தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 4. puNar iyal

  mUnRu talai iTTa muppatiRRu ezuttin,
  iraNTu talai iTTa mutal Aku irupaHtu,
  aRu-n'Anku IRRoTu n'eRi n'inRu iyalum
  ellA mozikkum iRutiyum mutalum,
  meyyE, uyir, enRu AyIr iyala
  ( 1 )
  avaRRuL,
  mey IRu ellAm puLLiyoTu n'ilaiyal
  ( 2 )
  'kuRRiyalukaramum aRRu' ena mozipa
  ( 3 )
  uyirmey IRum uyir IRRu iyaRRE
  ( 4 )
  uyir iRu col mun uyir varu vaziyum,
  uyir iRu col mun mey varu vaziyum,
  mey iRu col mun uyir varu vaziyum,
  mey iRu col mun mey varu vaziyum, enRu
  iv ena aRiyak kiLakkum kAlai-
  n'iRutta collE, kuRittu varu kiLavi, enRu
  AyIr iyala-puNar n'ilaic cuTTE
  ( 5 )
  avaRRuL,
  n'iRutta collin IRu Aku ezuttoTu
  kuRittu varu kiLavi mutal ezuttu iyaiya,
  peyaroTu peyaraip puNarkkug kAlum,
  peyaroTu tozilaip puNarkkug kAlum,
  toziloTu peyaraip puNarkkug kAlum,
  toziloTu tozilaip puNarkkug kAlum,
  mUnRE tiripu iTan, onRE iyalpu ena
  Agku an' n'AnkE-mozi puNar iyalpE
  ( 6 )
  'avaitAm,
  mey piRitu Atal, mikutal, kunRal, enRu
  iv' ena mozipa-tiriyum ARE
  ( 7 )
  n'iRutta collum, kuRittu varu kiLaviyum,
  aTaiyoTu tOnRinum, puNar n'ilaikku uriya
  ( 8 )
  maruvin tokuti mayagkiyal moziyum
  uriyavai uLavE puNar n'ilaic cuTTE
  ( 9 )
  vERRumai kuRitta puNarmozi n'ilaiyum,
  vERRumai-alvazip puNarmozi n'ilaiyum,-
  ezuttE cAriyai Ayiru paNpin,
  ozukkal valiya-puNarum kAlai
  ( 10 )
  'ai, oTu, ku, in, atu, kaN, ennum
  av ARu' enpa-'vERRumai urupE'
  ( 11 )
  vallezuttu mutaliya vERRumai urupiRku
  olvazi oRRu iTai mikutal vENTum
  ( 12 )
  ARan urupin akarak kiLavi
  IRu Aku akara munaik keTutal vENTum
  ( 13 )
  vERRumai vaziya peyar puNar n'ilaiyE
  ( 14 )
  'uyartiNaip peyarE, aHRiNaip peyar, enRu
  AyiraNTu' enpa, 'peyar n'ilaic cuTTE'
  ( 15 )
  avaRRu vazi marugkin cAriyai varumE
  ( 16 )
  'avaitAm,
  innE, vaRRE, attE, ammE,
  onnE, AnE, akkE, ikkE,
  an en kiLavi uLappaTa, piRavum
  anna' enpa-'cAriyai moziyE'
  ( 17 )
  avaRRuL,
  innin ikaram Avin iRuti
  munnark keTutal urittum Akum
  ( 18 )
  aLavu Aku mozi mutal n'ilaiiya uyirmicai
  naHkAn RaHkAn Akiya n'ilaittE
  ( 19 )
  vaHkAn mey keTa, cuTTu mutal aim mun,
  aHkAn n'iRRal Akiya paNpE
  ( 20 )
  naHkAn, RaHkAn n'Ankan urupiRku
  ( 21 )
  Anin nakaramum atan OraRRE,
  n'AL mun varUum val mutal toziRkE
  ( 22 )
  attin akaram akara munai illai
  ( 23 )
  ikkin ikaram ikara munai aRRE
  ( 24 )
  aiyin munnarum av iyal n'ilaiyum
  ( 25 )
  ep peyar munnarum vallezuttu varuvazi
  akkin iRuti meym micaiyoTum keTumE;
  kuRRiyalukaram muRRat tOnRAtu
  ( 26 )
  ammin iRuti, ka, ca, ta-k kAlai,
  tan mey tirin'tu, ga, ja, n'a, Akum
  ( 27 )
  'menmaiyum iTaimaiyum varUum kAlai
  inmai vENTum' enmanAr pulavar
  ( 28 )
  in ena varUum vERRumai urupiRku
  in en cAriyai inmai vENTum
  ( 29 )
  peyarum tozilum pirin'tu orugku icaippa,
  vERRumai urupu n'ilaipeRu vaziyum,
  tORRam vENTAt tokutikkaNNum,
  oTTutaRku ozukiya vazakkoTu civaNi,
  coR citar marugkin, vazi van'tu viLagkAtu
  iTai n'inRu iyalum, cAriyai iyaRkai;
  uTaimaiyum inmaiyum oTuvayin okkum
  ( 30 )
  attE, vaRRE, Ayiru mozimEl
  oRRu mey keTutal teRRenRaRRE;
  avaRRu mun varUum vallezuttu mikumE
  ( 31 )
  kAramum karamum kAnoTu civaNi,
  n'Erat tOnRum, ezuttin cAriyai
  ( 32 )
  avaRRuL,
  karamum kAnum n'eTTezuttu ilavE
  ( 33 )
  varanmuRai mUnRum kuRRezuttu uTaiya
  ( 34 )
  aikAra aukAram kAnoTum tOnRum
  ( 35 )
  puLLi-IRRu mun uyir tanittu iyalAtu;
  meyyoTum civaNum, av iyal keTuttE
  ( 36 )
  mey uyir n'Igkin, tan uru Akum
  ( 37 )
  ellA mozikkum uyir varu vaziyE,
  uTampaTumeyyin urupu koLal varaiyAr
  ( 38 )
  ezuttu Oranna poruL teri puNarcci
  icaiyin tirital n'ilaiiya paNpE
  ( 39 )
  avaitAm,
  munnap poruLa puNarccivAyin
  inna ennum ezuttuk kaTan ilavE
  ( 40 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:30:29(இந்திய நேரம்)