தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 2. vERRumai iyal

  vERRumaitAmE Ez' ena mozipa
  ( 1 )
  viLi koLvatankaN viLiyoTu eTTE
  ( 2 )
  avaitAm,
  peyar, ai, oTu, ku,
  in, atu, kaN, viLi ennum IRRa
  ( 3 )
  avaRRuL,
  ezuvAy vERRumai peyar tOnRu n'ilaiyE
  ( 4 )
  poruNmai cuTTal, viyagkoLa varutal,
  vinai n'ilai uraittal, vinAviRku ERRal,
  paNpu koLa varutal, peyar koLa varutal, enRu
  anRi anaittum peyarp payanilaiyE
  ( 5 )
  peyarin Akiya tokaiyumAr uLavE;
  avvum uriya, appAlAna
  ( 6 )
  'ev vayin peyarum veLippaTat tOnRi
  av iyal n'ilaiyal cevvitu' enpa
  ( 7 )
  'kURiya muRaiyin urupu n'ilai tiriyAtu,
  IRu peyarkku Akum iyaRkaiya' enpa
  ( 8 )
  peyarn'ilaik kiLavi kAlam tOnRA,
  tozil n'ilai oTTum onRu alagkaTaiyE
  ( 9 )
  iraNTAkuvatE,
  'ai' enap peyariya vERRumaik kiLavi;
  ev vazi varinum, vinaiyE, vinaikkuRippu,
  av iru mutalin tOnRum, atuvE
  ( 10 )
  'kAppin, oppin, Urtiyin, izaiyin,
  oppin, pukazin, paziyin, enRA-
  peRalin, izavin, kAtalin, vekuLiyin,
  ceRalin, uvattalin, kaRpin, enRA-
  aRuttalin, kuRaittalin, tokuttalin, pirittalin,
  n'iRuttalin, aLavin, eNNin, enRA-
  Akkalin, cArtalin, celavin, kanRalin,
  n'Okkalin, ajcalin, citaippin, enRA-
  anna piRavum am mutaR poruLa
  enna kiLaviyum atan pAla' enmanAr
  ( 11 )
  mUnRAkuvatE,
  'oTu' enap peyariya vERRumaik kiLavi;
  vinaimutal, karuvi, anai mutaRRu-atuvE
  ( 12 )
  'atanin iyaRal, atan-taku kiLavi,
  atan vinaippaTutal, atanin Atal,
  atanin kOTal, atanoTu mayagkal,
  atanoTu iyain'ta oru vinaik kiLavi,
  atanoTu iyain'ta vERu vinaik kiLavi,
  atanoTu iyain'ta oppu al oppu urai,
  in An Etu, Igku, ena varUum
  anna piRavum atan pAla' enmanAr
  ( 13 )
  n'AnkAkuvatE,
  'ku' enap peyariya vERRumaik kiLavi;
  ep poruL Ayinum koLLum, atuvE
  ( 14 )
  'ataRku vinai uTaimaiyin, ataRku uTampaTutalin,
  ataRkup paTu poruLin, atu Aku kiLaviyin,
  ataRku yAppu uTaimaiyin, atan poruTTu Atalin,
  n'aTpin, pakaiyin, kAtalin, ciRappin, enRu
  ap poruT kiLaviyum atan pAla' enmanAr
  ( 15 )
  ain'tAkuvatE,
  'in' enap peyariya vERRumaik kiLavi;
  'itanin iRRu itu' ennum, atuvE
  ( 16 )
  'vaNNam, vaTivE, aLavE, cuvaiyE,
  taNmai, vemmai, accam, enRA-
  n'anmai, tImai, ciRumai, perumai,
  vanmai, menmai, kaTumai, enRA-
  mutumai, iLamai, ciRattal, izittal,
  putumai, pazamai, Akkam ,enRA-
  inmai, uTaimai, n'ARRam, tIrtal,
  panmai, cinmai, paRRu viTutal, enRu-
  anna piRavum atan pAla' enmanAr
  ( 17 )
  ARAkuvatE,
  'atu' enap peyariya vERRumaik kiLavi;
  tanninum piRitinum, 'itanatu itu' enum
  anna kiLavik kizamaittu, atuvE
  ( 18 )
  'iyaRkaiyin, uTaimaiyin, muRaimaiyin, kizamaiyin,
  ceyaRkaiyin, mutumaiyin, vinaiyin, enRA-
  karuviyin, tuNaiyin, kalattin, mutalin,
  oruvazi uRuppin, kuzuvin, enRA-
  terin'tu mozic ceytiyin, n'ilaiyin, vAzcciyin,
  tirin'tu vERupaTUum piRavum anna;
  kURiya marugkin tOnRum kiLavi
  ARan pAla' enmanAr pulavar
  ( 19 )
  EzAkuvatE,
  'kaN' enap peyariya vERRumaik kiLavi;
  vinai cey iTattin, n'ilattin, kAlattin,
  anai vakaik kuRippin tOnRum, atuvE
  ( 20 )
  'kaN, kAl, puRam, akam, uL, uzai, kIz, mEl,
  pin, cAr, ayal, puTai, tEvakai, enAa-
  mun, iTai, kaTai, talai, valam, iTam, enAa-
  anna piRavum atan pAla' enmanAr
  ( 21 )
  'vERRumaip poruLai virikkum kAlai,
  IRRu n'inRu iyalum tokaivayin pirin'tu,
  pal ARAkap poruL puNarn'tu icaikkum
  ellAc collum uriya' enpa
  ( 22 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:31:35(இந்திய நேரம்)