தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 4. viLi marapu

  'viLi enappaTupa koLLum peyaroTu
  teLiyat tOnRum iyaRkaiya' enpa
  ( 1 )
  avvE,
  'iv' ena aRitaRku mey peRak kiLappa
  ( 2 )
  avaitAm,
  i, u, ai, O, ennum iRuti
  ap pAl n'AnkE-uyartiNaimarugkin
  meyp poruL cuTTiya viLi koL peyarE
  ( 3 )
  avaRRuL,
  i I Akum; ai Ay Akum
  ( 4 )
  Ovum uvvum EyoTu civaNum
  ( 5 )
  ukaramtAnE kuRRiyalukaram
  ( 6 )
  'Enai uyirE uyartiNai marugkin
  tAm viLi koLLA' enmanAr pulavar
  ( 7 )
  'aLapeTai mikUum ikara iRu peyar
  iyaRkaiya Akum ceyaRkaiya' enpa
  ( 8 )
  muRaip peyar marugkin ai en iRuti
  AvoTu varutaRku uriyavum uLavE
  ( 9 )
  aNmaic collE iyaRkai Akum
  ( 10 )
  'na, ra, la, La, ennum an' n'Anku' enpa-
  'puLLi iRuti viLi koL peyarE'
  ( 11 )
  Enaip puLLi IRu viLi koLLA
  ( 12 )
  avaRRuL,
  'an' en iRuti A AkummE
  ( 13 )
  aNmaic colliRku akaram Akum
  ( 14 )
  'An' en iRuti iyaRkai Akum
  ( 15 )
  tozilin kURum 'An' en iRuti
  Ay AkummE, viLivayinAna
  ( 16 )
  paNpu koL peyarum atan OraRRE
  ( 17 )
  aLapeTaip peyarE aLapeTai iyala
  ( 18 )
  muRaip peyark kiLavi EyoTu varumE
  ( 19 )
  'tAn' en peyarum, cuTTumutaRpeyarum,
  'yAn' en peyarum, vinAvin peyarum,
  anRi anaittum viLi kOL ilavE
  ( 20 )
  Arum aruvum IroTu civaNum
  ( 21 )
  'toziRpeyar Ayin, EkAram varutalum
  vazukku inRu' enmanAr, vayagkiyOrE
  ( 22 )
  paNpu koL peyarum atan OraRRE
  ( 23 )
  aLapeTaip peyarE aLapeTai iyala
  ( 24 )
  cuTTumutaR peyarE mun kiLan'tanna
  ( 25 )
  n'ummin tiripeyar, vinAvin peyar, enRu
  am muRai iraNTum avaRRu iyalpu iyalum
  ( 26 )
  ejciya iraNTin iRutip peyarE
  n'inRa IRRu ayal n'ITTam vENTum
  ( 27 )
  ayal n'eTituAyin, iyaRkai Akum
  ( 28 )
  vinaiyinum paNpinum
  n'inaiyat tOnRum 'AL' en iRuti
  Ay AkummE, viLivayinAna
  ( 29 )
  muRaip peyark kiLavi muRaip peyar iyala
  ( 30 )
  'cuTTumutaRpeyarum vinAvin peyarum
  mun kiLan'tanna' enmanAr pulavar
  ( 31 )
  aLapeTaip peyarE aLapeTai iyala
  ( 32 )
  kiLan'ta iRuti aHRiNai viravuppeyar
  viLampiya n'eRiya, viLikkum kAlai
  ( 33 )
  puLLiyum uyirum iRuti Akiya
  aHRiNai marugkin ellAp peyarum
  viLi n'ilai peRUum kAlam tOnRin,
  teLi n'ilai uTaiya, EkAram varalE
  ( 34 )
  uLa enappaTTa ellAp peyarum,
  aLapu iRan'tanavE, viLikkum kAlai,
  cEymaiyin icaikkum vazakkattAna
  ( 35 )
  'amma ennum acaiccol n'ITTam
  am muRaippeyaroTu civaNAtuAyinum,
  viLiyoTu koLpa' teLiyumOrE
  ( 36 )
  ta, n'a, n'u, e ,ena avai mutal Akit
  tanmai kuRitta na, ra, La, en iRutiyum,
  anna piRavum, peyar n'ilai varinE,
  inmai vENTum, viLiyoTu koLalE
  ( 37 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:31:53(இந்திய நேரம்)