தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 5. poruL iyal

  'icai tirin'tu icaippinum iyaiyuman poruLE;
  acai tirin'tu icaiyA' enmanAr pulavar
  ( 1 )
  n'Oyum inpamum iru vakai n'ilaiyin,
  kAmam kaNNiya marapiTai teriya,
  eTTan pakutiyum viLagka oTTiya,
  uRuppuTaiyatupOl uNarvuTaiyatupOl
  maRuttu uraippatupOl n'ejcoTu puNarttum,
  collA marapin avaRRoTu kezIi,
  ceyyA marapin toziRpaTuttu aTakkiyum,
  avar avar uRu piNi tamapOl cErttiyum,
  aRivum pulanum vERupaTa n'iRIi,
  iru peyar mUnRum uriya Aka,
  uvamavAyil paTuttalum, uvamam
  onRu iTattu iruvarkkum uriya pAR kiLavi
  ( 2 )
  kanavum urittAl, av iTattAna
  ( 3 )
  tAykkum urittAl, pOkku uTan kiLappin
  ( 4 )
  pAl kezu kiLavi n'Alvarkkum urittE,
  n'aTpin n'aTakkai Agku alagkaTaiyE
  ( 5 )
  uyirum n'ANum maTanum enRu ivai
  ceyir tIr ciRappin n'Alvarkkum uriya
  ( 6 )
  vaNNam pacan'tu pulampuRu kAlai,
  uNarn'ta pOla, uRuppinaik kizavi,
  puNarn'ta vakaiyAn puNarkkavum peRumE
  ( 7 )
  uTampum uyirum vATiyakkaNNum,
  'en uRRanakol ivai!' enin allatai,
  kizavOR cErtal kizattikku illai
  ( 8 )
  'oru ciRai n'ejcamoTu ucAvum kAlai,
  uriyatAkalum uNTu' ena mozipa
  ( 9 )
  'tanvayin karattalum, avanvayin vETTalum,
  anna iTagkaL alvazi ellAm
  maTanoTu n'iRRal kaTan' ena mozipa
  ( 10 )
  'aRattoTu n'iRkum kAlattu anRi
  aRattu iyal marapu ilaL tOzi' enpa
  ( 11 )
  'eLittal, Ettal, vETkai uraittal,
  kURutal ucAatal, EtITu, talaippATu,
  uNmai ceppum kiLaviyoTu tokaii,
  av ezu vakaiya' enmanAr pulavar
  ( 12 )
  uRRuzi allatu collal inmaiyin,
  ap poruL vETkai kizaviyin uNarpa
  ( 13 )
  ceRivum, n'iRaivum, cemmaiyum, ceppum,
  aRivum, arumaiyum, peNpAlAna
  ( 14 )
  'pozutum ARum kAppum enRu ivaRRin
  vazuvin Akiya kuRRam kATTalum,
  tannai azitalum, avaN URu ajcalum,
  'iravinum pakalinum n'I vA!' enRalum,
  kizavOntannai, 'vAral!' enRalum,
  n'anmaiyum tImaiyum piRitinaik kURalum,
  purai paTa van'ta annavai piRavum,
  varaital vETkaip poruLa' enpa
  ( 15 )
  'vETkai maRuttuk kiLan'tAgku uraittal
  marIiya marugkin urittu' ena mozipa
  ( 16 )
  'tErum yAnaiyum kutiraiyum piRavum
  Urn'tanar iyagkalum uriyar' enpa
  ( 17 )
  uNTaRku uriya allAp poruLai
  uNTana pOlak kURalum marapE
  ( 18 )
  poruL ena mozitalum varain'ilai inRE
  kAppuk kaimmikutal uNmaiyAna
  anpE, aRanE, inpam, n'ANoTu,
  tuRan'ta ozukkam pazittu anRu Akalin,
  onRum vENTA, kAppinuLLE
  ( 19 )
  curam ena mozitalum varai n'ilai inRE
  ( 20 )
  uyarn'tOr kiLavi vazakkoTu puNartalin,
  vazakku vazippaTutal ceyyuTkuk kaTanE
  ( 21 )
  'aRak kazivu uTaiyana poruT payam paTa varin,
  vazakku ena vazagkalum pazittu anRu' enpa
  ( 22 )
  mikka poruLinuL poruL vakai puNarkka-
  n'ANut talaippiriyA n'alvazip paTuttE!
  ( 23 )
  muRaippeyar marugkin kezutakaip potuc col
  n'ilaikku uri marapin iru vIRRum urittE
  ( 24 )
  tAyattin aTaiyA, Iyac cellA,
  vinaivayin tagkA, vIRRuk koLappaTA,
  em ena varUum kizamait tORRam
  allAvAyinum pulluva uLavE
  ( 25 )
  'oru pAl kiLavi enaip pARkaNNum
  varu vakaitAnE vazakku' ena mozipa
  ( 26 )
  ellA uyirkkum inpam enpatu
  tAn amarn'tu varUum mEvaRRu Akum
  ( 27 )
  'parattai vAyil n'Alvarkkum urittE;
  n'ilat tiripu inRu aHtu' enmanAr pulavar
  ( 28 )
  orutalai urimai vENTinum, makaTUup
  pirital accam uNmaiyAnum,
  ampalum alarum kaLavu veLippaTukkum enRu
  ajca van'ta Agku iru vakaiyinum,
  n'OkkoTu van'ta iTaiyURu poruLinum,
  pOkkum varaivum manaivikaN tOnRum
  ( 29 )
  'varutta mikuti cuTTum kAlai,
  urittu' ena mozipa-'vAzkkaiyuL irakkam'
  ( 30 )
  manaivi uyarvum kizavOn paNivum
  n'inaiyum kAlai, pulaviyuL uriya
  ( 31 )
  n'ikaz takai marugkin vETkai mikutiyin
  pukaz takai varaiyAr, kaRpinuLLE
  ( 32 )
  iRaiccitAnE urippuRattatuvE
  ( 33 )
  iRaicciyin piRakkum poruLumAr uLavE,
  tiRattu iyal marugkin teriyumOrkkE
  ( 34 )
  anpuRu takuvana iRaicciyuL cuTTalum,
  vanpuRai Akum, varun'tiya pozutE
  ( 35 )
  cey poruL accamum vinaivayin pirivum
  meypeRa uNarttum-kizavi pArATTE
  ( 36 )
  'kaRpuvazip paTTavaL parattaimai Ettinum,
  uLLattu UTal uNTu' ena mozipa
  ( 37 )
  kizavOL, 'piRaL kuNam ivai' enak kURi,
  kizavOn kuRippinai uNartaRkum uriyaL
  ( 38 )
  tam uRu vizumam parattaiyar kURinum,
  meymmaiyAka avarvayin uNarn'tum,
  talaittAT kazaRal tam etirppozutu inRE-
  malitalum UTalum avai alagkaTaiyE
  ( 39 )
  'pozutu talaivaitta kaiyaRu kAlai,
  iRan'ta pOlak kiLakkum kiLavi,
  maTanE, varuttam, maruTkai, mikutiyoTu,
  avai n'AR poruTkaN n'ikazum' enpa
  ( 40 )
  iran'tu kuRaiyuRRa kizavanait tOzi
  n'irampa n'Ikki n'iRuttal anRiyum,
  vAymai kURalum, poy talaippeytalum,
  n'al vakaiyuTaiya n'ayattin kURiyum,
  pal vakaiyAnum paTaikkavum peRumE
  ( 41 )
  uyarmozik kiLavi uRazum kiLavi;
  aiyak kiLavi ATUuviRku urittE
  ( 42 )
  uRukaN Ompal tan iyalpu Akalin,
  uriyatAkum, tOzikaN uranE
  ( 43 )
  uyar mozik kiLaviyum uriyavAl avaTkE
  ( 44 )
  vAyiR kiLavi veLippaTak kiLattal
  tA inRu uriya, tamtam kURRE
  ( 45 )
  uTanuRai, uvamam, cuTTu, n'akai, ciRappu, enak
  keTal aru marapin uLLuRai ain'tE
  ( 46 )
  an'tam il ciRappin Akiya inpam
  tanvayin varutalum vakutta paNpE
  ( 47 )
  'magkala moziyum, vaiiya moziyum,
  mARu il ANmaiyin colliya moziyum
  ,kURiya marugkin koLLum' enpa
  ( 48 )
  cinanE, pEtaimai, n'impiri, n'alkuravu,
  anai n'Al vakaiyum ciRappoTu varumE
  ( 49 )
  'annai', 'ennai,' enRalum uLavE;
  'tol n'eRi muRaimai collinum ezuttinum
  tOnRA marapina' enmanAr pulavar
  ( 50 )
  oppum uruvum veRuppum enRA,
  kaRpum Erum ezilum enRA,
  cAyalum n'ANum maTanum enRA,
  n'Oyum vETkaiyum n'ukarvum enRu, Agku
  Avayin varUum kiLavi ellAm
  n'ATTiya marapin n'ejcu koLin allatu,
  kATTalAkAp poruLa' enpa
  ( 51 )
  imaiyOr tEettum eRi kaTal varaippinum
  avai il kAlam inmaiyAna
  ( 52 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:33:27(இந்திய நேரம்)