இறையனார் அகப்பொருள்
சூத்திர முதற்குறிப்பு அகரவரிசை
முன்னுரை
எண் முதற்குறிப்பு பக்கம் சூத்திரம்

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.