தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 1. akattiNai iyal

  kaikkiLai mutalAp perun'tiNai iRuvAy
  muRpaTak kiLan'ta ezu tiNai' enpa
  ( 1 )
   
  avaRRuL,
  n'aTuvaN ain'tiNai, n'aTuvaNatu oziya,
  paTu tirai vaiyam pAttiya paNpE
  ( 2 )
   
  mutal, karu, uripporuL, enRa mUnRE,
  n'uvalum kAlai, muRai ciRan'tanavE;-
  pATaluL payinRavai n'ATum kAlai
  ( 3 )
   
  'mutal enappaTuvatu n'ilam, pozutu, iraNTin
  iyalpu' ena mozipa-iyalpu uNarn'tOrE
  ( 4 )
   
  mAyOn mEya kATu uRai ulakamum,
  cEyOn mEya mai varai ulakamum,
  vEn'tan mEya tIm punal ulakamum,
  varuNan mEya peru maNal ulakamum,
  mullai, kuRijci, marutam, n'eytal, enac
  colliya muRaiyAn collavumpaTumE
  ( 5 )
   
  kArum mAlaiyum-mullai
  ( 6 )
   
  'kuRijci,
  kUtir, yAmam' enmanAr pulavar
  ( 7 )
   
  'pani etir paruvamum urittu' ena mozipa
  ( 8 )
   
  vaikaRai, viTiyal,-marutam
  ( 9 )
   
  eRpATu,
  n'eytal Atal mey peRat tOnRum
  ( 10 )
   
  n'aTuvun'ilait tiNaiyE n'aNpakal vEniloTu
  muTivu n'ilai marugkin munniya n'eRittE
  ( 11 )
   
  'pinpanitAnum urittu' ena mozipa
  ( 12 )
   
  'iru vakaip pirivum n'ilai peRat tOnRalum
  uriyatu Akum' enmanAr pulavar
  ( 13 )
   
  'tiNai mayakkuRutalum kaTi n'ilai ilavE;
  n'ilan orugku mayagkutal ila' ena mozipa-
  pulan n'anku uNarn'ta pulamaiyOrE
  ( 14 )
   
  uripporuL allana mayagkavum peRumE
  ( 15 )
   
  puNartal, pirital, iruttal, iragkal,
  UTal, avaRRin n'imittam enRivai,-
  tErum kAlai,-tiNaikku uripporuLE
  ( 16 )
   
  'koNTu talaikkazitalum, pirin'tu avaN iragkalum,
  uNTu' ena mozipa, 'Or iTattAna'
  ( 17 )
   
  kalan'ta pozutum kATciyum anna
  ( 18 )
   
  mutal enappaTuvatu Ayiru vakaittE
  ( 19 )
   
  'teyvam, uNAvE, mA, maram, puL, paRai,
  ceyti yAzin pakutiyoTu tokaii,
  av vakai piRavum karu' ena mozipa
  ( 20 )
   
  en' n'ila marugkin pUvum puLLum
  an' n'ilam pozutoTu vArAAyinum,
  van'ta n'ilattin payatta Akum
  ( 21 )
   
  peyarum vinaiyum enRu Ayiru vakaiya-
  tiNaitoRum marIiya, tiNai n'ilaip peyarE
  ( 22 )
   
  Ayar, vETTuvar, ATUut tiNaip peyar;
  Avayin varUum kizavarum uLarE
  ( 23 )
   
  EnOr marugkinum eNNum kAlai,
  AnA vakaiya-tiNai n'ilaip peyarE
  ( 24 )
   
  'aTiyOr pAgkinum, vinaivalar pAgkinum,
  kaTivarai ila; puRattu' enmanAr pulavar
  ( 25 )
   
  Eval marapin EnOrum uriyar;
  Akiya n'ilaimai avarum annar
  ( 26 )
   
  Otal, pakaiyE, tUtu, ivai pirivE
  ( 27 )
   
  avaRRuL,
  Otalum tUtum uyarn'tOr mEna
  ( 28 )
   
  tAnE cERalum, tannoTu civaNiya
  EnOr cERalum, vEn'tan mERRE
  ( 29 )
   
  mEviya ciRappin EnOr paTimaiya
  mullai mutalAc colliya muRaiyAn,
  pizaittatu pizaiyAtu Akal vENTiyum,
  izaitta oN poruL muTiyavum,-pirivE
  ( 30 )
   
  mElOr muRaimai n'Alvarkkum urittE
  ( 31 )
   
  mannar pAgkin pinnOr Akupa
  ( 32 )
   
  uyarn'tOrkku uriya OttinAna
  ( 33 )
   
  vEn'tu vinai iyaRkai vEn'tan orIiya
  EnOr marugkinum eytu iTan uTaittE
  ( 34 )
   
  poruLvayin piritalum avarvayin urittE
  ( 35 )
   
  uyarn'tOr poruLvayin ozukkattAna
  ( 36 )
   
  mun'n'Ir vazakkam makaTUuvoTu illai
  ( 37 )
   
  ettiNai marugkinum, makaTUu maTalmEl
  poRpuTai n'eRimai inmaiyAna
  ( 38 )
   
  tannum avanum avaLum cuTTi,
  mannum n'imittam, mozip poruL-teyvam,
  n'anmai, tImai, accam, cArtal, enRu
  anna piRavum avaRRoTu tokaii,
  munniya kAlam mUnRuTan viLakki,
  tOzi tEettum kaNTOr pAgkinum,
  pOkiya tiRattu n'aRRAy pulampalum,
  Akiya kiLaviyum av vazi uriya
  ( 39 )
   
  Emap pErUrc cEriyum, curattum,
  tAmE cellum tAyarum uLarE
  ( 40 )
   
  ayalOr Ayinum, akaRci mERRE
  ( 41 )
   
  talai varum vizuma n'ilai eTuttu uraippinum,
  pOkkaRkaNNum, viTuttaRkaNNum,
  n'Ikkalin van'ta tam uRu vizumamum,
  vAymaiyum poymmaiyum kaNTOr cuTTit
  tAy n'ilai n'Okkit talaippeyarttuk koLinum,
  n'Oy mikap perukit tan n'ejcu kaluzn'tOLai,
  'azin'tatu kaLai!' ena mozin'tatu kURi
  vanpuRai n'erugki van'tatan tiRattoTu
  enRu ivai ellAm, iyalpuRa n'ATin,
  onRit tOnRum tOzi mEna
  ( 42 )
   
  'pozutum ARum uTku varat tOnRi
  vazuvin Akiya kuRRam kATTalum,
  Uratu cArpum cellum tEyamum
  Arva n'ejcamoTu ceppiya vaziyinum,
  puNarn'tOr pAgkin puNarn'ta n'ejcamoTu
  azin'tu etir kURi viTuppinum, Agkat
  tAy n'ilai kaNTu taTuppinum viTuppinum
  cEy n'ilaikku akanROr celavinum varavinum,-
  kaNTOr mozital kaNTatu' enpa
  ( 43 )
   
  onRAt tamarinum paruvattum curattum
  onRiya moziyoTu valippinum viTuppinum,
  iTaic cura marugkin avaL tamar eytik
  kaTaik koNTu peyartalin kalagku ajar eytik
  kaRpoTu puNarn'ta kauvai uLappaTa
  ap pAl paTTa oru tiRattAnum,
  n'ALatu cinmaiyum iLamaiyatu arumaiyum
  tALAN pakkamum takutiyatu amaitiyum
  inmaiyatu iLivum uTaimaiyatu uyarcciyum
  anpinatu akalamum akaRciyatu arumaiyum
  onRAp poruLvayin Ukkiya pAlinum
  vAyinum kaiyinum vakutta pakkamoTu
  Utiyam karutiya oru tiRattAnum,
  pukazum mAnamum eTuttu vaRpuRuttalum,
  tUtu iTaiyiTTa vakaiyinAnum,
  Akit tOnRum pAgkOr pAgkinum,
  mUnRan pakutiyum maNTilattu arumaiyum
  tOnRal cAnRa mARROr mEnmaiyum,
  pAcaRaip pulampalum, muTin'ta kAlattup
  pAkanoTu virumpiya vinaittiRa vakaiyinum,
  kAvaR pAgkin AgkOr pakkamum,
  parattaiyin akaRciyin parin'tOL kuRuki
  irattalum teLittalum ena iru vakaiyoTu
  urait tiRa n'ATTam-kizavOn mEna
  ( 44 )
   
  ejciyOrkkum ejcutal ilavE
  ( 45 )
   
  n'ikazn'tatu n'inaittaRku Etuvum Akum
  ( 46 )
   
  n'ikazn'tatu kURi n'ilaiyalum tiNaiyE
  ( 47 )
   
  'marapu n'ilai tiriyA mATciya Aki
  viravum poruLum viravum' enpa
  ( 48 )
   
  uLLuRai uvamam, Enai uvamam, enat
  taLLAtu Akum, tiNai uNar vakaiyE
  ( 49 )
   
  'uLLuRai teyvam ozin'tatai n'ilam enak
  koLLum' enpa-kuRi aRin'tOrE
  ( 50 )
   
  'uLLuRuttu itanoTu ottup poruL muTika' ena
  uLLuRuttu iRuvatai uLLuRai uvamam
  ( 51 )
   
  Enai uvamam tAn uNar vakaittE
  ( 52 )
   
  kAmam cAlA iLamaiyOLvayin,
  Emam cAlA iTumpai eyti,
  n'anmaiyum tImaiyum enRu iru tiRattAn,
  tannoTum avaLoTum tarukkiya puNarttu,
  col etir peRAan colli inpuRal-
  pullit tOnRum kaikkiLaik kuRippE
  ( 53 )
   
  ERiya maTal tiRam, iLamai tIr tiRam,
  tERutal ozin'ta kAmattu miku tiRam,
  mikka kAmattu miTaloTu tokaii,
  ceppiya n'Ankum-perun'tiNaik kuRippE
  ( 54 )
   
  'munnaiya n'Ankum munnataRku' enpa
  ( 55 )
   
  'n'ATaka vazakkinum ulakiyal vazakkinum
  pATal cAnRa pulaneRi vazakkam
  kaliyE paripATTu Ayiru pAvinum
  uriyatu Akum' enmanAr pulavar
  ( 56 )
   
  makkaL n'utaliya akan ain'tiNaiyum
  cuTTi oruvarp peyar koLap peRAar
  ( 57 )
   
  puRattiNai marugkin porun'tin allatu
  akattiNai marugkin aLavutal ilavE
  ( 58 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:32:49(இந்திய நேரம்)