தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 3. vERRumai mayagku iyal

  'karumam allAc cArpu' en kiLavikku
  urimaiyum uTaittE, 'kaN' en vERRumai
  ( 1 )
  'cinai n'ilaik kiLavikku aiyum kaNNum
  vinai n'ilai okkum' enmanAr pulavar
  ( 2 )
  kanRalum celavum onRumAr vinaiyE
  ( 3 )
  mutaRcinaik kiLavikku 'atu' en vERRumai
  mutaRkaN varinE, cinaikku ai varumE
  ( 4 )
  'mutal mun ai varin, 'kaN' en vERRumai
  cinai mun varutal teLLitu' enpa
  ( 5 )
  mutalum cinaiyum poruL vERupaTAa;
  n'uvalum kAlai, coRkuRippinavE
  ( 6 )
  piNTap peyarum Ayiyal tiriyA;
  paNTu iyal marugkin marIiya marapE
  ( 7 )
  oru vinai oTuc col uyarpin vazittE
  ( 8 )
  'mUnRanum ain'tanum tOnRak kURiya
  AkkamoTu puNarn'ta Etuk kiLavi
  n'Okku Oranaiya' enmanAr pulavar
  ( 9 )
  iraNTan marugkin n'Okku al n'Okkam, av
  iraNTan marugkin, Etuvum Akum
  ( 10 )
  'atu' en vERRumai uyartiNaittokaivayin,
  'atu' en urupu keTa, kukaram varumE
  ( 11 )
  taTumARu toziRpeyarkku iraNTum mUnRum
  kaTi n'ilai ilavE, poruLvayinAna
  ( 12 )
  IRRup peyar munnar mey aRi panuvalin,
  vERRumai teripa, uNarumOrE
  ( 13 )
  OmpaTaik kiLavikku aiyum Anum
  tAm pirivu ilavE, tokai varu kAlai
  ( 14 )
  ARan marugkin vAzccik kizamaikku
  Ezum Akum, uRai n'ilattAna
  ( 15 )
  kut toka varUum koTai etir kiLavi
  ap poruL ARaRku urittum Akum
  ( 16 )
  accak kiLavikku ain'tum iraNTum
  eccam ilavE, poruLvayinAna
  ( 17 )
  anna piRavum tol n'eRi pizaiyAtu,
  urupinum poruLinum mey taTumARi,
  iru vayin n'ilaiyum vERRumai ellAm
  tiripu iTan ilavE, teriyumOrkkE
  ( 18 )
  urupu toTarn'tu aTukkiya vERRumaik kiLavi
  oru col n'aTaiya, poruL cel marugkE
  ( 19 )
  iRutiyum, iTaiyum, ellA urupum,
  n'eRi paTu poruLvayin n'ilavutal varaiyAr
  ( 20 )
  piRitu piRitu ERRalum, urupu toka varutalum,
  n'eRipaTa vazagkiya vazi marugku' enpa
  ( 21 )
  aiyum kaNNum allAp poruLvayin
  mey urupu tokAa, iRutiyAna
  ( 22 )
  yAtan urupin kURiRRuAyinum,
  poruL cel marugkin vERRumai cArum
  ( 23 )
  etir maRuttu moziyinum, tamtam marapin
  poruL n'ilai tiriyA, vERRumaic collE
  ( 24 )
  ku, ai, An' ena varUum iRuti
  avvoTu civaNum, ceyyuLuLLE
  ( 25 )
  a enap piRattal aHRiNai marugkin
  kuvvum aiyum il' ena mozipa
  ( 26 )
  itanatu itu iRRu' ennum kiLaviyum,
  atanaik koLLum poruLvayinAnum,
  atanAn ceyaRpaTaRku otta kiLaviyum,
  muRai koNTu ezun'ta peyarccol kiLaviyum,
  pAl varai kiLaviyum, paNpin Akkamum,
  kAlattin aRiyum vERRumaik kiLaviyum,
  paRRu viTu kiLaviyum, tIrn'tu mozik kiLaviyum,
  anna piRavum, n'Ankan urupin
  tol n'eRi marapina, tOnRalARE
  ( 27 )
  Enai urupum anna marapina;
  mAnam ilavE, col muRaiyAna
  ( 28 )
  vinaiyE, ceyvatu, ceyappaTuporuLE,
  n'ilanE, kAlam, karuvi, enRA-
  innataRku, itu payan Aka, ennum
  anna marapin iraNToTum tokaii,
  AyeTTu' enpa-tozil mutanilaiyE
  ( 29 )
  avaitAm,
  vazagku iyal marugkin, kunRuva kunRum
  ( 30 )
  mutalin kURum cinai aRi kiLaviyum,
  cinaiyin kURum mutal aRi kiLaviyum,
  piRan'tavazik kURalum, paNpu koL peyarum,
  iyanRatu mozitalum, irupeyaroTTum,
  vinaimutal uraikkum kiLaviyoTu tokaii,
  anai marapinavE-Akupeyark kiLavi
  ( 31 )
  avaitAm,
  tamtam poruLvayin tammoTu civaNalum,
  oppu il vaziyAn piRitu poruL cuTTalum,
  ap paNpinavE, n'uvalum kAlai
  ( 32 )
  vERRumai marugkin pORRal vENTum
  ( 33 )
  'aLavu n'iRaiyum avaRRoTu koLvazi
  uLa' ena mozipa, uNarn'ticinOrE
  ( 34 )
  kiLan'ta alla vERu piRa tOnRinum,
  kiLan'tavaRRu iyalAn uNarn'tanar koLalE!
  ( 35 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:31:44(இந்திய நேரம்)