பாளையங்கோட்டை
மஹா வித்வான்
H. A. கிருஷ்ணபிள்ளையால்
இயற்றப்பட்ட
இரக்ஷணிய யாத்திரிகம்
பொருளடக்கம்
முதலாம் பாகம்

 
Foreward
 
முகவுரை
 
சரித்திரம்

  சிறப்புப் பாயிரம்
 
பதிகம்

1. ஆதி பருவம்
வரலாற்றுப் படலம்
மெய்யுணர்ச்சிப் படலம்
குருதரிசனப் படலம்
பரமராஜ்யப் படலம்
அரசியற் படலம்
சிருஷ்டிப் படலம்
ராஜதுரோகப் படலம்
பூர்வபாதைப் படலம்
சுவிசேஷமார்க்கப் படலம்
யாத்திராரம்பப் படலம்
அவநம்பிக்கைப் படலம்
லௌகீகப் படலம்
கடைதிறப்புப் படலம்
வியாக்கியானி யரமனைப் படலம்
சுமைநீங்கு படலம்
துயிலுணர்த்து படலம்
அமார்க்கப் படலம்
ஜீவபுஷ்கரிணிப் படலம்
உபாதிமலைப் படலம்

2.குமார பருவம்.
சம்பாஷணைப் படலம்
இரக்ஷணிய சரிதப் படலம்
விசிராந்திப் படலம்
காட்சிப் படலம்

இரண்டாம் பாகம்

 
Prefatory Note
 
முகவுரை

3.நிதான பருவம்
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

4.ஆரணிய பருவம்
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 

5.இரக்ஷணிய பருவம்.