முற்சேர்க்கை - 2சிவமயம்


மேற்கோள் நூலகராதி
- - - - -

[ எண்கள் - பாட்டு எண்கள் ]

கந்தபுராணம் - 3993.

சங்கற்பநிராகரணம் - 4237.

சிலப்பதிகாரம் - 3930.

சிவஞானசித்தியார் - 3872, 4122, 4147, 4158, 4243, 4251.

சிவஞானபோதம் - 3935, 4067, 4077, 4155, 4158, 4191, 5204, 4238, 4243.

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தேவாரம் - 3856, 3927, 3937, 4013, 4035, 4095,
4131, 4160, 4186, 4190, 4197, 4232, 4237, 4240, 4343, 4244, 4245, 4279.

திருக்களிற்றுப்படியார் - 4146, 4243.

திருக்குறள் - 3873, 3904, 3923, 3924, 3926, 3932, 3937, 3938, 3949, 3955,
3983, 3990, 3993, 4013, 4027, 4056, 4084, 4091, 4108, 4116, 4155, 4172, 4243, 4257.

திருக்கோவையார் - 3993, 4206, 4227.

திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - 3856, 3857, 3878, 3880, 3989, 3995, 3998,
4013, 4055, 4076, 4086, 4109, 4131, 4157, 4171, 4181, 4182, 4188, 4189, 4190, 4198,
4256.
திருத்தொண்டர் புராண வரலாறு - 3862, 3872, 3184, 3918, 3932, 3983,
3986, 4005, 4014, 4015, 4043, 4044, 4063, 4086, 4125, 4160, 4170, 4215, 4246, 4251.

திருநாவுக்கரசு நாயனார் தேவாரம் - 3920, 3930, 3989, 4014, 4020, 4032,
4075, 4122, 4131, 4155, 4157, 4164, 4175, 4243, 4259, 4270, 4273.

திருமந்திரம் - 3859, 3924, 4086, 4161, 4178.

திருவாசகம் - 3859, 3862, 3873, 3990, 4017, 4049, 4052, 4152, 4175, 4194,
4243.
திருவாதவூரர் புராணம் - 4157.

திருவிசைப்பா - 4045.
 
திருவிளையாடற் புராணம் - 3925.