தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 9. ecca iyal

  iyaRcol, tiricol, ticaiccol, vaTacol, enRu
  anaittE-ceyyuL ITTac collE
  ( 1 )
  avaRRuL,
  iyaRcoltAmE
  cen'tamiz n'ilattu vazakkoTu civaNi,
  tam poruL vazAmai icaikkum collE
  ( 2 )
  'oru poruL kuRitta vERu col Akiyum,
  vERu poruL kuRitta oru col Akiyum,
  iru pARRu' enpa-'tiricol-kiLavi'
  ( 3 )
  cen'tamiz cErn'ta panniru n'ilattum
  tam kuRippinavE-ticaiccol-kiLavi
  ( 4 )
  vaTacol-kiLavi vaTa ezuttu orIi,
  ezuttoTu puNarn'ta col AkummE
  ( 5 )
  citain'tana varinum, iyain'tana varaiyAr
  ( 6 )
  'an' n'AR collum toTukkum kAlai,
  valikkum vazi valittalum, melikkum vazi melittalum,
  virikkum vazi virittalum, tokukkum vazit tokuttalum,
  n'ITTum vazi n'ITTalum, kuRukkum vazik kuRukkalum,
  n'ATTal valiya' enmanAr pulavar
  ( 7 )
  'n'iral-n'iRai, cuNNam, aTimaRi, mozimARRu,
  avai n'Anku' enpa-'mozi puNar iyalpE'
  ( 8 )
  avaRRuL,
  n'iral-n'iRaitAnE
  vinaiyinum peyarinum n'inaiyat tOnRi,
  col vERu n'ilaii, poruL vERu n'ilaiyal
  ( 9 )
  cuNNamtAnE
  paTTAgku amain'ta Ir aTi eN cIr
  oTTu vazi aRin'tu, tuNittanar iyaRRal
  ( 10 )
  aTimaRic ceyti aTi n'ilai tirin'tu,
  cIr n'ilai tiriyAtu, taTumARummE
  ( 11 )
  poruL teri marugkin
  IRRu aTi iRu cIr eruttuvayin tiriyum
  tORRamum varaiyAr, aTimaRiyAna
  ( 12 )
  mozimARRu iyaRkai
  col n'ilai mARRi, poruL etir iyaiya,
  munnum pinnum koL vazik koLAal!
  ( 13 )
  'ta, n'a, n'u, e' enum avai mutal Akiya
  kiLai n'utaR peyarum pirippap piriyA
  ( 14 )
  'icain'iRai, acain'ilai, poruLoTu puNartal, enRu
  avai mUnRu' enpa-'oru col aTukkE'
  ( 15 )
  'vERRumait tokaiyE, uvamat tokaiyE,
  vinaiyin tokaiyE, paNpin tokaiyE,
  ummait tokaiyE, anmozit tokai, enRu
  av ARu' enpa,-'tokaimozi n'ilaiyE'
  ( 16 )
  avaRRuL,
  vERRumait tokaiyE vERRumai iyal
  ( 17 )
  uvamat tokaiyE uvama iyal
  ( 18 )
  vinaiyin tokuti kAlattu iyalum
  ( 19 )
  vaNNattin, vaTivin, aLavin, cuvaiyin, enRu
  anna piRavum atan kuNam n'utali,
  'innatu itu' ena varUum iyaRkai
  enna kiLaviyum paNpin tokaiyE
  ( 20 )
  iru peyar, pala peyar, aLavin peyarE,
  eNNiyaR peyarE, n'iRaip peyark kiLavi,
  eNNin peyaroTu, av aRu kiLaviyum
  kaNNiya n'ilaittE-ummait tokaiyE
  ( 21 )
  paNpu toka varUum kiLaviyAnum,
  ummai tokka peyarvayinAnum,
  vERRumai tokka peyarvayinAnum,
  IRRu n'inRu iyalum-anmozittokaiyE
  ( 22 )
  'avaitAm,
  mun mozi n'ilaiyalum, pin mozi n'ilaiyalum,
  iru mozi mElum orugkuTan n'ilaiyalum,
  am mozi n'ilaiyAtu al mozi n'ilaiyalum,
  an' n'Anku' enpa-'poruL n'ilai marapE'
  ( 23 )
  ellAt tokaiyum oru col n'aTaiya
  ( 24 )
  'uyartiNai marugkin ummait tokaiyE
  palarcol n'aTaittu' ena mozimanAr pulavar
  ( 25 )
  vArA marapina varak kURutalum,
  ennA marapina enak kURutalum,
  annavai ellAm avaRRu avaRRu iyalpAn,
  'inna' ennum kuRippurai Akum
  ( 26 )
  icaip paTu poruLE n'Anku varampu Akum
  ( 27 )
  virai col aTukkE mUnRu varampu Akum
  ( 28 )
  'kaNTIr enRA, koNTIr enRA,
  cenRatu enRA, pOyiRRu enRA,
  anRi anaittum, vinAvoTu civaNi,
  n'inRa vazi acaikkum kiLavi' enpa
  ( 29 )
  kETTai enRA, n'inRai enRA,
  kAttai enRA, kaNTai enRA,
  anRi anaittum munnilai al vazi,
  munnuRak kiLan'ta iyalpu AkummE
  ( 30 )
  'iRappin, n'ikazvin, etirvin, enRa
  ciRappuTai marapin am muk kAlamum,
  tanmai, munnilai, paTarkkai, ennum
  am mUiTattAn, vinaiyinum kuRippinum,
  meymmaiyAnum iv iraNTu Akum
  av ARu' enpa-'muRRu iyal moziyE'
  ( 31 )
  ev vayin vinaiyum av iyal n'ilaiyum
  ( 32 )
  avaitAm,
  tamtam kiLavi aTukkun'a varinum,
  et tiRattAnum peyar muTipinavE
  ( 33 )
  pirin'ilai vinaiyE, peyarE, oziyicai,
  etirmaRai, ummai, enavE, collE,
  kuRippE, icaiyE, AyIr-ain'tum
  n'eRippaTat tOnRum ejcu poruT kiLavi
  ( 34 )
  avaRRuL,
  pirin'ilai eccam pirin'ilai muTipina
  ( 35 )
  vinai ejcu kiLavikku vinaiyum kuRippum
  n'inaiyat tOnRiya muTipu AkummE;
  Avayin kuRippE AkkamoTu varumE
  ( 36 )
  peyar ejcu kiLavi peyaroTu muTimE
  ( 37 )
  oziyicai eccam oziyicai muTipina
  ( 38 )
  etirmaRai eccam etirmaRai muTipina
  ( 39 )
  ummai eccam iru vIRRAnum
  tanvinai onRiya muTipu AkummE
  ( 40 )
  tanmEl cejcol varUum kAlai,
  n'ikazum kAlamoTu vArAk kAlamum,
  iRan'ta kAlamoTu vArAk kAlamum,
  mayagkutal varaiyAr muRain'ilaiyAna
  ( 41 )
  'ena' en eccam vinaiyoTu muTimE
  ( 42 )
  'ejciya mUnRum mEl van'tu muTikkum
  ejcu poruT kiLavi ila' ena mozipa
  ( 43 )
  avaitAm,
  tamtam kuRippin eccam ceppum
  ( 44 )
  'col' en eccam, munnum pinnum,
  col aLavu allatu ejcutal inRE
  ( 45 )
  avaiyal kiLavi maRaittanar kiLattal!
  ( 46 )
  maRaikkum kAlai marIiyatu orAal!
  ( 47 )
  'I, tA, koTu' enak kiLakkum mUnRum
  iravin kiLavi Aku iTan uTaiya
  ( 48 )
  avaRRuL,
  'I' en kiLavi izin'tOn kURRE
  ( 49 )
  'tA' en kiLavi oppOn kURRE
  ( 50 )
  'koTu' en kiLavi uyarn'tOn kURRE
  ( 51 )
  'koTu en kiLavi paTarkkaiAyinum,
  tannaip piRanpOl kURum kuRippin
  tanniTattu iyalum' enmanAr pulavar
  ( 52 )
  peyarn'ilaik kiLaviyin Aakun'avum,
  ticain'ilaik kiLaviyin Aakun'avum,
  tol n'eRi mozivayin Aakun'avum,
  meyn' n'ilai mayakkin Aakun'avum,
  man'tirap poruLvayin Aakun'avum,
  anRi anaittum kaTappATu ilavE
  ( 53 )
  'ceyyAy' ennum munnilai vinaiccol
  'cey' en kiLavi Aku iTan uTaittE
  ( 54 )
  munnilai munnar Iyum Eyum
  an' n'ilai marapin mey Urn'tu varumE
  ( 55 )
  kaTi col illai, kAlattup paTinE
  ( 56 )
  kuRaiccoR kiLavi kuRaikkumvazi aRital!
  ( 57 )
  kuRain'tana Ayinum n'iRaip peyar iyala
  ( 58 )
  iTaic col ellAm vERRumaic collE
  ( 59 )
  uric col marugkinum uriyavai uriya
  ( 60 )
  vinai ejcu kiLaviyum vERu pal kuRiya
  ( 61 )
  uraiyiTattu iyalum uTanilai aRital!
  ( 62 )
  munnattin uNarum kiLaviyum uLavE,
  inna ennum colmuRaiyAna
  ( 63 )
  oru poruL iru col pirivu ila varaiyAr
  ( 64 )
  orumai cuTTiya peyar n'ilaik kiLavi
  panmaikku Akum iTanumAr uNTE
  ( 65 )
  munnilai cuTTiya orumaik kiLavi
  panmaiyoTu muTiyinum varai n'ilai inRE;
  ARRuppaTai marugkin pORRal vENTum
  ( 66 )
  ceyyuL marugkinum vazakkiyal marugkinum
  mey peRak kiLan'ta kiLavi ellAm
  pal vERu ceytiyin n'Ul n'eRi pizaiyAtu,
  col varain'tu aRiya, pirittanar kATTal!
  ( 67 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:32:40(இந்திய நேரம்)