தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 7. iTai iyal

  'iTai' enappaTupa peyaroTum vinaiyoTum
  n'aTai peRRu iyalum; tamakku iyalpu ilavE
  ( 1 )
  avaitAm,
  puNariyal n'ilaiyiTaip poruL n'ilaikku utavun'avum,
  vinai ceyal marugkin kAlamoTu varun'avum,
  vERRumaip poruLvayin urupu Akun'avum,
  acain'ilaik kiLavi Aki varun'avum,
  icain'iRaik kiLavi Aki varun'avum,
  tamtam kuRippin poruL ceykun'avum,
  oppu il vaziyAn poruL ceykun'avum, enRu
  ap paNpinavE, n'uvalum kAlai
  ( 2 )
  'avaitAm,
  munnum pinnum mozi aTuttu varutalum,
  tam IRu tiritalum, piRitu avaN n'ilaiyalum,
  annavai ellAm uriya' enpa
  ( 3 )
  'kazivE, Akkam, oziyicaik kiLavi, enRu
  am mUnRu' enpa-'mannaic collE'
  ( 4 )
  'vizaivE, kAlam oziyicaik kiLavi, enRu
  am mUnRu' enpa-'tillaic collE'
  ( 5 )
  accam, payam ili, kAlam, perumai, enRu
  ap pAl n'AnkE-konnaic collE
  ( 6 )
  eccam, ciRappE, aiyam, etirmaRai,
  muRRE, eNNE, terin'ilai, Akkam, enRu
  ap pAl eTTE-ummaic collE
  ( 7 )
  'pirin'ilai, vinAvE, etirmaRai, oziyicai,
  terin'ilaik kiLavi, ciRappoTu tokaii,
  iru-mUnRu' enpa-OkArammE
  ( 8 )
  tERRam, vinAvE, pirin'ilai, eNNE,
  IRRacai, iv ain'tu-EkArammE
  ( 9 )
  vinaiyE, kuRippE, icaiyE, paNpE,
  eNNE, peyaroTu, av aRu kiLaviyum
  kaNNiya n'ilaittE-'ena' en kiLavi
  ( 10 )
  'enRu' en kiLaviyum atan OraRRE
  ( 11 )
  vizaivin tillai tanniTattu iyalum
  ( 12 )
  'teLivin Eyum, ciRappin Ovum,
  aLapin eTutta icaiya' enpa
  ( 13 )
  'maRRu en kiLavi vinaimARRu, acain'ilai,
  ap pAl iraNTu' ena mozimanAr pulavar
  ( 14 )
  'eRRu' en kiLavi iRan'ta poruTTE
  ( 15 )
  'maRRaiyatu' ennum kiLavitAnE
  cuTTu n'ilai oziya, inam kuRittanRE
  ( 16 )
  'manRa' en kiLavi tERRam ceyyum
  ( 17 )
  tajcak kiLavi eNmaip poruTTE
  ( 18 )
  'an'til-Agka, acain'ilaik kiLavi, enRu
  AyiraNTAkum iyaRkaittu' enpa
  ( 19 )
  kollE aiyam
  ( 20 )
  ellE ilakkam
  ( 21 )
  iyaRpeyar munnar Araik kiLavi
  palarkku uriezuttin vinaiyoTu muTimE
  ( 22 )
  acain'ilaik kiLavi Akuvazi aRital!
  ( 23 )
  'Eyum kuraiyum-icain'iRai, acain'ilai,
  AyiraNTu Akum iyaRkaiya' enpa
  ( 24 )
  'mA' en kiLavi viyagkOL acaiccol
  ( 25 )
  'miyA, ika, mO, mati, ikum, cin' ennum
  Avayin ARum munnilai acaiccol
  ( 26 )
  'avaRRuL,
  ikumum cinnum Enai iTattoTum
  taku n'ilai uTaiya' enmanAr pulavar
  ( 27 )
  amma kETpikkum
  ( 28 )
  Agka uraiyacai
  ( 29 )
  oppu il pOliyum ap poruTTu Akum
  ( 30 )
  'yA, kA,
  piRa, piRakku, arO, pO, mAtu' ena varUum
  AyEz collum acain'ilaik kiLavi
  ( 31 )
  'Aka, Akal, enpatu' ennum
  Avayin mUnRum pirivu il acain'ilai
  ( 32 )
  'Ir aLapu icaikkum iRutiyil uyirE
  Ayiyal n'ilaiyum kAlattAnum,
  aLapeTai n'ilaiyum kAlattAnum,
  aLapeTai inRit tAn varum kAlaiyum,
  uLa' ena mozipa-'poruL vERupaTutal'
  kuRippin icaiyAn n'eRippaTat tOnRum
  ( 33 )
  n'anRu IRRu Eyum, anRu IRRu Eyum,
  an'tu IRRu Ovum, an IRRu Ovum,
  anna piRavum kuRippoTu koLLum
  ( 34 )
  ecca ummaiyum, etirmaRai ummaiyum,
  tattamuL mayagkum uTanilai ilavE
  ( 35 )
  ejcu poruT kiLavi cejcol Ayin,
  piRpaTak kiLavAr, muRpaTak kiLattal!
  ( 36 )
  muRRiya ummait tokaiccol marugkin,
  eccak kiLavi urittum Akum
  ( 37 )
  'IRRu n'inRu icaikkum E' en iRuti,
  kURRuvayin, or aLapu Akalum urittE
  ( 38 )
  ummai eNNum, 'ena' en eNNum,
  tamvayin tokuti kaTappATu ilavE
  ( 39 )
  'eN EkAram iTaiyiTTuk koLinum,
  eNNuk kuRittu iyalum' enmanAr pulavar
  ( 40 )
  'ummai tokka enA' en kiLaviyum,
  'A IRu Akiya enRu' en kiLaviyum,
  Ayiru kiLaviyum eNNuvazippaTTana
  ( 41 )
  avaRRin varUum eNNin iRutiyum,
  peyarkku uri marapin cevveN iRutiyum,
  Eyin Akiya eNNin iRutiyum,
  yAvayin varinum, tokai inRu iyalA
  ( 42 )
  ummai eNNin urupu tokal varaiyAr
  ( 43 )
  um un'tu Akum iTanumAr uNTE
  ( 44 )
  vinaiyoTu n'ilaiyinum eNNu n'ilai tiriyA;
  n'inaiyal vENTum, avaRRu avaRRu iyalpE
  ( 45 )
  enRum, enavum, oTuvum, tOnRi,
  onRu vazi uTaiya, eNNinuL pirin'tE
  ( 46 )
  av ac colliRku avai avai poruL ena
  mey peRak kiLan'ta iyala Ayinum,
  vinaiyoTum peyaroTum n'inaiyat tOnRi,
  tirin'tu vERu varinum, terin'tanar koLalE!
  ( 47 )
  kiLan'ta alla vERu piRa tOnRinum,
  kiLan'tavaRRu iyalAn uNarn'tanar koLalE!
  ( 48 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:32:21(இந்திய நேரம்)