தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 3. piRappu iyal

  un'ti mutalA mun'tu vaLi tOnRi,
  talaiyinum miTaRRinum n'ejcinum n'ilaii,
  pallum, itazum, n'Avum, mUkkum,
  aNNamum, uLappaTa eN muRai n'ilaiyAn
  uRuppu uRRu amaiya n'eRippaTa n'ATi,
  ellA ezuttum collum kAlai,
  piRappin Akkam vERu vERu iyala-
  tiRappaTat teriyum kATciyAna
  ( 1 )
  av vazi,
  pannIr-uyirum tam n'ilai tiriyA,
  miTaRRup piRan'ta vaLiyin icaikkum
  ( 2 )
  avaRRuL,
  a, A, AyiraNTu agkAn'tu iyalum
  ( 3 )
  i, I, e, E, ai, ena icaikkum
  ap pAl ain'tum avaRRu Oranna;
  avaitAm
  aNpal mutal n'A viLimpu uRal uTaiya
  ( 4 )
  u, U, o, O, OLa, ena icaikkum
  ap pAl ain'tum itaz kuvin'tu iyalum
  ( 5 )
  'tamtam tiripE ciRiya' enpa
  ( 6 )
  kakAra gakAram mutal n'A aNNam
  ( 7 )
  cakAra jakAram iTai n'A aNNam
  ( 8 )
  TakAra NakAram n'uni n'A aNNam
  ( 9 )
  av ARu ezuttum mUvakaip piRappina
  ( 10 )
  aNNam n'aNNiya palmutal marugkil
  n'A n'uni paran'tu mey uRa oRRa,
  tAm initu piRakkum-takAra n'akAram
  ( 11 )
  aNari n'uni n'A aNNam oRRa,
  RaHkAn, naHkAn, AyiraNTum piRakkum
  ( 12 )
  n'uni n'A aNari aNNam varuTa,
  rakAra, zakAram AyiraNTum piRakkum
  ( 13 )
  n'A viLimpu vIgki, aNpal mutal uRa,
  Avayin aNNam, oRRavum, varuTavum,
  lakAra, LakAram, AyiraNTum piRakkum
  ( 14 )
  itaz iyain'tu piRakkum-pakAra, makAram
  ( 15 )
  pal itaz iyaiya, vakAram piRakkum
  ( 16 )
  aNNam cErn'ta miTaRRu ezu vaLi icai
  kaNNuRRu aTaiya, yakAram piRakkum
  ( 17 )
  mellezuttu ARum piRappin Akkam
  colliya paLLi n'ilaiyina Ayinum,
  mUkkin vaLiicai yAppuRat tOnRum
  ( 18 )
  'cArn'tu varin allatu tamakku iyalpu ila' enat
  tErn'tu veLippaTutta Enai mUnRum
  tamtam cArpin piRappoTu civaNi,
  otta kATciyin tam iyalpu iyalum
  ( 19 )
  ellA ezuttum veLippaTak kiLan'tu
  colliya paLLi ezutaru vaLiyin
  piRappoTu viTuvazi uRazcci vArattu,
  akattu ezu vaLi icai aril tapa n'ATi,
  aLapin kOTal an'taNar maRaittE
  ( 20 )
  aHtu ivaN n'uvalAtu ezun'tu puRattu icaikkum
  mey teri vaLi icai aLapu n'uvanRicinE
  ( 21 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:30:20(இந்திய நேரம்)