தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 9. marapu iyal

  mARRa aruj ciRappin marapu iyal kiLappin,
  pArppum, paRazum, kuTTiyum, kuruLaiyum,
  kanRum, piLLaiyum, makavum, maRiyum, enRu
  onpatum, kuzaviyoTu, iLamaip peyarE
  ( 1 )
   
  'ERum, ERRaiyum, oruttalum, kaLiRum,
  cEvum, cEvalum, iralaiyum, kalaiyum,
  mOttaiyum, takarum, utaLum, apparum,
  pOttum, kaNTiyum, kaTuvanum, piRavum,
  yAtta ANpAR peyar' ena mozipa
  ( 2 )
   
  pETaiyum, peTaiyum, peTTaiyum, peNNum,
  mUTum, n'Akum, kaTamaiyum, aLakum,
  man'tiyum, pATTiyum, piNaiyum, piNavum,
  an'tam cAnRa piTiyoTu peNNE
  ( 3 )
   
  avaRRuL
  , pArppum piLLaiyum paRappavaRRu iLamai
  ( 4 )
   
  tavazpavaitAmum avaRRu Oranna
  ( 5 )
   
  mUgkA, veruku, eli, mUvari, aNiloTu,
  Agku-avai n'Ankum kuTTikku uriya
  ( 6 )
   
  paRaz enappaTinum uRaz ANTu illai
  ( 7 )
   
  'n'AyE, panRi, puli, muyal, n'Ankum,
  Ayum kAlai, kuruLai' enpa
  ( 8 )
   
  n'ariyum aRRE, n'ATinar koLinE
  ( 9 )
   
  kuTTiyum paRazum kURRu avaN varaiyAr
  ( 10 )
   
  piLLaip peyarum pizaippu ANTu illai;
  koLLum kAlai, n'Ay alagkaTaiyE
  ( 11 )
   
  yATum, kutiraiyum, n'avviyum, uzaiyum,
  OTum pulvAy uLappaTa, maRiyE
  ( 12 )
   
  kOTu vAz kuragkum kuTTi kURupa
  ( 13 )
   
  makavum, piLLaiyum, paRazum, pArppum,
  avaiyum anna, ap pAlAna
  ( 14 )
   
  yAnaiyum, kutiraiyum, kazutaiyum, kaTamaiyum,
  mAnoTu ain'tum kanRu enaRku uriya
  ( 15 )
   
  erumaiyum maraiyum varaiyAr ANTE
  ( 16 )
   
  kavariyum karAmum n'ikar, avaRRuLLE
  ( 17 )
   
  oTTakam avaRRoTu oru vazi n'ilaiyum
  ( 18 )
   
  kujcaram peRumE, kuzavip peyark koTai
  ( 19 )
   
  Avum erumaiyum atu colappaTumE
  ( 20 )
   
  kaTamaiyum maraiyum mutanilai onRum
  ( 21 )
   
  kuragkum mucuvum Ukamum mUnRum,
  n'irampa n'ATin, ap peyarkku uriya
  ( 22 )
   
  kuzaviyum makavum AyiraNTu allavai
  kizava alla, makkaTkaNNE
  ( 23 )
   
  piLLai, kuzavi, kanRE, pOttu, enak
  koLLavum amaiyum Or aRivu uyirkkE
  ( 24 )
   
  n'ellum pullum n'ErAr ANTE
  ( 25 )
   
  colliya marapin iLamaitAnE,
  collum kAlai, avai ala ilavE
  ( 26 )
   
  onRu aRivatuvE uRRu aRivatuvE;
  iraNTu aRivatuvE atanoTu n'AvE;
  mUnRu aRivatuvE avaRRoTu mUkkE;
  n'Anku aRivatuvE avaRRoTu kaNNE;
  ain'tu aRivatuvE avaRRoTu ceviyE;
  ARu aRivatuvE avaRRoTu mananE;-
  n'Eritin uNarn'tOr n'eRippaTuttinarE
  ( 27 )
   
  pullum maranum Or aRivinavE;
  piRavum uLavE, ak kiLaip piRappE
  ( 28 )
   
  n'an'tum muraLum Ir aRivinavE;
  piRavum uLavE, ak kiLaip piRappE
  ( 29 )
   
  citalum eRumpum mU aRivinavE;
  piRavum uLavE, ak kiLaip piRappE
  ( 30 )
   
  n'aNTum tumpiyum n'Anku aRivinavE;
  piRavum uLavE, ak kiLaip piRappE
  ( 31 )
   
  mAvum mAkkaLum aiaRivinavE;
  piRavum uLavE, ak kiLaip piRappE
  ( 32 )
   
  makkaLtAmE ARu aRivu uyirE;
  piRavum uLavE, ak kiLaip piRappE
  ( 33 )
   
  'oru cAr vilagkum uLa' ena mozipa
  ( 34 )
   
  vEzakku urittE, vitan'tu 'kaLiRu' enRal
  ( 35 )
   
  kEzaRkaNNum kaTi varai inRE
  ( 36 )
   
  pulvAy, puli, uzai, maraiyE, kavari,
  colliya karAmoTu oruttal onRum
  ( 37 )
   
  vAr kOTTu yAnaiyum panRiyum anna
  ( 38 )
   
  'ERpuTaittu' enpa-'erumaikkaNNum'
  ( 39 )
   
  panRi, pulvAy, uzaiyE, kavari,
  enRu ivai n'Ankum 'ERu' enaRku uriya
  ( 40 )
   
  erumaiyum maraiyum peRRamum anna
  ( 41 )
   
  kaTal vAz cuRavum 'ERu' enappaTumE
  ( 42 )
   
  peRRam, erumai, puli, marai, pulvAy,
  maRRu ivai ellAm 'pOttu' enappaTumE
  ( 43 )
   
  n'Ir vAz cAtiyum atu peRaRku uriya
  ( 44 )
   
  mayilum ezAlum payilat tOnRum
  ( 45 )
   
  iralaiyum kalaiyum pulvAykku uriya
  ( 46 )
   
  'kalai' en kATci uzaikkum urittE;
  n'ilaiyiRRu, ap peyar, mucuvinkaNNum
  ( 47 )
   
  'mOttaiyum takarum utaLum apparum
  yAtta' enpa-'yATTinkaNNE'
  ( 48 )
   
  cEval peyarkkoTai ciRakoTu civaNum,
  mA irun' tUvi mayil alagkaTaiyE
  ( 49 )
   
  'ARRaloTu puNarn'ta ANpARku ellAm
  ERRaik kiLavi urittu' ena mozipa
  ( 50 )
   
  ANpAl ellAm 'AN' enaRku uriya;
  peNpAl ellAm 'peN' enaRku uriya;
  kANpa avai avai appAlAna
  ( 51 )
   
  'piTi' en peN peyar yAnai mERRE
  ( 52 )
   
  oTTakam, kutirai, kazutai, marai, ivai
  'peTTai' ennum peyarkkoTaikku uriya
  ( 53 )
   
  'puLLum uriya ap peyarkku' enpa
  ( 54 )
   
  pETaiyum peTaiyum n'ATin onRum
  ( 55 )
   
  kOzi, kUkai, AyiraNTu allavai
  cUzum kAlai 'aLaku' enal amaiyA
  ( 56 )
   
  ap peyark kizamai mayiRkum urittE
  ( 57 )
   
  pulvAy, n'avvi, uzaiyE, kavari,
  colvAy n'ATin, piNai enappaTumE
  ( 58 )
   
  'panRi, pulvAy, n'Ay, ena mUnRum
  onRiya' enpa-'piNavin peyarkkoTai'
  ( 59 )
   
  'piNaval' eninum, avaRRin mERRE
  ( 60 )
   
  peRRamum erumaiyum maraiyum AvE
  ( 61 )
   
  peNNum piNAvum makkaTku uriya
  ( 62 )
   
  erumaiyum maraiyum peRRamum n'AkE
  ( 63 )
   
  n'Ir vAz cAtiyuL n'an'tum n'AkE
  ( 64 )
   
  mUTum kaTamaiyum yATu ala peRAa
  ( 65 )
   
  'pATTi' enpa-'panRiyum n'Ayum'
  ( 66 )
   
  n'ariyum aRRE, n'ATinar koLinE
  ( 67 )
   
  kuragkum mucuvum Ukamum man'ti
  ( 68 )
   
  kuragkin ERRinaik 'kaTuvan' enRalum,
  maram payil kUkaiyaik 'kOTTAn' enRalum,
  cev vAyk kiLiyait 'tattai' enRalum,
  vev vAy verukinaip 'pUcai' enRalum,
  kutiraiyuL ANinaic 'cEval' enRalum,
  iruL n'iRap panRiyai 'Enam' enRalum,
  erumaiyuL ANinaik 'kaNTi' enRalum,
  muTiya van'ta av vazakku uNmaiyin,
  kaTiyal AkA, kaTan aRin'tOrkkE
  ( 69 )
   
  peNNum ANum piLLaiyum avaiyE
  ( 70 )
   
  n'UlE, karakam, mukkOl, maNaiyE,
  Ayum kAlai, an'taNarkku uriya
  ( 71 )
   
  paTaiyum, koTiyum, kuTaiyum, muracum,
  n'aTai n'avil puraviyum, kaLiRum, tErum,
  tArum, muTiyum, n'Ervana piRavum,
  terivu koL cegkOl aracarkku uriya
  ( 72 )
   
  an'taNALarkku uriyavum aracarkku
  onRiya varUum poruLumAr uLavE
  ( 73 )
   
  paricil, pATAN tiNait tuRaik kizamaippeyar,
  n'eTun'takai, cemmal, enRu ivai piRavum,
  porun'tac collutal avarkku urittanRE
  ( 74 )
   
  Urum, peyarum, uTaittoziR karuviyum,
  yArum cArtti avai avai peRumE
  ( 75 )
   
  'talaimaik kuNac colum tamtamakku uriya
  n'ilaimaikku ERpa n'ikazttupa' enpa
  ( 76 )
   
  'iTai iru vakaiyOr allatu, n'ATin,
  paTai vakai peRAar' enmanAr pulavar
  ( 77 )
   
  vaicikan peRumE vANika vAzkkai
  ( 78 )
   
  mey teri vakaiyin eN vakai uNavin
  ceytiyum varaiyAr, ap pAlAna
  ( 79 )
   
  kaNNiyum tArum eNNinar ANTE
  ( 80 )
   
  'vELAN mAn'tarkku uzutUN allatu,
  il' ena mozipa-'piRavakai n'ikazcci'
  ( 81 )
   
  'vEn'tu viTu tozilin paTaiyum kaNNiyum
  vAyn'tanar' enpa-'avar peRum poruLE'
  ( 82 )
   
  an'taNALarkku aracu varaivu inRE
  ( 83 )
   
  villum, vElum, kazalum, kaNNiyum,
  tArum, mAlaiyum, tErum, mAvum,
  man peRu marapin EnOrkkum uriya
  ( 84 )
   
  annar Ayinum, izin'tOrkku illai
  ( 85 )
   
  'puRak kAzanavE pul' ena mozipa
  ( 86 )
   
  'akak kAzanavE maram' ena mozipa
  ( 87 )
   
  'tOTE, maTalE, Olai, enRA;
  ETE, itazE, pALai, enRA;
  IrkkE, kulai, ena n'Ern'tana piRavum,
  pulloTu varum' enac collinar pulavar
  ( 88 )
   
  'ilaiyE, taLirE, muRiyE, tOTE,
  cinaiyE, kuzaiyE, pUvE, arumpE,
  n'anai uLLuRutta anaiyavai ellAm
  maranoTu varUum kiLavi' enpa
  ( 89 )
   
  kAyE, pazamE, tOlE, cetiLE,
  vIzoTu, enRu Agku avaiyum anna
  ( 90 )
   
  n'ilam, tI, n'Ir, vaLi, vicumpoTu, ain'tum
  kalan'ta mayakkam ulakam Atalin,
  iru tiNai aim pAl iyal n'eRi vazAamait
  tirivu il colloTu tazAal vENTum
  ( 91 )
   
  marapu n'ilai tirital ceyyuTku illai,
  marapu vazippaTTa collinAnE
  ( 92 )
   
  marapu n'ilai tiriyin, piRitu piRitu Akum
  ( 93 )
   
  vazakku enappaTuvatu uyarn'tOr mERRE,
  n'ikazcci avarkaTTu AkalAna
  ( 94 )
   
  marapun'ilai tiriyA mATciya Aki,
  urai paTu n'UltAm iru vakai iyala-
  mutalum vaziyum ena n'utaliya n'eRiyina
  ( 95 )
   
  vinaiyin n'Igki viLagkiya aRivin
  munaivan kaNTatu mutal n'Ul Akum
  ( 96 )
   
  vazi enappaTuvatu atan vazittu Akum
  ( 97 )
   
  vaziyin n'eRiyE n'Al vakaittu Akum
  ( 98 )
   
  tokuttal, virittal, tokaiviri, mozipeyarttu
  atarppaTa yAttaloTu, anai marapinavE
  ( 99 )
   
  'otta cUttiram uraippin kANTikai
  meyppaTak kiLan'ta vakaiyatu Aki,
  Ir-aig kuRRamum inRi, n'Eritin
  muppattiruvakai uttiyoTu puNarin,
  n'Ul' ena mozipa, n'uNagku mozip pulavar
  ( 100 )
   
  urai eTuttu atan mun yAppinum, cUttiram
  purai tapa uTanpaTak kANTikai puNarppinum,
  vitittalum vilakkalum ena iru vakaiyoTu
  purai tapa n'ATip puNarkkavum paTumE
  ( 101 )
   
  'mER kiLan'teTutta yAppinuL poruLoTu
  cil vakai ezuttin ceyyuTku Aki,
  collum kAlai urai akattu aTakki,
  n'uNmaiyoTu puNarn'ta oNmaittu Aki,
  tuLakkal AkAt tuNaimai eyti,
  aLakkal AkA arum poruTTu Aki,
  pala vakaiyAnum payan teripu uTaiyatu
  cUttirattu iyalpu' ena yAttanar pulavar
  ( 102 )
   
  pazippu il cUttiram paTTa paNpin
  karappu inRi muTivatu kANTikai Akum
  ( 103 )
   
  viTTu akalvu inRi virivoTu porun'ti,
  cuTTiya cUttiram muTittaR poruTTA,
  Etu n'aTaiyinum eTuttukkATTinum,
  mEvAgku amain'ta meyn' n'eRittu atuvE
  ( 104 )
   
  'cUttirattuT poruL anRiyum, yAppuRa
  inRiyamaiyAtu iyaipavai ellAm
  onRa uraippatu urai' enappaTumE
  ( 105 )
   
  'maRutalaik kaTAa mARRamum uTaittAy,
  tan n'UlAnum muTin'ta n'UlAnum
  aiyamum maruTkaiyum cevvitin n'Ikki,
  teRRena oru poruL oRRumai koLIi,
  tuNivoTu n'iRRal' enmanAr pulavar
  ( 106 )
   
  collappaTTana ellA mANpum
  maRutalai Ayinum, maRRu atu citaivE
  ( 107 )
   
  citaivu il enpa mutalvankaNNE
  ( 108 )
   
  mutal vazi Ayinum, yAppinuL citaiyum,
  vallOn puNarA vAram pOnRE
  ( 109 )
   
  citaivu enappaTupavai vacai aRa n'ATin,
  kURiyatu kURal, mARu koLak kURal,
  kunRak kURal, mikai paTak kURal,
  poruL ila kURal, mayagkak kURal,
  kETpOrkku innA yAppiRRu Atal,
  pazitta moziyAn izukkam kURal,
  tannAn oru poruL karutik kURal,
  enna vakaiyinum manam kOL inmai,
  anna piRavum avaRRu viri Akum
  ( 110 )
   
  etir maRuttu uNarin, at tiRattavum avaiyE
  ( 111 )
   
  otta kATci utti vakai virippin-
  n'utaliyatu aRital, atikAra muRaiyE,
  tokuttuk kURal, vakuttu meyn' n'iRuttal,
  mozin'ta poruLoTu onRa vaittal,
  moziyAtatanai muTTu inRi muTittal,
  vArAtatanAn van'tatu muTittal,
  van'tatu koNTu vArAtatu uNarttal,
  mun'tu mozin'tatan talaitaTumARRE,
  oppak kURal, orutalai mozital,
  tan kOL kURal, muRai piRazAmai,
  piRan uTanpaTTatu tAn uTampaTutal,
  iRan'tatu kAttal, etiratu pORRal,
  mozivAm enRal, kURiRRu enRal,
  tAn kuRiyiTutal, orutalai anmai,
  muTin'tatu kATTal, ANai kURal,
  pal poruTku ERpin n'allatu kOTal,
  tokutta moziyAn vakuttanar kOTal,
  maRutalai citaittut tan tuNipu uraittal,
  piRan kOL kURal, aRiyAtu uTampaTal,
  poruL iTaiyiTutal, etir poruL uNarttal,
  collin eccam colliyAgku uNarttal,
  tan'tu puNarn'tu uraittal, jApakam kURal,
  uyttukkoNTu uNarttaloTu, meyppaTa n'ATic
  colliya alla piRa avaN varinum,
  colliya vakaiyAn curugka n'ATi,
  manattin eNNi mAcu aRat terin'tu koNTu,
  inattin cErtti uNarttal vENTum-
  n'unittaku pulavar kURiya n'UlE.
  ( 112 )
  atikAragkaLuL iyal pakuppum n'URpA aLavum
  iyal pakuppu
  n'Ulin marapu, mozi marapu, n'uN piRappu,
  mElaip puNarcci, tokai marapu, pAl Am
  urupu iyalin pin, uyir, puLLi, mayakkam,
  terivu ariya kuRRukaram ceppu.

  kiLavi AkkammE, kiLar vERRumaiyE,
  oLi vERRumai mayakkattOTu, viLi marapu,
  tERRum peyar, vinaic col, cErum iTai, uriccol,
  tORRiyiTum ecca iyal, col.

  ITTum akattiNaiyum, Eyn'ta puRattiNaiyum,
  kATTum kaLavu iyalum, kaRpu iyalum, mITTum
  poruL iyal, meyppATu, uvamam, pORRiya ceyyuL,
  marapu iyalum, Am poruLin vaippu.
  n'URpA aLavu
  ezuttu atikArattuc cUttiragkaL ellAm
  ozukkiya onpatu ottuLLum, vazukku inRi
  n'AnURRu iru-n'ARpAn mUnRu enRu n'AvalarkaL
  mEl n'URRu vaittAr virittu.

  tOTu aviz pUgkOtAy! col atikArattuL
  kUTiya onpatu iyal kURRiRkum pATam Am
  n'AnURRu aRupattu n'AnkE n'al n'URpAkkaL
  mEl n'URRu vaittanavAmE.

  kiLavi Or aRupAn iraNTu; vERRumaiyil
  kiLar irupaHtu iraNTu; Ez-ain'tu
  uLa mayagku iyalAm; viLiyin muppAn Ez;
  uyar peyar n'ARpatin mUnRu;
  teLi vinai iyal aimpAnuTan onRu;
  ceRi iTai iyalin n'ARpAn eTTu;
  oLir uri iyal onpatiRRup pattuTan eTTu;
  ozipu aRupAn Ez.

  pU malar men kUn'tAl! poruL iyalin cUttiragkaL
  Ava aRu n'URRu aRupattu ain'tu Akum; - mUvakaiyAl
  Ayirattin mElum aRu n'URRup paHtu enpa.
  pAyirat tolkAppiyam kaRpAr.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:34:05(இந்திய நேரம்)