பாக்களின் ஒழிபு 165
பாசறை முல்லை 90
பாசிலை - பசிய இலை 153
பாசுபதன் 61
பாடாண் துறை 118
பாடாண் பாட்டு 90
பாடாண் வகை - பாடாண் திணையாவது ஒருவனுடைய புகழ், வலிமை, ஈகை முதலிய உயர் நலங்களை ஆய்ந்து கூறுவது 116
பாடுண்பான் 85
பாணம் 65
பாதங்கள் - (ஈண்டுச்) செய்யுளடிகள் 131
பாதமயக்கு 278
பாதவம் - மரம் 222
பாதும் 75
பாத்துவா 76
பாம்பழிவுண்ணி 70
பாயாத வேங்கை - வேங்கை மரம் 250
பாய்பரி - பாய்ந்து செல்லுங் குதிரை 195
பாய்மா - பாய்ந்து செல்லுங் குதிரை 173
பாரதி 119
பாராவதம் - புறா 142
பாராவாரம் - கடலின் அலைகள் 186
பாரித்த - (தனக்கு) அமைக்கப்பட்ட 204
பார் 70
பார்ப்பனர்கள் 31
பார்ப்பனி 64
பார்ப்பு 62
பாலாறு பாய்ந்த நிலம் 86
பாலை 89, 90
பாலை நடையியல் 95
பாலையாழ் 280
பாலையாட்டிறன் 281
பால் வழு 87
பாவகம் 73
பாவிகம் - பொருட்டொடர் நிலைச் செய்யுள் முழுவதும் அமைந்திருக்குங் குணம் 218
பாவித்தார் - எண்ணினார் 148
பாவிய - பொருந்திய, பரவிய 18, 195
பாவிற்புணர்ப்பு 279
பாழிகோள் 116
பான்மாறுவமை 231