தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 8. uri iyal

  uriccol kiLavi virikkum kAlai,
  icaiyinum kuRippinum paNpinum tOnRi,
  peyarinum vinaiyinum mey taTumARi,
  oru col pala poruTku urimai tOnRinum,
  pala col oru poruTku urimai tOnRinum,
  payilAtavaRRaip payinRavai cArtti,
  tamtam marapin cenRu n'ilai marugkin,
  ec col Ayinum, poruL vERu kiLattal!
  ( 1 )
  veLippaTu collE kiLattal vENTA;
  veLippaTa vArA uriccol mEna
  ( 2 )
  avaitAm,
  'uRu, tava, n'ani, ena varUum mUnRum
  mikuti ceyyum poruLa' enpa
  ( 3 )
  uru uTku Akum; purai uyarpu Akum
  ( 4 )
  kuruvum kezuvum n'iRan AkummE
  ( 5 )
  cellal, innal, innAmaiyE
  ( 6 )
  mallal vaLanE; E peRRu Akum
  ( 7 )
  ukappE uyartal; uvappE uvakai
  ( 8 )
  payappE payan Am
  ( 9 )
  pacappu n'iRan Akum
  ( 10 )
  iyaipE puNarcci
  ( 11 )
  icaippu icai Akum
  ( 12 )
  alamaral, terumaral, AyiraNTum cuzaRci
  ( 13 )
  mazavum kuzavum iLamaip poruLa
  ( 14 )
  cIrtti miku pukaz; mAlai iyalpE
  ( 15 )
  kUrppum kazivum uLLatu ciRakkum
  ( 16 )
  katazvum tunaivum viraivin poruLa
  ( 17 )
  atirvum vitirppum n'aTukkam ceyyum
  ( 18 )
  vArtal, pOkal, ozukal, mUnRum
  n'Erpum n'eTumaiyum ceyyum poruLa
  ( 19 )
  tIrtalum tIrttalum viTal poruTTu Akum
  ( 20 )
  keTavaral, paNNai, AyiraNTum viLaiyATTu
  ( 21 )
  taTavum kayavum n'aLiyum perumai
  ( 22 )
  avaRRuL,
  'taTa' en kiLavi kOTTamum ceyyum
  ( 23 )
  'kaya' en kiLavi menmaiyum ceyyum
  ( 24 )
  'n'aLi' en kiLavi ceRivum Akum
  ( 25 )
  pazutu payam inRE
  ( 26 )
  cAyal menmai
  ( 27 )
  'muzutu' en kiLavi ejcAp poruTTE
  ( 28 )
  vampu n'ilai inmai
  ( 29 )
  mAtar kAtal
  ( 30 )
  n'ampum mEvum n'acai AkummE
  ( 31 )
  Oytal, Aytal, n'izattal, cAay,
  Avayin n'Ankum uLLatan n'uNukkam
  ( 32 )
  pulampE tanimai
  ( 33 )
  tuvanRu n'iRaivu Akum
  ( 34 )
  murajcal mutirvE
  ( 35 )
  vemmai vENTal
  ( 36 )
  poRpE polivu
  ( 37 )
  vaRitu ciRitu Akum
  ( 38 )
  ERRam n'inaivum tuNivum Akum
  ( 39 )
  piNaiyum pENum peTpin poruLa
  ( 40 )
  paNaiyE pizaittal; peruppum Akum
  ( 41 )
  paTarE uLLal; celavum Akum
  ( 42 )
  paiyuLum ciRumaiyum n'Oyin poruLa
  ( 43 )
  eyyAmaiyE aRiyAmaiyE
  ( 44 )
  n'anRu peritu Akum
  ( 45 )
  tAvE valiyum varuttamum Akum
  ( 46 )
  tevuk koLal poruTTE
  ( 47 )
  tevvup pakai Akum
  ( 48 )
  viRappum, uRappum, veRuppum ceRivE
  ( 49 )
  avaRRuL,
  viRappE verUup poruTTum Akum
  ( 50 )
  kampalai, cummai, kaliyE, azugkal,
  enRu ivai n'Ankum aravap poruLa
  ( 51 )
  avaRRuL,
  azugkal irakkamum kETum Akum
  ( 52 )
  'kazumu' en kiLavi mayakkam ceyyum
  ( 53 )
  cezumai vaLanum kozuppum Akum
  ( 54 )
  vizumam cIrmaiyum ciRappum iTumpaiyum
  ( 55 )
  karuvi tokuti
  ( 56 )
  kamam n'iRain'tu iyalum
  ( 57 )
  ariyE aimmai
  ( 58 )
  kavavu akattiTumE
  ( 59 )
  'tuvaittalum cilaittalum iyampalum iragkalum
  icaip poruT kiLavi' enmanAr pulavar
  ( 60 )
  avaRRuL,
  iragkal kazin'ta poruTTum Akum
  ( 61 )
  ilampATu, oRkam, AyiraNTum vaRumai
  ( 62 )
  jemirtalum pAytalum parattal poruLa
  ( 63 )
  kavarvu viruppu Akum
  ( 64 )
  cErE tiraTci
  ( 65 )
  'viyal' en kiLavi akalap poruTTE
  ( 66 )
  'pEm, n'Am, urum' ena varUum kiLavi
  A muRai mUnRum accap poruLa
  ( 67 )
  vaya vali Akum
  ( 68 )
  vAL oLi Akum
  ( 69 )
  'tuyavu' en kiLavi aRivin tiripE
  ( 70 )
  uyAvE uyagkal
  ( 71 )
  ucAvE cUzcci
  ( 72 )
  'vayA' en kiLavi vETkaip perukkam
  ( 73 )
  kaRuppum civappum vekuLip poruLa
  ( 74 )
  'n'iRattu uru uNarttaRkum uriya' enpa
  ( 75 )
  n'ocivum n'uzaivum n'uNagkum n'uNmai
  ( 76 )
  'puniRu' en kiLavi InRaNimaip poruTTE
  ( 77 )
  n'anavE kaLanum akalamum ceyyum
  ( 78 )
  matavE maTanum valiyum Akum
  ( 79 )
  mikutiyum vanappum Akalum urittE
  ( 80 )
  putitupaTal poruTTE, yANark kiLavi
  ( 81 )
  amartal mEval
  ( 82 )
  yANuk kavin Am
  ( 83 )
  paravum paziccum vazuttin poruLa
  ( 84 )
  'kaTi' en kiLavi

  varaivE, kUrmai, kAppE, putumai,
  viraivE, viLakkam, mikuti, ciRappE,
  accam, muntERRu, AyIr-ain'tum
  meyppaTat tOnRum poruTTu AkummE
  ( 85 )
  aiyamum karippum Akalum urittE
  ( 86 )
  ai viyappu Akum
  ( 87 )
  munaivu munivu Akum
  ( 88 )
  vaiyE kUrmai
  ( 89 )
  eRuz vali Akum
  ( 90 )
  mey peRak kiLan'ta uriccol ellAm
  munnum pinnum varupavai n'ATi,
  otta moziyAn puNarttanar uNarttal
  tamtam marapin tOnRumman poruLE
  ( 91 )
  kURiya kiLavip poruL n'ilai alla
  vERu piRa tOnRinum, avaRRoTu koLalE!
  ( 92 )
  poruTkup poruL teriyin, atu varampu inRE
  ( 93 )
  poruTkut tiripu illai, uNartta vallin
  ( 94 )
  uNarcci vAyil uNarvOr valittE
  ( 95 )
  mozip poruT kAraNam vizippat tOnRA
  ( 96 )
  ezuttup pirin'tu icaittal ivaN iyalpu inRE
  ( 97 )
  anna piRavum kiLan'ta alla
  pal muRaiyAnum paran'tana varUum
  uriccol ellAm poruTkuRai kUTTa,
  iyanRa marugkin inaittu ena aRiyum
  varampu tamakku inmaiyin, vazi n'ani kaTaippiTittu,
  OmpaTai ANaiyin, kiLan'tavaRRu iyalAn,
  pAgkuRa uNartal!' enmanAr pulavar
  ( 98 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:32:30(இந்திய நேரம்)