தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 8. puLLi mayagku iyal

  jakArai oRRiya toziRpeyar munnar,
  allatu kiLappinum, vERRumaikkaNNum,
  vallezuttu iyaiyin, av ezuttu mikumE;
  ukaram varutal AvayinAna
  ( 1 )
  ja, n'a, ma, va, iyaiyinum ukaram n'ilaiyum
  ( 2 )
  n'akara iRutiyum atan OraRRE
  ( 3 )
  vERRumaikku u-k keTa, akaram n'ilaiyum
  ( 4 )
  'verin'' en iRuti muzutum keTuvazi,
  varum iTan uTaittE, mellezuttu iyaRkai
  ( 5 )
  Avayin vallezuttu mikutalum urittE
  ( 6 )
  NakAra iRuti vallezuttu iyaiyin,
  TakAram Akum, vERRumaip poruTkE
  ( 7 )
  ANum peNNum aHRiNai iyaRkai
  ( 8 )
  AN-marakkiLavi arai-mara iyaRRE
  ( 9 )
  'viN' ena varUum kAyap peyarvayin,
  uNmaiyum urittE, 'attu' en cAriyai;
  ceyyuL marugkin tozil varu kAlai
  ( 10 )
  toziRpeyar ellAm toziRpeyar iyala
  ( 11 )
  kiLaip peyar ellAm koLat tiripu ilavE
  ( 12 )
  vERRumai alvazi, 'eN' en uNavup peyar
  vERRumai iyaRkai n'ilaiyalum urittE
  ( 13 )
  'muraN' en toziRpeyar mutal iyal n'ilaiyum
  ( 14 )
  makara iRuti vERRumaiAyin,
  tuvarak keTTu, vallezuttu mikumE
  ( 15 )
  akara AkAram varUum kAlai,
  IRRumicai akaram n'ITalum urittE
  ( 16 )
  mellezuttu uRazum moziyumAr uLavE;
  cel vazi aRital vazakkattAna
  ( 17 )
  illam-marappeyar vicai-mara iyaRRE
  ( 18 )
  alvazi ellAm mellezuttu Akum
  ( 19 )
  'akam' en kiLavikkuk 'kai' mun varinE,
  mutaln'ilai oziya munnavai keTutalum,
  varai n'ilai inRE Aciriyarkka;
  mellezuttu mikutal AvayinAna
  ( 20 )
  'ilam' en kiLavikkup paTu varu kAlai,
  n'ilaiyalum urittE, ceyyuLAna
  ( 21 )
  attoTu civaNum, Ayirattu iRuti-
  otta eNNu mun varu kAlai
  ( 22 )
  aTaiyoTu tOnRinum, atan OraRRE
  ( 23 )
  aLavum n'iRaiyum vERRumai iyala
  ( 24 )
  paTarkkaip peyarum, munnilaip peyarum,
  toTakkam kuRukum peyarn'ilaik kiLaviyum,
  vERRumaiAyin, urupu iyal n'ilaiyum;
  mellezuttu mikutal AvayinAna
  ( 25 )
  allatu kiLappin, iyaRkai Akum
  ( 26 )
  allatu kiLappinum, vERRumaikkaNNum,
  'ellAm' enum peyar urupu iyal n'ilaiyum;
  vERRumai al vazic cAriyai n'ilaiyAtu
  ( 27 )
  lezuttu mikinum mAnam illai
  ( 28 )
  uyartiNaiAyin, urupu iyal n'ilaiyum
  ( 29 )
  'n'um' en oru peyar mellezuttu mikumE
  ( 30 )
  allatan marugkin collum kAlai,
  u-k keTa n'inRa meyvayin I vara
  i iTai n'ilaii, IRu keTa, rakaram
  n'iRRal vENTum puLLiyoTu puNarn'tE;
  ap pAl mozivayin iyaRkai Akum
  ( 31 )
  toziRpeyar ellAm toziRpeyar iyala
  ( 32 )
  Imum, kammum, 'urum' en kiLaviyum,
  A mup peyarum avaRRu Oranna
  ( 33 )
  vERRumaiAyin, Enai iraNTum
  tORRam vENTum, 'akku' en cAriyai
  ( 34 )
  vakAram micaiyum makAram kuRukum
  ( 35 )
  'n'ATpeyark kiLavi mEl kiLan'tanna;
  attum Anmicai varai n'ilai inRE;
  oRRu mey keTutal' enmanAr pulavar
  ( 36 )
  nakAra iRuti vallezuttu iyaiyin,
  RakAram Akum vERRumaip poruTkE
  ( 37 )
  mannum, cinnum, Anum, Inum,
  pinnum, munnum, vinai ejcu kiLaviyum,
  anna iyala' enmanAr pulavar
  ( 38 )
  'cuTTu mutal vayinum, ekaram mutal vayinum,
  ap paNpu n'ilaiyum iyaRkaiya' enpa
  ( 39 )
  'kuyin' en kiLavi iyaRkai Akum
  ( 40 )
  ekin-maram Ayin AN-mara iyaRRE
  ( 41 )
  Enai ekinE akaram varumE;
  vallezuttu iyaRkai mikutal vENTum
  ( 42 )
  kiLaip peyar ellAm kiLaip peyar iyala
  ( 43 )
  'mIn' en kiLavi vallezuttu uRazvE
  ( 44 )
  'tEn' en kiLavi vallezuttu iyaiyin,
  mEl n'ilai ottalum, vallezuttu mikutalum,
  A muRai iraNTum urimaiyum uTaittE;
  vallezuttu miku vazi, iRuti illai
  ( 45 )
  mellezuttu mikinum, mAnam illai
  ( 46 )
  mellezuttu iyaiyin, iRutiyoTu uRazum
  ( 47 )
  iRAal tORRam iyaRkai Akum
  ( 48 )
  oRRu miku takaramoTu n'iRRalum urittE
  ( 49 )
  minnum, pinnum, pannum, kannum,
  an' n'AR collum toziRpeyar iyala
  ( 50 )
  vERRumaiAyin, Enai ekinoTu
  tORRam okkum, 'kan' en kiLavi
  ( 51 )
  iyaRpeyar munnart tan'tai muRai varin,
  mutaRkaN mey keTa akaram n'ilaiyum;
  mey ozittu an keTum av iyaRpeyarE
  ( 52 )
  Atanum pUtanum kURiya iyalpoTu
  peyar oRRu akaram tuvarak keTumE
  ( 53 )
  ciRappoTu varuvazi iyaRkai Akum
  ( 54 )
  ap peyar mey ozittu, an keTu vaziyE,
  n'iRRalum urittE, 'am' en cAriyai;
  makkaL muRai tokUum marugkinAna
  ( 55 )
  tAnum, pEnum, kOnum, ennum
  A muRai iyaRpeyar tiripu iTan ilavE
  ( 56 )
  'tAn, yAn' enum peyar urupu iyal n'ilaiyum
  ( 57 )
  'vERRumai al vazik kuRukalum tiritalum
  tORRam illai' enmanAr pulavar
  ( 58 )
  'azan' en iRuti keTa, vallezuttu mikumE
  ( 59 )
  'mun' en kiLavi munnart tOnRum
  'il' en kiLavimicai Rakaram oRRal
  tol iyal marugkin marIiya marapE
  ( 60 )
  'pon' en kiLavi IRu keTa, muRaiyin
  munnart tOnRum lakAra makAram-
  ceyyuL marugkin toTar iyalAna
  ( 61 )
  yakara iRuti, vERRumaip poruLvayin,
  vallezuttu iyaiyin, av ezuttu mikumE
  ( 62 )
  'tAy' en kiLavi iyaRkai Akum
  ( 63 )
  makanai vinai kiLappin, mutal n'ilai iyaRRE
  ( 64 )
  mellezuttu uRazum moziyumAr uLavE
  ( 65 )
  'alvazi ellAm iyalpu' ena mozipa
  ( 66 )
  rakAra iRuti yakAra iyaRRE
  ( 67 )
  Arum, vetirum, cArum, pIrum,
  mellezuttu mikutal mey peRat tOnRum
  ( 68 )
  'cAr' en kiLavi kAzvayin valikkum
  ( 69 )
  'pIr' en kiLavi ammoTum civaNum
  ( 70 )
  lakAra iRuti nakAra iyaRRE
  ( 71 )
  mellezuttu iyaiyin, nakAram Akum
  ( 72 )
  'alvazi ellAm uRaz' ena mozipa
  ( 73 )
  'takaram varuvazi Aytam n'ilaiyalum
  pukar inRu' enmanAr pulamaiyOrE
  ( 74 )
  n'eTiyatan iRuti iyalpumAr uLavE
  ( 75 )
  n'ellum, cellum, kollum, collum,
  allatu kiLappinum vERRumai iyala
  ( 76 )
  'il' en kiLavi inmai ceppin,
  vallezuttu mikutalum, ai iTai varutalum,
  iyaRkai Atalum, AkAram varutalum,
  koLat taku marapin Aku iTan uTaittE
  ( 77 )
  'val' en kiLavi toziRpeyar iyaRRE
  ( 78 )
  n'Ayum palakaiyum varUum kAlai,
  Avayin ukaram keTutalum urittE;
  ukaram keTu vazi akaram n'ilaiyum
  ( 79 )
  'pUl, vEl,' enRA, 'Al' en kiLaviyoTu
  A mup peyarkkum am iTai varumE
  ( 80 )
  toziRpeyar ellAm toziRpeyar iyala
  ( 81 )
  'veyil' en kiLavi mazai iyal n'ilaiyum
  ( 82 )
  cuTTu mutal Akiya vakara iRuti
  muRpaTak kiLan'ta urupu iyal n'ilaiyum
  ( 83 )
  vERRumai alvazi Aytam Akum
  ( 84 )
  mellezuttu iyaiyin, av ezuttu Akum
  ( 85 )
  'Enavai puNarin, iyalpu' ena mozipa
  ( 86 )
  Enai vakaram toziRpeyar iyaRRE
  ( 87 )
  zakAra iRuti rakAra iyaRRE
  ( 88 )
  'tAz' en kiLavi kOloTu puNarin,
  akku iTai varutal urittum Akum
  ( 89 )
  'tamiz' en kiLaviyum atan OraRRE
  ( 90 )
  'kumiz' en kiLavi marappeyar Ayin,
  'pIr' en kiLaviyoTu Or iyaRRu Akum
  ( 91 )
  'pAz' en kiLavi mellezuttu uRazvE
  ( 92 )
  'Ez' en kiLavi urupu iyal n'ilaiyum
  ( 93 )
  aLavum n'iRaiyum eNNum varu vazi,
  n'eTumutal kuRukalum, ukaram varutalum,
  kaTi n'ilai inRE Aciriyarkka
  ( 94 )
  'pattu' en kiLavi oRRu iTai keTu vazi,
  n'iRRal vENTum Aytap puLLi
  ( 95 )
  Ayiram varu vazi ukaram keTumE
  ( 96 )
  n'URu Urn'tu varUum Ayirak kiLavikkuk
  kURiya n'eTu mutal kuRukkam inRE
  ( 97 )
  'ai, am, pal' ena varUum iRuti
  al peyar eNNum Ayiyal n'ilaiyum
  ( 98 )
  uyir mun varinum, Ayiyal tiriyAtu
  ( 99 )
  'kIz' en kiLavi uRazat tOnRum
  ( 100 )
  LakAra iRuti NakAra iyaRRE
  ( 101 )
  mellezuttu iyaiyin, NakAram Akum
  ( 102 )
  'alvazi ellAm uRaz' ena mozipa
  ( 103 )
  Aytam n'ilaiyalum varai n'ilai inRE,
  takaram varUum kAlaiyAna
  ( 104 )
  n'eTiyatan iRuti iyalpu Akun'avum,
  vERRumai al vazi vERRumai n'ilaiyalum,
  pORRal vENTum moziyumAr uLavE
  ( 105 )
  toziRpeyar ellAm toziRpeyar iyala
  ( 106 )
  'iruL' en kiLavi veyil iyal n'ilaiyum
  ( 107 )
  puLLum vaLLum toziRpeyar iyala
  ( 108 )
  'makkaL' ennum peyarccol iRuti
  takkavazi aRin'tu valittalum urittE
  ( 109 )
  uNarak kURiya puNar iyal marugkin,
  kaNTu ceyaRku uriyavai kaNNinar koLalE!
  ( 110 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:31:06(இந்திய நேரம்)