pulavar
  ( 71 )
  ezu cIr iRuti Aciriyam kaliyE
  ( 72 )
  veNpA iyalinum paNpuRa muTiyum
  ( 73 )
  'ezuttu mutalA INTiya aTiyin
  kuRitta poruLai muTiya n'ATTal
  yAppu' ena mozipa-yAppu aRi pulavar
  ( 74 )
  'pATTu, urai, n'UlE, vAymozi, piciyE,
  agkatam, mutucol, av Ez n'ilattum,
  vaN pukaz mUvar taN pozil varaippin
  n'AR peyar ellai akattavar vazagkum
  yAppin vaziyatu' enmanAr pulavar
  ( 75 )
  marapEtAnum,
  n'AR col iyalAn yAppuvazip paTTanRu
  ( 76 )
  akaval enpatu AciriyammE
  ( 77 )
  'aHtA anRu' enpa-'veNpA yAppE'
  ( 78 )
  'tuLLal Ocai kali' ena mozipa
  ( 79 )
  tUgkal Ocai vajci Akum
  ( 80 )
  maruTpA Enai iru cAr allatu,
  tAn itu ennum tanin'ilai inRE
  ( 81 )
  av iyal allatu pATTu Agkuk kiLavAr
  ( 82 )
  'tUkku iyal vakaiyE Agku' ena mozipa
  ( 83 )
  'mOnai, etukai, muraNE, iyaipu, ena
  n'Al n'eRi marapina, toTai vakai' enpa
  ( 84 )
  aLapeTai talaippeya, ain'tum Akum
  ( 85 )
  pozippum, orUuvum, cen'toTai marapum,
  amaittanar teriyin, avaiyumAr uLavE
  ( 86 )
  'n'iral-n'iRuttu amaittalum, iraTTai yAppum,
  mozin'tavaRRu iyalAn muRRum' enpa
  ( 87 )
  aTitoRum talai ezuttu oppatu, mOnai
  ( 88 )
  aHtu ozittu onRin, etukai Akum
  ( 89 )
  Ayiru toTaikkum kiLaiyezuttu uriya
  ( 90 )
  moziyinum poruLinum muraNutal muraNE
  ( 91 )
  iRuvAy onRal iyaipin yAppE
  ( 92 )
  aLapu ezin, avaiyE aLapeTait toTaiyE
  ( 93 )
  'oru cIr iTaiyiTTu etukai Ayin,
  pozippu' ena mozital pulavar ARE
  ( 94 )
  'iru cIr iTaiyiTin, orUu' ena mozipa
  ( 95 )
  colliya toTaiyoTu vERupaTTu iyalin,
  col iyaRpulavar, 'atu cen'toTai' enpa
  ( 96 )
  'mey peRu marapin toTai vakaitAmE
  ai-Ir Ayirattu ARu-aijjURRoTu
  toNTu talai iTTa pattuk kuRai ezun'URRu
  onpaHtu' enpa-uNarn'ticinOrE
  ( 97 )
  terin'tanar virippin, varampu ila Akum
  ( 98 )
  'toTai vakai n'ilaiyE Agku' ena mozipa
  ( 99 )
  mAttirai mutalA aTin'ilaikARum
  n'Okkutal kAraNam n'Okku enappaTumE
  ( 100 )
  'Aciriyam, vajci, veNpA, kali, ena
  n'Al iyaRRu' enpa-'pA vakai viriyE'
  ( 101 )
  'an' n'ilai marugkin aRam mutal Akiya
  mum mutal poruTkum uriya' enpa
  ( 102 )
  'pA viri marugkinaip paNpuRat tokuppin,
  AciriyappA, veNpA, enRu Agku
  Ayiru pAvinuL aTagkum' enpa
  ( 103 )
  'Aciriya n'aTaittE vajci; Enai
  veNpA n'aTaittE kali' ena mozipa
  ( 104 )
  vAzttiyal vakaiyE n'ARpAkkum urittE
  ( 105 )
  'vazipaTu teyvam n'in puRagkAppa,
  pazi tIr celvamoTu vazi vazi ciRan'tu,
  polimin!' ennum puRan'ilai vAzttE;
  kali n'ilai vakaiyum vajciyum peRAa
  ( 106 )
  vAyuRai vAzttE, avaiyaTakkiyalE,
  ceviyaRivuRUu, ena avaiyum anna
  ( 107 )
  vAyuRai vAzttE vayagka n'ATin,
  vEmpum kaTuvum pOla vej col
  tAgkutal inRi vazi n'ani payakkum enRu
  OmpaTaik kiLaviyin vAyuRuttaRRE
  ( 108 )
  avaiyaTakkiyalE aril tapat teriyin,
  'vallA kURinum vakuttanar koNmin!' enRu,
  ellA mAn'tarkkum vazi mozin'tanRE
  ( 109 )
  ceviyuRaitAnE,
  'pogkutal inRi, puraiyOr n'AppaN
  avital kaTan' enac ceviyuRuttanRE
  ( 110 )
  'ottAzicaiyum maNTila yAppum
  kuTTamum n'EraTikku oTTina' enpa 1
  ( 111 )
  kuTTam eruttaTi uTaittum Akum
  ( 112 )
  'maNTilam, kuTTam, enRu ivai iraNTum
  cen'tUkku iyala' enmanAr pulavar
  ( 113 )
  n'eTuveNpATTE, kuRuveNpATTE,
  kaikkiLai, paripATTu, agkatac ceyyuLoTu,
  ottavai ellAm veNpA yAppina
  ( 114 )
  kaikkiLaitAnE veNpA Aki,
  Aciriya iyalAn muTiyavum peRumE
  ( 115 )
  'paripATallE tokai n'ilai vakaiyin,
  ''itu pA'' ennum iyal n'eRi inRi,
  potuvAy n'iRRaRkum urittu' ena mozipa
  ( 116 )
  koccakam, arAkam, curitakam, eruttoTu,
  ceppiya n'Ankum tanakku uRuppu Aka,
  kAmam kaNNiya n'ilaimaittu Akum
  ( 117 )
  coRcIr aTiyum, muTukiyal aTiyum,
  ap pA n'ilaimaikku uriya Akum
  ( 118 )
  kaTTurai vakaiyAn eNNoTu puNarn'tum,
  muTTaTi inRik kuRaivu cIrttu Akiyum,
  mozi acai Akiyum, vazi-acai puNarn'tum,
  coRcIrttu iRutal coRcIrkku iyalpE
  ( 119 )
  agkatamtAnE aril tapat teriyin,
  cemporuL, karan'tatu, ena iru vakaittE
  ( 120 )
  cemporuL Ayin vacai enappaTumE
  ( 121 )
  mozi karan'tu moziyin, atu pazikarappu Akum
  ( 122 )
  'ceyyuLtAmE iraNTu' ena mozipa
  ( 123 )
  'tukaLoTum poruLoTum puNarn'tanRu Ayin,
  ceviyuRaic ceyyuL' enmanAr pulavar
  ( 124 )
  'vacaiyoTum n'acaiyoTum puNarn'tanRu Ayin,
  agkatac ceyyuL' enmanAr pulavar
  ( 125 )
  ottAzicaikkali, kaliveNpATTE,
  koccakam, uRazoTu, kali n'Al vakaittE
  ( 126 )
  avaRRuL,
  ottAzicaikkali iru vakaittu Akum
  ( 127 )
  'iTain'ilaippATTE, taravu, pOkku, aTai, ena
  n'aTai n'avinRu ozukum onRu' ena mozipa
  ( 128 )
  taravEtAnum n'Al aTi izipu Ay,
  ARu-iraNTu uyarvum piRavum peRumE
  ( 129 )
  'iTain'ilaippATTE,
  taravu akappaTTa marapinatu' enpa
  ( 130 )
  aTai n'ilaik kiLavi tAzicaip pinnar,
  n'aTai n'avinRu ozukum' Agku' en kiLavi
  ( 131 )
  pOkku iyal vakaiyE vaippu enappaTumE;
  taravu iyal ottum, atan akappaTumE;
  purai tIr iRuti n'ilaiyuraittanRE
  ( 132 )
  Enai onRE,
  tEvarp parAaya munnilaikkaNNE
  ( 133 )
  atuvE,
  vaNNakam, orupOku, ena iruvakaittE
  ( 134 )
  'vaNNakamtAnE,
  taravE, tAzicai, eNNE, vAram, enRu
  an' n'Al vakaiyin tOnRum' enpa
  ( 135 )
  taravEtAnum,
  n'Ankum ARum eTTum enRa
  n'EraTi paRRiya n'ilaimaittu Akum
  ( 136 )
  'ottu mUnRu Akum ottAzicaiyE;
  taravin curugkit tOnRum' enpa
  ( 137 )
  aTakku iyal vAram taravoTu okkum
  ( 138 )
  mutal toTai perukic curugkuman eNNE
  ( 139 )
  eN iTai ozital Etam inRE-
  cinnam allAk kAlaiyAna
  ( 140 )
  orupOku iyaRkaiyum iru vakaittu Akum
  ( 141 )
  koccaka orupOku, ampOtaragkam, enRu
  oppa n'ATi, uNartal vENTum
  ( 142 )
  'taravu inRu Akit tAzicai peRRum,
  tAzicai inRit taravu uTaittu Akiyum,
  eN iTai iTTuc cinnam kunRiyum,
  aTakkiyal inRi aTi n'imirn'tu ozukiyum,
  yAppinum poruLinum vERRumai uTaiyatu
  koccaka orupOku Akum' enpa
  ( 143 )
  orupAn ciRumai; iraTTi atan uyarpE
  ( 144 )
  ampOtaragkam aRupatiRRu aTittE;
  cempAl vAram ciRumaikku ellai
  ( 145 )
  eruttE, koccakam, arAkam, ciRReN,
  aTakku iyal vAramoTu, an' n'ilaikku urittE
  ( 146 )
  oru poruL n'utaliya veLLaTi iyalAn,
  tiripu inRi varuvatu kaliveNpATTE
  ( 147 )
  'taravum pOkkum pATTu iTai miTain'tum,
  aij cIr aTukkiyum, ARu mey peRRum,
  veNpA iyalAn veLippaTat tOnRum
  pAn'ilai vakaiyE koccakak kali' ena
  n'Ul n'avil pulavar n'uvanRu aRain'tanarE
  ( 148 )
  kURRum mARRamum iTai iTai miTain'tum,
  pOkku inRAkal uRazkalikku iyalpE
  ( 149 )
  Aciriyap pATTin aLaviRku ellai
  Ayiram Akum; izipu mUnRu aTiyE
  ( 150 )
  n'eTuveNpATTE mun'-n'Al aTittE;
  kuRuveNpATTin aLavu ezu cIrE
  ( 151 )
  agkatap pATTu aLavu avaRRoTu okkum
  ( 152 )
  'kaliveNpATTE, kaikkiLaic ceyyuL,
  ceviyaRi, vAyuRai, puRan'ilai, enRu ivai
  toku n'ilai marapin aTi ila' enpa
  ( 153 )
  puRan'ilai, vAyuRai, ceviyaRivuRUu, enat
  tiRan'ilai mUnRum tiNNitin teriyin,
  veNpA iyalinum Aciriya iyalinum
  paNpuRa muTiyum pAvina' enpa
  ( 154 )
  paripATallE,
  n'Al-Iraimpatu uyarpu aTi Aka,
  ai-ain'tu Akum, izipu aTikku ellai
  ( 155 )
  aLaviyal vakaiyE anaivakaippaTumE
  ( 156 )
  'ezu n'ilattu ezun'ta ceyyuL teriyin,
  aTi varai illana ARu' ena mozipa
  ( 157 )
  avaitAm,
  n'UlinAna, uraiyinAna,
  n'oTiyoTu puNarn'ta piciyinAna,
  Etu n'utaliya mutumoziyAna,
  maRai mozi kiLan'ta man'tirattAna,
  kURRu iTai vaitta kuRippinAna
  ( 158 )
  avaRRuL,
  n'Ul enappaTuvatu n'uvalum kAlai,
  mutalum muTivum mARukOL inRi
  ,tokaiyinum vakaiyinum poruNmai kATTi,
  uL n'inRu akanRa uraiyoTu puNarn'tu,
  n'uNNitin viLakkal atu atan paNpE
  ( 159 )
  atuvEtAnum, oru n'Al vakaittE
  ( 160 )
  'oru poruL n'utaliya cUttirattAnum,
  ina mozi kiLan'ta OttinAnum,
  potu mozi kiLan'ta paTalattAnum,
  mUnRu uRuppu aTakkiya piNTattAnum, enRu
  Agku anai marapin iyalum' enpa
  ( 161 )
  avaRRuL,
  cUttiram tAnE
  ATi n'izalin aRiyat tOnRi,
  n'ATutal inRip poruL n'ani viLagka,
  yAppinuL tOnRa yAttu amaippatuvE
  ( 162 )
  'n'Er ina maNiyai n'iralpaTa vaittAgku
  Or inap poruLai oru vazi vaippatu
  Ottu' ena mozipa-uyarmozip pulavar
  ( 163 )
  oru n'eRi inRi viraviya poruLAn
  potu mozi toTarin atu paTalam Akum
  ( 164 )
  'mUnRu uRuppu aTakkiya tanmaittu Ayin,'
  tOnRu mozip pulavar, 'atu piNTam' enpa
  ( 165 )
  'pATTu iTai vaitta kuRippinAnum,
  pA inRu ezun'ta kiLaviyAnum,
  poruL marapu illAp poymmoziyAnum,
  poruLoTu puNarn'ta n'akaimoziyAnum, enRu
  urai vakai n'aTaiyE n'Anku' ena mozipa
  ( 166 )
  atuvEtAnum iru vakaittu Akum
  ( 167 )
  onRE maRRum cevilikku urittE;
  onRE yArkkum varain'ilai inRE
  ( 168 )
  oppoTu puNarn'ta uvamattAnum,
  tOnRuvatu kiLan'ta tuNivinAnum,
  enRu iru vakaittE pici n'ilai vakaiyE
  ( 169 )
  'n'uNmaiyum, curukkamum, oLiyuTaimaiyum,
  eNmaiyum, enRu ivai viLagkat tOnRi,
  kuRitta poruLai muTittaRku varUum
  Etu n'utaliya mutumozi' enpa
  ( 170 )
  'n'iRaimozi mAn'tar ANaiyin kiLakkum
  maRaimozitAnE man'tiram' enpa
  ( 171 )
  ezuttoTum colloTum puNarAtAki,
  poruTpuRattatuvE, kuRippu moziyE
  ( 172 )
  pATTiTaik kalan'ta poruLa Aki,
  pATTin iyala-paNNattiyyE
  ( 173 )
  atuvEtAnum piciyoTu mAnum
  ( 174 )
  aTi n'imir kiLavi Ir-ARu Akum;
  aTi ikan'tu varinum kaTi varai inRE
  ( 175 )
  kiLar iyal vakaiyin, kiLan'tana teriyin,
  aLaviyal vakaiyE anai vakaippaTumE
  ( 176 )
  kaikkiLai mutalA Ez perun' tiNaiyum,
  mun kiLan'tanavE, muRaiyinAna
  ( 177 )
  kAmap puNarcciyum, iTam talaippaTalum,
  pAgkoTu tazAalum, tOziyin puNarvum, enRu
  Agka n'Al vakaiyinum aTain'ta cArpoTu
  maRai ena mozital maRaiyOr ARE
  ( 178 )
  maRai veLippaTutalum, tamarin peRutalum,
  ivai mutalAkiya iyal n'eRi tiriyAtu,
  malivum pulaviyum UTalum uNarvum
  pirivoTu puNarn'tatu kaRpu enappaTumE
  ( 179 )
  mey peRum avaiyE kaikOL vakaiyE
  ( 180 )
  'pArppAn, pAgkan, tOzi, cevili,
  cIrttaku ciRappin kizavan, kizattiyoTu,
  aLavu iyal marapin aRu vakaiyOrum
  kaLavin kiLavikku uriyar' enpa
  ( 181 )
  pANan, kUttan, viRali, parattai,
  ANam cAnRa aRivar, kaNTOr,
  pENutaku ciRappin pArppAn, mutalA,
  munnuRak kiLan'ta aRuvaroTu tokaii
  ,tol n'eRi marapin kaRpiRku uriyar
  ( 182 )
  Urum, ayalum, cEriyOrum,
  n'Oy marugku aRin'arum, tan'taiyum, tannaiyum,
  koNTeTuttu moziyappaTutal allatu,
  kURRu avaN inmai yAppuRat tOnRum
  ( 183 )
  kizavantannoTum kizattitannoTum
  n'aRRAy kURal muRRat tOnRAtu
  ( 184 )
  'oN toTi mAtar kizavan kizattiyoTu
  kaNTOr mozital kaNTatu' enpa
  ( 185 )
  iTaic curamarugkin, kizavan kizattiyoTu
  vazakkiyal ANaiyin kiLattaRkum uriyan
  ( 186 )
  ozin'tOr kiLavi kizavan kizattiyoTu
  mozin'tAgku uriyar, munnattin eTuttE
  ( 187 )
  manaiyOL kiLaviyum kizavan kiLaviyum,
  n'inaiyum kAlai, kETkun'ar avarE
  ( 188 )
  pArppAr aRivar enRu ivar kiLavi
  yArkkum varaiyAr yAppoTu puNarn'tE
  ( 189 )
  parattai, vAyil, ena iru vIRRum
  kizattiyaic cuTTAk kiLappup payan ilavE
  ( 190 )
  vAyil ucAvE tammuL uriya
  ( 191 )
  'jAyiRu, tigkaL, aRivE, n'ANE
  ,kaTalE, kAnal, vilagkE, maranE,
  pulampuRu pozutE, puLLE, n'ejcE,
  avai ala piRavum, n'utaliya n'eRiyAn,
  collun'a pOlavum, kETkun'a pOlavum,
  colliyAgku amaiyum' enmanAr pulavar
  ( 192 )
  'oru n'eRippaTTu, Agku Or iyal muTiyum
  karuma n'ikazcci iTam' ena mozipa
  ( 193 )
  iRappE, n'ikazvE, etiratu, ennum
  tiRattiyal marugkin terin'tanar uNara,
  poruL n'ikazvu uraippatu kAlam Akum
  ( 194 )
  'itu n'ani payakkum, itan mARu' ennum
  toku n'ilaik kiLavi payan enappaTumE
  ( 195 )
  uyttuNarvu inRi, talaivaru poruNmaiyin,
  meyp paTa muTippatu meyppATu Akum
  ( 196 )
  eN vakai iyal n'eRi pizaiyAtAki
  munnuRak kiLan'ta muTivinatu, atuvE
  ( 197 )
  colloTum kuRippoTum muTivu koL iyaRkai
  pulliya kiLavi eccam Akum
  ( 198 )
  'iv iTattu, im mozi, ivar ivarkku uriya' enRu
  av iTattu avar avarkku uraippatu-munnam
  ( 199 )
  'inpamum, iTumpaiyum, puNarvum, pirivum,
  ozukkamum, enRu ivai izukku n'eRi inRi,
  itu Aku it tiNaikku urip poruL ennAtu,
  potuvAy n'iRRal poruL vakai' enpa
  ( 200 )
  avvam makkaLum vilagkum anRip
  piRa avaN varinum tiRavatin n'ATi
  ,tamtam iyalin marapoTu muTiyin,
  at tiRamtAnE 'tuRai' enappaTumE
  ( 201 )
  'akanRu poruL kiTappinum, aNukiya n'ilaiyinum,
  iyanRu poruL muTiya, tan'tanar, uNarttal
  mATTu' ena mozipa-'pATTiyal vazakkin'
  ( 202 )
  mATTum eccamum n'ATTal inRi
  uTanilai moziyinum toTarn'ilai peRumE
  ( 203 )
  'vaNNamtAmE n'Al-ain'tu' enpa
  ( 204 )
  'avaitAm,
  pAa vaNNam, tAa vaNNam,
  vallicai vaNNam, mellicai vaNNam,
  iyaipu vaNNam, aLapeTai vaNNam,
  n'eTujcIr vaNNam, kuRujcIr vaNNam,
  cittira vaNNam, n'alipu vaNNam,
  akappATTu vaNNam, puRappATTu vaNNam,
  ozuku vaNNam, orUu vaNNam,
  eNNu vaNNam, akaippu vaNNam,
  tUgkal vaNNam, En'tal vaNNam,
  uruTTu vaNNam, muTuku vaNNam, enRu
  Agku' ena mozipa-aRin'ticinOrE
  ( 205 )
  avaRRuL,
  pAa vaNNam
  coRcIrttu Aki, n'URpAl payilum
  ( 206 )
  tAa vaNNam
  iTaiyiTTu van'ta etukaittu Akum
  ( 207 )
  vallicai vaNNam vallezuttu mikumE
  ( 208 )
  mellicai vaNNam mellezuttu mikumE
  ( 209 )
  iyaipu vaNNam iTaiyezuttu mikumE
  ( 210 )
  aLapeTai vaNNam aLapeTai payilum
  ( 211 )
  n'eTujcIr vaNNam n'eTTezuttup payilum
  ( 212 )
  kuRujcIr vaNNam kuRRezuttup payilum
  ( 213 )
  cittira vaNNam
  n'eTiyavum kuRiyavum n'Ern'tu uTan varumE
  ( 214 )
  n'alipu vaNNam Aytam payilum
  ( 215 )
  akappATTu vaNNam
  muTiyAt tanmaiyin muTin'tatan mERRE
  ( 216 )
  puRappATTu vaNNam
  muTin'tatu pOnRu muTiyAtAkum
  ( 217 )
  ozuku vaNNam Ocaiyin ozukum
  ( 218 )
  orUu vaNNam orIit toTukkum
  ( 219 )
  eNNu vaNNam eNNup payilum
  ( 220 )
  akaippu vaNNam aRuttu aRuttu ozukum
  ( 221 )
  tUgkal vaNNam vajci payilum
  ( 222 )
  En'tal vaNNam
  colliya collin colliyatu ciRakkum
  ( 223 )
  uruTTu vaNNam arAkam toTukkum
  ( 224 )
  muTuku vaNNam
  aTi iRan'tu OTi atan OraRRE
  ( 225 )
  'vaNNamtAmE ivai' ena mozipa
  ( 226 )
  vanappu iyaltAnE vakukkum kAlai,
  cil men moziyAn tAya panuvalin,
  ammaitAnE aTi n'imirvu inRE
  ( 227 )
  ceyyuL moziyAn cIr punain'tu yAppin,
  av vakaitAnE 'azaku' enappaTumE
  ( 228 )
  tonmaitAnE
  uraiyoTu puNarn'ta yAppin mERRE
  ( 229 )
  'izumen moziyAn vizumiyatu n'uvalinum,
  paran'ta moziyAn aTi n'imirn'tu ozukinum,
  tOl' ena mozipa-tol mozip pulavar
  ( 230 )
  virun'tEtAnum
  putuvatu punain'ta yAppin mERRE
  ( 231 )
  jakArai mutalA LakArai IRRup
  puLLi iRuti 'iyaipu' enappaTumE
  ( 232 )
  'cEri moziyAn cevvitin kiLan'tu,
  tErtal vENTAtu, kuRittatu tOnRin,
  pulan' ena mozipa-pulan uNarn'tOrE
  ( 233 )
  oRRoTu puNarn'ta vallezuttu aTagkAtu,
  kuRaLaTi mutalA ain'tu aTi oppittu,
  Ogkiya moziyAn Agku avaN moziyin
  izaipin ilakkaNam iyain'tatAkum
  ( 234 )
  ceyyuL marugkin mey peRa n'ATi,
  izaitta ilakkaNam pizaittana pOla
  varuva uLa eninum, van'tavaRRu iyalAn,
  tiripu inRi muTittal teLLiyOr kaTanE
  ( 235 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:33:55(இந்திய நேரம்)