தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 7. uvama iyal

  vinai, payan, mey, uru, enRa n'AnkE-
  vakai peRa van'ta uvamat tORRam
  ( 1 )
  'viraviyum varUum marapina' enpa
  ( 2 )
  uyarn'tatan mERRE, uLLum kAlai
  ( 3 )
  'ciRappE, n'alanE, kAtal, valiyoTu
  an' n'Al paNpum n'ilaikkaLam' enpa
  ( 4 )
  kizakkiTu poruLoTu ain'tum Akum
  ( 5 )
  mutalum cinaiyum enRu Ayiru poruTkum
  n'utaliya marapin uriyavai uriya
  ( 6 )
  cuTTik kURA uvamamAyin,
  poruL etir puNarttup puNarttana koLalE!
  ( 7 )
  uvamamum poruLum ottal vENTum
  ( 8 )
  poruLE uvamam ceytanar moziyinum
  maruL aRu ciRappin aHtu uvamam Akum
  ( 9 )
  perumaiyum ciRumaiyum ciRappin tIrAk
  kuRippin varUum n'eRippATu uTaiya
  ( 10 )
  avaitAm,
  anna, Eyppa, uRaza, oppa,
  enna, mAna, enRavai enAa-
  onRa, oTugka, oTTa, Agka,
  enRa, viyappa, enRavai enAa-
  eLLa, vizaiya, viRappa, n'ikarppa,
  kaLLa, kaTuppa, Agkavai enAa-
  kAyppa, matippa, takaiya, maruLa,
  mARRa, maRuppa, Agkavai enAa-
  pulla, poruva, poRpa, pOla,
  vella, vIza, Agkavai enAa-
  n'ATa, n'aLiya, n'aTugka, n'an'ta,
  OTa, puraiya, enRavai enAa-
  ARu-ARu avaiyum, anna piRavum,
  kURum kAlaip pal kuRippinavE
  ( 11 )
  anna, Agka, mAna, iRappa,
  enna, uRaza, takaiya, n'OkkoTu,
  kaNNiya eTTum-vinaippAl uvamam
  ( 12 )
  anna en kiLavi piRavoTum civaNum
  ( 13 )
  eLLa, vizaiya, pulla, poruva,
  kaLLa, matippa, vella, vIza,
  enRu Agku eTTE-payanilai uvamam
  ( 14 )
  kaTuppa, Eyppa, maruLa, puraiya,
  oTTa, oTugka, OTa, n'ikarppa, enRu
  ap pAl eTTE-meyppAl uvamam
  ( 15 )
  pOla, maRuppa, oppa, kAytta,
  n'Era, viyappa, n'aLiya, n'an'ta, enRu
  ottu varu kiLavi-uruvin uvamam
  ( 16 )
  tamtam marapin tOnRuman poruLE
  ( 17 )
  n'Al-iraNTu Akum pAlumAr uNTE
  ( 18 )
  'perumaiyum ciRumaiyum meyppATu eTTan
  vazi marugku aRiyat tOnRum' enpa
  ( 19 )
  uvamap poruLin uRRatu uNarum
  teLi marugku uLavE tiRattu iyalAna
  ( 20 )
  uvamap poruLai uNarum kAlai,
  marIiya marapin vazakkoTu varumE
  ( 21 )
  iraTTaik kiLavi iraTTai vazittE
  ( 22 )
  piRitoTu paTAtu piRappoTu n'Okki,
  munna marapin kURum kAlai,
  tuNivoTu varUum tuNivinOr koLinE
  ( 23 )
  'uvamap pOli ain'tu' ena mozipa
  ( 24 )
  'taval aruj ciRappin at tanmai n'ATin,
  vinaiyinum payattinum uRuppinum uruvinum
  piRappinum varUum tiRatta' enpa
  ( 25 )
  kizavi collin avaL aRi kiLavi
  ( 26 )
  tOzikku Ayin, n'ilam peyarn'tu uraiyAtu
  ( 27 )
  kizavORku Ayin, uranoTu kiLakkum
  ( 28 )
  EnOrkku ellAm iTam varaivu inRE
  ( 29 )
  'initu uRu kiLaviyum tuni uRu kiLaviyum
  uvama marugkin tOnRum' enpa
  ( 30 )
  kizavOTku uvamam Ir iTattu urittE
  ( 31 )
  kizavORku Ayin iTam varaivu inRE
  ( 32 )
  tOziyum ceviliyum porun'tuvazi n'Okkik
  kURutaRku uriyar, koL vaziyAna
  ( 33 )
  vERupaTa van'ta uvamat tORRam
  kURiya marugkin koLvazik koLAal!
  ( 34 )
  orIik kURalum marIiya paNpE
  ( 35 )
  'uvamat tanmaiyum urittu' ena mozipa-
  'payanilai purin'ta vazakkattAna'
  ( 36 )
  taTumARu uvamam kaTi varai inRE
  ( 37 )
  aTukkiya tORRam viTuttal paNpE;
  n'iral n'iRuttu amaittal, n'iral-n'iRai, cuNNam,
  varan muRai van'ta mUnRu alagkaTaiyE
  ( 38 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:33:45(இந்திய நேரம்)