உள்ளடக்கம்
இயனிலைப்படலம்
(3) இடைச்சொல்
(4) உரிச்சொல்
III. சிதைநிலைப் படலம் (தோரா. கி. மு. 1,500-இன்றுவரை)
IV. மறைநிலைப் படலம் (தோரா. கி.மு. 1,000-இன்றுவரை)
V. கிளர்நிலைப் படலம் (கி. மு. 100-இன்றுவரை)
VI. வருநிலைப் படலம்
பின்னிணைப்பு - 1