தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 6. meyppATTu iyal

  'paNNait tOnRiya eN-n'Anku poruLum
  kaNNiya puRanE n'Al-n'Anku' enpa
  ( 1 )
  n'Al-iraNTu Akum pAlumAr uNTE
  ( 2 )
  'n'akaiyE, azukai, iLivaral, maruTkai,
  accam, perumitam, vekuLi, uvakai, enRu
  ap pAl eTTE meyppATu' enpa
  ( 3 )
  'eLLal, iLamai, pEtaimai, maTan, enRu
  uLLappaTTa n'akai n'Anku' enpa
  ( 4 )
  iLivE, izavE, acaivE, vaRumai, ena
  viLivu il koLkai azukai n'AnkE
  ( 5 )
  mUppE, piNiyE, varuttam, menmaiyoTu,
  yAppuRa van'ta iLivaral n'AnkE
  ( 6 )
  putumai, perumai, ciRumai, AkkamoTu,
  matimai cAlA maruTkai n'AnkE
  ( 7 )
  aNagkE, vilagkE, kaLvar, tam iRai, enap
  piNagkal cAlA accam n'AnkE
  ( 8 )
  kalvi, taRukaN, pukazmai, koTai, enac
  collappaTTa perumitam n'AnkE
  ( 9 )
  uRuppaRai, kuTikOL, alai, kolai, enRa
  veRuppin van'ta vekuLi n'AnkE
  ( 10 )
  celvam, pulanE, puNarvu, viLaiyATTu, enRu
  allal n'Itta uvakai n'AnkE
  ( 11 )
  Agkavai oru pAl Aka, oru pAl,
  uTaimai, inpuRal, n'aTuvun'ilai, aruLal,
  tanmai, aTakkam, varaital, anpu, enAa-
  kaimmikal, n'alital, cUzcci, vAzttal,
  n'ANutal, tujcal, araRRu, kanavu, enAa-
  munital, n'inaital, verUutal, maTimai,
  karutal, ArAycci, viraivu, uyirppu, enAa-
  kaiyARu, iTukkaN, poccAppu, poRAmai,
  viyarttal, aiyam, mikai, n'aTukku, enAa-
  ivaiyum uLavE avai alagkaTaiyE
  ( 12 )
  'puku mukam purital, poRi n'utal viyarttal,
  n'aku n'ayam maRaittal, citaivu piRarkku inmaiyoTu,
  taku muRai n'AnkE onRu' ena mozipa
  ( 13 )
  'kUzai virittal, kAtu onRu kaLaital,
  Uz aNi taivaral, uTai peyarttu uTuttaloTu,
  keiya n'AnkE iraNTu' ena mozipa
  ( 14 )
  'alkul taivaral, aNin'tavai tiruttal,
  il valiyuRuttal, iru kaiyum eTuttaloTu,
  colliya n'AnkE mUnRu' ena mozipa
  ( 15 )
  'pArATTu eTuttal, maTam tapa uraittal,
  Iram il kURRam ERRu alar n'ANal,
  koTuppavai kOTal uLappaTat tokaii,
  eTutta n'AnkE n'Anku' ena mozipa
  ( 16 )
  'terin'tu uTampaTutal, tiLaippu vinai maRuttal,
  karan'tiTattu ozital, kaNTavazi uvattaloTu,
  porun'tiya n'AnkE ain'tu' ena mozipa
  ( 17 )
  'puRam ceyac citaital, pulampit tOnRal,
  kalagki mozital, kaiyaRavu uraittaloTu,
  viLampiya n'AnkE ARu' ena mozipa
  ( 18 )
  'anna piRavum avaRRoTu civaNi
  manniya vinaiya n'imittam' enpa
  ( 19 )
  vinai uyir melivu iTattu inmaiyum urittE
  ( 20 )
  avaiyum uLavE avai alagkaTaiyE
  ( 21 )
  inpattai veRuttal, tunpattup pulampal,
  etir peytu parital, Etam Aytal,
  paci aTa n'iRRal, pacalai pAytal,
  uNTiyin kuRaital, uTampu n'ani curugkal,
  kaN tuyil maRuttal, kanavoTu mayagkal,
  poyyAk kOTal, meyyE enRal,
  aiyam ceytal, avan tamar uvattal,
  aRan aLittu uraittal, Agku n'ejcu azital,
  em mey Ayinum oppumai kOTal,
  oppuvazi uvattal, uRu peyar kETTal,
  n'alat taka n'ATin, kalakkamum atuvE
  ( 22 )
  muTTuvayin kazaRal, munivu meyn' n'iRuttal,
  accattin akaRal, avan puNarvu maRuttal,
  tUtu munivu inmai, tujcic cErtal,
  kAtal kaimmikal, kaTTurai inmai, enRu
  Ayiru-n'AnkE azivu il kUTTam
  ( 23 )
  teyvam ajcal, purai aRam teLital,
  illatu kAytal, uLLatu uvarttal,
  puNarn'tuzi uNmai, pozutu maRuppu Akkam,
  aruL mika uTaimai, anpu toka n'iRRal,
  pirivu ARRAmai, maRain'tavai uraittal,
  puRajcol mANAk kiLaviyoTu tokaii,
  ciRan'ta pattum ceppiya poruLE
  ( 24 )
  piRappE, kuTimai, ANmai, ANToTu,
  uruvu, n'iRutta kAma vAyil,
  n'iRaiyE, aruLE, uNarvoTu, tiru, ena
  muRaiyuRak kiLan'ta oppinatu vakaiyE
  ( 25 )
  'n'impiri, koTumai, viyappoTu, puRamozi,
  vancol, poccAppu, maTimaiyoTu, kuTimai,
  inpuRal, Ezaimai, maRappoTu, oppumai,
  enRu ivai inmai' enmanAr pulavar
  ( 26 )
  kaNNinum ceviyinum tiNNitin uNarum
  uNarvuTai mAn'tarkku allatu, teriyin,
  n'al n'ayap poruLkOL eNNa arugkuraittE
  ( 27 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:33:36(இந்திய நேரம்)