குடிதாங்கி 48
குடைமங்கலம் 118
குட்டம் - ஆழம் 173
குணக்குறை விசேடம் 262, 263
குணவதி 62
குணவதிசயம் 251
குணவவநுதி 259, 260
குணவான் 62
குண்டலகேசி விருத்தம் 171
குமரி 64
குரங்காடுதுறை 52
குரல் ஏழு நரம்புகளுள் ஒன்று 280
குரவம் - ஒரு மரம் 186
குரவு - குரா மரம் 138
குரவை 114
குரிசில் - தலைவன் 185
குரு 176
குலாவணங்குவில் - (இருமுனையும்) பொருத்தமுறவளையும் வில் 158
குலீனன் 61
குவளை - ஓர் நீர்ப்பூக்கொடி 137
குளகம் 268
குளம்பு - திருமால் கொண்ட வராகாவதாரத்தின் குளம்பு 205
குறட்டாழிசை 156, 157
குறத்தி 64
குறளடி - இருசீரடி 124
குறள் 170, 171
குறிஞ்சி 89, 90, 281
குறிஞ்சி நடையியல் 92
குறிஞ்சிப்பூ-குறிஞ்சி மரத்தின் பூ 137
குறிஞ்சி யாட்டிறன் 281
குறிஞ்சி யாழ் 280
குறிப்பு 90, 101, 116
குறிப்பு நுணுக்கம் 254, 255
குறிப்பு விபாவனை 249
குறியவள் 63
குறியவன் 63
குறுக்கம் 63
குறுங்கலி 89, 281
குறுந்தொகை 269
குறுந்தொடி - சிறிய வளையையுடையவள் 218
குறுமரை 59
குறுமன் 63
குறுமி 63
குறுமை 63
குற்றமற்ற உறுப்பு 199
குற்றிசை 89
குன்றிய நீர்மையர்-நீர்மை குன்றியவர் (குடி, கல்வி, அறிவு முதலிய சிறப்பில்லாதவர்) 153