தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 2. puRattiNai iyal

  akattiNai marugkin aril tapa uNarn'tOr
  puRattiNai ilakkaNam tiRappaTak kiLappin,
  veTcitAnE kuRijciyatu puRanE;
  uTku varat tOnRum Ir-Ez tuRaittE
  ( 1 )
  vEn'tu viTu munaijar vERRup pulak kaLavin
  A tan'tu Ompal mEvaRRu Akum
  ( 2 )
  paTai iyagku aravam, pAkkattu viricci,
  puTai keTap pOkiya celavE, puTai keTa
  oRRin Akiya vEyE, vEyppuRam
  muRRin Akiya puRattu iRai, muRRiya
  Ur kolai, A kOL, pUcal mARRE,
  n'Oy inRu uyttal, n'uvalvazit tORRam,
  tan'tu n'iRai, pAtITu, uNTATTu, koTai, ena
  van'ta Ir-Ez vakaiyiRRu Akum
  ( 3 )
  maRam kaTaikkUTTiya kuTin'ilai, ciRan'ta
  koRRavai n'ilaiyum-at tiNaip puRanE
  ( 4 )
  veRi aRi ciRappin vev vAy vElan
  veRiyATTu ayarn'ta kAn'taLum; uRu pakai
  vEn'tiTai terital vENTi, En'tu pukaz,
  pOn'tai, vEmpE, Ar, ena varUum
  mA perun' tAnaiyar malain'ta pUvum;
  vATA vaLLi, vayavar Ettiya
  OTAk kazal-n'ilai uLappaTa, OTA
  uTal vEn'tu aTukkiya unna n'ilaiyum;
  mAyOn mEya man peruj ciRappin
  tAvA vizup pukazp pUvai n'ilaiyum;
  Ar amar OTTalum; A peyarttut tarutalum;
  cIr cAl vEn'tan ciRappu eTuttu uraittalum;
  talait tAL n'eTumozi tannoTu puNarttalum;
  anaikku uri marapinatu karan'tai, anRiyum,
  varu tAr tAgkal, vAL vAyttuk kaviztal, enRu
  iru vakaip paTTa piLLai n'ilaiyum;
  vAL malain'tu ezun'tOnai makizn'tu paRai tUgka,
  n'ATu avaRku aruLiya piLLaiyATTum;
  kATci, kAlkOL, n'IrppaTai, n'aTutal,
  cIrtta marapin perumpaTai, vAzttal, enRu
  iru-mUnRu marapin kalloTu puNarac
  collappaTTa ezu-mUnRu tuRaittE
  ( 5 )
  vajcitAnE mullaiyatu puRanE;
  ejcA maN n'acai vEn'tanai vEn'tan
  ajcu takat talaic cenRu, aTal kuRittanRE
  ( 6 )
  iyagku paTai aravam, eri paran'tu eTuttal,
  vayagkal eytiya perumaiyAnum,
  koTuttal eytiya koTaimaiyAnum,
  aTuttu Urn'tu aTTa koRRattAnum,
  mArAyam peRRa n'eTumoziyAnum,
  poruLinRu uytta pErAN pakkamum,
  varu vicaip punalaik kaR ciRai pOla
  oruvan tAgkiya perumaiyAnum,
  piNTam mEya perujcORRu n'ilaiyum,
  venROr viLakkamum, tORROr tEyvum,
  kunRAc ciRappin koRRa vaLLaiyum,
  azi paTai taTTOr tazijciyoTu tokaii,
  kazi peruj ciRappin tuRai patinmUnRE
  ( 7 )
  'uzijaitAnE marutattup puRanE;
  muzu mutal araNam muRRalum kOTalum
  anai n'eRi marapiRRu Akum' enpa
  ( 8 )
  atuvEtAnum iru-n'Al vakaittE
  ( 9 )
  koLLAr tEem kuRitta koRRamum,
  uLLiyatu muTikkum vEn'tanatu ciRappum,
  tol eyiRku ivartalum, tOlatu perukkamum,
  akattOn celvamum, anRi muraNiya
  puRattOn aNagkiya pakkamum, tiRal paTa
  oru tAn maNTiya kuRumaiyum, uTanROr
  varu pakai pENAr Ar eyil uLappaTa,
  collappaTTa n'Al-iru vakaittE
  ( 10 )
  'kuTaiyum, vALum, n'ALkOL; anRi,
  maTai amai ENimicai mayakkamum; kaTaiic
  cuRRu amar oziya venRu kaik koNTu,
  muRRiya mutirvum; anRi, muRRiya
  akattOn vIzn'ta n'occiyum; maRRu atan
  puRattOn vIzn'ta putumaiyAnum;
  n'Irc ceru vIzn'ta pAciyum; atAanRu,
  Urc ceru vIzn'ta maRRatan maRanum;
  matilmicaikku ivarn'ta mElOr pakkamum;
  ikal matil kuTumi koNTa maNNumagkalamum;
  venRa vALin maNNoTu onRa,
  tokain'ilai ennum tuRaiyoTu tokaii,
  vakai n'Al-mUnRE tuRai' ena mozipa
  ( 11 )
  'tumpaitAnE n'eytalatu puRanE;
  main'tu poruLAka van'ta vEn'tanaic
  cenRu talai azikkum ciRappiRRu' enpa
  ( 12 )
  kaNaiyum vElum tuNaiyuRa moyttalin,
  cenRa uyirin n'inRa yAkkai
  iru n'ilam tINTA aru n'ilai vakaiyoTu
  iru pARpaTTa oru ciRappinRE
  ( 13 )
  tAnai, yAnai, kutirai, enRa
  n'OnAr uTkum mUvakai n'ilaiyum;
  vEl miku vEn'tanai moyttavazi, oruvan
  tAn mINTu eRin'ta tAr n'ilai; anRiyum,
  iruvar talaivar taputip pakkamum;
  oruvan, oruvanai, uTai paTai pukku,
  kUzai tAgkiya erumaiyum; paTai aRuttu,
  pAzi koLLum EmattAnum;
  kaLiRu eRin'tu etirn'tOr pATum; kaLiRRoTu
  paTTa vEn'tanai aTTa vEn'tan
  vALOr ATum amalaiyum; vAL vAyttu,
  iru peru vEn'tartAmum cuRRamum
  oruvarum oziyAt tokain'ilaik kaNNum;
  ceruvakattu iRaivan vIzn'tena, cinaii,
  oruvan maNTiya n'al icai n'ilaiyum;
  pal paTai oruvaRku uTaitalin, maRRavan
  oL vAL vIciya n'Uzilum; uLappaTap
  pullit tOnRum panniru tuRaittE
  ( 14 )
  'vAkaitAnE pAlaiyatu puRanE;
  tA il koLkait tamtam kURRaip
  pAkupaTa mikutip paTuttal' enpa
  ( 15 )
  'aRu vakaippaTTa pArppanap pakkamum,
  aivakai marapin aracar pakkamum,
  iru-mUnRu marapin EnOr pakkamum,
  maRu il ceyti mU vakaik kAlamum,
  n'eRiyin ARRiya aRivan tEyamum,
  n'Al-iru vazakkin tApatap pakkamum,
  pAl aRi marapin porun'arkaNNum,
  anai n'ilai vakaiyoTu Agku ezu vakaiyAn
  tokai n'ilaipeRRatu' enmanAr pulavar
  ( 16 )
  kUtir, vEnil, enRu iru pAcaRaik
  kAtalin onRik kaNNiya vakaiyinum;
  ErOr kaLavazi anRi, kaLavazit
  tErOr tORRiya venRiyum; tErOr
  venRa kOmAn muntErk kuravaiyum;
  onRiya marapin pintErk kuravaiyum;
  perum pakai tAgkum vElinAnum,
  arum pakai tAgkum ARRalAnum,
  pullA vAzkkai vallAN pakkamum;
  ollAr n'ANa, periyavark kaNNic
  colliya vakaiyin onRoTu puNarn'tu,
  tol uyir vazagkiya avippaliyAnum;
  ollAr iTavayin pulliya pAgkinum;
  pakaTTinAnum AvinAnum
  tukaL tapu ciRappin cAnROr pakkamum;
  kaTi manai n'Itta pAlinkaNNum;
  eTTu vakai n'utaliya avaiyakattAnum;
  kaTTu amai ozukkattuk kaNNumaiyAnum;
  iTai il vaN pukazk koTaimaiyAnum;
  pizaittOrt tAgkum kAvalAnum;
  poruLoTu puNarn'ta pakkattAnum;
  aruLoTu puNarn'ta akaRciyAnum;
  kAmam n'Itta pAlinAnum;-enRu
  iru pARpaTTa onpatin tuRaittE
  ( 17 )
  kAjcitAnE perun'tiNaip puRanE;
  pAgku aruj ciRappin pallARRAnum
  n'illA ulakam pulliya n'eRittE
  ( 18 )
  'mARRa arug kURRam cARRiya perumaiyum,
  kazin'tOr ozin'tOrkkuk kATTiya mutumaiyum,
  paNpu uRa varUum pakuti n'Okkip
  puN kizittu muTiyum maRattinAnum,
  Emac cuRRam inRip puNNOR
  pEey Ompiya pEeyp pakkamum,
  ''innan!'' enRu iragkiya mannaiyAnum
  ''innatu pizaippin itu Akiyar!'' enat
  tunna aruj ciRappin vajcinattAnum,
  in n'akai manaivi pEey puNNOn-
  tunnutal kaTin'ta toTAak kAjciyum,
  n'Itta kaNavan-tIrtta vElin
  pEetta manaivi ajciyAnum,
  n'ikarttu mEl van'ta vEn'tanoTu mutukuTi
  makaTpATu ajciya makaTpAlAnum,
  mulaiyum mukanum cErttik koNTOn
  talaiyoTu muTin'ta n'ilaiyoTu tokaii,
  Ir-ain'tu Akum' enpa, pEr icai
  mAyn'ta makanaic cuRRiya cuRRam
  mAyn'ta pUcal-mayakkattAnum,
  tAmE eytiya tAgka arum paiyuLum,
  kaNavanoTu muTin'ta paTarcci n'Okkic
  celvOr ceppiya mUtAnan'tamum,
  n'ani miku curattiTaik kaNavanai izan'tu
  tani makaL pulampiya mutupAlaiyum,
  kazin'tOr tEettuk kazi paTar uRIi
  ozin'tOr pulampiya kaiyaRu n'ilaiyum,
  kAtali izan'ta taputAra n'ilaiyum,
  kAtalan izan'ta tApata n'ilaiyum,
  n'allOL kaNavanoTu n'aLi azal pukIic
  col iTaiyiTTa pAlai n'ilaiyum,
  mAy peruj ciRappin putalvaR payan'ta
  tAy tapa varUum talaippeyal n'ilaiyum,
  malar talai ulakattu marapu n'anku aRiyap
  palar celac cellAk kATu vAzttoTu,
  n'iRai aruj ciRappin tuRai iraNTu uTaittE
  ( 19 )
  pATAN pakuti kaikkiLaip puRanE;
  n'ATum kAlai, n'Al-iraNTu uTaittE
  ( 20 )
  'amararkaN muTiyum aRu vakaiyAnum,
  purai tIr kAmam pulliya vakaiyinum,
  onRan pakuti onRum' enpa
  ( 21 )
  vazakku iyal marugkin vakaipaTa n'ilaii,
  paravalum pukazcciyum karutiya pAgkinum,
  munnOr kURiya kuRippinum, cen'tuRai,
  vaNNap pakuti varaivu inRu AgkE
  ( 22 )
  'kAmap pakuti kaTavuLum, varaiyAr,
  EnOr pAgkinum' enmanAr pulavar
  ( 23 )
  kuzavi marugkinum kizavatu Akum
  ( 24 )
  'UroTu tORRamum urittu' ena mozipa-
  'vazakkoTu civaNiya vakaimaiyAna'
  ( 25 )
  meyp peyar marugkin vaittanar vaziyE
  ( 26 )
  koTin'ilai, kan'tazi, vaLLi, enRa
  vaTu n'Igku ciRappin mutalana mUnRum
  kaTavuL vAzttoTu kaNNiya varumE
  ( 27 )
  koRRavaLLai Or iTattAna
  ( 28 )
  'koTuppOr Ettik koTAarp pazittalum,
  aTuttu Urn'tu Ettiya iyanmozi vAzttum,
  cEy varal varuttam vITa vAyil
  kAvalarkku uraitta kaTain'ilaiyAnum,
  kaNpaTai kaNNiya kaNpaTai n'ilaiyum,
  kapilai kaNNiya vELvi n'ilaiyum,
  vElai n'Okkiya viLakku n'ilaiyum,
  vAyuRai vAzttum, ceviyaRivuRUuvum,
  Avayin varUum puRan'ilai vAzttum,
  kaikkiLai vakaiyoTu uLappaTat tokaii,
  tokka n'Ankum uLa' ena mozipa
  ( 29 )
  tAvin n'al icai karutiya kiTan'tOrkkuc
  cUtar Ettiya tuyileTai n'ilaiyum;
  kUttarum, pANarum, porun'arum, viRaliyum,
  ARRiTaik kATci uRazat tOnRi,
  peRRa peru vaLam peRAarkku aRivuRIi,
  cenRu payan etirac conna pakkamum;
  ciRan'ta n'ALinil ceRRam n'Ikki,
  piRan'ta n'ALvayin perumagkalamum;
  ciRan'ta cIrtti maNNumagkalamum;
  n'aTai mikuttu Ettiya kuTai n'izal marapum;
  mANArc cuTTiya vALmagkalamum;
  man eyil azitta maNNumagkalamum;
  paricil kaTaiiya kaTaikkUTTu n'ilaiyum;
  peRRa pinnarum peru vaLan Etti,
  n'aTaivayin tOnRiya iru vakai viTaiyum;
  accamum uvakaiyum eccam inRi,
  n'ALum puLLum piRavaRRin n'imittamum;
  kAlam kaNNiya OmpaTai-uLappaTa
  jAlattu varUum n'aTakkaiyatu kuRippin
  kAlam mUnRoTu kaNNiya varumE
  ( 30 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:32:58(இந்திய நேரம்)