தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 5. peyar iyal

  ellAc collum poruL kuRittanavE
  ( 1 )
  'poruNmai teritalum, conmai teritalum,
  collin Akum' enmanAr pulavar
  ( 2 )
  'teripu vERu n'ilaiyalum, kuRippin tOnRalum,
  iru pARRu' enpa 'poruNmai n'ilaiyE'
  ( 3 )
  'col enappaTupa peyarE, vinai, enRu
  AyiraNTu' enpa, aRin'ticinOrE
  ( 4 )
  'iTaiccol kiLaviyum, uriccol kiLaviyum,
  avaRRu vazi marugkin tOnRum' enpa
  ( 5 )
  avaRRuL,
  peyar enappaTupavai teriyum kAlai,
  uyartiNaikku urimaiyum, aHRiNaikku urimaiyum,
  Ayiru tiNaikkum Oranna urimaiyum,
  am mU uruvina, tOnRalARE
  ( 6 )
  iru tiNaip pirin'ta aim pAl kiLavikkum
  uriyavai uriya, peyarvayinAna
  ( 7 )
  avvazi,
  avan, ivan, uvan, ena varUum peyarum;
  avaL, ivaL, uvaL, ena varUum peyarum;
  avar, ivar, uvar, ena varUum peyarum;
  yAn, yAm, n'Am, ena varUum peyarum;
  yAvan, yAvaL, yAvar, ennum
  Avayin mUnRoTu ap patinain'tum
  pAl aRivan'ta uyartiNaip peyarE
  ( 8 )
  'ANmai aTutta makan' en kiLaviyum,
  'peNmai aTutta makaL' en kiLaviyum,
  peNmai aTutta ikara iRutiyum,
  n'am Urn'tu varUum ikara aikAramum,
  muRaimai cuTTA makanum makaLum,
  mAn'tar makkaL ennum peyarum,
  ATUu makaTUu Ayiru peyarum,
  cuTTu mutal Akiya annum Anum,
  avai mutal Akiya peNTu en kiLaviyum,
  oppoTu varUum kiLaviyoTu tokaii,
  ap patinain'tum avaRRu Oranna
  ( 9 )
  'ellArum ennum peyarn'ilaik kiLaviyum,
  ellIrum ennum peyarn'ilaik kiLaviyum,
  peNmai aTutta makan en kiLaviyum,
  anna iyala' enmanAr pulavar
  ( 10 )
  n'ilap peyar, kuTip peyar, kuzuvin peyarE,
  vinaip peyar, uTaip peyar,paNpu koL peyarE,
  pallOr kuRitta muRai n'ilaip peyarE,
  pallOr kuRitta cinai n'ilaip peyarE,
  pallOr kuRitta tiNai n'ilaip peyarE,
  kUTi varu vazakkin ATu iyaR peyarE,
  inRivar ennum eNNiyaRpeyaroTu,
  anRi anaittum avaRRu iyalpinavE
  ( 11 )
  anna piRavum uyartiNai marugkin
  panmaiyum orumaiyum pAl aRivan'ta
  enna peyarum at tiNaiyavvE
  ( 12 )
  atu, itu, utu, ena varUum peyarum;
  avai mutal Akiya Aytap peyarum;
  avai, ivai, uvai, ena varUum peyarum;
  avai mutal Akiya vakarap peyarum;
  'yAtu, yA, yAvai,' ennum peyarum;
  Avayin mUnRoTu ap patinain'tum
  pAl aRi van'ta aHRiNaip peyarE
  ( 13 )
  vinaiyinum paNpinum
  n'inaiyat tOnRum 'AL' en iRuti
  Ay AkummE, viLivayinAna
  ( 14 )
  kaLLoTu civaNum av iyaRpeyarE,
  koL vazi uTaiya, pala aRi coRkE
  ( 15 )
  anna piRavum aHRiNai marugkin
  panmaiyum orumaiyum pAl aRivan'ta
  enna peyarum at tiNaiyavvE
  ( 16 )
  terin'ilai uTaiya, aHRiNai iyaRpeyar
  orumaiyum panmaiyum, vinaiyoTu varinE
  ( 17 )
  iru tiNaic coRkum Oranna urimaiyin,
  tiripu vERupaTUum ellAp peyarum,
  n'inaiyum kAlai, tamtam marapin
  vinaiyoTu allatu pAl teripu ilavE
  ( 18 )
  n'ikazUu n'inRa palar varai kiLaviyin
  uyartiNai orumai tOnRalum urittE,
  anna marapin vinaivayinAna
  ( 19 )
  iyaRpeyar, cinaippeyar, cinaimutaRpeyarE,
  muRaippeyark kiLavi, tAmE, tAnE,
  ellAm, n'Iyir, n'I, enak kiLan'tu
  colliya alla piRavum, Aagku
  annavai tOnRin, avaRRoTum koLalE!
  ( 20 )
  avaRRuL,
  n'AnkE iyaRpeyar; n'AnkE cinaippeyar;
  n'Anku ena mozimanAr, cinaimutaRpeyarE;
  muRaippeyark kiLavi iraNTu AkummE;
  Enaip peyarE tamtam marapina
  ( 21 )
  avaitAm,
  peNmai iyaRpeyar, ANmai iyaRpeyar,
  panmai iyaRpeyar, orumai iyaRpeyar, enRu
  an' n'Anku' enpa-'iyaRpeyar n'ilaiyE'
  ( 22 )
  'peNmaic cinaippeyar, ANmaic cinaippeyar,
  panmaic cinaippeyar, orumaic cinaippeyar, enRu
  an' n'Anku' enpa-'cinaippeyar n'ilaiyE'
  ( 23 )
  'peNmai cuTTiya cinaimutaRpeyarE,
  ANmai cuTTiya cinaimutaRpeyarE,
  panmai cuTTiya cinaimutaRpeyarE,
  orumai cuTTiya cinaimutaRpeyar, enRu
  an' n'Anku' enpa-'cinaimutaRpeyarE'
  ( 24 )
  'peNmai muRaippeyar, ANmai muRaippeyar, enRu
  AyiraNTu' enpa-'muRaippeyar n'ilaiyE'
  ( 25 )
  peNmai cuTTiya ellAp peyarum
  onRaRkum oruttikkum onRiya n'ilaiyE
  ( 26 )
  ANmai cuTTiya ellAp peyarum
  onRaRkum oruvaRkum onRiya n'ilaiyE
  ( 27 )
  panmai cuTTiya ellAp peyarum
  onRE, palavE, oruvar, ennum
  enRu ip pARkum OrannavvE
  ( 28 )
  orumai cuTTiya ellAp peyarum
  onRaRkum oruvarkkum onRiya n'ilaiyE
  ( 29 )
  'tAm' en kiLavi panmaikku urittE
  ( 30 )
  'tAn' en kiLavi orumaikku urittE
  ( 31 )
  'ellAm' ennum peyarn'ilaik kiLavi
  palvazi n'utaliya n'ilaittu AkummE
  ( 32 )
  tan uLLuRutta panmaikku allatu,
  uyartiNai marugkin, Akkam illai
  ( 33 )
  'n'Iyir, n'I' ena varUum kiLavi
  pAl teripu ilavE; uTanmozip poruLa
  ( 34 )
  avaRRuL,
  'n'I' en kiLavi orumaikku urittE
  ( 35 )
  Enaik kiLavi panmaikku urittE
  ( 36 )
  'oruvar' ennum peyarn'ilaik kiLavi
  iru pARkum urittE, teriyum kAlai
  ( 37 )
  tanmai cuTTin, panmaikku ERkum
  ( 38 )
  inna peyarE ivai enal vENTin,
  munnam cErtti muRaiyin uNartal!
  ( 39 )
  makaTUu marugkin pAl tiri kiLavi
  makaTUu iyaRkai, tozilvayinAna
  ( 40 )
  A O Akum peyarumAr uLavE;
  AyiTan aRital, ceyyuLuLLE!
  ( 41 )
  iRaiccip poruLvayin ceyyuLuL kiLakkum
  iyaRpeyark kiLavi uyartiNai cuTTA;
  n'ilattuvazi marugkin tOnRalAna
  ( 42 )
  tiNaiyoTu pazakiya peyar alagkaTaiyE
  ( 43 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:32:03(இந்திய நேரம்)