பகவான் 65
பகழி, - அம்பு 187, 216
பகுதி 184
பகுவிரீகித் தொகை - வெகு விரீகித் தொகை 52
பகை தணிப்பான் - பகை வரை அடக்க 148
பக்கம் 65, 66
பக்குவம் 66
பஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா 149
பங்கசம் 62
பச 67
பசலை - பொன்னிறம் 219
பசும் பொன் மாச்சினை - பசும்பொன் மயமாகிய பெரிய கிளைகள் 144
பசையொடு - அன்புடன் 192
பச்சை 63
பஞ்சுரம் 281
படர்தர - ஓடி வர 134
படல் ஒல்லா - உறங்குதல் கொள்ளா (உறங்கா) 138
படாம் - சீலை 171
படு 82
படுதல் - இறத்தல் 116
படுமலை 281
படுமலைப்பாலை 281
படைக்குட்டம் - சேனையாகிய கடலின்கரை (இதில் குட்டம் பண்பாகு பெயராய்க் கடலையுணர்த்த அது சினையாகு பெயராய்க் கரையை உணர்த்தியது 173
படைமிகை 113
பட்டர்கள் - தெருவு 58
பட்டாங்கு - உண்மை 257
பணம் செய்த - பாம்பின் படம் போன்ற 174
பணிமொழி - மெல்லிய சொற்களை உடையாள் 136
பணைமுலை - பருத்த முலை 245
பணையெருத்து - பருத்த பின் கழுத்து 147
பண் 70, 280
பண்டமாற்றின்கண் வந்த அளபெடை அலகு பெறாமைக்கு உதாரணம் 'நூறோஒநூறென்பாள்' 156
பண்டாரம் - பொருட்சாலை 195
பண்டித - புலவனே 192
பண்ணிய - அமைக்கப்பட்ட 14
பண்பு புணர்நிலை 266
பண்புருவகம் 233
பண்புவமை 220, 223, 228
பதமீட்சி 209
பதடி - பதர் 101
பதி - ஊர் 216
பதுமம் 66
பத்தியம் - பாட்டு 131
பந்தி 185
பந்தம் மலி - தொடர்பு மிக்க 6
பந்தித்து - மறைத்து 240
பயக் குறிப்பு 121
பயக்குறு பிறவி - அற்பமாகிய பயனைத் தரும்புன் பிறப்பு 184
பயந்த - தந்த 130
பயனுவமை 228
பயன் 90, 101
பயிர்முகத்திலங்கம் பதின்மூன்று 120
பயிர்முகம் 120, 121
பயிற்றி - பயிலச்செய்து 215
பயின்ற - பொருந்தின 253
பரல் - பருக்கைக் கற்கள் 216
பரவசத் தடை மொழி 242, 245
பரவல் 116, 118
பரவு தழிஞ்சி 111
பரவை - கடல் 240
பரிகரம் 120
பரிக்காரம் 65
பரிசர்ப்பம் 120
பரிசில் கடாநிலை 118
பரிசில் நிலை 118
பரிசு - தன்மை 185
பரிதி - சூரியன் 188, 191, 218
பரிநியாசம் 120
பரிந்து - அறுத்து 134
பரிபாடணம் 121
பரிபாடம் 118
பரிபாவனை 120
பரிமாற்றம் - பரிவர்த்தனை 218, 219, 266
பரிமான் - குதிரை (ஒரு பொருட் பன்மொழி) 147
பரியாய மொழி 213, 215
பரியாயம் 256, 258
பரியுபாசனம் 120
பரிவான் - எதிர்ப்பவன் 201
பரூஉத் தடக்கை - பருத்த விசாலமான துதிக்கை 147
பலர்க்காற்றி - பலர்க்கு உதவி 135
பலநெல் - வெகுவிரீகி (பல-வெகு, நெல் - விரீகி) 49
பலவியலுவமை 220, 227
பலவினைச் சிலேடை 260
பலாக்காய் 59
பல்காயனார் 209
பவனம் 73
பழிக்கப்பட்ட உறுப்பு 199
பழித்தலுவமை 228
பழிப்புடனிலை 264
பழிப்புவமை 220
பழியஞ்சி 70
பறைச்சி 64
பற்றற்றான் 203
பற்று - அன்பு, ஆசை 218
பற்றுக 203
பற்றுக் கருமம் 44
பன்மன் - இஃதோர் அரசன் பெயர் போலும் 195
பன்மூன்றதாம் உடல் - பதின்மூன்றாம் மெய்யெழுத்து 14
பன்மை 78
பன்மையொப்புத் துவிகு 50, 51
பன்மொழித் தொகை 51, 52
பன்னேழதாம் - பதினேழாம் 14
பன்னொன்றாம் - பதினொன்றாம் 15