தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 7. uyir mayagku iyal

  akara iRutip peyar n'ilai munnar,
  vERRumai al vazi, ka, ca, ta, pa, tOnRin,
  tamtam otta oRRu iTai mikumE
  ( 1 )
  vinai ejcu kiLaviyum, uvamak kiLaviyum,
  'ena' en eccamum, cuTTin iRutiyum,
  'Agka' ennum uraiyacaik kiLaviyum,
  jAgkark kiLan'ta vallezuttu mikumE
  ( 2 )
  cuTTin munnar ja, n'a, ma, tOnRin,
  oTTiya oRRu iTai mikutal vENTum
  ( 3 )
  ya, va, mun varinE, vakaram oRRum
  ( 4 )
  uyir mun varinum, Ayiyal tiriyAtu
  ( 5 )
  n'ITa varutal ceyyuLuL urittE
  ( 6 )
  'cAva' ennum 'ceya' en eccattu
  iRuti vakaram keTutalum urittE
  ( 7 )
  'anna' ennum uvamak kiLaviyum,
  aNmai cuTTiya viLin'ilaik kiLaviyum,
  'ceymmana' ennum tozil iRu collum,
  Eval kaNNiya viyagkOT kiLaviyum,
  'ceyta' ennum peyar ejcu kiLaviyum,
  'ceyyiya' ennum vinai ejcu kiLaviyum,
  'amma' ennum uraipporuT kiLaviyum,
  palavaRRu iRutip peyarkkoTai, uLappaTa,-
  anRi anaittum iyalpu ena mozipa
  ( 8 )
  'vAziya' ennum ceya en kiLavi
  iRuti yakaram keTutalum urittE
  ( 9 )
  uraipporuT kiLavi n'ITTamum varaiyAr
  ( 10 )
  palavaRRu iRuti n'ITu mozi uLavE-
  ceyyuL kaNNiya toTarmoziyAna
  ( 11 )
  toTar al iRuti tam mun tAm varin,
  lakaram Rakara-oRRu Atalum urittE
  ( 12 )
  vallezuttu iyaRkai uRazat tOnRum
  ( 13 )
  vERRumaikkaNNum atan OraRRE
  ( 14 )
  marappeyark kiLavi mellezuttu mikumE
  ( 15 )
  makappeyark kiLavikku innE cAriyai
  ( 16 )
  attu avaN varinum, varai n'ilai inRE
  ( 17 )
  palavaRRu iRuti urupu iyal n'ilaiyum
  ( 18 )
  AkAra iRuti akara iyaRRE
  ( 19 )
  'ceyyA ennum vinai ejcu kiLaviyum
  av iyal tiriyAtu' enmanAr pulavar
  ( 20 )
  ummai ejciya iru peyart tokaimozi
  meymmaiyAka akaram mikumE
  ( 21 )
  'Avum, mAvum, viLippeyark kiLaviyum,
  yA en vinAvum, palavaRRu iRutiyum,
  Eval kuRitta uraiyacai miyAvum,
  tan tozil uraikkum vinAvin kiLaviyoTu,-
  anRi anaittum iyalpu' ena mozipa
  ( 22 )
  vERRumaikkaNNum atan OraRRE
  ( 23 )
  kuRiyatan munnarum, Orezuttu mozikkum,
  aRiyat tOnRum, akarak kiLavi
  ( 24 )
  'irA' en kiLavikku akaram illai
  ( 25 )
  'n'ilA' en kiLavi attoTu civaNum
  ( 26 )
  yA-marakkiLaviyum, piTAvum, taLAvum,
  A mup peyarum mellezuttu mikumE
  ( 27 )
  vallezuttu mikinum mAnam illai
  ( 28 )
  mA-marakkiLaviyum, Avum, mAvum,
  A mup peyarum avaRRu Oranna;
  akaram vallezuttu avai avaN n'ilaiyA;
  nakaram oRRum Avum mAvum
  ( 29 )
  An oRRu akaramoTu n'ilai iTan uTaittE
  ( 30 )
  An mun varUum IkAra pakaram
  tAn mikat tOnRik kuRukalum urittE
  ( 31 )
  kuRiyatan iRutic cinai keTa, ukaram
  aRiya varutal ceyyuLuL urittE
  ( 32 )
  ikara iRutip peyarn'ilai munnar,
  vERRumaiAyin, vallezuttu mikumE
  ( 33 )
  'ini, aNi,' ennum kAlaiyum iTanum,
  vinai ejcu kiLaviyum, cuTTum, anna
  ( 34 )
  'inRi' ennum vinai ejcu iRuti
  n'inRa ikaram ukaram Atal
  tonRu iyal marugkin ceyyuLuL urittE
  ( 35 )
  cuTTin iyaRkai mun kiLan'taRRE
  ( 36 )
  patakku mun varinE tUNik kiLavi
  mutal kiLan'tu eTutta vERRumai iyaRRE
  ( 37 )
  uri varu kAlai, n'Azik kiLavi
  iRuti ikaram meyyoTum keTumE;
  TakAram oRRum AvayinAna
  ( 38 )
  pani ena varUum kAla vERRumaikku
  attum innum cAriyai Akum
  ( 39 )
  'vaLi ena varUum pUtak kiLaviyum
  av iyal n'ilaiyal cevvitu' enpa
  ( 40 )
  uti-marakkiLavi mellezuttu mikumE
  ( 41 )
  puLi-marakkiLavikku ammE cAriyai
  ( 42 )
  Enaip puLip peyar mellezuttu mikumE
  ( 43 )
  vallezuttu mikinum mAnam illai;
  olvazi aRital, vazakkattAna!
  ( 44 )
  n'AL mun tOnRum toziln'ilaik kiLavikku
  An iTai varutal aiyam inRE
  ( 45 )
  tigkaL mun varin ikkE cAriyai
  ( 46 )
  IkAra iRuti AkAra iyaRRE
  ( 47 )
  'n'I' en peyarum, iTakkarp peyarum,
  'mI' ena marIiya iTam varai kiLaviyum,
  Avayin vallezuttu iyaRkai Akum
  ( 48 )
  'iTam varai kiLavi mun vallezuttu mikUum
  uTan n'ilai moziyum uLa' ena mozipa
  ( 49 )
  vERRumaikkaNNum atan OraRRE
  ( 50 )
  'n'I' en oru peyar urupu iyal n'ilaiyum;
  Avayin vallezuttu iyaRkai Akum
  ( 51 )
  ukara iRuti akara iyaRRE
  ( 52 )
  cuTTin munnarum at toziRRu Akum
  ( 53 )
  Enavai varinE, mEl n'ilai iyalpE
  ( 54 )
  cuTTu mutal iRuti iyalpu AkummE
  ( 55 )
  'anRu varu kAlai, A Akutalum;
  ai varu kAlai, mey varain'tu keTutalum;
  ceyyuL marugkin urittu' ena mozipa
  ( 56 )
  vERRumaikkaNNum atan OraRRE
  ( 57 )
  eruvum ceruvum ammoTu civaNi,
  tiripu iTan uTaiya, teriyum kAlai;
  ammin makaram ceruvayin keTumE;
  tam oRRu mikUum vallezuttu iyaRkai
  ( 58 )
  zakara ukaram n'ITu iTan uTaittE;
  ukaram varutal, AvayinAna
  ( 59 )
  oTu-marak kiLavi uti-mara iyaRRE
  ( 60 )
  cuTTu mutal iRuti urupu iyal n'ilaiyum;
  oRRu iTai mikA, vallezuttu iyaRkai
  ( 61 )
  UkAra iRuti AkAra iyaRRE
  ( 62 )
  vinai ejcu kiLavikkum munnilai mozikkum,
  n'inaiyum kAlai, av vakai varaiyAr
  ( 63 )
  vERRumaikkaNNum atan OraRRE
  ( 64 )
  kuRRezuttu imparum Orezuttu mozikkum,
  n'iRRal vENTum, ukarak kiLavi
  ( 65 )
  'pU' en oru peyar Ayiyalpu inRE;
  Avayin vallezuttu mikutalum urittE
  ( 66 )
  'U' en oru peyar AvoTu civaNum
  ( 67 )
  'akku' en cAriyai peRutalum urittE;
  takka vazi aRital vazakkattAna
  ( 68 )
  ATUu, makaTUu, Ayiru peyarkkum
  in iTai varinum mAnam illai
  ( 69 )
  'ekara okaram peyarkku IRu AkA;
  munnilai moziya' enmanAr pulavar-
  'tERRamum ciRappum al vaziyAna'
  ( 70 )
  tERRa ekaramum, ciRappin ovvum,
  mER kURu iyaRkai vallezuttu mikA
  ( 71 )
  EkAra iRuti UkAra iyaRRE
  ( 72 )
  mARu koL eccamum, vinAvum, eNNum,
  kURiya vallezuttu iyaRkai Akum
  ( 73 )
  vERRumaikkaNNum atan OraRRE
  ( 74 )
  'E' en iRutikku ekaram varumE
  ( 75 )
  'cE' en marappeyar oTu-mara iyaRRE
  ( 76 )
  peRRam Ayin muRRa in vENTum
  ( 77 )
  aikAra iRutip peyarn'ilai munnar,
  vERRumaiAyin, vallezuttu mikumE
  ( 78 )
  cuTTu mutal iRuti urupu iyal n'ilaiyum
  ( 79 )
  vicai-marakkiLaviyum, jemaiyum, n'amaiyum
  A mup peyarum cE-mara iyala
  ( 80 )
  'panaiyum, araiyum, Aviraik kiLaviyum,
  n'inaiyum kAlai ammoTu civaNum;
  ai en iRuti arai varain'tu keTumE,
  mey avaN oziya' enmanAr pulavar
  ( 81 )
  panaiyin munnar, aTTu varu kAlai,
  n'ilai inRu Akum, ai en uyirE;
  AkAram varutal AvayinAna
  ( 82 )
  koTi mun varinE, ai avaN n'iRpa,
  kaTi n'ilai inRE, vallezuttu mikuti
  ( 83 )
  tigkaLum n'ALum mun'tu kiLan'tanna
  ( 84 )
  'mazai' en kiLavi vaLi iyal n'ilaiyum
  ( 85 )
  'ceyyuL marugkin vETkai ennum
  ai en iRuti avA mun varinE,
  meyyoTum keTutal' enmanAr pulavar;
  TakAram NakAram Atal vENTum
  ( 86 )
  OkAra iRuti EkAra iyaRRE
  ( 87 )
  mARu koL eccamum, vinAvum, aiyamum,
  kURiya vallezuttu iyaRkai Akum
  ( 88 )
  ozin'tatan n'ilaiyum mozin'tavaRRu iyaRRE
  ( 89 )
  vERRumaikkaNNum atan OraRRE;
  okaram varutal AvayinAna
  ( 90 )
  illoTu kiLappin, iyaRkai Akum
  ( 91 )
  urupu iyal n'ilaiyum moziyumAr uLavE;
  Avayin vallezuttu iyaRkai Akum
  ( 92 )
  'aukAra iRutip peyarn'ilai munnar,
  alvaziyAnum, vERRumaikkaNNum,
  vallezuttu mikutal varai n'ilai inRE;
  av iru IRRum ukaram varutal
  cevvitu' enpa, ciRan'ticinOrE
  ( 93 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:30:57(இந்திய நேரம்)