தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 4. kaRpu iyal

  kaRpu enappaTuvatu karaNamoTu puNara,
  koLaRku uri marapin kizavan kizattiyai,
  koTaikku uri marapinOr koTuppa, koLvatuvE
  ( 1 )
  koTuppOr inRiyum karaNam uNTE,
  puNarn'tu uTan pOkiya kAlaiyAna
  ( 2 )
  mElOr mUvarkkum puNartta karaNam
  kIzOrkku Akiya kAlamum uNTE
  ( 3 )
  'poyyum vazuvum tOnRiya pinnar,
  aiyar yAttanar karaNam' enpa
  ( 4 )
  karaNattin amain'tu muTin'ta kAlai,
  n'ejcu taLai avizn'ta puNarccik kaNNum;
  ejcA makizcci iRan'tu varu paruvattum;
  ajca van'ta urimaikkaNNum;
  n'al n'eRip paTarum tol n'alap poruLinum;
  peRRa tEettup perumaiyin n'ilaii,
  kuRRam cAnRa poruL eTuttu uraippinum;
  'n'Amak kAlattu uNTu' enat tOzi
  EmuRu kaTavuL Ettiya marugkinum;
  allal tIra ArvamoTu aLaii,
  colluRu poruLinkaNNum; 'col ena,
  Enatu cuvaippinum, n'I kai toTTatu
  vAnOr amiztam puraiyumAl emakku!' ena
  aTicilum pUvum toTutaRkaNNum;
  an'taNar tiRattum, cAnROr tEettum,
  an'tam il ciRappin piRar piRar tiRattinum,
  ozukkam kATTiya kuRippinum; ozukkattuk
  kaLavinuL n'ikazn'ta arumaiyaip pulampi
  alamaral uLLamoTu aLaviya iTattum;
  an'tarattu ezutiya ezuttin mAna,
  van'ta kuRRam vazi keTa ozukalum;
  'aziyal!', 'ajcal!' enRu Ayiru poruLinum
  tAn avaT pizaitta paruvattAnum;
  n'Onmaiyum perumaiyum mey koLa aruLi,
  pannal cAnRavAyiloTuporun'ti,
  tannin Akiya takutikkaNNum;
  putalvan payan'ta puniRu tIr pozutin,
  n'ey aNi mayakkam purin'tOLn'Okki,
  aiyar pAgkinum amararc cuTTiyum,
  cey peruj ciRappoTu cErtaRkaNNum,
  payam kezu tuNai aNai pulli, pullAtu
  uyagkuvanaL kiTan'ta kizattiyaik kuRuki,
  alkal munniya n'iRai azi pozutin,
  mellen cIRaTi pulliya iravinum;
  uRal arugkuraimaiyin, UTal mikuttOLaip
  piRa piRa peNTirin peyarttaRkaNNum;
  pirivin eccattup pulampiya iruvaraip
  parivin n'Ikkiya pakutikkaNNum;
  n'inRu n'ani pirivin ajciya paiyuLum;
  cenRu kaiyikan'tu, peyarttu uLLiya vaziyum;
  kAmattin valiyum; kaiviTin accamum;
  tAn avaL pizaitta n'ilaiyinkaNNum;
  uTan cERal ceykaiyoTu annavai piRavum
  maTam paTa van'ta tOzikkaNNum;
  vERRu n'ATTu akalvayin vizumattAnum;
  mITTu varavu Ayn'ta vakaiyinkaNNum;
  av vazip perukiya ciRappinkaNNum;
  pEr icai Urtip pAkar pAgkinum;
  kAmakkizatti, manaiyOL, enRu ivar
  EmuRu kiLavi colliya etirum;
  cenRa tEettu uzappu n'ani viLakki
  inRic cenRa tannilai kiLappinum;
  arun' tozil muTitta cemmal kAlai,
  virun'toTu n'allavai vENTaRkaNNum;
  mAlai En'tiya peNTirum makkaLum
  kELir ozukkattup pukaRcikkaNNum;
  Enaiya vAyilOr etiroTu tokaii;
  paN amai pakuti muppatinorumUnRum-
  eNNa aruj ciRappin kizavOn mEna
  ( 5 )
  'avan aRivu ARRa aRiyum Akalin,
  ERRaRkaNNum; n'iRuttaRkaNNum;
  urimai koTutta kizavOn pAgkil
  perumaiyin tiriyA anpinkaNNum;
  kizavanai makaTUup pulampu peritu Akalin,
  alamaral perukiya kAmattu mikutiyum;
  inpamum iTumpaiyum Akiya iTattum;
  kayan'talai tOnRiya kAmar n'eyyaNi
  n'ayan'ta kizavanai n'ejcu puNNuRIi
  n'aLiyin n'Ikkiya iLi varu n'ilaiyum;
  pukanRa uLLamoTu putuvOr cAyaRku
  akanRa kizavanaip pulampu n'ani kATTi,
  iyanRa n'ejcam talaip peyarttu arukki,
  etir peytu maRutta Irattu marugkinum;
  tagkiya ozukkattuk kizavanai vaNagki,
  ''egkaiyarkku urai!'' ena irattaRkaNNum;
  cellAk kAlai, 'celka!' ena viTuttalum;
  kAmakkizatti tan makat tazIi,
  EmuRu viLaiyATTu iRutikkaNNum;
  ciRan'ta ceykai av vazit tOnRi,
  aRam puri n'ecamoTu, tan varavu aRiyAmai,
  puRam ceytu peyarttal vENTu iTattAnum;
  ''tan'taiyar oppar makkaL'' enpatanAl,
  an'tam il ciRappin makap pazittu n'erugkalum;
  ''koTiyOr koTumai cuTum!'' ena oTiyAtu,
  n'al icai n'ayan'tOr colloTu tokaii,
  pakutiyin n'Igkiya takutikkaNNum;
  koTumai ozukkam kOTal vENTi,
  aTimEl vIzn'ta kizavanai n'erugki,
  ''kAtal egkaiyar kANin n'anRu!'' ena,
  mAtar cAnRa vakaiyinkaNNum;
  tAyar kaNNiya n'al aNip putalvanai
  mAyap parattai uLLiya vaziyum;
  tanvayin ciRaippinum; avan vayin pirippinum;
  innAt tol cUL eTuttaRkaNNum;
  kAmakkizattiyar n'alam pArATTiya
  tImaiyin muTikkum poruLinkaNNum;
  koTumai ozukkattut tOzikku uriyavai
  vaTu aRu ciRappin kaRpin tiriyAmai,
  kAytalum uvattalum, pirittalum peTTalum,
  Avayin varUum pal vERu n'ilaiyinum;
  vAyilin varUum vakaiyoTu tokaii,-
  kizavOL ceppal kizavatu' enpa
  ( 6 )
  puNarn'tu uTan pOkiya kizavOL manai irun'tu,
  iTaic curattu iRaicciyum vinaiyum cuTTi,
  anpuRu takka kiLattaltAnE
  kizavOn cey vinaikku accam Akum
  ( 7 )
  'tOzi uLLuRutta vAyil pukuppinum,
  Avayin n'ikazum' enmanAr pulavar
  ( 8 )
  'peRaRku arum perum poruL muTin'ta pin van'ta
  teRaRku aru marapin ciRappinkaNNum;
  aRRam azivu uraippinum, aRRam illAk
  kizavOT cuTTiya teyvak kaTattinum,
  cIruTaip perum poruL vaittavazi maRappinum,
  aTagkA ozukkattu avanvayin azin'tOLai
  aTagkak kATTutaR poruLinkaNNum;
  pizaittu van'tu irun'ta kizavanai n'erugki,
  izaittu Agku Akkik koTuttaRkaNNum;
  vaNagku iyal moziyAn vaNagkaRkaNNum;
  puRampaTu viLaiyATTup pulliya pukaRciyum;
  ciRan'ta putalvanait tErAtu pulampinum,
  ''mAN n'alam tA'' ena vakuttaRkaNNum;
  pENA ozukkam n'ANiya poruLinum,
  cULvayin tiRattAl cOrvu kaNTu aziyinum,
  ''periyOr ozukkam peritu!'' enak kiLan'tu
  peRu takai illAp pizaippinum, av vazi
  uRu takai illAp pulaviyuL mUzkiya
  kizavOLpAl n'inRu keTuttaRkaNNum;
  uNarppuvayin vArA UTal uRROLvayin
  uNarttal vENTiya kizavOnpAl n'inRu
  tAn vekuNTu Akkiya takutikkaNNum;
  arumaik kAlattup perumai kATTiya
  eLimaik kAlattu irakkattAnum;
  pANar, kUttar, viRaliyar, enRu ivar
  pENic colliya kuRaivinai etirum;
  n'Itta kizavanai n'ikazumARu paTIiyar,
  kAtta tanmaiyin kaN inRu peyarppinum;
  piriyum kAlai etir n'inRu cARRiya
  marapuTai etirum uLappaTa, piRavum,
  vakai paTa van'ta kiLavi ellAm-
  tOzikku uriya' enmanAr pulavar
  ( 9 )
  pullutal mayakkum pulavikkaNNum,
  illOr ceyvinai ikazccikkaNNum,
  pal vERu putalvark kaNTu n'ani uvappinum,
  maRaiyin van'ta manaiyOL ceyvinai
  poRai inRu perukiya paruvaraRkaNNum,
  kAtal cOrvin kaTappATTu ANmaiyin
  tAypOl tazIik kazaRi am manaiviyaik
  kAyvu inRu avanvayin poruttaRkaNNum,
  in n'akaip putalvanait tazIi izai aNin'tu
  pinnar van'ta vAyiRkaNNum,
  manaiyOL ottalin tannOr annOr
  mikai enak kuRitta koLkaikkaNNum,
  eNNiya paNNai, enRu ivaRRoTu piRavum-
  kaNNiya kAmakkizattiyar mEna
  ( 10 )
  kaRpum, kAmamum, n'aRpAl ozukkamum,
  mel iyal poRaiyum, n'iRaiyum vallitin
  virun'tu puRan'tarutalum, cuRRam Ompalum,
  piRavum anna kizavOL mANpukaL
  mukam pukal muRaimaiyin kizavORku uraittal
  akam pukal marapin vAyilkaTku uriya
  ( 11 )
  'kazivinum n'ikazvinum etirvinum vazi koLa,
  n'allavai uraittalum, allavai kaTitalum,
  cevilikku uriya Akum' enpa
  ( 12 )
  colliya kiLavi aRivarkkum uriya
  ( 13 )
  iTittu varai n'iRuttalum avaratu Akum,
  kizavanum kizattiyum avar varai n'iRRalin
  ( 14 )
  uNarppu varai iRappinum, cey kuRi pizaippinum,
  pulattalum UTalum kizavORku uriya
  ( 15 )
  pulattalum UTalum Akiya iTattum,
  colat taku kiLavi tOzikku uriya
  ( 16 )
  parattai maRuttal vENTiyum, kizatti
  maTat taku kizamai uTaimaiyAnum,
  'anpilai! koTiyai!' enRalum uriyaL
  ( 17 )
  avan kuRippu aRital vENTiyum, kizavi
  akam mali UTal akaRcik kaNNum,
  vERRumaik kiLavi tORRavum peRumE
  ( 18 )
  kAmak kaTappinuL paNin'ta kiLavi
  ,kANum kAlai, kizavORku urittE-
  vazipaTu kizamai avaTku iyalAna
  ( 19 )
  aruL mun'tuRutta anpu poti kiLavi
  poruL paTa mozital kizavOTkum urittE
  ( 20 )
  kaLavum kaRpum alar varaivu inRE
  ( 21 )
  alarin tOnRum, kAmattu mikuti
  ( 22 )
  kizavOn viLaiyATTu Agkum aRRE
  ( 23 )
  manaivi talaittAL kizavOn koTumai
  tam uLa Atal vAyilkaTku illai
  ( 24 )
  manaivi munnark kaiyaRu kiLavi,
  manaivikku uRuti uLvazi uNTE
  ( 25 )
  'munnilaip puRamozi ellA vAyiRkum
  pinnilait tOnRum' enmanAr pulavar
  ( 26 )
  tollavai uraittalum, n'ukarcci Ettalum,
  palARRAnum UTalin takaittalum,
  uRuti kATTalum, aRivu meyn' n'iRuttalum,
  Etuvin uraittalum, tuNivu kATTalum,
  aNi n'ilai uraittalum-kUttar mEna
  ( 27 )
  n'ilam peyarn'tu uraittal, avaL n'ilai uraittal,
  kUttarkkum pANarkkum yAttavai uriya
  ( 28 )
  'ARRatu paNpum, karumattu viLaivum,
  Eval muTivum, vinAvum, ceppum,
  ARRiTaik kaNTa poruLum iRaicciyum,
  tORRam cAnRa annavai piRavum,-
  iLaiyOrkku uriya kiLavi' enpa
  ( 29 )
  uzaik kuRun'tozilum, kAppum, uyarn'tOr
  n'aTakkai ellAm avarkaN paTumE
  ( 30 )
  'pin muRai Akkiya perum poruL vatuvait
  tol muRai manaivi etirppATuAyinum,
  in izaip putalvanai vAyil koNTu pukinum,
  iRan'tatu n'inaiik kizavOn AgkaN
  kalagkalum uriyan' enmanAr pulavar
  ( 31 )
  'tAypOl kazaRit tazIik kOTal
  Ay manaik kizattikkum urittu' ena mozipa-
  'kavavoTu mayagkiya kAlaiyAna'
  ( 32 )
  'avan cOrpu kAttal kaTan' enappaTutalin,
  makan tAy uyarpum tan uyarpu Akum-
  celvan paNi mozi iyalpu AkalAna
  ( 33 )
  eN arum pAcaRai, peNNoTu puNarAr
  ( 34 )
  puRattOr AgkaN puNarvatu Akum
  ( 35 )
  kAma n'ilai uraittalum, tEr n'ilai uraittalum,
  kizavOn kuRippinai eTuttuk kURalum,
  AvoTu paTTa n'imittam kURalum,
  celavu uRu kiLaviyum, celavu azugku kiLaviyum,
  annavai piRavum-pArppArkku uriya
  ( 36 )
  'ellA vAyilum, iruvar tEettum
  pulliya makizccip poruLa' enpa
  ( 37 )
  'anpu talaippirin'ta kiLavi tOnRin,
  ciRaippuRam kuRittanRu' enmanAr pulavar
  ( 38 )
  taR pukaz kiLavi kizavan mun kiLattal
  et tiRattAnum kizattikku illai-
  muRpaTa vakutta iraNTu alagkaTaiyE
  ( 39 )
  'kizavi munnart taR pukaz kiLavi
  kizavOn vinaivayin uriya' enpa
  ( 40 )
  mozi etir mozital pAgkaRku urittE
  ( 41 )
  kuRittu etir mozital aHkit tOnRum
  ( 42 )
  tunpuRu pozutinum, ellAm kizavan
  vanpuRuttallatu cERal illai
  ( 43 )
  celaviTai azugkal cellAmai anRE;
  vanpuRai kuRitta tavircci Akum
  ( 44 )
  kizavi n'ilaiyE vinaiyiTattu uraiyAr;
  venRik kAlattu viLagkit tOnRum
  ( 45 )
  'pUppin puRappATu Ir-ARu n'ALum
  n'Ittu akanRu uRaiyAr' enmanAr pulavar-
  parattaiyin pirin'ta kAlaiyAna
  ( 46 )
  vENTiya kalvi yANTu mUnRu iRavAtu
  ( 47 )
  vEn'tu uRu tozilE yANTinatu akamE
  ( 48 )
  Enaip pirivum av iyal n'ilaiyum
  ( 49 )
  'yARum kuLanum kAvum ATi,
  pati ikan'tu n'ukartalum uriya' enpa
  ( 50 )
  kAmam cAnRa kaTaikkOT kAlai,
  Emam cAnRa makkaLoTu tuvanRi,
  aRam puri cuRRamoTu kizavanum kizattiyum
  ciRan'tatu payiRRal iRan'tatan payanE
  ( 51 )
  'tOzi, tAyE, pArppAn, pAgkan,
  pANan, pATini, iLaiyar, virun'tinar,
  kUttar, viRaliyar, aRivar, kaNTOr,
  yAtta ciRappin vAyilkaL' enpa
  ( 52 )
  vinai vayin pirin'tOn mINTu varu kAlai,
  iTaiccura marugkin tavirtal illai-
  uLLam pOla uRRuzi utavum
  puL iyal kali mA uTaimaiyAna.
  ( 53 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:33:17(இந்திய நேரம்)