தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 6. urupu iyal

  a, A, u, U, E, au ennum
  ap pAl ARan n'ilaimozi munnar,
  vERRumai urupiRku innE cAriyai
  ( 1 )
  pallavai n'utaliya akara iRupeyar
  vaRRoTu civaNal eccam inRE
  ( 2 )
  'yA' en vinAvum Ayiyal tiriyAtu
  ( 3 )
  cuTTu mutal ukaram annoTu civaNi,
  oTTiya mey ozittu, ukaram keTumE
  ( 4 )
  cuTTu mutal Akiya ai en iRuti
  vaRRoTu civaNi n'iRRalum urittE
  ( 5 )
  'yA en vinAvin ai en iRutiyum
  Ayiyal tiriyAtu' enmanAr pulavar;
  Avayin vakaram aiyoTum keTumE
  ( 6 )
  'n'I' en oru peyar n'eTu mutal kuRukum;
  Avayin nakaram oRRu AkummE
  ( 7 )
  OkAra iRutikku onnE cAriyai
  ( 8 )
  a, A, ennum marappeyark kiLavikku
  attoTum civaNum Ezan urupE
  ( 9 )
  ja, n'a, en puLLikku innE cAriyai
  ( 10 )
  cuTTu mutal vakaram aiyum meyyum
  keTTa iRuti iyal tiripu inRE
  ( 11 )
  Enai vakaram innoTu civaNum
  ( 12 )
  maHkAn puLLi mun attE cAriyai
  ( 13 )
  in iTai varUum moziyumAr uLavE
  ( 14 )
  'n'um' en iRuti iyaRkai Akum
  ( 15 )
  'tAm, n'Am' ennum makara iRutiyum
  'yAm' en iRutiyum atan Oranna;
  A e Akum, yAm en iRuti;
  Avayin yakara mey keTutal vENTum;
  Enai iraNTum n'eTu mutal kuRukum
  ( 16 )
  'ellAm' ennum iRuti munnar,
  'vaRRu' en cAriyai muRRat tOnRum;
  ummai n'ilaiyum iRutiyAna
  ( 17 )
  uyartiNai Ayin n'am iTai varumE
  ( 18 )
  'ellArum ennum paTarkkai iRutiyum,
  ellIrum ennum munnilai iRutiyum,
  oRRum ukaramum keTum' ena mozipa
  n'iRRal vENTum rakarap puLLi;
  ummai n'ilaiyum iRutiyAna;
  tam iTai varUum, paTarkkai mEna;
  n'um iTai varUum, munnilai mozikkE
  ( 19 )
  'tAn, yAn' ennum AyIr iRutiyum
  mEl mup peyaroTum vERupATu ilavE
  ( 20 )
  'azanE, puzanE, Ayiru mozikkum
  attum innum uRazat tOnRal
  ottatu' enpa, uNarumOrE
  ( 21 )
  'an en cAriyai Ezan iRuti
  munnart tOnRum iyaRkaittu' enpa
  ( 22 )
  kuRRiyalukarattu iRuti munnar,
  muRRat tOnRum, 'in' en cAriyai
  ( 23 )
  n'eTTezuttu impar oRRu mikat tOnRum
  ap pAl mozikaL al vaziyAna
  ( 24 )
  'avaitAm,
  iyaRkaiya Akum ceyaRkaiya' enpa
  ( 25 )
  eNNin iRuti annoTu civaNum
  ( 26 )
  onRu mutal Aka, pattu Urn'tu varUum
  ellA eNNum collum kAlai,
  An iTai varinum mAnam illai;
  aHtu en kiLavi Avayin keTumE;
  uytal vENTum paHkAn meyyE
  ( 27 )
  'yAtu' en iRutiyum, cuTTu mutal Akiya
  Ayta iRutiyum, annoTu civaNum;
  Aytam keTutal AvayinAna
  ( 28 )
  Ezan urupiRkut ticaip peyar munnar,
  cAriyaik kiLavi iyaRkaiyum Akum;
  Avayin iRuti meyyoTum keTumE
  ( 29 )
  puLLi iRutiyum uyir iRu kiLaviyum
  colliya alla Enaiya ellAm,
  tErum kAlai, urupoTu civaNi,
  cAriyai n'ilaiyum kaTappATu ilavE
  ( 30 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:30:47(இந்திய நேரம்)