தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 2. Mozimarapu

  kuRRiyalikaram n'iRRal vENTum-
  'yA' en cinaimicai, uraiyacaik kiLavikku,
  Avayin varUum makaram Urn'tE
  ( 1 )
   
  puNariyal n'ilaiyiTaik kuRukalum urittE;
  uNarak kURin, munnart tOnRum
  ( 2 )
   
  n'eTTezuttu imparum toTarmozi IRRum
  kuRRiyalukaram val ARu Urn'tE
  ( 3 )
   
  iTaippaTin, kuRukum iTanumAr uNTE-
  kaTappATu aRin'ta puNariyalAna
  ( 4 )
   
  kuRiyatan munnar Aytap puLLi,
  uyiroTu puNarn'ta val ARan micaittE
  ( 5 )
   
  IRu iyal marugkinum icaimai tOnRum
  ( 6 )
   
  uruvinum icaiyinum arukit tOnRum
  mozik kuRippu ellAm ezuttin iyalA-Aytam aHkAk kAlaiyAna
  ( 7 )
   
  kunRu icai mozivayin n'inRu icai n'iRaikkum-
  n'eTTezuttu impar otta kuRRezuttE
  ( 8 )
   
  ai, OLa, ennum AyIr-ezuttiRku
  ikara ukaram icai n'iRaivu Akum
  ( 9 )
   
  n'eTTezuttu EzE Or ezuttu orumozi
  ( 10 )
   
  kuRRezuttu ain'tum mozi n'iRaipu ilavE
  ( 11 )
   
  Or ezuttu orumozi, Ir ezuttu orumozi,
  iraNTu iRan'tu icaikkum toTarmozi uLappaTa,
  mUnRE, mozi n'ilai-tOnRiya n'eRiyE
  ( 12 )
   
  meyyin iyakkam akaramoTu civaNum
  ( 13 )
   
  tam iyal kiLappin, ellA ezuttum
  meyn'n'ilai mayakkam mAnam illai
  ( 14 )
   
  ya, ra, za ennum mUnRum mun oRRa,
  ka, ca, ta, pa, ga, ja, n'a, ma Ir oRRu Akum
  ( 15 )
   
  avaRRuL,
  rakAra, zakAram kuRRoRRu AkA
  ( 16 )
   
  kuRumaiyum n'eTumaiyum aLavin kOTalin,
  toTarmozi ellAm n'eTTezuttu iyala
  ( 17 )
   
  ceyyuL iRutip pOli mozivayin
  nakAra, makAram Ir oRRu Akum
  ( 18 )
   
  nakArai munnar makAram kuRukum
  ( 19 )
   
  'mozippaTuttu icaippinum, terin'tu vERu icaippinum,
  ezuttu iyal tiriyA' enmanAr pulavar
  ( 20 )
   
  akara ikaram aikAram Akum
  ( 21 )
   
  akara ukaram aukAram Akum
  ( 22 )
   
  akarattu impar yakarap puLLiyum
  'ai' en n'eTuj cinai mey peRat tOnRum
  ( 23 )
   
  Or aLapu Akum iTanumAruNTE,
  tErum kAlai, mozivayinAna
  ( 24 )
   
  ikara yakaram iRuti viravum
  ( 25 )
   
  pannIr-uyirum mozi mutal Akum
  ( 26 )
   
  uyirmey allana mozi mutal AkA
  ( 27 )
   
  ka, ta, n'a, pa, ma, enum Avain'tu ezuttum
  ellA uyiroTum cellumAr mutalE
  ( 28 )
   
  cakarak kiLaviyum avaRRu OraRRE-
  a, ai, au, enum mUnRu alagkaTaiyE
  ( 29 )
   
  u, U, o, O, ennum n'Anku uyir
  'va' en ezuttoTu varutal illai
  ( 30 )
   
  A, e, o, enum mUuyir jakArattu uriya
  ( 31 )
   
  AvoTu allatu yakaram mutalAtu
  ( 32 )
   
  mutalA Ena tam peyar mutalum
  ( 33 )
   
  kuRRiyalukaram muRaippeyar marugkin
  oRRiya n'akaramicai n'akaramoTu mutalum
  ( 34 )
   
  muRRiyalukaramoTu poruL vERupaTAatu-
  ap peyar marugkin n'ilaiyiyalAna
  ( 35 )
   
  uyir, 'au' ejciya iRuti Akum
  ( 36 )
   
  ka-va-voTu iyaiyin, auvum Akum
  ( 37 )
   
  'e' ena varum uyir mey IRAkAtu
  ( 38 )
   
  ovvum aRRE, 'n'a' alagkaTaiyE
  ( 39 )
   
  E, O, enum uyir jakArattu illai
  ( 40 )
   
  u, UkAram n'a-va-voTu n'avilA
  ( 41 )
   
  uc cakAram irumozikku urittE
  ( 42 )
   
  'up pakAram onRu' ena mozipa;
  iru vayin n'ilaiyum poruTTu AkummE
  ( 43 )
   
  ejciya ellAm ejcutal ilavE
  ( 44 )
   
  ja, Na, n'a, ma, na, ya, ra, la, va, za, La, ennum
  ap patinonRE puLLi iRuti
  ( 45 )
   
  uc cakAramoTu n'akAram civaNum
  ( 46 )
   
  up pakAramoTu jakAraiyum aRRE;
  ap poruL iraTTAtu ivaNaiyAna
  ( 47 )
   
  vakarak kiLavi n'Anmozi IRRatu
  ( 48 )
   
  'makarat toTarmozi mayagkutal varain'ta
  nakarat toTarmozi onpaHtu' enpa-
  'pukar aRak kiLan'ta aHRiNai mEna'
  ( 49 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:30:10(இந்திய நேரம்)