தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 1. kiLavi Akkam

  'uyartiNai' enmanAr, 'makkaT cuTTE;'
  'aHRiNai' enmanAr, 'avar ala piRavE;'
  Ayiru tiNaiyin icaikkuman collE
  ( 1 )
  ATUu aRi col, makaTUu aRi col,
  pallOr aRiyum colloTu civaNi,
  am mup pARcol uyartiNaiyavvE
  ( 2 )
  onRu aRi collE, pala aRi col, enRu
  Ayiru pAR col aHRiNaiyavvE
  ( 3 )
  peNmai cuTTiya uyartiNai marugkin
  ANmai tirin'ta peyar n'ilaik kiLaviyum,
  teyvam cuTTiya peyar n'ilaik kiLaviyum,
  'iv' ena aRiyum an'tam tamakku ilavE;
  uyartiNai marugkin pAl pirin'tu icaikkum
  ( 4 )
  naHkAn oRRE ATUu aRi col
  ( 5 )
  LaHkAn oRRE makaTU aRi col
  ( 6 )
  raHkAn oRRum, pakara iRutiyum,
  mAraik kiLavi uLappaTa, mUnRum
  n'Erat tOnRum palar aRi collE
  ( 7 )
  onRu aRi kiLavi ta, Ra, Ta, Urn'ta
  kunRiyalukarattu iRuti Akum
  ( 8 )
  a, A, va, ena varUum iRuti
  ap pAl mUnRE pala aRi collE
  ( 9 )
  iru tiNai marugkin aim pAl aRiya
  IRRin n'inRu icaikkum patinOr ezuttum
  tORRamtAmE vinaiyoTu varumE
  ( 10 )
  vinaiyin tOnRum pAl aRi kiLaviyum,
  peyarin tOnRum pAl aRi kiLaviyum,
  mayagkal kUTA; tam marapinavE
  ( 11 )
  ANmai tirin'ta peyar n'ilaik kiLavi
  ANmai aRi coRku Aku iTan inRE
  ( 12 )
  ceppum vinAvum vazAal Ompal!
  ( 13 )
  vinAvum ceppE, vinA etir varinE
  ( 14 )
  ceppE vazIiyinum varai n'ilai inRE,
  ap poruL puNarn'ta kiLaviyAna
  ( 15 )
  ceppinum vinAvinum, cinai, mutal, kiLavikku
  ap poruL Akum, uRaz tuNaip poruLE
  ( 16 )
  takutiyum vazakkum tazIiyina ozukum
  pakutik kiLavi varai n'ilai ilavE
  ( 17 )
  inac cuTTu illAp paNpu koL peyark koTai
  vazakku ARu alla; ceyyuL ARE
  ( 18 )
  iyaRkaip poruLai 'iRRu' enak kiLattal!
  ( 19 )
  ceyaRkaip poruLai AkkamoTu kURal!
  ( 20 )
  AkkamtAnE kAraNam mutaRRE
  ( 21 )
  'Akkak kiLavi kAraNam inRiyum
  pOkku inRu' enpa-'vazakkinuLLE'
  ( 22 )
  pAl mayakku uRRa aiyak kiLavi
  tAn aRi poruLvayin panmai kURal!
  ( 23 )
  'urupu' ena moziyinum, aHRiNaip pirippinum,
  iru vIRRum urittE, cuTTum kAlai
  ( 24 )
  'tanmai cuTTalum urittu' ena mozipa,
  'anmaik kiLavi vERu iTattAna'
  ( 25 )
  aTai, cinai, mutal, ena muRai mUnRum mayagkAmai
  n'aTai peRRu iyalum, vaNNac cinaic col
  ( 26 )
  oruvaraik kURum panmaik kiLaviyum,
  onRanaik kURum panmaik kiLaviyum,
  vazakkin Akiya uyar col kiLavi;
  ilakkaNa marugkin col ARu alla
  ( 27 )
  'celavinum, varavinum, taravinum, koTaiyinum,
  n'ilai peRat tOnRum an' n'AR collum
  tanmai, munnilai, paTarkkai, ennum
  am mUiTattum uriya' enpa
  ( 28 )
  avaRRuL,
  taru col, varu col, Ayiru kiLaviyum
  tanmai, munnilai, AyIriTatta
  ( 29 )
  Enai iraNTum Enai iTatta.
  ( 30 )
  'yAtu, evan' ennum Ayiru kiLaviyum
  aRiyAp poruLvayin ceRiyat tOnRum
  ( 31 )
  avaRRuL,
  'yAtu' ena varUum vinAvin kiLavi
  aRin'ta poruLvayin aiyam tIrtaRkut
  terin'ta kiLavi Atalum urittE
  ( 32 )
  inaittu ena aRin'ta, cinai, mutal, kiLavikku
  vinaippaTu tokutiyin ummai vENTum
  ( 33 )
  mannAp poruLum anna iyaRRE
  ( 34 )
  ep poruLAyinum, 'allatu il' enin,
  ap poruL allAp piRitu poruL kURal!
  ( 35 )
  ap poruL kURin, cuTTik kURal!
  ( 36 )
  poruLoTu puNarAc cuTTup peyarAyinum,
  poruL vERupaTAatu onRu AkummE
  ( 37 )
  'iyaRpeyark kiLaviyum cuTTuppeyark kiLaviyum
  vinaikku orugku iyalum kAlam tOnRin,
  cuTTuppeyark kiLavi muRpaTak kiLavAr;
  iyaRpeyar vaziya' enmanAr pulavar
  ( 38 )
  muRpaTak kiLattal ceyyuLuL urittE
  ( 39 )
  cuTTu mutal Akiya kAraNak kiLaviyum
  cuTTuppeyar iyaRkaiyin ceRiyat tOnRum
  ( 40 )
  ciRappin Akiya peyarn'ilaik kiLavikkum
  iyaRpeyark kiLavi muRpaTak kiLavAr
  ( 41 )
  oru poruL kuRitta vERu peyark kiLavi,
  tozil vERu kiLappin, onRu iTan ilavE
  ( 42 )
  tanmaic collE aHRiNaik kiLavi enRu
  eNNuvazimarugkin viravutal varaiyAr
  ( 43 )
  orumai eNNin potup piri pARcol
  orumaikku allatu eNNu muRai n'illAtu
  ( 44 )
  viyagkOL eNNuppeyar tiNai viravu varaiyAr
  ( 45 )
  vERu vinaip potuc col oru vinai kiLavAr
  ( 46 )
  eNNugkAlum atu atan marapE
  ( 47 )
  iraTTaik kiLavi iraTTin pirin'tu icaiyA
  ( 48 )
  oru peyarp potuc col uL poruL oziyat
  teripu vERu kiLattal, talaimaiyum panmaiyum!
  uyartiNai marugkinum, aHRiNai marugkinum
  ( 49 )
  peyarinum tozilinum piripavai ellAm
  mayagkal kUTA, vazakku vazippaTTana
  ( 50 )
  palavayinAnum eNNut tiNai viravup peyar
  aHRiNai muTipina, ceyyuLuLLE
  ( 51 )
  vinai vERupaTUum pala poruL oru col,
  vinai vERupaTAap pala poruL oru col, enRu
  Ayiru vakaiya-pala poruL oru col
  ( 52 )
  avaRRuL,
  vinai vERupaTUum pala poruL oru col-
  vERupaTu vinaiyinum, inattinum, cArpinum,
  tERat tOnRum-poruL teri n'ilaiyE
  ( 53 )
  onRu vinai marugkin onRit tOnRum
  ( 54 )
  vinai vERupaTAap pala poruL oru col,
  n'inaiyum kAlai, kiLan'tAgku iyalum
  ( 55 )
  kuRittOn kURRam terittu mozi kiLavi
  ( 56 )
  kuTimai, ANmai, iLamai, mUppE,
  aTimai, vanmai, virun'tE, kuzuvE,
  peNmai, aracE, makavE, kuzavi,
  tanmai tiri peyar, uRuppin kiLavi,
  kAtal, ciRappE, ceRaRcol, viRaRcol-enRu
  AvaRu-mUnRum uLappaTat tokaii,
  anna piRavum, avaRRoTu civaNi,
  munnattin uNarum kiLavi ellAm
  uyartiNai marugkin n'ilaiyinaAyinum,
  aHRiNai marugkin kiLan'tAgku iyalum
  ( 57 )
  kAlam, ulakam, uyirE, uTampE,
  pAl varai teyvam, vinaiyE, pUtam,
  jAyiRu, tigkaL, col, ena varUum
  AyIr-ain'toTu piRavum anna
  Avayin varUum kiLavi ellAm,
  pAl pirin'tu icaiyA, uyartiNai mEna
  ( 58 )
  n'inRAgku icaittal ivaN iyalpu inRE
  ( 59 )
  icaittalum uriya, vERiTattAna
  ( 60 )
  eTutta mozi inam ceppalum urittE
  ( 61 )
  kaNNum tOLum mulaiyum piRavum
  panmai cuTTiya cinai n'ilaik kiLavi
  panmai kURum kaTappATu ilavE-
  tam vinaikku iyalum ezuttu alagkaTaiyE.
  ( 62 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:31:26(இந்திய நேரம்)