தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 6. vinai iyal

  'vinai' enappaTuvatu vERRumai koLLAtu,
  n'inaiyum kAlai, kAlamoTu tOnRum
  ( 1 )
  'kAlamtAmE mUnRu' ena mozipa
  ( 2 )
  iRappin, n'ikazvin, etirvin, enRA
  am muk kAlamum kuRippoTum koLLum
  meyn' n'ilai uTaiya, tOnRalARE
  ( 3 )
  kuRippinum vinaiyinum n'eRippaTat tOnRik
  kAlamoTu varUum vinaiccol ellAm-
  uyartiNaikku urimaiyum, aHRiNaikku urimaiyum,
  Ayiru tiNaikkum Oranna urimaiyum,
  am mUurupina,-tOnRalARE
  ( 4 )
  avaitAm,
  am, Am, em, Em, ennum kiLaviyum,
  ummoTu varUum ka, Ta, ta, Ra, ennum
  an' n'AR kiLaviyoTu AyeN kiLaviyum
  panmai uraikkum tanmaic collE
  ( 5 )
  ka, Ta, ta, Ra, ennum
  an' n'Anku Urn'ta kunRiyalukaramoTu,
  en, En, al, ena varUum Ezum
  tanvinai uraikkum tanmaic collE
  ( 6 )
  'avaRRuL,
  ''ceyku'' en kiLavi vinaiyoTu muTiyinum,
  av iyal tiriyAtu' enmanAr pulavar
  ( 7 )
  an, An, aL, AL, ennum n'Ankum
  oruvar marugkin paTarkkaic collE
  ( 8 )
  ar, Ar, pa, ena varUum mUnRum
  pallOr marugkin paTarkkaic collE
  ( 9 )
  'mAraik kiLaviyum pallOr paTarkkai;
  kAlak kiLaviyoTu muTiyum' enpa
  ( 10 )
  panmaiyum orumaiyum pAl aRivan'ta
  an' n'Al-ain'tum mUnRu talai iTTa
  munnuRak kiLan'ta uyartiNaiyavvE
  ( 11 )
  avaRRuL,
  panmai uraikkum tanmaik kiLavi
  eN iyal marugkin tiripavai uLavE
  ( 12 )
  yAar ennum vinAvin kiLavi
  at tiNai marugkin mup pARkum urittE
  ( 13 )
  pAl aRi marapin am mUIRRum
  A O Akum, ceyyuLuLLE
  ( 14 )
  'Ay' en kiLaviyum avaRRoTu koLLum
  ( 15 )
  atuc col vERRumai uTaimaiyAnum,
  'kaN' en vERRumai n'ilattinAnum,
  oppinAnum, paNpinAnum, enRu
  ap pAl kAlam kuRippoTu tOnRum
  ( 16 )
  anmaiyin, inmaiyin, uNmaiyin, vanmaiyin,
  anna piRavum kuRippoTu koLLum
  enna kiLaviyum kuRippE kAlam
  ( 17 )
  panmaiyum orumaiyum pAl aRivan'ta
  anna marapin kuRippoTu varUum
  kAlak kiLavi uyartiNai marugkin
  mElaik kiLaviyoTu vERupATu ilavE
  ( 18 )
  'a, A, va' ena varUum iRuti
  ap pAl mUnRE palavaRRup paTarkkai
  ( 19 )
  onRan paTarkkai ta, Ra, Ta, Urn'ta
  kunRiyalukarattu iRuti Akum
  ( 20 )
  panmaiyum orumaiyum pAl aRivan'ta
  am mU-iraNTum aHRiNaiyavvE
  ( 21 )
  'at tiNai marugkin iru pAl kiLavikkum
  okkum enpa-'evan en vinAvE'
  ( 22 )
  'inRu, ila, uTaiya' ennum kiLaviyum,
  'anRu, uTaittu, alla' ennum kiLaviyum,
  paNpu koL kiLaviyum, 'uLa' en kiLaviyum,
  paNpin Akiya cinaimutaR kiLaviyum,
  oppoTu varUum kiLaviyoTu tokaii,
  ap pAl pattum kuRippoTu koLLum
  ( 23 )
  panmaiyum orumaiyum pAl aRivan'ta
  anna marapin kuRippoTu varUum
  kAlak kiLavi aHRiNai marugkin
  mElaik kiLaviyoTu vERupATu ilavE
  ( 24 )
  munnilai, viyagkOL, vinai ejcu kiLavi,
  inmai ceppal, 'vERu' en kiLavi,
  'ceymmana, ceyyum, ceyta' ennum
  am muRai n'inRa AyeN kiLaviyum
  tiripu vERupaTUum ceytiya Aki,
  iru tiNaic coRkum Oranna urimaiya
  ( 25 )
  avaRRuL,
  munnilaik kiLavi
  'i, ai, Ay' ena varUum mUnRum
  oppat tOnRum oruvarkkum onRaRkum
  ( 26 )
  ir, Ir, min'' ena varUum mUnRum
  pallOr marugkinum palavaRRu marugkinum
  col Oranaiya' enmanAr pulavar
  ( 27 )
  ejciya kiLavi iTattoTu civaNi
  aim pARkum uriya, tOnRalARE
  ( 28 )
  avaRRuL,
  munnilai, tanmai, AyIriTattoTu
  mannAtu Akum, viyagkOL kiLavi
  ( 29 )
  pallOr paTarkkai, munnilai, tanmai,
  av vayin mUnRum, 'n'ikazum kAlattuc
  ceyyum' ennum kiLaviyoTu koLLA
  ( 30 )
  'ceytu, ceyyU, ceypu, ceytena,
  ceyyiyar, ceyyiya, ceyin, ceya, ceyaRku' ena
  av vakai onpatum vinai ejcu kiLavi
  ( 31 )
  'pin, mun, kAl, kaTai, vazi, iTattu' ennum
  anna marapin kAlam kaNNiya
  enna kiLaviyum avaRRu iyalpinavE
  ( 32 )
  avaRRuL,
  mutal n'ilai mUnRum vinaimutal muTipina
  ( 33 )
  'am muk kiLaviyum cinai vinai tOnRin,
  cinaiyoTu muTiyA, mutaloTu muTiyinum,
  vinai Oranaiya' enmanAr pulavar
  ( 34 )
  'Enai eccam vinaimutalAnum,
  An van'tu iyaiyum vinain'ilaiyAnum,
  tAm iyal marugkin muTiyum' enpa
  ( 35 )
  pal muRaiyAnum vinai ejcu kiLavi
  col muRai muTiyAtu aTukkun'a varinum,
  munnatu muTiya muTiyuman poruLE
  ( 36 )
  n'ilanum, poruLum, kAlamum, karuviyum,
  vinaimutaR kiLaviyum, vinaiyum, uLappaTa
  av aRu poruTkum Oranna urimaiya,
  'ceyyum, ceyta' ennum collE
  ( 37 )
  avaRRoTu varuvazi, 'ceyyum' en kiLavi,
  mutaRkaN varain'ta mUIRRum urittE
  ( 38 )
  peyar ejcu kiLaviyum vinai ejcu kiLaviyum,
  etir maRuttu moziyinum, poruL n'ilai tiriyA
  ( 39 )
  tamtam eccamoTu civaNum kuRippin
  ec col Ayinum, iTain'ilai varaiyAr
  ( 40 )
  'avaRRuL,
  'ceyyum' ennum peyar ejcu kiLavikku
  meyyoTum keTumE, IRRumicai ukaram;
  av iTan aRital!' enmanAr pulavar
  ( 41 )
  'ceytu' en eccattu iRan'ta kAlam,
  eytu iTan uTaittE, vArAk kAlam
  ( 42 )
  mun' n'ilaik kAlamum tOnRum iyaRkai
  em muRaic collum n'ikazum kAlattu
  meyn' n'ilaip potuc col kiLattal vENTum
  ( 43 )
  'vArAk kAlattum n'ikazum kAlattum
  OrAgku varUum vinaiccoR kiLavi
  iRan'ta kAlattuk kuRippoTu kiLattal
  virain'ta poruLa' enmanAr pulavar
  ( 44 )
  mikkatan marugkin vinaiccol cuTTi,
  ap paNpu kuRitta vinaimutaR kiLavi,
  ceyvatu ilvazi, n'ikazum kAlattu
  mey peRat tOnRum poruTTu AkummE
  ( 45 )
  'itu ceyal vENTum' ennum kiLavi
  iru vayin n'ilaiyum poruTTu AkummE-
  tan pAlAnum piRan pAlAnum
  ( 46 )
  vanpuRa varUum vinAvuTai vinaic col
  etir maRuttu uNarttutaRku urimaiyum uTaittE
  ( 47 )
  vArAk kAlattu vinaiccol kiLavi
  iRappinum n'ikazvinum ciRappat tOnRum-
  iyaRkaiyum teLivum kiLakkum kAlai
  ( 48 )
  ceyappaTuporuLaic ceytatu pOlat
  toziRpaTak kiLattalum vazakku iyal marapE
  ( 49 )
  iRappE etirvE Ayiru kAlamum
  ciRappat tOnRum, mayagkumozik kiLavi
  ( 50 )
  Enaik kAlamum mayagkutal varaiyAr
  ( 51 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:32:12(இந்திய நேரம்)