முகப்பு

திருமுறைத்தலங்கள்
பொருளடக்கம்
  சமயக் குரவர்கள் நால்வர்
iii
  திருமுறைகளின் சிறப்பு
iv
  பன்னிருதிருமுறைகளை அருளிய அருளாளர்கள்
v
  ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி, வாழ்த்துரை
vi
  இரண்டாம் பதிப்பிற்கு அருளியது
vii
  நான்காம் பதிப்பிற்கான நூன்முகம்
ix
  திரு அங்கமாலை
xi
  பண்டாய நான்மறை
xii
திருமுறைத்தலங்கள்
தொண்டைநாடு :  (32)
1.
திருக்கச்சி ஏகம்பம்
17
2.
திருக்கச்சி மேற்றளி
31
3.
ஓணகாந்தன் தளி
34
4.
கச்சி அனேகதங்காவதம்
35
5.
கச்சிநெறிக்காரைக்காடு
37
6.
குரங்கணில்முட்டம்
39
7.
மாகறல்
41
8.
திருவோத்தூர்
45
9.
வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர்
49
10.
திருவல்லம்
54
11.
திருமாற்பேறு
60
12.
திருவூறல்
65
13.
இலம்பையங்கோட்டூர்
68
14.
திருவிற்கோலம்
71
15.
திருவாலங்காடு
76
16.
திருப்பாசூர்
81
17.
திருவெண்பாக்கம்
85
18.
திருக்கள்ளில்
89
19.
திருக்காளத்தி
90
20.
திருவொற்றியூர்
103
21.
திருவலிதாயம்
108
22.
(வட) திருமுல்லைவாயில்
110
23.
திருவேற்காடு
115
24.
மயிலாப்பூர்
117
25.
திருவான்மியூர்
121
26.
திருக்கச்சூர்
125
27.
திருஇடைச்சுரம்
129
28.
திருக்கழுக்குன்றம்
131
29.
அச்சிறுபாக்கம்
136
30.
திருவக்கரை
141
31.
திருஅரசிலி
145
32.
திருஇரும்பைமாகாளம்
148
நடு நாடு :  (22)
33.
திருநெல்வாயில் அரத்துறை
150
34.
பெண்ணாகடம்
153
35.
திருக்கூடலையாற்றூர்
159
36.
திருஎருக்கத்தம்புலியூர்
161
37.
திருத்தினைநகர்
163
38.
திருச்சோபுரம்
166
39.
திருவதிகை
169
40.
திருநாவலூர்
174
41.
திருமுதுகுன்றம்
176
42.
திருநெல்வெண்ணெய்
183
43.
திருக்கோவலூர்
186
44.
அறையணிநல்லூர்
191
45.
இடையாறு
194
46.
திருவெண்ணெய் நல்லூர்
196
47.
திருத்துறையூர்
200
48.
வடுகூர்
204
49.
திருமாணிகுழி
206
50.
திருப்பாதிரிப்புலியூர்
210
51.
திருமுண்டீச்சரம்
215
52.
புறவார்பனங்காட்டூர்
218
53.
திருவாமாத்தூர்
220
54.
திருவண்ணாமலை
225
சோழ நாடு காவிரி வடகரை  :  (63)
55.
கோயில் - சிதம்பரம்
232
56.
திருவேட்களம்
239
57.
திருநெல்வாயில்
241
58.
திருக்கழிப்பாலை
243
59.
திருநல்லூர்ப்பெருமணம்
245
60.
திருமயேந்திரப்பள்ளி
248
61.
(தென்) திருமுல்லைவாயில்
250
62.
திருக்கலிக்காமூர்
252
63.
திருச்சாய்க்காடு
254
64.
திருப்பல்லவனீச்சுரம்
258
65.
திருவெண்காடு
260
66.
கீழைத்திருக்காட்டுப் பள்ளி
265
67.
திருக்குருகாவூர்
267
68.
சீகாழி
269
69.
திருக்கோலக்கா
276
70.
புள்ளிருக்குவேளூர்
278
71.
திருக்கண்ணார்கோயில்
285
72.
திருக்கடைமுடி
288
73.
திருநின்றியூர்
290
74.
திருப்புன்கூர்
292
75.
திருநீடூர்
297
76.
திருஅன்னியூர்
300
77.
திருவேள்விக்குடி
302
78.
எதிர்கொள்பாடி
304
79.
திருமணஞ்சேரி
306
80.
திருக்குறுக்கை
310
81.
திருக்கருப்பறியலூர்
313
82.
திருக்குரக்குக்கா
315
83.
வாளொளிப்புத்தூர்
317
84.
பழமண்ணிப்படிக்கரை
320
85.
ஓமாம்புலியூர்
322
86.
கானாட்டுமுள்ளூர்
324
87.
திருநாரையூர்
326
88.
திருக்கடம்பூர்
330
89.
பந்தணைநல்லூர்
333
90.
கஞ்சனூர்
339
91.
திருக்கோடிகா
344
92.
திருமங்கலக்குடி
346
93.
திருப்பனந்தாள்
349
94.
திருஆப்பாடி
352
95.
சேய்ஞலூர்
354
96.
திருந்துதேவன்குடி
357
97.
திருவியலூர்
358
98.
கொட்டையூர்
360
99.
இன்னம்பர்
362
100.
திருப்புறம்பயம்
364
101.
திருவிசயமங்கை
367
102.
திருவைகாவூர்
368
103.
வடகுரங்காடுதுறை
370
104.
திருப்பழனம்
372
105.
திருவையாறு
374
106.
திருநெய்த்தானம்
381
107.
பெரும்புலியூர்
383
108.
திருமழபாடி
384
109.
திருப்பழுவூர்
389
110.
திருக்கானூர்
391
111.
அன்பிலாலந்துறை
394
112.
திருமாந்துறை
396
113.
திருப்பாற்றுறை
398
114.
திருஆனைக்கா
400
115.
திருப்பைஞ்ஞீலி
404
116.
திருப்பாச்சிலாச்சிராமம்
406
117.
திருஈங்கோய்மலை
409
சோழ நாடு காவிரி தென்கரை  :  (127)
118.
திருவாட்போக்கி
411
119.
கடம்பந்துறை
414
120.
திருப்பராய்த்துறை
415
121.
கற்குடி
418
122.
மூக்கீச்சுரம்
421
123.
திரிசிராப்பள்ளி
424
124.
திருஎறும்பியூர்
427
125.
திருநெடுங்களம்
430
126.
(மேலைத்) திருக்காட்டுப்பள்ளி
433
127.
திருஆலம்பொழில்
435
128.
திருபூந்துருத்தி
437
129.
திருக்கண்டியூர்
439
130.
திருச்சோற்றுத்துறை
442
131.
திருவேதிகுடி
444
132.
தென்குடித்திட்டை
446
133.
திருப்புள்ளமங்கை
449
134.
சக்கரப்பள்ளி
451
135.
திருக்கருகாவூர்
453
136.
திருப்பாலைத்துறை
456
137.
திருநல்லூர்
459
138.
ஆவூர்ப்பசுபதீச்சுரம்
463
139.
திருச்சத்திமுற்றம்
465
140.
பட்டீச்சரம்
468
141.
பழையாறைவடதளி
471
142.
திருவலஞ்சுழி
473
143.
குடமூக்கு
476
144.
குடந்தைக் கீழ்க்கோட்டம்
482
145.
குடந்தைக்காரோணம்
484
146.
திருநாகேச்சுரம்
486
147.
திருவிடைமருதூர்
488
148.
தென்குரங்காடுதுறை
492
149.
திருநீலக்குடி
494
150.
வைகல்மாடக்கோயில்
496
151.
திருநல்லம்
498
152.
திருக்கோழம்பம்
500
153.
திருவாவடுதுறை
502
154.
திருத்துருத்தி
505
155.
திருவழுந்தூர்
509
156.
மயிலாடுதுறை
512
157.
திருவிளநகர்
516
158.
திருப்பறியலூர்
518
159.
திருச்செம்பொன்பள்ளி
520
160.
திரு நனிபள்ளி
524
161.
திருவலம்புரம்
526
162.
திருதலைச்சங்காடு
529
163.
ஆக்கூர்
530
164. திருக்கடவூர்
532
165.
திருக்கடவூர்மயானம்
537
166.
வேட்டக்குடி
540
167.
திருத்தெளிச்சேரி
542
168.
தருமபுரம்
544
169.
திருநள்ளாறு
546
170.
கோட்டாறு
551
171.
அம்பர்பெருந்திருக்கோயில்
554
172.
அம்பர்மாகாளம்
556
173.
திருமீயச்சூர்
559
174.
திருமீயச்சூர் இளங்கோயில்
559
175.
திலதைப்பதி
561
176.
திருப்பாம்புரம்
565
177.
சிறுகுடி
568
178.
திருவீழிமிழலை
571
179.
வன்னியூர்
575
180.
கருவிலிக்கொட்டிட்டை
576
181.
பேணுபெருந்துறை
578
182.
திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம்
580
183.
அரிசிற்கரைப்புத்தூர்
582
184.
சிவபுரம்
584
185.
திருகலயநல்லூர்
588
186.
கருக்குடி
590
187.
ஸ்ரீ வாஞ்சியம்
591
188.
நன்னிலம்
595
189.
கொண்டீச்சரம்
597
190.
திருப்பனையூர்
599
191.
திருவிற்குடி
602
192.
திருப்புகலூர்
604
193.
திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சுரம்
604
194.
இராமனதீச்சரம்
608
195.
திருப்பயற்றூர்
609
196.
திருச்செங்காட்டங்குடி
611
197.
திருமருகல்
617
198.
திருச்சாத்தமங்கை
620
199.
நாகைக்காரோணம்
622
200.
சிக்கல்
626
201.
கீழ்வேளூர்
629
202.
தேவூர்
631
203.
திருப்பள்ளியின்முக்கூடல்
633
204.
திருவாரூர்
636
205.
திருவாரூர் அரநெறி
636
206.
திருவாரூப் பரவையுண்மண்டளி
636
207.
திருவிளமர்
647
208.
கரவீரம்
648
209.
பெருவேளூர்
649
210.
தலையாலங்காடு
653
211.
குடவாயில்
654
212.
திருச்சேறை
658
213.
நாலூர்மயானம்
660
214.
கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர்
662
215.
இரும்பூளை
664
216.
அரதைப்பெரும்பாழி
667
217.
அவளிவணல்லூர்
668
218.
பரிதிநியமம்
671
219.
வெண்ணி
673
220.
பூவனூர்
675
221.
பாதாளேச்சுரம்
679
222.
திருக்களர்
681
223.
திருச்சிற்றேமம்
684
224.
திருவுசாத்தானம்
686
225.
இடும்பாவனம்
689
226.
கடிக்குளம்
690
227.
தண்டலைநீள்நெறி
692
228.
கோட்டூர்
696
229.
திருவெண்டுறை
699
230.
கொள்ளம்பூதூர்
701
231.
பேரெயில்
705
232.
திருக்கொள்ளிக்காடு
707
233.
திருத்தெங்கூர்
709
234.
திருநெல்லிக்கா
711
235.
திருநாட்டியத்தான்குடி
714
236.
திருகாறாயில்
716
237.
கன்றாப்பூர்
719
238.
வலிவலம்
722
239.
கைச்சினம்
725
240.
திருக்கோளிலி
727
241.
திருவாய்மூர்
731
242.
திருமறைக்காடு
732
243.
அகத்தியான்பள்ளி
738
244.
திருக்கோடி
739
பாண்டிய நாடு  :  (14)
245.
திருஆலவாய் (மதுரை)
741
246.
திருஆப்பனூர்
747
247.
திருப்பரங்குன்றம்
748
248.
திருஏடகம்
750
249.
கொடுங்குன்றம்
752
250.
திருப்புத்தூர்
754
251.
 திருப்புனவாயில்
757
252.
இராமேஸ்வரம்
761
253.
திருஆடானை
767
254.
திருக்கானப்பேர்
770
255.
திருப்பூவணம்
773
256.
திருச்சுழியல்
776
257.
குற்றாலம்
780
258.
திருநெல்வேலி
785
கொங்குநாடு :  (7)
259.
அவிநாசி
790
260.
திருமுருகன்பூண்டி
793
261.
திருநணா
795
262.
கொடிமாடச்செங் குன்றூர்
798
263.
வெஞ்சமாக்கூடல்
803
264.
திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி
806
265.
கருவூர்
809
மலைநாடு :  (1)
266. திருஅஞ்சைக்களம்

813

துளுவநாடு : (1)
267. திருக்கோகர்ணம்

816

வடநாடு : (5)
268.
திருப்பருப்பதம் (ஸ்ரீ சைலம்)
821
269.
இந்திரநீலபருப்பதம்
825
270.
அநேகதங்காபதம்
826
271.
திருக்கேதாரம்
827
272.
நொடித்தான்மலை (கயிலாயம்)
828
ஈழநாடு : (2)
273.
திருக்கோணமலை
831
274.
திருக்கேதீச்சரம்
835
புதிதாகக் கண்டுபிடித்த தலம் (காவிரி-தென்கரை)
275. திருவிடைவாய்

841

மேலும் புதிதாகக் கிடைத்துள்ளது

276.

திருக்கிளியன்னவூர்

842

திருவாசகத் தலங்கள்
1.
திருப்பெருந்துறை 
847
2.
தில்லை (சிதம்பரம்) (பாடல்கள்) 
867
3.
திருஉத்தரகோசமங்கை 
4.
திருவண்ணாமலை (பாடல்கள்) 
878
5.
திருக்கழுக்குன்றம் (பாடல்கள்) 
879
6.
தோணிபுரம் (சீகாழி) (பாடல்கள்) 
880
7.
திருவாரூர் (பாடல்கள்) 
880
திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டுத் தலங்கள்
1.
884
2.
886
3.
892
4.
895
5.
897
6.
900
7.
903
8.
903
9.
906
10.
911
11.
912
12.
912
13.
913
14.
914
பிற்சேர்க்கை
  வழுவூர் 
920
  தேவாரத்தலவணக்கம் 
923
  ஓட்டுநர் / பயணியர் சிந்தனைக்கு 
936
  மகேஸ்வர பூஜை ஆசீர்வாதம் 
938
  தலம் சுற்றிலும் உள்ள பிறதலங்கள் பட்டியல்

939


நூலுள் தலங்களுக்கு முன்பாக இடப்பட்டுள்ள வரிசை
எண்களில் முதலில் உள்ள எண், மொத்த வரிசை எண் ; 
அடுத்துள்ள எண் அந்நாட்டுத் தலங்களுள் அத்தலத்திற்கு
உரிய வரிசை எண்.

(எ-டு) 33/1 என்பதில் 33- மொத்த வரிசை எண்
1-நடுநாட்டில் முதலாவது தலம்.


 

மேல்

அடுத்த பக்கம்