தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 5. tokai marapu

  ka, ca, ta, pa, mutaliya mozimEl tOnRum
  mellezuttu iyaRkai colliya muRaiyAn,
  ga, ja, n'a, ma ennum oRRu AkummE-
  anna marapin mozivayinAna
  ( 1 )
  ja, n'a, ma, ya, va, enum mutal Aku moziyum,
  uyir mutal Akiya moziyum, uLappaTa,
  anRi anaittum, ellA vaziyum,
  n'inRa col mun iyalpu AkummE
  ( 2 )
  avaRRuL,
  mellezuttu iyaRkai uRazinum varaiyAr-
  colliya toTarmozi iRutiyAna
  ( 3 )
  'Na, na, en puLLi mun, yAvum jAvum,
  vinai Oranaiya' enmanAr pulavar
  ( 4 )
  mozi mutal Akum ellA ezuttum
  varuvazi, n'inRa Ayiru puLLiyum
  vERRumai al vazit tiripu iTan ilavE
  ( 5 )
  vERRumaikkaNNum vallezuttu al vazi,
  mER kURu iyaRkai AvayinAna
  ( 6 )
  la, na, ena varUum puLLi munnar,
  ta, n'a ,ena varin, Ra, na, AkummE
  ( 7 )
  Na, La, en puLLi mun Ta, Na, enat tOnRum
  ( 8 )
  uyir IRu Akiya munnilaik kiLaviyum,
  puLLi iRuti munnilaik kiLaviyum,-
  iyalpu Akun'avum, uRazpu Akun'avum, enRu
  AyIr iyala-vallezuttu varinE
  ( 9 )
  au ena varUum uyir iRu collum,
  ja, n'a, ma, va, ennum puLLi iRutiyum,
  kuRRiyalukarattu iRutiyum, uLappaTa-
  muRRat tOnRA-munnilai mozikkE
  ( 10 )
  'uyir IRu Akiya uyartiNaip peyarum,
  puLLi iRuti uyartiNaip peyarum,
  ellA vaziyum, iyalpu' ena mozipa
  ( 11 )
  avaRRuL,
  ikara IRRup peyar tiripu iTan uTaittE
  ( 12 )
  aHRiNai viravuppeyar iyalpumAr uLavE
  ( 13 )
  puLLi iRutiyum, uyir iRu kiLaviyum,
  vallezuttu mikuti colliya muRaiyAn,
  tammin Akiya toziRcol mun varin,
  meymmai Akalum, uRazat tOnRalum,
  am muRai iraNTum uriyavai uLavE;
  vERRumai marugkin pORRal vENTum
  ( 14 )
  'mellezuttu miku vazi valippoTu tOnRalum,
  vallezuttu miku vazi melippoTu tOnRalum,
  iyaRkai marugkin mikaRkai tOnRalum,
  uyir mika varu vazi uyir keTa varutalum,
  cAriyai uL vazic cAriyai keTutalum,
  cAriyai uL vazit tan urupu n'ilaiyalum,
  cAriyai iyaRkai uRazat tOnRalum,
  uyartiNai marugkin oziyAtu varutalum,
  aHRiNai viravuppeyarkku av iyal n'ilaiyalum,
  mey piRitu Aku iTattu iyaRkai Atalum,
  anna piRavum,-tan iyal marugkin
  mey peRak kiLan'tu poruL varain'tu icaikkum
  aikAra vERRumait tiripu' ena mozipa
  ( 15 )
  'vERRumai al vazi, i, ai, ennum
  IRRup peyark kiLavi mUvakai n'ilaiya,
  avaitAm,
  iyalpu Akun'avum, vallezuttu mikun'avum,
  uRaz Akun'avum' enmanAr pulavar
  ( 16 )
  'cuTTu mutal Akiya ikara iRutiyum,
  ekara mutal vinAvin ikara iRutiyum,
  cuTTuc cinai n'ITiya ai en iRutiyum,
  yA en vinAvin ai en iRutiyum,-
  vallezuttu mikun'avum, uRaz Akun'avum,
  colliya marugkin uLa' ena mozipa
  ( 17 )
  'n'eTiyatan munnar oRRu mey keTutalum,
  kuRiyatan munnart tan uru iraTTalum,
  aRiyat tOnRiya n'eRi iyal' enpa
  ( 18 )
  ARan urupinum n'Ankan urupinum
  kURiya kuRRoRRu iraTTal illai;
  IRu Aku puLLi akaramoTu n'ilaiyum;-
  n'eTu mutal kuRukum mozi mun Ana
  ( 19 )
  n'um en iRutiyum an' n'ilai tiriyAtu
  ( 20 )
  ukaramoTu puNarum puLLi iRuti,
  yakaramum uyirum varu vazi, iyaRkai
  ( 21 )
  'uyirum puLLiyum iRuti Aki,
  aLavum n'iRaiyum eNNum cuTTi
  uLa enappaTTa ellAc collum
  tamtam kiLavi tam akappaTTa
  muttai varUum kAlam tOnRin,
  ottatu' enpa, 'E en cAriyai'
  ( 22 )
  'arai' ena varUum pAl varai kiLavikku,
  puraivatu anRAl, cAriyai iyaRkai
  ( 23 )
  'kuRai' en kiLavi mun varu kAlai,
  n'iRaiyat tOnRum vERRumai iyaRkai
  ( 24 )
  kuRRiyalukarakku innE cAriyai
  ( 25 )
  attu iTai varUum, 'kalam' en aLavE
  ( 26 )
  'panai' en aLavum, 'kA' en n'iRaiyum,
  n'inaiyum kAlai, innoTu civaNum
  ( 27 )
  'aLaviRkum n'iRaiyiRkum mozi mutal Aki
  uLa enappaTTa, onpatiRRu ezuttE;
  avaitAm,
  ka, ca, ta, pa, enRA; n'a, ma, va, enRA;
  ( 28 )
  akara ukaramoTu avai' ena mozipa
  'IRu iyal marugkin, ivai ivaRRu iyalpu' enak
  kURiya kiLavip pal ARu ellAm
  meyt talaippaTTa vazakkoTu civaNi,
  ottavai uriya, puNar mozi n'ilaiyE
  ( 29 )
  palar aRi col mun yAvar ennum
  peyariTai vakaram keTutalum, Enai
  onRu aRi col mun yAtu en vinA iTai
  onRiya vakaram varutalum, iraNTum
  maruvin pAttiyin tiriyuman payinRE
  ( 30 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:30:38(இந்திய நேரம்)