தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MaNi MiTai PavaLam-maNi MiTai PavaLam

 • maNi miTai pavaLam

  121. pAlai
  n'Am n'akai uTaiyam n'ejcE! kaTun' teRal
  vEnil n'ITiya vAn uyar vazin'AL,
  vaRumai kUriya maN n'Irc ciRu kuLat
  toTukuzi marugkil tuvvAk kalagkal
  5
  kanRuTai maTap piTik kayan'talai maNNi,
  cERu koNTu ATiya vERupaTu vayak kaLiRu
  ceg kOl vAl iNar tayagkat tINTi,
  cori puRam urijiya n'eRi ayal marA attu
  alkuRu vari n'izal acaii, n'ammoTu
  10
  tAn varum enpa, taTa men tOLi
  uRukaN mazavar uruL kINTiTTa
  ARu cel mAkkaL cORu poti veN kuTai
  kanai vicaik kaTu vaLi eTuttalin, tuNai cettu
  veruL ERu payirum AgkaN,
  15
  karu muka mucuvin kAnattAnE.
  tOziyAl talaimakaLai uTanvarum enak kETTa talaimakan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'Akan

  122. kuRijci
  irum pizi makAar iv azugkal mUtUr
  vizavu inRuAyinum tujcAtu Akum;
  mallal AvaNa maRuku uTan maTiyin,
  val uraik kaTuj col annai tujcAL;
  5
  piNi kOL aruj ciRai annai tujcin,
  tujcAk kaNNar kAvalar kaTukuvar;
  ilagkuvEl iLaiyar tujcin, vai eyiRRu
  valam curit tOkai jALi makizum;
  ara vAy jamali makizAtu maTiyin,
  10
  pakal uru uRaza n'ilavuk kAnRu vicumpin
  akalvAy maNTilam n'inRu viriyummE;
  tigkaL kal cErpu kanai iruL maTiyin,
  il eli valci val vAyk kUkai
  kazutu vazagku yAmattu azitakak kuzaRum;
  15
  vaLaikkaN cEval vALAtu maTiyin,
  manaic ceRi kOzi mAN kural iyampum;
  ellAm maTin'takAlai, oru n'AL
  n'illA n'ejcattu avar vAralarE; atanAl,
  ari pey puTTil Arppap pari ciRan'tu,
  20
  Ati pOkiya pAypari n'an mA
  n'occi vElit tittan uRan'taik
  kal mutir puRagkATTu anna
  pal muTTinRAl tOzi! n'am kaLavE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakan coRRatu; tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatUum Am. - paraNar

  123. pAlai
  uNNAmaiyin uyagkiya marugkin
  ATAp paTivattu AnROr pOla,
  varai ceRi ciRu n'eRi n'iraipuTan cellum
  kAna yAnai kavin azi kunRam
  5
  iRan'tu, poruL tarutalum ARRAy; ciRan'ta
  cil aig kUn'tal n'al akam porun'ti
  oziyin, vaRumai ajcuti; azitakavu
  uTaimati vAziya, n'ejcE! n'ilavu ena
  n'ey kani n'eTu vEl eHkin imaikkum
  10
  mazai maruL pal tOl mA vaN cOzar
  kazai mAy kAvirik kaTal maNTu perun' tuRai,
  iRavoTu van'tu kOtaiyoTu peyarum
  perug kaTal Otam pOla,
  onRil koLLAy, cenRu taru poruTkE.
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kAvirippUmpaTTinat tuk kArik kaNNanAr

  124. mullai
  'n'an kalam kaLiRRoTu n'aNNAr En'ti,
  van'tu tiRai koTuttu, vaNagkinar, vazimozin'tu
  cenRIka' enpaAyin, vEn'tanum
  n'ilam vakun'tuRAa INTiya tAnaiyoTu
  5
  inRE pukutal vAyvatu; n'anRE.
  mATa mAN n'akarp pATu amai cEkkait
  tuni tIr koLkai n'am kAtali inituRa,
  pAcaRai varuttam vITa, n'Iyum
  minnu n'imirn'tanna pon iyaR punai paTai,
  10
  koycuval, puravi, kai kavar vayagku pari,
  vaN peyaRku avizn'ta paig koTi mullai
  vI kamaz n'eTu vazi UtuvaNTu iriya,
  kAlai eyta, kaTavumati mAlai
  an'tik kOvalar am paNai imiz icai
  15
  aramiya viyalakattu iyampum
  n'irai n'ilai jAyil n'eTu matil UrE.
  talaimakan tErppAkaRku uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  125. pAlai
  aram pOz av vaLai tOL n'ilai n'ekiza,
  n'irampA vAzkkai n'Ertal vENTi
  irag kAz anna arumpu mutir Igkai
  Ali anna vAl vI tAay,
  5
  vai vAl Oti maiaNal Eyppat
  tAtu uRu kuvaLaippOtu piNi aviza,
  paTAap paig kaN pA aTik kaya vAyk
  kaTAam mARiya yAnai pOla,
  peytu vaRitu Akiya pogku celaR koNmU
  10
  mai tOy vicumpin mAtirattu uzitara,
  pani aTUu n'inRa pAnAT kagkul
  taniyOr matukai tUkkAy, taNNena,
  muniya alaitti, muraN il kAlai;
  kaitozu marapin kaTavuL cAnRa
  15
  ceyvinai marugkin cenROr val varin
  viriuLaip polin'ta pariyuTai n'al mAn
  veruvaru tAnaiyoTu vENTu pulattu iRutta
  peru vaLak karikAl munnilaic cellAr,
  cUTA vAkaip paRan'talai, ATu peRa
  20
  onpatu kuTaiyum n'an pakal ozitta
  pITu il mannar pOla,
  OTuvai mannAl vATai! n'I emakkE.
  talaimakan vinai muRRi mINTamai uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -paraNar

  126. marutam
  n'in vAy cettu n'I pala uLLi,
  perum pun paitalai varun'tal anRiyum,
  malaimicait toTutta malin'tu celal n'Ittam
  talai n'AL mA malar taN tuRait tayagkak
  5
  kaTaRkarai melikkum kAvirip pEriyARRu
  aRal vAr n'eTug kayattu aru n'ilai kalagka,
  mAl iruL n'aTun'AT pOki, tan aiyar
  kAlait tan'ta kaNaik kOTTu vALaikku,
  av vAgku un'ti, am col, pANmakaL,
  10
  n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali maRukil
  pazaj cen' n'ellin mukavai koLLAL,
  kazagku uRaz muttamoTu n'ankalam peRUum
  payam kezu vaippiR pal vEl evvi
  n'ayam puri n'an mozi aTakkavum aTagkAn,
  15
  pon iNar n'aRu malarp punnai veHki,
  titiyanoTu poruta anni pOla
  viLikuvaikollO, n'IyE kiLi enac
  ciRiya mizaRRum cev vAy, periya
  kayal ena amartta uNkaN, puyal enap
  20
  puRam tAzpu iruLiya piRagku kural aimpAl,
  min n'Er marugkul, kuRumakaL
  pinnilai viTAa maTam kezu n'ejcE?
  uNarppuvayin vArA UTaRkaN, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippiTTu azin'tatUum Am; tOziyaip pinninRa talaimakan tan n'ejciRkuca colliyatUum Am. - n'akkIrar

  127. pAlai
  ilagku vaLai n'ekizac cAay, alkalum,
  kalagkuajar uzan'tu, n'Am ivaN oziya
  valam paTu muraciR cEralAtan
  mun'n'Ir OTTik kaTampu aRuttu, imayattu
  5
  munnOr maruLa vaNagkuvil poRittu,
  n'al n'akar maran'tai muRRattu onnAr
  paNi tiRai tan'ta pATucAl n'ankalam
  poncey pAvai vayiramoTu Ampal
  onRu vAy n'iRaiyak kuvaii, anRu avaN
  10
  n'ilam tinat tuRan'ta n'itiyattu anna
  oru n'AL oru pakaR peRinum, vazin'AL
  tagkalar vAzi, tOzi! ceg kOR
  karug kAl marAttu vAal mel iNar
  curin'tu vaNar pittai poliyac cUTi,
  15
  kallA mazavar vil iTam tazIi,
  varun'arp pArkkum veruvaru kavalai
  mozi peyar tEettar Ayinum,
  pazi tIr kAtalar cenRa n'ATTE.
  piriviTai ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

  128. kuRijci
  manRu pATu avin'tu manai maTin'tanRE;
  konROranna koTumaiyOTu inRE
  yAmam koLa varin kanaii, kAmam
  kaTalinum uraii, karai poziyummE.
  5
  evankol vAzi, tOzi! mayagki
  innam Akavum, n'annar n'ejcam
  ennoTum n'innoTum cUzAtu, kaimmikku,
  iRumpu paTTu iruLiya iTTu aruj cilampil
  kuRuj cunaik kuvaLai vaNTu paTac cUTi,
  10
  kAna n'ATan varUum, yAnaik
  kayiRRup puRattanna, kalmicaic ciRu n'eRi,
  mAri vAnam talaii n'Ir vArpu,
  iTTu arug kaNNa paTukuzi iyavin,
  iruLiTai mitippuzi n'Okki, avar
  15
  taLar aTi tAgkiya cenRatu, inRE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - kapilar

  129. pAlai
  'uLLal vENTum ozin'ta pin' ena
  n'aLLen kagkul n'aTugku tuNai Ayavar
  n'in maRan'tu uRaital yAvatu? 'pul maRain'tu
  alagkal vAn kazai utirn'el n'Okki,
  5
  kalai piNai viLikkum kAnattu AgkaN,
  kal cErpu irun'ta katuvAyk kurampait
  tAzimutaR kalitta kOzilaip paruttip
  poti vayiRRu iLag kAy pETai UTTi,
  pOkil piLan'tiTTa pogkal veN kAz
  10
  n'alkUr peNTir alkaR kUTTum
  kalagkumunaic cIRUr kai talaivaippa,
  kozuppu A tinRa kUrm paTai mazavar,
  ceruppuTai aTiyar, teN cunai maNTum
  aruj curam ariyaalla; vAr kOl
  15
  tirun'tu izaip paNait tOL, tEn n'ARu katuppin,
  kuvaLai uNkaN, ivaLoTu celaRku' ena
  n'ejcu vAy avizn'tanar kAtalar
  am cil Oti Ayizai! n'amakkE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

  130. n'eytal
  amma vAzi, kELir! mun n'inRu
  kaNTanir Ayin, kazaRalirmannO
  n'uN tAtu potin'ta ceg kAR kozu mukai
  muNTakam kezIiya mOTTu maNal aTaikarai,
  5
  pEeyt talaiya piNar arait tAzai
  eyiRuTai n'eTun' tOTu kAppa, pala uTan
  vayiRuTaip pOtu vAlitin virIi,
  pulavup porutu azitta pU n'ARu parappin
  ivar tirai tan'ta Irg katir muttam
  10
  kavar n'aTaip puravi kAl vaTut tapukkum
  n'al tEr vazuti koRkai mun tuRai
  vaNTu vAy tiRan'ta vAgkukazi n'eytaR
  pOtu puRagkoTutta uNkaN
  mAtar vAL mukam mataiiya n'OkkE.
  kazaRiya pAgkaRkut talaimakan kazaRRetir maRuttatu. - veNkaNNanAr

  131. pAlai
  'vicumpu uRa n'ivan'ta mAt tAL ikaNaip
  pacug kEz mel ilai aruku n'eRittanna,
  vaNTu paTupu iruLiya, tAz irug kUn'tal
  curumpu uNa virin'ta perun' taN kOtai
  5
  ivaLinum ciRan'tanRu, Ital n'amakku' ena
  vILai ampin vizut toTai mazavar
  n'AL A uytta n'Ama vej curattu
  n'aTai melin'tu ozin'ta cEN paTar kanRin
  kaTaimaNi ukun'Ir tuTaitta ATavar
  10
  peyarum pITum ezuti, atartoRum
  pIli cUTTiya piRagkun'ilai n'aTukal
  vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
  veruvaru takun'a kAnam, 'n'ammoTu
  varuka' ennutiAyin,
  15
  vArEn; n'ejcam! vAykka n'in vinaiyE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. maturai marutan iLan'AkanAr

  132. kuRijci
  Enalum iRagku kural iRuttana; n'Oy malin'tu,
  Aykavin tolain'ta, ivaL n'utalum; n'Okki
  Etila moziyum, iv Urum; Akalin,
  kaLiRRu mukam tiRan'ta kavuLuTaip pakazi,
  5
  vAl n'iNap pukavin, kAnavar tagkai
  am paNai men tOL Ay itaz mazaik kaN
  olku iyaR koTicciyai n'alkinaiAyin,
  koNTanai cenmO n'uN pUN mArpa!
  tuLitalait talaiiya cAral n'aLi cunaik
  10
  kUmpu mukai aviztta kuRuj ciRaip paRavai
  vEgkai viri iNar Uti, kAn'taL
  tEnuTaik kuvikulait tujci, yAnai
  irug kavuT kaTAam kanavum,
  perug kal vEli, n'um uRaivu in UrkkE.
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu,varaivu kaTAyatu. - tAyagkaNNanAr

  133. pAlai
  'kunRi anna kaNNa, kurUu mayir,
  pun tAL, veLLeli mOvAy ERRai
  cem paral murampil citarn'ta pUzi,
  n'al n'AL vEgkai vI n'ankanam varippa,
  5
  kAr talaimaNan'ta paim putaR puRavin,
  vil eRi pajciyin veN mazai tavazum
  kollai itaiya kuRum poRai marugkil,
  kari paran'tanna kAyAj cemmaloTu
  eri paran'tanna ilamalar viraii,
  10
  pUg kaluz cuman'ta tIm punaR kAn yARRu
  vAn koL tUval vaLi tara uNkum;
  emmoTu varutal vallaiyO maRRu?' enak
  kon onRu vinavinarmannE tOzi!
  ital muL oppin mukai mutir veTci
  15
  kol punak kurun'toTu kal aRait tAam
  miLai n'ATTu attattu Irj cuvaR kalitta
  vari maraR kaRikkum maTap piNait
  tirimaruppu iralaiya kATu iRan'tOrE.
  'piriviTai ARRALAyinAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enpatu paTa, colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

  134. mullai
  vAnam vAyppak kavini, kAnam
  kamaj cUl mA mazai kAr payan'tu iRuttena,
  maNi maruL pUvai aNi malar iTaiiTai,
  cem puRa mUtAy parattalin, n'an pala
  5
  mullai vI kazal tAay, vallOn
  ceykai anna cen' n'ilap puRavin;
  vAap pANi vayagku toziR kalimAt
  tAat tAL iNai mella otugka,
  iTi maRan'tu, Emati valava! kuvimukai
  10
  vAzai vAn pU UzuRupu utirn'ta
  ozikulai anna tirimaruppu ERRoTu
  kaNaik kAl am piNaik kAmar puNar n'ilai
  kaTumAn tEr oli kETpin,
  n'aTun'AT kUTTam Akalum uNTE.
  vinai muRRi mINTa talaimakan pAkaRku uraittatu. - cIttalaic cAttanAr

  135. pAlai
  titalai mAmai taLir vanappu azugka,
  putal ivar pIrin etir malar kaTuppap
  pacalai pAyn'ta n'utalEn Aki,
  ezutu ezil mazaik kaN kaluza, n'Oy kUrn'tu,
  5
  Atiman'tiyin aRivu piRituAki,
  pEtuRRicinE kAtal am tOzi!
  kAykatir tirukalin kanain'tu kAl kaTuki,
  ATutaLir iruppaik kUTu kuvi vAn pU,
  kOTu kaTai kazagkin, aRaimicait tAam
  10
  kATu iRan'tanarE, kAtalar; aTupOr,
  vIyA vizup pukaz, viN tOy viyan kuTai,
  Ir ezu vELir iyain'tu orugku eRin'ta
  kazuvuL kAmUr pOlak
  kalagkinRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatu. - paraNar

  136. marutam
  maippu aRap puzukkin n'eyk kani veN cORu
  varaiyA vaNmaiyoTu puraiyOrp pENi,
  puLLup puNarn'tu iniya Aka, teL oLi
  am kaN iru vicumpu viLagka, tigkaT
  5
  cakaTam maNTiya tukaL tIr kUTTattu,
  kaTi n'akar punain'tu, kaTavuT pENi,
  paTu maNa muzavoTu parUup paNai imiza,
  vatuvai maNNiya makaLir vituppuRRu,
  pUkkaNum imaiyAr n'Okkupu maRaiya,
  10
  men pU vAkaip pun puRak kavaTTilai,
  pazag kanRu kaRitta payampu amal aRukait
  tazagkukural vAnin talaippeyaRku InRa
  maNNu maNi anna mAitazp pAvait
  taN n'aRu mukaiyoTu veN n'Ul cUTTi,
  15
  tU uTaip polin'tu mEvarat tuvanRi,
  mazai paTTanna maNal mali pan'tar,
  izai aNi ciRappin peyar viyarppu ARRi,
  tamar n'amakku Itta talain'AL iravin,
  'uvar n'Igku kaRpin em uyir uTampaTuvi!
  20
  murugkAk kaligkam muzuvatum vaLaii,
  perum puzukkuRRa n'in piRain'utaR poRi viyar
  uRu vaLi ARRac ciRu varai tiRa' ena
  Arva n'ejcamoTu pOrvai vavvalin,
  uRai kazi vALin uruvu peyarn'tu imaippa,
  25
  maRai tiRan aRiyAL Aki, oyyena
  n'ANinaL iRaijciyOLE pENi,
  parUup pakai AmpaR kurUut toTai n'Ivi,
  curumpu imir Aymalar vEyn'ta
  irum pal kUn'tal iruL maRai oLittE.
  uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- viRRURRu mUteyinanAr

  137. pAlai
  ARu cel vampalar cERu kiLaittu uNTa
  ciRu pal kENip piTi aTi n'acaii,
  kaLiRu toTUuk kaTakkum kAnyARRu attam
  cenRu cErpu ollAr Ayinum, n'inakkE
  5
  venRu eRi muracin viRaR pOrc cOzar
  in kaTug kaLLin uRan'tai AgkaN,
  varupunal n'eritarum ikukaraip pEriyARRu
  uruva veN maNal muruku n'ARu taN poziR
  pagkuni muyakkam kazin'ta vazin'AL,
  10
  vI ilai amanRa maram payil iRumpil
  tI il aTuppin aragkam pOla,
  perum pAzkoNTanRu, n'utalE; tOLum,
  tOLA muttin teN kaTaR porun'an
  tiN tErc ceziyan poruppiR kavAan
  15
  n'al ezil n'eTu vEy puraiyum
  tol kavin tolain'tana; n'OkO yAnE.
  'talaimakan piriyum' enak karuti vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- uRaiyUr
  mutukUttanAr

  138. kuRijci
  ikuLai! kETTicin, kAtal am tOzi!
  kuvaLai uNkaN teN pani malka,
  vaRitu yAn varun'tiya cellaRku annai
  piRitu onRu kaTuttanaL Aki vEmpin
  5
  veRi koL pAcilai n'IlamoTu cUTi,
  uTalun'ark kaTan'ta kaTal am tAnai,
  tirun'tuilai n'eTu vER tennavan potiyil,
  aruj cimai izitarum Arttu varal aruviyin
  tatumpu cIr in iyam kaRagka, kaitozutu,
  10
  uru kezu ciRappin muruku manait tarIi,
  kaTampum kaLiRum pATi, n'uTagkupu
  tOTum toTalaiyum kaikkoNTu, alkalum
  ATinar Atal n'anRO? n'ITu
  n'innoTu teLitta n'al malai n'ATan
  15
  kuRi varal arain'AT kunRattu ucci,
  n'eRi keTa vIzn'ta tun arug kUr iruL,
  tiru maNi umizn'ta n'Akam kAn'taT
  kozu maTaR putup pU Utum tumpi
  n'al n'iRam maruLum aru viTar
  20
  innA n'IL iTai n'inaiyum, en n'ejcE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu.- ezUup panRi n'Akan kumaranAr

  139. pAlai
  tujcuvatu pOla iruLi, viN paka
  imaippatu pOla minni, uRaikkoNTu
  ERuvatu pOlap pATu ciRan'tu uraii,
  n'ilam n'ejcu uTka OvAtu cilaittu Agku,
  5
  Ar taLi pozin'ta vAr peyaR kaTai n'AL;
  InRu n'AL ulan'ta vAlA veN mazai
  vAn tOy uyar varai ATum vaikaRai,
  putal oLi ciRan'ta kANpu in kAlai,
  taN n'aRum paTun'Ir mAn'ti, patavu arun'tu
  10
  veN puRakku uTaiya tirimaruppu iralai;
  vAr maNal oru ciRaip piTavu aviz kozu n'izal,
  kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya;
  arakku n'iRa uruvin Iyal mUtAy
  parappiyavaipOR pAay, pala uTan
  15
  n'Ir vAr marugkin IraNi tikaza;
  innum vArAr Ayin n'annutal!
  yAtukol maRRuavar n'ilaiyE? kAtalar
  karuvik kAr iTi irIiya
  paruvam anRu, avar, 'varutum' enRatuvE.
  piriviTai melin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

  140. n'eytal
  perug kaTal vETTattuc ciRukuTip paratavar
  irug kazic ceRuvin uzAatu ceyta
  veN kal uppin koLLai cARRi,
  enRUz viTara kunRam pOkum
  5
  kataz kOl umaNar kAtal maTamakaL
  cil kOl el vaLai teLirppa vIci,
  'n'ellin n'ErE veN kal uppu' enac
  cEri vilaimARu kURalin, manaiya
  viLi aRi jamali kuraippa, verIiya
  10
  matar kayal malaippin anna kaN emakku,
  itai muyal punavan pukain'izal kaTukkum
  mA mUtaLLal azun'tiya cAkATTu
  evvam tIra vAgkum tan'tai
  kai pUN pakaTTin varun'ti,
  15
  veyya uyirkkum n'Oy AkinRE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan pAgkaRku uraittatu.- ammUvanAr

  141. pAlai
  amma vAzi, tOzi! kaimmikak
  kanavum kagkultORu iniya; n'anavum
  punai vinai n'al il puLLum pAgkina;
  n'ejcum n'anipukanRu uRaiyum; ejcAtu
  5
  ulaku tozil ulan'tu, n'Ajcil tujci,
  mazai kAln'Igkiya mAka vicumpil
  kuRu muyal maRu n'iRam kiLara, mati n'iRain'tu,
  aRumIn cErum akal iruL n'aTu n'AL;
  maRuku viLakkuRuttu, mAlai tUkki,
  10
  paza viRal mUtUrp palaruTan tuvanRiya
  vizavu uTan ayara, varukatil amma!
  tuvarap pularn'tu tU malar kajali,
  takaram n'ARum taN n'aRug katuppin
  putu maNa makaTUu ayiniya kaTi n'akarp
  15
  pal kOTTu aTuppil pAl ulai irIi,
  kUzaik kUn'taR kuRun' toTi makaLir
  peruj cey n'ellin vAgkukatir muRittu,
  pAcaval iTikkum irug kAz ulakkaik
  kaTitu iTi verIiya kamajcUl veN kuruku
  20
  tIm kulai vAzai Ogku maTal irAtu;
  n'eTug kAl mAattuk kuRum paRai payiRRum
  cel kuTi n'iRutta perum peyark karikAl
  vel pOrc cOzan iTaiyARRu anna
  n'al icai veRukkai tarumAr, pal poRip
  25
  pulik kEz uRRa pUviTaip peruj cinai
  n'aran'ta n'aRum pU n'AL malar utira,
  kalai pAyn'tu ukaLum, kal cEr vEgkai,
  tEm kamaz n'eTu varaip piRagkiya
  vEgkaTa vaippiR curan iRan'tOrE.
  'piriviTai ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar

  142. kuRijci
  ilamalar anna am cen' n'Avin
  pulam mIkkURum puraiyOr Etta,
  palar mEn' tOnRiya kavi kai vaLLal
  n'iRaiarun' tAnai velpOr mAn'taram
  5
  poRaiyan kaTugkOp pATic cenRa
  kuRaiyOr koLkalam pOla, n'anRum
  uva ini vAziya, n'ejcE! kAtali
  muRaiyin vazAatu ARRip peRRa
  kaRai aTi yAnai n'annan pAzi,
  10
  UTTu aru marapin ajcu varu pEeyk
  kUTTu etirkoNTa vAy mozi mijili
  puLLiRku Emam Akiya perum peyar
  veLLat tAnai atikaR konRu, uvan'tu
  oL vAL amalai ATiya jATpin,
  15
  palar aRivuRutal ajci, paippaya,
  n'Irt tiraL kaTukkum mAcu il veLLic
  cUrppuRu kOl vaLai ceRitta munkai
  kuRai aRal anna irum pal kUn'tal,
  iTan il ciRu puRattu izaiyoTu tuyalvara,
  20
  kaTal mIn tujcum n'aLLen yAmattu,
  uruvu kiLar Ovinaip polin'ta pAvai
  iyal kaRRanna otukkinaL van'tu,
  peyal alaik kalagkiya malaip pUg kOtai
  iyal eRi ponnin kogku cOrpu uRaippa,
  25
  toTikkaN vaTukkoLa muyagkinaL;
  vaTippu uRu n'arampin tIviya mozin'tE.
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  143. pAlai
  ceyvinaip pirital eNNi, kaimmikak
  kATu kavin oziyak kaTug katir teRutalin,
  n'ITu cinai vaRiya Aka, ollena
  vATu pal akal ilai kOTaikku oyyum
  5
  tEkku amal aTukkattu AgkaN mEkku ezupu,
  muLi ariR piRan'ta vaLi vaLar kUr eric
  cuTar n'imir n'eTug koTi viTar mukai muzagkum
  'vem malai aruj curam n'In'ti aiya!
  cERum' enRa ciRu coRku ivaTkE,
  10
  vacai il vem pOr vAnavan maRavan
  n'acaiyin vAzn'arkku n'an kalam curakkum,
  poyyA vAyvAL, punaikazal, piTTan
  mai tavaz uyar cimaik kutiraik kavAan
  akal aRai n'eTuj cunai, tuvalaiyin malarn'ta
  15
  taN kamaz n'Ilam pOla,
  kaN pani kaluzn'tana; n'OkO yAnE.
  poruLvayiR piriyak karutiya talaimakanai, tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, celavu azugkuvittatu. - AlampEri cAttanAr

  144. mullai
  ''varutum'' enRa n'ALum poyttana;
  ari Er uNkaN n'Irum n'illA;
  taN kArkku InRa paig koTi mullai
  vai vAy vAl mukai avizn'ta kOtai
  5
  pey vanappu izan'ta katuppum uLLAr,
  aruL kaNmARalO mARuka an'til
  aRan ajcalarE! Ayizai! n'amar' enac
  ciRiya collip periya pulappinum,
  pani paTu n'aRun' tAr kuzaiya, n'ammoTu,
  10
  tuni tIr muyakkam peRROL pOla
  uvakkun'aL vAziya, n'ejcE! vicumpin
  ERu ezun'tu muzagkinum mARu ezun'tu cilaikkum
  kaTAa yAnai koTkum pAcaRai,
  pOr vETTu ezun'ta maLLar kaiyatai
  15
  kUr vAT kuvimukam citaiya n'URi,
  mAn aTi marugkil peyartta kuruti
  vAna mInin vayin vayin imaippa,
  amar Orttu, aTTa celvam
  tamar virain'tu uraippak kETkum jAnRE.
  vinai muRRiya talaimakan tan n'ejciRkuc uraippAnAy, pAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzalAr makanAr maLLanAr

  145. pAlai
  vEr muzutu ulaRi n'inRa puzaRkAl,
  tEr maNi icaiyin ciLvITu Arkkum,
  vaRRal maratta poR talai Oti
  veyiR kavin izan'ta vaippin paiyuL koLa,
  5
  n'uNNitin n'ivakkum veN jemai viyan kATTu
  AL il attattu, aLiyaL avanoTu
  vALvari poruta puN kUr yAnai
  pukar citai mukatta kuruti vAra,
  uyar cimai n'eTug kOTTu urum ena muzagkum
  10
  'aruj curam iRan'tanaL' enpa peruj cIr
  anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
  tol n'ilai muzu mutal tumiyap paNNiya
  n'annar mel iNarp punnai pOla,
  kaTu n'avaip paTIiyarmAtO kaLi mayil
  15
  kujcarak kurala kurukOTu Alum,
  tujcA muzavin, tuyttu iyal vAzkkai,
  kUzuTait tan'tai iTanuTai varaippin,
  Uz aTi otugkinum uyagkum aim pAR
  ciRu pal kUn'taR pOtu piTittu aruLAtu,
  20
  eRi kOl citaiya n'URavum ciRupuRam,
  'enakku urittu' ennAL, n'inRa en
  amark kaN ajjaiyai alaitta kaiyE!
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

  146. marutam
  vali miku munpin aNNal EeRu
  pani malarp poykaip pakal cela maRuki,
  maTak kaN erumai mAN n'Aku tazIi,
  paTappai n'aNNi, pazanattu alkum
  5
  kali makiz Uran oli maNi n'eTun' tEr,
  oL izai makaLir cEri, pal n'AL
  iyagkal AnAtuAyin; vayagkizai
  yArkol aLiyaLtAnE em pOl
  mAyap parattan vAymozi n'ampi,
  10
  vaLi porat tuyalvarum taLi pozi malarin
  kaNpani Akattu uRaippa, kaN pacan'tu,
  Ayamum ayalum maruLa,
  tAy Ompu Ayn'alam vENTAtOLE?
  vAyil vENTic cenRa pANaRkut talaimakaL vAyil maRuttatu.-uvarkkaNNUrp pullagkIranAr

  147. pAlai
  Ogkumalaic cilampil piTavuTan malarn'ta
  vEgkai veRit tazai vERu vakuttanna
  Un poti avizAk kOTTu ukirk kuruLai
  mUnRu uTan InRa muTagkar n'izatta,
  5
  tuRukal viTar aLaip piNavup paci kUrn'tena,
  poRi kiLar uzuvaip pOz vAy ERRai
  aRu kOTTu uzai mAn AN kural Orkkum
  n'eRi paTu kavalai n'irampA n'ILiTai,
  veLLi vItiyaip pOla n'anRum
  10
  celavu ayarn'ticinAl yAnE; pala pulan'tu,
  uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
  tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
  pirin'tOr peyarvukku iragki,
  marun'tu piRitu inmaiyin, irun'tu vinaiilanE!
  celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr

  148. kuRijci
  panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
  kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
  vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
  taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
  5
  uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
  ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
  kaTum parik kutirai Aay eyinan
  n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
  kANiya cellAk kUkai n'ANi,
  10
  kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
  peritAl amma ivaTkE; atanAl
  mAlai, varutal vENTum cOlai
  muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
  malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.
  pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

  149. pAlai
  ciRu pun citalai cEN muyanRu eTutta
  n'eTuj cem puRRattu oTugku irai munaiyin,
  pul arai iruppait toLLai vAn pUp
  perug kai eNkin irug kiLai kavarum
  5
  atta n'IL iTaip pOki, n'anRum
  aritu cey vizup poruL eLitinin peRinum
  vArEn vAzi, en n'ejcE! cEralar
  cuLLiam pEriyARRu veN n'urai kalagka,
  yavanar tan'ta vinai mAN n'an kalam
  10
  ponnoTu van'tu kaRiyoTu peyarum
  vaLam kezu muciRi Arppu eza vaLaii,
  aruj camam kaTan'tu, paTimam vavviya
  n'eTu n'al yAnai aTupOrc ceziyan
  koTi n'uTagku maRukin kUTaR kuTAatu,
  15
  pal poRi majjai vel koTi uyariya,
  oTiyA vizavin, n'eTiyOn kunRattu,
  vaNTu paTa n'ITiya kuNTu cunai n'Ilattu
  etir malarp piNaiyal anna ivaL
  ari matar mazaik kaN teN pani koLavE.
  talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

  150. n'eytal
  pinnuviTa n'eRitta kUn'talum, ponnena
  Akattu arumpiya cuNagkum, vampu viTak
  kaN uruttu ezutaru mulaiyum, n'Okki;
  'ellinai peritu' enap pal mAN kURi,
  5
  perun' tOL aTaiya muyagki, n'ITu n'inain'tu,
  arug kaTippaTuttanaL yAyE; kaTuj celal
  vAT cuRA vazagkum vaLai mEy perun' tuRai,
  kanaitta n'eytaR kaN pOl mA malar
  n'anaitta cerun'tip pOtu vAy aviza,
  10
  mAlai maNi itaz kUmpa, kAlaik
  kaL n'ARu kAviyoTu taNNena malarum
  kaziyum, kAnalum, kANtoRum pala pulan'tu;
  'vArArkol?' enap paruvarum
  tArAr mArpa! n'I taNan'ta jAnRE!
  pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi, talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu. - kuRuvazutiyAr

  151. pAlai
  'tam n'ayan'tu uRaivOrt tAgki, tAm n'ayan'tu
  in amar kELiroTu EmuRak kezIi,
  n'akutal ARRAr n'alkUrn'tOr!' ena,
  miku poruL n'inaiyum n'ejcamoTu aruL piRitu
  5
  Apaman vAzi, tOzi! kAl viripu
  uRuvaLi eRitoRum kalagkiya poRi varik
  kalaimAn talaiyin mutalmutaR kavartta
  kOTal am kavaTTa kuRug kAl uzujcil
  tARu cinai viLain'ta n'eRRam, ATumakaL
  10
  arik kOR paRaiyin, aiyena olikkum
  patukkaittu Aya cetukkai n'Izal,
  kaLLi muL araip porun'ti, cellun'arkku
  uRuvatu kURum, ciRu cen' n'Avin
  maNi Orttanna teN kural
  15
  kaNi vAy, palliya kATu iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-kAvanmullaip pUtarattanAr

  152. kuRijci
  n'ejcu n'aTugku arum paTar tIra van'tu,
  kunRuzai n'aNNiya cIRUr AgkaN
  celIiya peyarvOL vaNar curi aimpAl
  n'uN kOl akavun'arp puran'ta pEr icai,
  5
  cinam kezu tAnai, tittan veLiyan,
  iragkun'Irp parappin kAnal am perun' tuRai,
  tanam taru n'an kalam citaiyat tAkkum
  ciRu veL iRavin kuppai anna
  uRu pakai tarUum moym mUcu piNTan
  10
  munai muraN uTaiyak kaTan'ta ven vEl,
  icai n'al Ikaik kaLiRu vIcu vaN makiz,
  pArattut talaivan, Ara n'annan;
  Ezil n'eTu varaip pAzic cilampil
  kaLi mayiR kalAvattanna. tOLE
  15
  val vil iLaiyar perumakan; n'aLLi
  cOlai aTukkattuc curumpu uNa virin'ta
  kaTavuT kAn'taLuLLum, pala uTan
  iRumpUtu kajaliya Aymalar n'ARi,
  vallinum, vallAr Ayinum, cenROrkkuc
  20
  cAl aviz n'eTug kuzi n'iRaiya vIcum,
  mAal yAnai Aay kAnattut
  talaiyARRu n'ilaiiya cEyuyar piRagkal
  vEy amaik kaN iTai puraii,
  cEya Ayinum, n'aTugku tuyar tarumE.
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

  153. pAlai
  n'OkO yAnE; n'Otakum uLLam;
  am tIm kiLavi AyamoTu kezIi,
  pan'tuvazip paTarkuvaL Ayinum, n'on'tu n'ani,
  vempumman, aLiyaLtAnE iniyE,
  5
  vankaNALan mArpuuRa vaLaii,
  in coR piNippa n'ampi, n'am kaN
  uRutaru vizumam uLLAL, oyyenat
  teRu katir ulaiiya vEnil veg kATTu,
  uRu vaLi oli kazaik kaN uRupu tINTalin,
  10
  poRi pitirpu eTutta pogku ezu kUr erip
  paitu aRu cimaiyap payam n'Igku Ar iTai
  n'al aTikku amain'taalla; mel iyal
  vallun'aLkollO tAnE elli
  Ogku varai aTukkattu uyarn'ta cenni
  15
  mInoTu polin'ta vAnin tOnRi,
  tEm pAyn'tu Arkkum teri iNark kOgkin
  kAl uRak kazanRa kaL kamaz putu malar
  kai viTu cuTarin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  makaT pOkkiya cevilittAy coRRatu. - cEramAn iLagkuTTuvan

  154. mullai
  paTu mazai pozin'ta payam miku puRavin
  n'eTu n'Ir avala pakuvAyt tErai
  ciRu pal iyattin n'eTu n'eRik kaRagka,
  kuRum putaR piTavin n'eTug kAl alari
  5
  cen' n'ilamarugkin n'uN ayir varippa,
  vej cina aravin pai aNan'tanna
  taN kamaz kOTal tAtu piNi aviza,
  tiri maruppu iralai teL aRal parukik
  kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya,
  10
  kATu kavin peRRa taN patap peru vazi;
  OTupari meliyAk koycuvaR puravit
  tAL tAz tAr maNi tayagkupu iyampa
  Urmati valava! tErE cIr mikupu
  n'am vayiR purin'ta koLkai
  15
  am mA arivaiyait tunnukam, virain'tE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - potumpiR pullALagkaNNiyAr

  155. pAlai
  aRankaTaip paTAa vAzkkaiyum, enRum
  piRankaTaic celAac celvamum, iraNTum
  poruLin Akum, punaiyizai!' enRu, n'am
  iruL Er aimpAl n'IviyOrE
  5
  n'Oy n'Am uzakkuvam Ayinum, tAm tam
  cey vinai muTikka; tOzi! palvayin
  paya n'irai cErn'ta pAz n'ATTu AgkaN
  n'eTu viLik kOvalar kUval tONTiya
  koTu vAyp pattal vArn'tu uku ciRu kuzi,
  10
  n'Ir kAy varuttamoTu cErviTam peRAtu
  perug kaLiRu mititta aTiyakattu, irum puli
  otugkuvana kazin'ta cetumpal Ir vazi,
  ceyir tIr n'Avin vayiriyar pinRai
  maN Ar muzavin kaNNakattu acaitta
  15
  viral UnRu vaTuvin tOnRum
  maral vATu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  156. marutam
  muracuTaic celvar puravic cUTTum
  mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
  cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
  mUtA tinRal ajci, kAvalar
  5
  pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
  kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
  tIm punal Ura! tiRavatAkak
  kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
  kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
  10
  kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
  'poytal ATip polika!' ena van'tu,
  n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
  kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
  n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
  15
  n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
  taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
  maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?
  talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

  157. pAlai
  ariyaR peNTir alakiR koNTa
  pakuvAyp pALaik kuvimulai curan'ta
  ari n'iRak kaluzi Ara mAn'ti,
  ceru vETTu, cilaikkum ceg kaN ATavar,
  5
  vil iTa vIzn'tOr patukkai, kOgkin
  elli malarn'ta paig koTi atiral
  perum pular vaikaRai arumpoTu vAgki,
  kAna yAnai kavaLam koLLum
  ajcu varu n'eRiyiTait tamiyar celmAr
  10
  n'ejcu uNa mozipamannE tOzi!
  munai pulam peyartta pullen manRattu,
  peyal uRa n'ekizn'tu, veyil uRac cAay,
  vinai azi pAvaiyin ulaRi,
  manai ozin'tiruttal valluvOrkkE!
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - vEmpaRRUrk kumaranAr

  158. kuRijci
  'urum uraRu karuviya peru mazai talaii,
  peyal AnRu avin'ta tUgkuiruL n'aTun'AL,
  minnu n'imirn'tanna kanagkuzai imaippa,
  pinnu viTu n'eRiyin kiLaiiya kUn'talaL,
  5
  varai izi mayilin olkuvanaL otugki,
  miTai Urpu iziya, kaNTanen, ivaL' ena
  alaiyal vAzi! vENTu, annai! n'am paTappaic
  cUruTaic cilampil, cuTarppU vEyn'tu
  tAm vENTu uruvin aNagkumAr varumE;
  10
  n'anavin vAyE pOlat tujcun'ark
  kanavu ANTu maruTTalum uNTE; ivaLtAn
  cuTar inRu tamiyaLum panikkum; veruvara
  manRa marAatta kUkai kuzaRinum,
  n'ejcu azin'tu araNam cErum; atantalaip
  15
  pulik kaNattanna n'Ay toTarviTTu,
  murukan anna cIRRattuk kaTun' tiRal
  en'taiyum illan Aka,
  ajcuvaL allaLO, ivaL itu ceyalE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi cevilittAykkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu. - kapilar

  159. pAlai
  teN kazi viLain'ta veN kal uppin
  koLLai cARRiya koTu n'uka ozukai
  uranuTaic cuvala pakaTu pala parappi
  umaN uyirttu iRan'ta ozikal aTuppin,
  5
  vaTi uRu pakazik koTu vil ATavar
  aNagkuTai n'On cilai vaNagka vAgki,
  pal An n'eTu n'irai tazIi, kallena
  aru munai alaitta perum pukal valattar,
  kanai kuraR kaTun' tuTip pANi tUgki,
  10
  uvalaik kaNNiyar, Un puzukku ayarum
  kavalai, 'kAtalar iRan'tanar' ena, n'ani
  avalam koLLalmA, kAtal am tOzi!
  vicumpin n'al ERu cilaikkum cEN cimai
  n'aRum pUj cAraR kuRum poRaik kuNAatu
  15
  vil kezu taTak kai vel pOr vAnavan
  mijiRu mUcu kavuLa ciRu kaN yAnait
  toTiyuTait taTa maruppu oTiya n'URi,
  koTumuTi kAkkum kurUukaN n'eTu matil
  cEN viLagku ciRappin AmUr eytinum,
  20
  ANTu amain'tu uRaiyun'ar allar, n'in
  pUN tAgku Akam porun'tutal maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - AmUrk kavutaman cAtEvanAr

  160. n'eytal
  oTugku Ir Oti n'inakkum aRRO?
  n'aTugkinRu, aLittu, en n'iRai il n'ejcam.
  aTumpu koTi citaiya vAgki, koTug kazik
  kuppai veN maNaR pakkam cErtti,
  5
  n'iRaic cUl yAmai maRaittu InRu, putaitta
  kOTTu vaTTu uruvin pulavu n'ARu muTTai
  pArppu iTan Akum aLavai, pakuvAyk
  kaNavan Ompum kAnal am cErppan:
  muL uRin ciRattal ajci, mella
  10
  vAvu uTaimaiyin vaLpin kATTi,
  Et tozil n'avinRa ezil n'aTaip puravi
  cezu n'Irt taN kazi n'In'talin, Azi
  n'utimukam kuRain'ta poti mukiz n'eytal,
  pAmpu uyar talaiyin, cAmpuvana n'ivappa,
  15
  ira van'tanRAl tiN tEr; karavAtu
  ollena olikkum iLaiyaroTu val vAy
  aravac cIRUr kANa,
  pakal van'tanRAl, pAypari ciRan'tE.
  tOzi varaivu malin'tu colliyatu. kumuzijAzalAr n'appacalaiyAr

  161. pAlai
  vinaivayiR pirital yAvatu? 'vaNar curi
  vaTiyAp pittai, vankaN, ATavar
  aTi amai pakazi Ara vAgki;
  vampalarc cekutta ajcuvaru kavalai,
  5
  paTumuTai n'acaiiya vAzkkaic cej cevi
  eruvaic cEval INTukiLai payirum
  veruvaru kAnam n'In'ti, poruL purin'tu
  iRappa eNNinar' enpatu ciRappak
  kETTanaLkollO tAnE? tOL tAzpu
  10
  curumpu uNa olivarum irum pal kUn'tal,
  am mA mEni, Ay izai, kuRumakaL
  cuNagku cUz Akattu aNagku ena urutta
  n'al varal iLa mulai n'anaiya;
  pal itaz uNkaN paran'tana paniE.
  pirivuNarttiya tOzi, talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'munnamE uNarn'tAL. n'am perumATTi' enRu, talaimakanaic celavu vilakkiyatu. - maturaip pullagkaNNanAr

  162. kuRijci
  koLak kuRaipaTAak kOTu vaLar kuTTattu
  aLappu aritu Akiya kuvai irun' tOnRala,
  kaTal kaNTanna mAka vicumpin
  azaRkoTi anna minnu vacipu n'uTagka,
  5
  kaTituiTi urumoTu kataz uRai citaRi,
  viLivu iTan aRiyA vAn umiz n'aTu n'AL,
  arug kaTik kAvalar ikazpatam n'Okki,
  pani mayagku acaivaLi alaippa, tan'tai
  n'eTu n'akar oru ciRai n'inRanen Aka;
  10
  aRal ena avirvarum kUn'tal, malar ena
  vAL mukattu alamarum mA itaz mazaik kaN,
  mukai n'iraittanna mA vIz veN pal,
  n'akai mANTu ilagkum n'alam kezu tuvar vAy,
  kOl amai vizut toTi viLagka vIci,
  15
  kAl uRu taLirin n'aTugki, AnAtu,
  n'Oy acA vITa muyagkinaL vAymozi
  n'al icai tarUum iravalarkku uLLiya
  n'acai pizaippu aRiyAk kazaltoTi atikan
  kOL aRavu aRiyAp payam kezu palavin
  20
  vEgkai cErn'ta veRpakam poliya,
  vil kezu tAnaip pacum pUN pANTiyan
  kaLiRu aNi vel koTi kaTuppa, kANvara
  oLiRuvana izitarum uyarn'tu tOnRu aruvi,
  n'Er koL n'eTu varaik kavAan
  25
  cUraramakaLirin peRaRku ariyOLE.
  iravuk kuRikkaN talaimakaLait kaNNuRRu n'Igkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  163. pAlai
  viN atirpu talaiiya, viravu malar kuzaiya,
  taN mazai pozin'ta tAzpeyaR kaTai n'AL,
  emiyam Aka, tuni uLam kUra,
  cenROr uLLic cil vaLai n'ekiza,
  5
  peru n'acai uLLamoTu varun'acai n'Okki
  viLiyum evvamoTu, 'aLiyaL' ennAtu
  kaLiRu uyirttanna kaN azi tuvalai
  muLari kariyum munpanip pAnAL,
  kunRu n'ekizppu anna kuLir koL vATai!
  10
  enakkE van'tanai pORi! punaR kAl
  ayir iTu kuppaiyin n'ejcu n'ekizn'tu aviza,
  koTiyOr cenRa tEettu, maTiyAtu
  inaiyai Akic celmati;
  vinai vituppuRun'ar uLLalum uNTE!
  pirivinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

  164. mullai
  katir kaiyAka vAgki, jAyiRu
  paitu aRat teRutalin, payam karan'tu mARi,
  viTuvAyppaTTa viyan kaN mA n'ilam
  kATu kavin etirak kanai peyal pozitalin;
  5
  poRi vari ina vaNTu Arppa, pala uTan
  n'aRu vI mullaiyoTu tOnRi tOnRa.
  veRi EnRanRE vI kamaz kAnam.
  'evankol maRRu avar n'ilai?' ena mayagki,
  iku pani uRaikkum kaNNoTu inaipu, Agku
  10
  innAtu uRaivi tol n'alam peRUum
  itu n'aR kAlam; kaNTicin pakaivar
  matil mukam murukkiya toTi citai maruppin,
  kan'tu kAl ocikkum yAnai,
  vej cina vEn'tan vinai viTappeRinE!
  pAcaRaikkaN irun'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturait tamizk kUttan n'AkantEvanAr

  165. pAlai
  kayan' talai maTap piTi payampil paTTena,
  kaLiRu viLippaTutta kampalai verIi,
  oyyena ezun'ta cev vAyk kuzavi
  tAtu eru maRukin mUtUr AgkaN,
  5
  erumai n'al An peRu mulai mAn'tum
  n'ATu pala iRan'ta n'annarATTikku
  Ayamum aNi izan'tu azugkinRu; tAyum
  'in tOL tArAy, iRIiyar en uyir!' ena,
  kaNNum n'utalum n'Ivi, taNNena,
  10
  taTavu n'ilai n'occi vari n'izal acaii,
  tAzik kuvaLai vATu malar cUTTi,
  'tarumaNaR kiTan'ta pAvai en
  arumakaLE ena muyagkinaL azumE!
  makaT pOkkiya tAyatu n'ilaimai kaNTAr colliyatu. - ......

  166. marutam
  'n'al maram kuzIiya n'anai mutir cATi
  pal n'AL aritta kOoy uTaippin,
  mayagkumazait tuvalaiyin maRuku uTan panikkum
  pazam pal n'ellin vELUrvAyil,
  5
  n'aRu virai teLitta n'ARuiNar mAlai,
  poRi vari ina vaNTu Utala kaziyum
  uyar pali peRUum uru kezu teyvam,
  punai irug katuppin n'I kaTuttOLvayin
  anaiyEn Ayin, aNagkuka, en!' ena
  10
  manaiyOT tERRum makizn'an Ayin,
  yArkol vAzi, tOzi! n'erun'al
  tAr pUN kaLiRRin talaip puNai tazIi,
  vatuvai Ir aNip polin'tu, n'ammoTu,
  putuvatu van'ta kAvirik
  15
  kOTu tOy malirn'iRai, ATiyOrE?
  parattaiyoTu punalATiya talaimakan talaimakaLiTaip pukku, 'yAn ATiRRilan' enRu cULuRRAn enpatu kETTa parattai, tan pAgkAyinAra kETpa, colliyatu. - iTaiyan n'eTugkIranAr

  167. pAlai
  vayagku maNi poruta vakaiamai vanappin
  pacug kAz alkul mAayOLoTu
  vinai vanappu eytiya punai pUj cEkkai,
  viN poru n'eTu n'akart tagki, inRE
  5
  initu uTan kazin'tanRumannE; n'ALaip
  porun'tAk kaNNEm pulampu van'tu uRutarac
  cEkkuvamkollO, n'ejcE! cAttu eRin'tu
  atar kUTTuNNum aNagkuTaip pakazik
  koTu vil ATavar paTu pakai verIi,
  10
  Ur ezun'tu ulaRiya pIr ezu mutu pAz,
  murugkai mEyn'ta perug kai yAnai
  verin' Ogku ciRu puRam urija, olki
  iTTikai n'eTuj cuvar viTTam vIzn'tena,
  maNip puRAt tuRan'ta maram cOr mATattu
  15
  ezutu aNi kaTavuL pOkalin, pullenRu
  ozukupali maRan'ta mezukAp pun tiNaip
  pAl n'Ay tuLLiya paRaikkaT ciRRil,
  kuyil kAz citaiya maNTi, ayil vAyk
  kUr mukac citalai vEyn'ta
  20
  pOr maTi n'al iRaip potiyilAnE?
  talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu. -kaTiyalUr uruttiragkaNNanAr

  168. kuRijci
  yAmam n'ummoTu kazippi, n'Oy mika,
  pani vAr kaNNEm vaikutum; iniyE;
  AnRal vENTum vAn tOy veRpa!
  pal An kunRil paTu n'izal cErn'ta
  5
  n'al An parappin kuzumUr AgkaN
  koTaik kaTan EnRa kOTA n'ejcin
  utiyan aTTil pOla oli ezun'tu,
  aruvi Arkkum peru varaic cilampin;
  InRaNi irum piTi tazIi, kaLiRu tan
  10
  tUgkun'aTaik kuzavi tuyil puRagkAppa,
  oTugku aLai pulampap pOki, kaTug kaN
  vAL vari vayap puli kal muzai uraRa,
  kAnavar maTin'ta kagkul;
  mAn atarc ciRu n'eRi varutal, n'IyE?
  iravukkuRi van'ta talaimakanai iravukkuRi vilakki, varaivu kaTAyatu. -kOTTampalattut tujciya cEramAn

  169. pAlai
  maram talai karin'tu n'ilam payam vATa,
  alagkukatir vEyn'ta azal tikaz n'anan'talai,
  puli tolaittu uNTa perug kaLiRRu ozi Un
  kali kezu maRavar kAzk kOttu ozin'tatai,
  5
  jeli kOR ciRu tI mATTi, oli tiraik
  kaTal viLai amiztin kaNam cAl umaNar
  cunai koL tIm n'Irc cORRu ulaik kUTTum
  curam pala kaTan'ta n'am vayin paTarn'tu; n'ani
  pacalai pAyn'ta mEniyaL, n'eTitu n'inain'tu,
  10
  cel katir mazukiya pulampu koL mAlai
  mel viral cErttiya n'utalaL, malkik
  kayal umiz n'Irin kaN pani vAra,
  perun' tOL n'ekizn'ta cellaloTu
  varun'tumAl, aLiyaL, tirun'tizaitAnE!
  talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - toNTiyAmUrc cAttanAr

  170. n'eytal
  kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
  tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
  oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
  irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
  5
  kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
  taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
  paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
  collal vENTumAl alava! palkAl
  kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
  10
  kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
  kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
  veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
  'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
  tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.
  talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

  171. pAlai
  'n'utalum n'uN pacappu ivarum; tOLum
  akal malai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
  paNai ezil aziya vATum; n'ALum
  n'inaivalmAtu avar paNpu' enRu OvAtu
  5
  inaiyal vAzi, tOzi! puNarvar
  ilagku kOl Ay toTi n'ekiza, poruL purin'tu
  alan'talai jemaiyattu atar aTain'tirun'ta
  mAl varaic cIRUr maruL pal mAkkaL
  kOL val ERRai Ocai OrmAr,
  10
  tiruttik koNTa ampinar, n'On cilai
  eruttattu irIi, iTam toRum paTartalin,
  kIzppaTu tAram uNNA, mER cinaip
  pazam pOR cERRa tIm puzal uNIiya,
  karug kOTTu iruppai Urum
  15
  perug kai eNkin curan iRan'tOrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -kallATanAr

  172. kuRijci
  vAraNam uraRum n'Ir tikaz cilampil
  piracamoTu viraiiya vayagku veL aruvi
  in icai imiz iyam kaTuppa, immenak
  kal mukai viTar akam cilampa, vIzum
  5
  kAmpu talaimaNan'ta Ogku malaic cAral;
  irumpu vaTittanna karug kaik kAnavan
  viri malar marAam porun'ti, kOl terin'tu,
  vari n'utal yAnai aru n'iRattu azutti,
  ikal aTu munpin veN kOTu koNTu, tan
  10
  pul vEy kurampai pulara UnRi,
  munRil n'ITiya muzavu uRaz palavil,
  pizi makiz uvakaiyan, kiLaiyoTu kali ciRan'tu,
  cAn'ta jekiziyin Un puzukku ayarum
  kunRa n'ATa! n'I anpilai Akutal
  15
  aRiyEn yAn; aHtu aRin'tanen Ayin
  aNi izai, uNkaN, Ay itazk kuRumakaL
  maNi Er mAN n'alam citaiya,
  pon n'Er pacalai pAvinRumannE!
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai varaivu kaTAyatu. -maturaip pAlAciriyar n'appAlanAr

  173. pAlai
  'aRam talaippiriyAtu ozukalum, ciRan'ta
  kELir kETu pala UnRalum, n'ALum
  varun'tA uLLamoTu irun'tOrkku il' enac
  ceyvinai purin'ta n'ejcinar, 'n'aRu n'utal
  5
  mai Ir Oti! arum paTar uzattal
  cil n'AL tAgkalvENTum' enRu, n'in
  n'al mAN el vaLai tiruttinar Ayin,
  varuvar vAzi, tOzi! pala puri
  vAr kayiRRu ozukai n'On cuvaR koLIi,
  10
  pakaTu tuRai ERRattu umaN viLi verIi,
  uzaimAn am piNai inan irin'tu OTa,
  kATu kavin aziya uraii, kOTai
  n'inRu tina viLin'ta, am paNai, n'eTu vEyk
  kaN viTat teRikkum maNNA muttam
  15
  kazagku uRaz tOnRala, pazag kuzit tAam
  in kaLi n'aRavin iyal tEr n'annan
  viN poru n'eTu varaik kavAan
  pon paTu marugkin malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. -muLLiyUrp pUtiyAr

  174. mullai
  'iru peru vEn'tar mARu koL viyan kaLattu,
  oru paTai koNTu, varupaTai peyarkkum
  celvam uTaiyOrkku n'inRanRu viRal' ena,
  pUk kOL Eya taNNumai vilakkic
  5
  celvEm Atal aRiyAL, mullai
  n'Er kAl mutu koTi kuzaippa, n'Ir corin'tu,
  kAlai vAnattuk kaTug kuraR koNmU
  muzagkutoRum kaiyaRRu, oTugki, n'ap pulan'tu,
  pazagkaN koNTa pacalai mEniyaL,
  10
  yAgku AkuvaLkol tAnE vEgkai
  UzuRu n'aRu vI kaTuppak kEz koLa,
  Akattu arumpiya mAcu aRu cuNagkinaL,
  n'al maNal viyaliTai n'aTan'ta
  cil mel otukkin, mAayOLE?
  pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkarjAzAr makanAr maLLanAr

  175. pAlai
  vIgku viLimpu urIiya vicai amai n'On cilai
  vAgku toTai pizaiyA vankaN ATavar
  viTutoRum viLikkum vev vAy vALi
  ARu cel vampalar uyir celap peyarppin,
  5
  pARu kiLai payirn'tu paTumuTai kavarum
  vej curam iRan'ta kAtalar n'ejcu uNa
  ariya vajcinam colliyum, pal mAN
  teri vaLai munkai paRRiyum, 'vinaimuTittu
  varutum' enRanar anRE tOzi!
  10
  kAl iyal n'eTun' tErk kai vaN ceziyan
  AlagkAnattu amar kaTan'tu uyartta
  vElinum pal Uz minni, muracu ena
  mA iru vicumpil kaTi iTi payiRRi,
  n'Er katir n'iraitta n'Emiam celvan
  15
  pOr aTagku akalam porun'tiya tArpOl,
  tiruvil tEettuk kulaii, uru kezu
  maN payam pUppap pAay,
  taN peyal ezili tAzn'ta pOztE?
  pirivinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu; tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am; pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatUum Am.- AlampEri cAttanAr.

  176. marutam
  kaTal kaNTanna kaN akan parappin
  n'ilam paka vIzn'ta vEr mutir kizagkin
  kazai kaNTanna tUmpuTait tiraL kAl,
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai marugkil,
  5
  kazu n'ivan'tanna kozu mukai iTai iTai
  muRuval mukattin pal malar tayagka,
  pUtta tAmaraip puL imiz pazanattu,
  vEppu n'anai anna n'eTug kaN n'IrjeNTu
  irai tEr veN kuruku ajci, ayalatu
  10
  olitta pakanRai iruj cERRu aLLal,
  titalaiyin varippa OTi, virain'tu tan
  n'Ir mali maN aLaic ceRiyum Ura!
  manai n'aku vayalai maran ivar kozug koTi
  ari malar AmpaloTu Artazai taii,
  15
  vizavu ATu makaLiroTu tazUu aNip polin'tu,
  malar Er uNkaN mAN izai munkaik
  kuRun' toTi tuTakkiya n'eTun' toTar viTuttatu
  uTanRanaL pOlum, n'in kAtali? em pOl
  pul uLaik kuTumip putalvaR payan'tu,
  20
  n'elluTai n'eTu n'akar n'in inRu uRaiya,
  enna kaTattaLO, maRRE? tan mukattu
  ezutu ezil citaiya azutanaL Egki,
  aTittena urutta tittip pal Uz
  n'oTittenac civan'ta mel viral tirukupu,
  25
  kUrn'unai mazukiya eyiRRaL
  Ur muzutum n'uvalum n'iR kANiya cenmE.
  tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. marutam- pATiya iLagkaTugkO

  177. pAlai
  'tol n'alam citaiyac cAay, alkalum,
  innum vArAr; ini evan ceyku?' enap
  perum pulampuRutal Ompumati ciRu kaN
  irum piTit taTak kai mAna, n'ey arun'tu
  5
  orugku piNittu iyanRa n'eRi koL aimpAl
  tEm kamaz veRi malar peymmAr, kANpin
  kazai amal cilampin vazai talai vATak
  katir katam kaRRa E kal n'eRiyiTai,
  paig koTip pAkaR ceg kani n'acaii,
  10
  kAna majjaik kamajcUl mAp peTai
  ayir yARRu aTaikarai vayirin n'aralum
  kATu iRan'tu akanROr n'ITinar Ayinum,
  vallE varuvarpOlum veN vEl
  ilai n'iRam peyara Occi, mARROr
  15
  malai maruL yAnai maNTuamar ozitta
  kazaR kAl paNNan kAviri vaTavayin
  n'izaR kayam tazIiya n'eTug kAl mAvin
  taLir Er Akam takai peRa mukain'ta
  aNagkuTai vana mulait tAaya n'in
  20
  cuNagkiTai varitta toyyilai n'inain'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ceyalUr iLam poncAttan koRRanAr

  178. kuRijci
  vayirattanna vai En'tu maruppin,
  vetir vEr anna parUu mayirp panRi
  paRaik kaN anna n'iRaic cunai paruki,
  n'Ilattanna akal ilaic cEmpin
  5
  piNTam anna kozug kizagku mAn'ti,
  piTi maTin'tanna kal micai Uz izipu,
  yARu cErn'tanna URu n'Irp paTAarp
  paim putal n'aLi cinaik kuruku irun'tanna,
  vaN piNi avizn'ta veN kUtALattu
  10
  alagku kulai alari tINTi, tAtu uka,
  pon urai kaTTaLai kaTuppak kANvara,
  kiLai amal ciRu tinai viLai kural mEyn'tu,
  kaN initu paTukkum n'al malai n'ATanoTu
  uNarn'tanai puNarn'ta n'Iyum, n'in tOT
  15
  paNaik kavin aziyAtu tuNaip puNarn'tu, enRum,
  taval il ulakattu uRaiiyarO tOzi
  'ellaiyum iravum ennAtu, kallenak
  koNTal vAn mazai pozin'ta vaikaRait
  taN pani aRciram tamiyOrkku aritu' ena,
  20
  kanavinum pirivu aRiyalanE; atantalai
  mun tAn kaNTa jAnRinu m
  pin peritu aLikkum, tan paNpinAnE.
  tOzi varaivu malin'tu colliyatu. - paraNar

  179. pAlai
  viN tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
  veNtEr OTum kaTam kAy marugkil,
  tunai eri paran'ta tun arum viyan kATTu,
  ciRu kaN yAnai n'eTug kai n'ITTi
  5
  vAn vAy tiRan'tum vaN punal peRAatu,
  kAn pulan'tu kaziyum kaN akan parappin
  viTu vAyc ceg kaNaik koTu vil ATavar
  n'al n'ilai poRitta kal n'ilai atara,
  arampu koL pUcal kaLaiyun'ark kANAc
  10
  curam cela virumpinir Ayin in n'akai,
  murun'tu enat tiraNTa muL eyiRRut tuvar vAy,
  kuvaLai n'AL malar puraiyum uNkaN, im
  mati Er vAL n'utal pulampa,
  pati peyarn'tu uRaital ollumO, n'umakkE?
  pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -kOTi magkalattu vAtuLi n'aRcEn'tanAr

  180. n'eytal
  n'akai n'ani uTaittAl tOzi! takai mika,
  kOtai AyamoTu kuvavu maNal ERi,
  vI tatai kAnal vaNTal ayara,
  kataz parit tiN tEr kaTaii van'tu,
  5
  taN kayattu amanRa oN pUg kuvaLai
  arumpu alaittu iyaRRiya curumpu Ar kaNNi
  pinnup puRam tAzak konnE cUTTi,
  n'al varal iLa mulai n'Okki, n'eTitu n'inain'tu,
  n'illAtu peyarn'tanan, oruvan; ataRkE
  10
  pulavu n'ARu irug kazi tuzaii, pala uTan
  puL iRai koNTa muLLuTai n'eTun' tOTTut
  tAzai maNan'tu jAzaloTu kezIi,
  paTappai n'inRa muTat tAT punnaip
  pon n'Er n'uN tAtu n'Okki,
  15
  ennum n'Okkum, iv azugkal UrE.
  iran'tu pinninRa talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi talaimakaLaikkuRain'ayappak kURiyatu; talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colliyatUum Am. - karuvUrk kaNNampALanAr

  181. pAlai
  tun arug kAnamum tuNital ARRAy,
  pin n'inRu peyarac cUzn'tanaiAyin,
  en n'ilai uraimO n'ejcE! onnAr
  Ompu araN kaTan'ta vIgku perun' tAnai
  5
  aTu pOr mijili ceru vEl kaTaii,
  muruku uRaz munpoTu porutu kaLam civappa,
  Aay eyinan vIzn'tena, jAyiRRu
  oN katir uruppam putaiya OrAgku
  vampap puLLin kampalaip perun' tOTu
  10
  vicumpiTai tUra ATi, mocin'tu uTan,
  pU viri akan tuRaik kaNai vicaik kaTu n'Irk
  kAvirip pEr yARRu ayir koNTu INTi,
  ekkar iTTa kuppai veN maNal
  vaippin yANar vaLam kezu vEn'tar
  15
  jAlam n'ARum n'alam kezu n'al icai,
  n'An maRai mutu n'Ul mukkaT celvan,
  AlamuRRam kavin peRat taiiya
  poykai cUzn'ta pozil manai makaLir
  kaicey pAvait tuRaikkaN iRukkum
  20
  makara n'eRRi vAn tOy puricaic
  cikaram tOnRAc cEN uyar n'al il
  pukAar n'al n'ATTatuvE pakAar
  paNTam n'ARum vaNTu aTar aimpAl,
  paNait takait taTaiiya kANpu in men tOL,
  25
  aNagkucAl, arivai irun'ta
  maNam kamaz maRukin maNaR perug kunRE.
  iTaic curattu oziyak karutiya n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  182. kuRijci
  pUg kaN vEgkaip pon iNar milain'tu,
  vAgku amai n'On cilai eruttattu irIi,
  tIm pazap palavin cuLai viLai tERal
  vILai ampin iLaiyaroTu mAn'ti,
  5
  OTTu iyal pizaiyA vaya n'Ay piRpaTa,
  vETTam pOkiya kuRavan kATTa
  kuLavit taN putal kurutiyoTu tuyal vara,
  muLavumAt tolaiccum kunRa n'ATa!
  aravu eRi urumOTu onRik kAl vIzttu
  10
  uravu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  taniyai van'ta ARu n'inain'tu, alkalum,
  paniyoTu kaluzum ivaL kaNNE; atanAl,
  kaTum pakal varutal vENTum teyya
  atir kural mutu kalai kaRi muRi munaii,
  15
  uyarcimai n'eTug kOTTu ukaLa, ukka
  kamaz itaz alari tAay vElan
  veRi ayar viyan kaLam kaTukkum
  peru varai n'aNNiya cAralAnE.
  tOzi irA varuvAnaip 'pakal vA' enRatu. - kapilar

  183. pAlai
  'kuvaLai uNkaN kaluzavum, tirun'tizait
  titalai alkul av vari vATavum,
  attam Ar azuvam n'at tuRan'tu aruLAr
  cenRu cEN iTaiyar Ayinum, n'anRum
  5
  n'ITalar' enRi tOzi! pATu AnRu
  panit tuRaip perug kaTal iRan'tu, n'Ir paruki,
  kuvavut tirai arun'tu koLLaiya kuTakku Erpu,
  vayavup piTi inattin vayinvayin tOnRi,
  irug kiLaik koNmU orugkuTan tuvanRi,
  10
  kAlai van'tanRAl kArE mAlaik
  kuLir koL piTavin kUr mukai alari
  vaNTu vAy tiRakkum taNTA n'ARRam
  kUtir aRcirattu Utai tURRa,
  pani alaik kalagkiya n'ejcamoTu
  15
  varun'tuvam allamO, pirin'ticinOr tiRattE?
  talaimakan kuRitta paruva varavu kaNTu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu. -karuvUrk kaligkattAr

  184. mullai
  kaTavuT kaRpoTu kuTikku viLakku Akiya
  putalvaR payan'ta pukaz miku ciRappin
  n'annarATTikku anRiyum, enakkum
  initu AkinRAl; ciRakka, n'in AyuL!
  5
  arun' tozil muTitta cemmal uLLamoTu
  curumpu imir malara kAnam piRpaTa,
  veN piTavu avizn'ta vI kamaz puRavil
  kuNTaik kOTTa kuRu muL kaLLip
  pun talai putaitta kozug koTi mullai
  10
  Ar kazal putup pU uyirppin n'Ikki,
  teL aRal parukiya tirimaruppu eziR kalai
  puLLi am piNaiyoTu vatiyum AgkaN,
  kOTuTaik kaiyar, tuLar eRi vinaijar,
  ariyal Arkaiyar, viLaimakiz tUgka,
  15
  celkatir mazukiya uruva jAyiRRuc
  cekkar vAnam cenRa pozutil,
  kaR pAl aruviyin olikkum n'al tErt
  tAr maNi pala uTan iyampa
  cIr miku kurucil! n'I van'tu n'inRatuvE.
  talaimakan vinaivayiR pirin'tu van'tu eytiya iTattu, tOzi pullu makizvu uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  185. pAlai
  el vaLai jekizac cAay, Ayizai
  n'al eziR paNait tOL irug kavin aziya,
  perug kaiyaRRa n'ejcamoTu n'at tuRan'tu,
  irumpin in uyir uTaiyOr pOla,
  5
  valittu vallinar, kAtalar; vATal
  oli kazai n'ivan'ta n'elluTai n'eTu vetir
  kali koL maLLar vil vicaiyin uTaiya,
  paitu aRa vempiya kal poru parappin
  vEnil attattu AgkaN, vAn ulan'tu
  10
  aruvi AnRa uyarcimai marugkil,
  peru vizA viLakkam pOla, pala uTan
  ilai ila malarn'ta ilavamoTu
  n'ilai uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pAlaipATiya perugkaTugkO

  186. marutam
  vAnam vENTA vaRan il vAzkkai
  n'On jAN vinaijar kOL aRin'tu Irkkum
  mIn mutir ilajcik kalitta tAmarai
  n'Irmicai n'ivan'ta n'eTun' tAL akal ilai
  5
  irug kayam tuLagka, kAl uRutoRum
  perug kaLiRRuc ceviyin alaikkum UranoTu
  ezun'ta kauvaiyO peritE; n'aTpE,
  kozug kOl vEzattup puNai tuNaiyAkap
  punal ATu kENmai anaittE; avanE,
  10
  oN toTi makaLir paNTai yAz pATa,
  Irn' taN muzavin eRikuNil vitirppa,
  taN n'aRuj cAn'tam kamazum tOL maNan'tu,
  innum piRaL vayinAnE; manaiyOL
  emmoTu pulakkum enpa; ven vEl,
  15
  mAri ampin, mazaittOR pazaiyan
  kAviri vaippin pOor anna, en
  ceRivaLai uTaittalO ilenE; uritinin
  yAm tan pakaiyEm allEm; cErn'tOr
  tiru n'utal pacappa n'Igkum
  20
  kozun'anum cAlum, tan uTan uRai pakaiyE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, illiTaip parattai colli n'erugkiyatu. -paraNar

  187. pAlai
  tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
  n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
  n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
  arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
  5
  n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
  tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
  vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
  pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
  10
  pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
  alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
  kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
  el virun'tu ayara, Emattu alki,
  manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
  15
  kavai oN taLira karugkAl yAattu
  vEnil veRpin kAnam kAya,
  munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
  panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
  oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
  20
  kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
  vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
  n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
  vaiku kaTal ampiyin tOnRum
  mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

  188. kuRijci
  perug kaTal mukan'ta irug kiLaik koNmU!
  iruNTu uyar vicumpin valan Erpu vaLaii,
  pOrppu uRu muracin iragki, muRai purin'tu
  aRan n'eRi pizaiyAt tiRan aRi mannar
  5
  aruj camattu etirn'ta peruj cey ATavar
  kazittu eRi vALin, n'aLippana viLagkum
  minnuTaik karuviyai Aki, n'ALum
  konnE ceytiyO, aravam? pon ena
  malarn'ta vEgkai mali toTar aTaicci,
  10
  polin'ta AyamoTu kANtaka iyali,
  tazalai vAgkiyum, taTTai Oppiyum,
  azal Er ceyalai am tazai acaiiyum,
  kuRamakaL kAkkum Enal
  puRamum tarutiyO? vAziya, mazaiyE!
  iravil ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - vIrai veLiyan tittanAr

  189. pAlai
  pacum pazap palavin kAnam vempi,
  vicumpu kaN aziya, vEnil n'ITi,
  kayam kaN aRRa kal Ogku vaippin
  n'ARu uyir maTap piTi tazaii, vERu n'ATTu
  5
  vizavup paTar maLLarin muzavu eTuttu uyari,
  kaLiRu atarppaTutta kal uyar kavAan
  vev varai attam cuTTi, paiyena,
  vayalai am piNaiyal vArn'ta kavarvuRa,
  titalai alkul kuRumakaL avanoTu
  10
  cenRu piRaL Akiya aLavai, enRum
  paTar mali evvamoTu mAtiram tuzaii,
  manai maruNTu irun'ta enninum, n'anai makiz
  n'annarALar kUTu koL in iyam
  tEr Ur teruvil tatumpum
  15
  Ur izan'tanRu, tan vIzvu uRu poruLE.
  makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

  190. n'eytal
  tirai uzan'tu acaiiya n'iraivaLai AyamoTu
  uppin kuppai ERi, el paTa,
  varu timil eNNum tuRaivanoTu, UrE
  oru tan koTumaiyin alar pATummE;
  5
  alamaral mazaik kaN amarn'tu n'OkkAL;
  alaiyal vAzi! vENTu, annai! uyarcimaip
  potumpil, punnaic cinai cErpu irun'ta
  vampa n'Arai iriya, oru n'AL,
  pogku varal UtaiyoTu puNari alaippavum,
  10
  uzaikkaTal vazagkalum uriyan; atantalai
  irug kazip pukAar porun'tat tAkki
  vayac cuRA eRin'tena, valavan azippa,
  ezil payam kunRiya ciRai azi tozila
  n'iraimaNip puravi virain'aTai tavira,
  15
  izumen kAnal vizu maNal acaii,
  Ayn'ta pariyan van'tu, ivaN
  mAnRa mAlaic cErn'tanRO ilanE!
  tOzi cevilittAykku aRattoTu n'inRatu. - ulOccanAr

  191. pAlai
  attap pAtirit tuyt talaip putu vI
  eri itaz alariyoTu iTai paTa viraii,
  vaN tOTTut toTutta vaNTu paTu kaNNi,
  tOl putai ciraRRu aTi, kOluTai umaNar
  5
  Ur kaNTanna Aram vAgki,
  aruj curam ivarn'ta acaivu il n'On tAL
  tirun'tu pakaTTu iyampum koTu maNi, purin'tu avar
  maTi viTu vILaiyoTu, kaTitu etir OTi,
  Omai am perug kATTu varUum vampalarkku
  10
  Emam ceppum enRUz n'IL iTai,
  arum poruL n'acaii, pirin'tu uRai valli,
  cenRu, vinai eNNutiAyin, n'anRum,
  uraitticin vAzi en n'ejcE! 'n'irai mukai
  mullai arun'tum melliya Aki,
  15
  aRal ena virin'ta uRal in cAyal
  oli irug kUn'tal tERum' ena,
  valiya kURavum vallaiyO, maRRE?
  talaimakan tan n'ejciRkuc celavu azugkiyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

  192. kuRijci
  mati iruppanna mAcu aRu cuTar n'utal
  pon n'Er vaNNam koNTanRu; annO!
  yAgku AkuvaLkol tAnE? vicumpin
  eyyA vari vil anna pain' tAr,
  5
  cev vAy, ciRu kiLi citaiya vAgki,
  poRai melin'tiTTa pun puRap perug kural
  vaLai ciRai vAraNam kiLaiyoTu kavara,
  Enalum iRagkupoRai uyirttana; pAnAL
  n'I van'tu aLikkuvaieninE mAl varai
  10
  mai paTu viTarakam tuzaii, oyyena
  aruvi tan'ta, aravu umiz, tiru maNi
  peru varaic ciRukuTi maRuku viLakkuRuttalin,
  iravum izan'tanaL; aLiyaL uravup peyal
  urum iRai koNTa uyarcimaip
  15
  peru malain'ATa! n'in malarn'ta mArpE.
  tOzi talaimakanaic ceRippu aRivuRIi iravuk kuRi maRuttatu. -potumpilkizAn veNkaNNanAr

  193. pAlai
  kAn uyar marugkil kavalai allatu,
  vAnam vENTA vil Er uzavar
  peru n'AL vETTam, kiLai eza vAytta,
  poru kaLattu ozin'ta kurutic cev vAy,
  5
  poRitta pOlum vAl n'iRa eruttin,
  aNin'ta pOlum cej cevi, eruvai;
  kuRum poRai ezun'ta n'eTun' tAL yAattu
  arug kavaTTu uyarcinaip piLLai UTTa,
  virain'tu vAy vazukkiya kozug kaN Un taTi
  10
  kol paci mutu n'ari valci Akum
  curan n'amakku eLiyamannE; n'al manaip
  pal mAN tagkiya cAyal, in mozi,
  murun'tu Er muRuval, iLaiyOL
  perun' tOL in tuyil kaiviTukalanE.
  poruL valitta n'ejciRkuc colli, talaimakan celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  194. mullai
  pEr uRai talaiiya perum pular vaikaRai,
  Er iTam paTutta iru maRup pUzip
  puRam mARu peRRa pUval Irattu,
  Un kizittanna cej cuval n'eTuj cAl,
  5
  vittiya marugkin vitai pala n'ARi,
  iralai n'al mAninam paran'tavaipOl,
  kOTuTait talaikkuTai cUTiya vinaijar,
  kaRagku paRaic cIrin iragka vAgki,
  kaLai kAl kazIiya perum puna varakin
  10
  kavaik katir irum puRam katUu uNTa,
  kuTumi n'eRRi, n'eTu mAt tOkai
  kAmar kalavam parappi, EmuRak
  kollai uzavar kUz n'izal ozitta
  val ilaik kurun'tin vAgkucinai irun'tu,
  15
  kiLi kaTi makaLirin viLi paTap payirum
  kArman ituvAl tOzi! 'pOr mikak
  koTujci n'eTun' tEr pUNTa, kaTum pari,
  viriuLai, n'al mAn kaTaii
  varutum' enRu avar teLitta pOztE.
  paruvam kaNTu ARRAmai mItUra, talaimakaL colliyatu. -iTaikkATanAr

  195. pAlai
  'aruj curam iRan'ta en perun' tOT kuRumakaL
  tirun'tuvEl viTalaiyoTu varum' ena, tAyE,
  punai mAN ijci pUval UTTi,
  manai maNal aTuttu, mAlai n'ARRi,
  5
  uvan'tu, initu ayarum enpa; yAnum,
  mAn piNai n'Okkin maTa n'allALai
  InRa n'aTpiRku aruLAn Ayinum,
  in n'akai muRuval Ezaiyaip pal n'AL,
  kUn'tal vAri, n'ucuppu ivarn'tu, Ompiya
  10
  n'alam punai utaviyum uTaiyanmannE;
  aHtu aRikiRpinO n'anRuman tilla;
  aRuvai tOyum oru perug kuTumi,
  ciRu pai n'ARRiya pal talaik koTug kOl,
  Akuvatu aRiyum mutuvAy, vEla!
  15
  kURukamAtO, n'in kazagkin tiTpam;
  mARA varupani kaluzum kagkulil,
  AnAtu tuyarum em kaN initu paTIiyar,
  em manai mun'tuRat tarumO?
  tan manai uykkumO? yAtu avan kuRippE?
  makaT pOkkiya n'aRRAy colliyatu. - kayamanAr

  196. marutam
  n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali pAkkattu,
  n'AL tuRaippaTTa mOTTu iru varAal
  tuTikkaN kozug kuRai n'oTuttu, uNTu ATi,
  vETTam maRan'tu, tujcum kozun'arkkup pATTi
  5
  Ampal akal ilai, amalai vej cORu
  tIm puLip pirampin tiraLkani peytu,
  viTiyal vaikaRai iTUum Ura!
  toTukalam; kuRuka vAral tan'tai
  kaN kavin azittatan tappal, teRuvara,
  10
  onRumozik kOcark konRu, muraN pOkiya,
  kaTun' tErt titiyan azun'tai, koTug kuzai
  annimijiliyin iyalum
  n'in n'alat takuviyai muyagkiya mArpE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuc kizatti colliyatu. - paraNar

  197. pAlai
  mA malar vaNNam izan'ta kaNNum,
  pU n'ekiz aNaiyin cAaya tOLum,
  n'annar mAkkaL vizaivanar Ayn'ta
  tol n'alam izan'ta tuyaramoTu, ennatUum
  5
  inaiyal vAzi, tOzi! munai eza
  munnuvar OTTiya muraN miku tiruvin,
  maRam miku tAnai, kaNNan ezini
  tEm mutu kunRam iRan'tanar Ayinum,
  n'ITalar yAza, n'in n'irai vaLai n'ekiza
  10
  tOL tAzpu iruLiya kuvai irug kUn'tal
  maTavOL tazIiya viRalOn mArpil
  pun talaip putalvan Urpu izin'tAgku,
  kaTujcUl maTap piTi tazIiya veN kOTTu
  inamcAl vEzam, kanRu Urpu izitara,
  15
  paLLi koLLum panic curam n'In'ti,
  oL iNark konRai Ogku malai attam
  vinai valiyuRUum n'ejcamoTu
  inaiyar Aki, n'ap pirin'ticinOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -mAmUlanAr

  198. kuRijci
  'kURuvamkollO? kURalamkol?' enak
  karan'ta kAmam kain'n'iRukkallAtu,
  n'ayan'tu n'Am viTTa n'al mozi n'ampi,
  arai n'AL yAmattu vizu mazai karan'tu;
  5
  kAr virai kamazum kUn'tal, tU vinai
  n'uN n'Ul Akam porun'tinaL, veRpin
  iLa mazai cUzn'ta maTa mayil pOla,
  vaNTu vazip paTara, taN malar vEyn'tu,
  vil vakuppuRRa n'al vAgku kuTaic cUl
  10
  am cilampu oTukki ajcinaL van'tu,
  tujcu Ur yAmattu muyagkinaL, peyarvOL,
  AnRa kaRpin cAnRa periyaL,
  am mA arivaiyO allaL; tenAatu
  Aay n'al n'ATTu aNagkuTaic cilampil,
  15
  kaviram peyariya uru kezu kavAan,
  Er malar n'iRai cunai uRaiyum
  cUrmakaLmAtO ennum en n'ejcE!
  puNarn'tu n'Igkiya talaimakaLatu pOkku n'Okkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  199. pAlai
  karai pAy veN tirai kaTuppa, pala uTan,
  n'irai kAl oRRalin, kal cErpu utirum
  varai cEr marAattu Uz malar peyal cettu,
  uyagkal yAnai n'Ir n'acaikku alamara,
  5
  cilampi valan'ta vaRuj cinai vaRRal
  alagkal ulavai ari n'izal acaii,
  tiragkumaral kavviya kaiyaRu tokun'ilai,
  aram tin Ucit tiraL n'uti anna,
  tiN n'ilai eyiRRa cen'n'Ay eTuttalin,
  10
  vaLi munaip pULaiyin oyyenRu alaRiya
  keTumAn ina n'irai tarIiya, kalaiyE
  katir mAy mAlai AN kural viLikkum
  kaTal pOl kAnam piRpaTa, 'piRar pOl
  celvEm Ayin, em celavu n'anRu' ennum
  15
  Acai uLLam acaivinRu turappa,
  n'I celaRku uriyai n'ejcE! vEy pOl
  taTaiyina mannum, taNNiya, tiraNTa,
  perun' tOL arivai oziya, kuTAatu,
  irum pon vAkaip perun'tuRaic ceruvil,
  20
  polam pUN n'annan porutu kaLattu oziya,
  valam paTu koRRam tan'ta vAy vAL,
  kaLagkAyk kaNNi n'Ar muTic cEral
  izan'ta n'ATu tan'tanna
  vaLam peritu peRinum, vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - kallATanAr

  200. n'eytal
  n'ilAvin ilagku maNal mali maRukil,
  pulAl am cEri, pul vEy kurampai,
  Ur ena uNarAc ciRumaiyoTu, n'Ir uTuttu,
  innA uRaiyuTTuAyinum, inpam
  5
  oru n'AL uRain'ticinOrkkum, vazi n'AL,
  tam pati maRakkum paNpin em pati
  van'tanai cenmO vaLai mEy parappa!
  pommaR paTu tirai kammena uTaitarum
  maran Ogku oru ciRai pala pArATTi,
  10
  ellai emmoTu kazippi, el uRa,
  n'al tEr pUTTalum uriyIr; aRRanRu,
  cEn'tanir celkuvir Ayin, yAmum
  em varai aLavaiyin peTkuvam;
  n'um oppatuvO? uraitticin emakkE.
  talaimakaL kuRippu aRin'ta tOzi talaimakaRkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr

  201. pAlai
  amma, vAzi tOzi! 'ponnin
  avir ezil n'uTagkum aNi kiLar OTai
  vinai n'avil yAnai viRaR pOrp pANTiyan
  pukaz mali ciRappin koRkai muntuRai,
  5
  avirkatir muttamoTu valampuri corin'tu,
  tazai aNip polin'ta kOTu En'tu alkul
  pazaiyar makaLir panit tuRaip parava,
  pakalOn maRain'ta an'ti Ar iTai,
  uru kezu perug kaTal uvavuk kiLarn'tAgku,
  10
  alarum manRu paTTanRE; annaiyum
  porun'tAk kaNNaL, veyya uyirkkum' enRu
  evan kaiyaRRanai, ikuLai? cOzar
  veNNel vaippin n'al n'ATu peRinum,
  ANTu amain'tu uRain'ar allar munAatu
  15
  vAn puku talaiya kunRattuk kavAan,
  perug kai eNkin pEzvAy ERRai
  iruL tuNin'tanna kuvavu mayirk kuruLait
  tOl mulaip piNavoTu tiLaikkum
  vEnil n'ITiya curan iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  202. kuRijci
  vayagku veL aruviya kunRattuk kavAan,
  kayan' talai maTap piTi inan EmArppa,
  pulip pakai venRa puN kUr yAnai
  kallakac cilampil kai eTuttu uyirppin,
  5
  n'al iNar vEgkai n'aRu vI kollan
  kuruku Utu miti ulaip pitirvin pogki,
  ciRu pal minmini pOla, pala uTan
  maNi n'iRa irum putal tAvum n'ATa!
  yAmE anRiyum uLarkol pAnAL,
  10
  utti aravin pait talai tumiya,
  ura urum uraRum uTku varu n'anan'talai,
  tavirvu il uLLamoTu eHku tuNaiyAka,
  kanai iruL paran'ta kal atarc ciRu n'eRi
  tErAtu varUum n'invayin
  15
  Ar ajar aru paTar n'In'tuvOrE?
  iravuk kuRikkaN van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colli varaivu kaTAyatu. - AvUrkizAr makanAr kaNNanAr

  203. pAlai
  'uvakkun'aL Ayinum, uTalun'aL Ayinum,
  yAy aRin'tu uNarka' ennAr, tI vAy
  alar vinai mEval ampaR peNTir,
  'innaL inaiyaL, n'in makaL' ena, pal n'AL
  5
  enakku van'tu uraippavum, tanakku uraippu aRiyEn,
  'n'ANuvaL ivaL' ena, n'ani karan'tu uRaiyum
  yAn iv vaRu manai oziya, tAnE,
  'annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
  enakku eLitu Akal il' ena, kazaR kAl
  10
  min oLir n'eTu vEl iLaiyOn munnuRa,
  pal malai aruj curam pOkiya tanakku, yAn
  annEn anmai n'an vAyAka,
  mAn atar mayagkiya malaimutal ciRu n'eRi
  veytu iTaiyuRAatu eyti, munnarp
  15
  pullen mA malaip pulampu koL cIRUr,
  cel virun'tu ARRi, tuccil irutta,
  n'unai kuzaittu alamarum n'occi
  manai kezu peNTu yAn AkukamannE!
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kapilar

  204. mullai
  ulaku uTan n'izaRRiya tolaiyA veNkuTai,
  kaTal pOl tAnai, kalimA, vazuti
  venRu amar uzan'ta viyan perum pAcaRaic
  cenRu, vinai muTittanam Ayin, inRE
  5
  kArp peyaRku etiriya kANtaku puRavil,
  kaNam koL vaNTin am ciRait tozuti
  maNam kamaz mullai mAlai Arppa,
  utukkAN van'tanRu pozutE; val virain'tu,
  celka, pAka! n'in n'al vinai n'eTun' tEr
  10
  veNNel arin'ar maTi vAyt taNNumai
  pal malarp poykaip paTu puL Oppum
  kAy n'el paTappai vANan ciRukuTit
  taNTalai kamazum kUn'tal,
  oN toTi maTan'tai tOL iNai peRavE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kAmakkaNi n'appAlattanAr

  205. pAlai
  'uyir kalan'tu onRiya tonRu paTu n'aTpin
  ceyir tIr n'ejcamoTu ceRin'tOr pOla,
  taiyal! n'in vayin piriyalam yAm' enap
  poy val uLLamoTu purivu uNak kURi,
  5
  tuNivu il koLkaiyar Aki, iniyE
  n'Oy mali varuttamoTu n'utal pacappupUra,
  n'Am aza, tuRan'tanar Ayinum, tAmE
  vAymozi n'ilaiiya cEN viLagku n'al icai
  vaLam kezu kOcar viLagku paTai n'URi,
  10
  n'ilam koLa veHkiya polam pUN kiLLi,
  pU viri n'eTug kazi n'AppaN, perum peyark
  kAvirip paTappaip paTTinattanna
  cezu n'akar n'al virun'tu ayarmAr, EmuRa
  vizu n'iti eLitinin eytukatilla
  15
  mazai kAl aRcirattu mAl iruL n'Igki,
  n'ITuamai n'ivan'ta n'izal paTu cilampil,
  kaTAa yAnaik kavuL marugku uRaza
  Am Urpu izitaru kAmar cenni,
  puli uri vari ataL kaTuppa, kali ciRan'tu,
  20
  n'AT pU vEgkai n'aRu malar utira,
  mEkku ezu peruj cinai ERi, kaNak kalai
  kUppiTUu ukaLum kunRakac ciRu n'eRik
  kal piRagku Ar iTai vilagkiya
  col peyar tEetta curan iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaivi vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu.- n'akkIrar

  206. marutam
  en enappaTumkol tOzi! n'al makizp
  pETip peN koNTu ATukai kaTuppa,
  n'akuvarap paNaitta tiri maruppu erumai
  mayirk kavin koNTa mAt tOl irum puRam,
  5
  ciRu tozil makAar ERi, cENOrkkut
  tuRukal man'tiyin tOnRum Uran,
  mAri Igkai mAt taLir anna
  am mA mEni, Ay izai, makaLir
  Aram tAgkiya alarmulai Akattu
  10
  ArAk kAtaloTu tAr iTai kuzaiya,
  muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
  vatuvai mEvalan Akalin, atu pulan'tu,
  aTupOr vELir vIrai muntuRai,
  n'eTu veL uppin n'irampAk kuppai,
  15
  peru peyaRku urukiyAagku,
  tirun'tuizai n'ekizn'tana, taTa men tOLE?
  vAyil vENTic cenRa viRalikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  207. pAlai
  aNagkuTai mun'n'Ir paran'ta ceRuvin
  uNagku tiRam peyarn'ta veN kal amiztam
  kuTa pula marugkin uymmAr, puL Orttup
  paTai amaittu ezun'ta peruj cey ATavar
  5
  n'iraip parap poRaiya n'araip puRak kazutaik
  kuRaik kuLampu utaitta kal piRaz iyavin,
  vej curam pOzn'ta, ajcuvaru kavalai,
  mijiRu Ar kaTAam karan'tu viTu kavuLa,
  veyil tina varun'tiya, n'ITu maruppu oruttal
  10
  piNar azi perug kai puraNTa kUval
  teN kaN uvarik kuRaik kuTa mukavai,
  aRanilALan tONTa, veytu uyirttu,
  piRain'utal viyarppa, uNTanaLkollO
  tEm kalan'tu aLaiiya tIm pAl En'tik
  15
  kUzai uLarn'tu mOzaimai kURavum,
  maRutta collaL Aki,
  veRutta uLLamoTu uNNAtOLE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - maturai ezuttALan cEn'tampUtanAr

  208. kuRijci
  yAma iravin n'eTug kaTai n'inRu,
  tEm mutir cimaiyak kunRam pATum
  n'uN kOl akavun'ar vENTin, veN kOTTu
  aNNal yAnai Iyum vaN makiz
  5
  veLiyan vENmAn Aay eyinan,
  aLi iyal vAzkkaip pAzip paRan'talai,
  izai aNi yAnai iyal tEr mijiliyoTu
  n'aNpakal uRRa ceruvil puN kUrn'tu,
  oL vAL mayagku amar vIzn'tena, 'puL orugku
  10
  am kaN vicumpin viLagku jAyiRRu
  oN katir teRAmai, ciRakarin kOli,
  n'izal ceytu uzaRal kANEn, yAn' enap
  paTukaLam kANTalcellAn, cinam ciRan'tu,
  uru vinai n'annan, aruLAn, karappa,
  15
  peru vituppuRRa pal vEL makaLir
  kurUup pUm pain' tAr arukkiya pUcal,
  vacai viTak kaTakkum vayagku perun' tAnai
  akutai kiLaitan'tAgku, miku peyal
  uppuc ciRai n'illA veLLam pOla,
  20
  n'ANu varai n'illAk kAmam n'aNNi,
  n'alkinaL, vAziyar, van'tE Ori
  pal pazap palavin payam kezu kollik
  kAr malar kaTuppa n'ARum,
  Er n'uN, Oti mAayOLE!
  puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  209. pAlai
  'tOLum tol kavin tolain'tana; n'ALum
  annaiyum arun' tuyar uRRanaL; alarE,
  pon aNi n'eTun' tErt tennar kOmAn,
  ezu uRaz tiNi tOL iyal tErc ceziyan,
  5
  n'ErA ezuvar aTippaTak kaTan'ta
  AlagkAnattu Arppinum peritu' ena,
  Azal vAzi, tOzi! avarE,
  mAal yAnai maRap pOrp pulli
  kAmpuTai n'eTu varai vEgkaTattu umpar
  10
  aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, n'iRai iRan'tu
  uLLAr AtalO aritE cev vEl
  muLLUr mannan kazaltoTik kAri
  cellA n'al icai n'iRutta val vil
  Orik konRu cEralarkku Itta
  15
  cev vErp palavin payam kezu kolli,
  n'ilai peRu kaTavuL Akkiya,
  palar pukaz pAvai anna n'in n'alanE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - kallATanAr

  210. n'eytal
  kuRiyiRaik kurampaik kolai vem paratavar
  eRiuLi poruta EmuRu peru mIn
  puN umiz kuruti pulavuk kaTal maRuppaTa,
  vicumpu aNi villin pOki, pacum picirt
  5
  tirai payil azuvam uzakki, uran azin'tu,
  n'iraitimil marugkil paTartarum tuRaivan,
  pAnAL iravil, n'am paNait tOL uLLi,
  tAn ivaN van'ta kAlai, n'am Urk
  kAnal am perun' tuRai, kavin pArATTi,
  10
  AnAtu pukazn'ticinOnE; ini, tan
  cAyal mArpin pAyal mARRi,
  'kaitai am paTu cinaik kaTun' tEr vilagkac
  celavu aritu ennum' enpatu
  pala kETTanamAl tOzi! n'AmE.
  tOzi talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - ulOccanAr

  211. pAlai
  kELAy, ella! tOzi! vAliya
  cutai virin'tanna pal pU marAam
  paRai kaNTanna pA aTi n'On tAL
  tiN n'ilai maruppin vayak kaLiRu urijutoRum,
  5
  taN mazai Aliyin tAay, uzavar
  veNNel vittin aRaimicai uNagkum
  pani paTu cOlai vEgkaTattu umpar,
  mozi peyar tEettar Ayinum, n'alkuvar
  kuziyiTaik koNTa kanRuTaip peru n'irai
  10
  piTi paTu pUcalin eytAtu oziya,
  kaTuj cina vEn'tan Evalin eyti,
  n'eTuj cEN n'ATTil talaittArp paTTa
  kallA ezini pal eRin'tu azuttiya
  vankaN katavin veNmaNi vAyil,
  15
  matti n'ATTiya kal kezu panit tuRai,
  n'Ir olittanna pEer
  alar n'amakku oziya, azap pirin'tOrE.
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

  212. kuRijci
  tA il n'al pon taiiya pAvai
  viN tavaz iLa veyiR koNTu n'inRanna,
  miku kavin eytiya, tokukural aimpAl,
  kiLaiaril n'ANaR kizagku maNaRku InRa
  5
  muLai Oranna muL eyiRRut tuvar vAy,
  n'ayavan taivarum cevvazi n'al yAz
  icai Orttanna in tIm kiLavi,
  aNagku cAl arivaiyai n'acaii, perug kaLiRRu
  inam paTi n'Irin kalagkiya pozutil,
  10
  peRal arug kuraiyaL ennAy, vaikalum,
  innA aruj curam n'In'ti, n'IyE
  ennai innaR paTuttanai; minnu vacipu
  uravuk kAr kaTuppa maRali main'tuRRu,
  viravu mozik kaTTUr vENTuvazik koLIi,
  15
  paTai n'ilA ilagkum kaTal maruL tAnai
  maTTu aviz teriyal maRap pOrk kuTTuvan
  poru muraN peRAatu vilagku cinam ciRan'tu,
  ceruc cey munpoTu mun'n'Ir muRRi,
  Ogkutiraip pauvam n'Igka OTTiya
  20
  n'Ir mAN eHkam n'iRattuc cenRu azun'tak
  kUr matan aziyarO n'ejcE! AnAtu
  eLiyaL allOT karuti,
  viLiyA evvam talait tan'tOyE.
  allakuRippaTTu n'Igkum talaimakan tan n'ejcinai n'erugkic colliyatu. -paraNar

  213. pAlai
  vinai n'avil yAnai viRaR pOrt toNTaiyar
  ina mazai tavazum ERRu aru n'eTug kOTTu
  Ogku veL aruvi vEgkaTattu umpar,
  koykuzai atiral vaiku pular alari
  5
  curi irum pittai curumpu paTac cUTi,
  ikal munait tarIiya ERuTaip peru n'irai
  n'anai mutir n'aRavin n'AT pali koTukkum
  vAl n'iNap pukavin vaTukar tEettu,
  n'izaR kavin izan'ta n'Ir il n'IL iTai
  10
  azal avir aruj curam n'eTiya ennAtu,
  akaRal Ayn'tanar Ayinum, pakal celap
  pal katir vAgkiya paTu cuTar amaiyattup
  peru maram konRa kAl puku viyan punattu,
  eri maruL katira tiru maNi imaikkum
  15
  velpOr vAnavan kollik kuTa varai
  vEy ozukku anna, cAy iRaip paNait tOL
  perug kavin citaiya n'Igki, AnROr
  arum peRal ulakam amiztoTu peRinum,
  cenRu, tAm n'ITalOilarE enRum
  20
  kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kai,
  valam paTu venRi vAy vAL, cOzar
  ilagku n'Irk kAviri izipunal varitta
  aRal ena n'eRin'ta kUn'tal,
  uRal in cAyaloTu onRutal maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - tAyagkaNNanAr

  214. mullai
  akal iru vicumpakam putaiyap pAay,
  pakal uTan karan'ta, pal katir, vAnam
  irug kaLiRRu ina n'irai kuLirppa vIci,
  perum peyal azi tuLi pozital AnAtu;
  5
  vEn'tanum vem pakai muraNi En'tuilai,
  viTu katir n'eTu vEl imaikkum pAcaRai,
  aTu pukaz mEvaloTu kaNpaTai ilanE;
  amarum n'am vayinatuvE; n'amar ena
  n'am aRivu teLin'ta pommal Oti
  10
  yAgku AkuvaLkoltAnE OgkuviTaip
  paTu cuvaR koNTa paku vAyt teL maNi
  A peyar kOvalar AmpaloTu aLaii,
  paiyuL n'al yAz cevvazi vakuppa,
  Ar uyir aNagkum teL icai
  15
  mAri mAlaiyum tamiyaL kETTE?
  pAcaRaikkaN talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  215. pAlai
  'vilagku iruj cimaiyak kunRattu umpar,
  vERu pal moziya tEem munni,
  vinai n'acaiip parikkum uran miku n'ejcamoTu
  punai mAN eHkam vala vayin En'ti,
  5
  celal mANpu uRRa n'umvayin, vallE,
  valan Aka!' enRalum n'anRuman tilla
  kaTuttatu pizaikkuvatuAyin, toTutta
  kai viral kavvum kallAk kATci,
  koTumaram piTitta kOTA vankaN,
  10
  vaTi n'avil ampin Eval ATavar,
  AL azittu uyartta ajcuvaru patukkai,
  kUr n'utic cev vAy eruvaic cEval
  paTu piNap pain' talai toTuvana kuzIi,
  mallal mociviral oRRi, maNi koNTu,
  15
  val vAyp pETaikkuc coriyum AgkaN,
  kazin'tOrkku iragkum n'ejcamoTu
  ozin'tu ivaN uRaital ARRuvOrkkE.
  celavu uNarttiya tOzi, talaimakaL kuRippaRin'tu, talaimakanaic celavu azugkuvittatu. - iRagku kuTik kunRa n'ATan

  216. marutam
  'n'AN koL n'uN kOlin mIn koL pAN makaL
  tAn punal aTaikaraip paTutta varAal,
  n'Ar ari n'aRavu uNTu irun'ta tan'taikku,
  vajci viRakin cuTTu, vAy uRukkum
  5
  taN tuRai Uran peNTir emmaip
  peTTAgku mozipa' enpa; av alarp
  paTTanam Ayin, ini evan Akiyar;
  kaTal ATu makaLir koyta jAzalum,
  kazani uzavar kuRRa kuvaLaiyum,
  10
  kaTi miLaip puRavin pUtta mullaiyoTu,
  pal iLag kOcar kaNNi ayarum,
  mallal yANarc cellik kOmAn
  eRiviTattu ulaiyAc ceRi curai veL vEl
  Atan ezini aru n'iRattu azuttiya
  15
  perug kaLiRRu evvam pOla,
  varun'tupamAtu, avar cEri yAm celinE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, tanakkup pAgkAyinArkkup parattai colliyatu. - aiyUr muTavanAr

  217. pAlai
  'peytu puRan'tan'ta pogkal veN mazai,
  eHku uRu pajcit tuyp paTTanna,
  tuvalai tUval kaziya, akal vayal
  n'ITu kazaik karumpin kaNaik kAl vAn pUk
  5
  kOTaip pULaiyin vATaiyoTu tuyalvara,
  pAcilai potuLiya putaltoRum pakanRai
  n'Il uN paccai n'iRam maRaittu aTaicciya
  tOl eRi pANTilin vAliya malara,
  kOzilai avaraik kozu mukai aviza,
  10
  Uz uRu tOnRi oN pUt taLai viTa,
  pulamtoRum kurukinam n'arala, kallena
  akanRu uRai makaLir aNi tuRan'tu n'aTugka,
  aRciram van'tanRu; amain'tanRu itu ena,
  ep poruL peRinum, piriyanminO' enac
  15
  ceppuval vAziyO, tuNaiyuTaiyIrkkE;
  n'alkAk kAtalar n'alan uNTu tuRan'ta
  pAz paTu mEni n'Okki, n'Oy pora,
  iNar iRupu uTaiyum n'ejcamoTu, puNarvu vETTu,
  eyiRu tIp piRappat tiruki,
  20
  n'aTugkutum piriyin yAm kaTu pani uzan'tE.
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

  218. kuRijci
  'kiLai pArATTum kaTu n'aTai vayak kaLiRu
  muLai tarupu UTTi, vENTu kuLaku arutta,
  vAL n'iRa uruvin oLiRupu minni,
  parUu uRaip pal tuLi citaRi, vAn n'avinRu,
  5
  peru varai n'aLir cimai atira vaTTittu,
  puyal ERu uraiiya viyal iruL n'aTu n'AL,
  viRal izaip polin'ta kANpu in cAyal,
  taTaiit tiraNTa n'in tOL cErpu allatai,
  paTAavAkum, em kaN' ena, n'Iyum,
  10
  'iruL mayagku yAmattu iyavuk keTa vilagki,
  vari vayagku irum puli vazagkun'arp pArkkum
  peru malai viTarakam vara aritu' ennAy,
  vara eLitAka eNNuti; atanAl,
  n'uNNitin kUTTiya paTu mAN Aram
  15
  taNNitu kamazum n'in mArpu, oru n'AL
  aTaiya muyagkEm Ayin, yAmum
  viRal izai n'ekizac cAaytum; atuvE
  annai aRiyinum aRika! alar vAy
  ampal mUtUr kETpinum kETka!
  20
  vaNTu iRai koNTa eri maruL tOnRiyoTu,
  oN pU vEgkai kamazum
  taN peruj cAral pakal van'tImE!
  tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, talai makanai varaivu kaTAyatu. - kapilar

  219. pAlai
  cIr kezu viyan n'akarc cilampu n'aka iyali,
  Orai AyamoTu pan'tu ciRitu eRiyinum,
  'vArAyO!' enRu Etti, pEr ilaip
  pakanRai vAl malar pani n'iRain'tatu pOl
  5
  pAl pey vaLLam cAlkai paRRi,
  'en pATu uNTanaiAyin, oru kAl,
  n'un'tai pATum uN' enRu UTTi,
  'piRan'tataRkoNTum ciRan'tavai ceytu, yAn
  n'alam punain'tu eTutta en polan'toTik kuRumakaL
  10
  aRanilALanoTu iRan'tanaL, ini' ena,
  maRan'tu amain'tu irAa n'ejcam n'OvEn
  'pon vArn'tanna vai vAl eyiRRuc
  cen'n'Ay verIiya pukar uzai oruttal
  pori arai viLavin pun puRa viLai puzal,
  15
  azal eRi kOTai tUkkalin, kOvalar
  kuzal ena n'inaiyum n'Ir il n'IL iTai,
  maTat takai meliyac cAay,
  n'aTakkumkol? ena, n'Oval yAnE.
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  220. n'eytal
  Urum cEriyum uTan iyain'tu alar eza,
  tEroTu maRukiyum, paNi mozi payiRRiyum,
  keTAat tIyin uru kezu cellUr,
  kaTAa yAnaik kuzUuc camam tataiya,
  5
  man marugku aRutta mazu vAL n'eTiyOn
  mun muyanRu aritinin muTitta vELvi,
  kayiRu arai yAtta kAN taku vanappin,
  arug kaTi n'eTun' tUN pOla, yAvarum
  kANalAkA mAN ezil Akam
  10
  uLLutoRum panikkum n'ejcinai, n'IyE
  n'eTum puRa n'ilaiyinai, varun'tinaiAyin,
  muzagku kaTal Otam kAlaik koTkum,
  pazam pal n'ellin UNUr AgkaN,
  n'OlA irum puL pOla, n'ejcu amarn'tu,
  15
  kAtal mARAk kAmar puNarcciyin,
  irug kazi mukan'ta ceg kOl av valai
  muTagku puRa iRavoTu ina mIn ceRikkum
  n'eTug katirk kazanit taN cAykkAnattu,
  yANart taN paNai uRum ena, kAnal
  20
  Ayam Ayn'ta cAy iRaip paNait tOL
  n'al ezil citaiyA Emam
  col init teyya, yAm teLiyumARE.
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanai etirppaTTut tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  221. pAlai
  n'anai viLai n'aRavin tERal mAn'ti,
  punai vinai n'al il taru maNal kuvaii,
  'pommal Oti em makaL maNan' ena,
  vatuvai ayarn'tanar n'amarE; atanAl,
  5
  putuvatu punain'ta cEyilai veL vEl,
  mati uTampaTTa mai aNaR kALai
  vAgku cinai malin'ta tiraL arai marAattu,
  tEm pAy mel iNar taLiroTu koNTu, n'in
  taN n'aRu mucci punaiya, avanoTu
  10
  kazai kavin pOkiya mazai uyar n'anan'talai,
  kaLiRRu irai pizaittalin, kaya vAy vEgkai
  kAy cinam ciRan'tu, kuzumalin verIi,
  irum piTi iriyum cOlai
  aruj curam cERal ayarn'tanen, yAnE.
  talaimakaRkup pOkku uTanpaTTa tOzi talaimakaTkup pOkku uTanpaTac colliyatu. - kayamanAr

  222. kuRijci
  vAn uRa n'ivan'ta n'Il n'iRap peru malaik
  kAna n'ATan uRIiya n'Oykku, en
  mEni Ay n'alam tolaitalin, moziven;
  muzavu mukam pularAk kali koL AgkaN,
  5
  kazAarp perun' tuRai vizavin ATum,
  ITTu ezil polin'ta En'tu kuvavu moympin,
  ATTan atti n'alan n'ayan'tu uraii,
  tAz irug katuppin kAviri vavvalin,
  mAtiram tuzaii, mati maruNTu alan'ta
  10
  Atiman'ti kAtalaR kATTi,
  paTu kaTal pukka pATalcAl ciRappin
  maruti anna mAN pukaz peRIiyar,
  cenmO vAzi, tOzi! pal n'AL,
  uravu urum ERoTu mayagki,
  15
  iravup peyal pozin'ta Irn' taN ARE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - paraNar

  223. pAlai
  'pirital valliyar, itu, n'at tuRan'tOr
  maRan'tum amaikuvarkol?' enRu eNNi,
  Azal vAzi, tOzi! kEzal
  vaLai maruppu uRazum muLai n'eTum perug kAy
  5
  n'anai mutir murukkin cinai cEr pogkar,
  kAy cinak kaTu vaLi eTuttalin, veg kATTu
  azal pozi yAnaiyin aiyenat tOnRum
  n'izal il Omai n'Ir il n'IL iTai,
  iRan'tanar Ayinum, kAtalar n'amvayin
  10
  maRan'tu kaNpaTutal yAvatu puRam tAz
  am paNai n'eTun' tOL tagki, tumpi
  ariyinam kaTukkum curi vaNar aimpAl
  n'uN kEz aTagka vAri, paiyuL keTa,
  n'an mukai atiral pOtoTu, kuvaLait
  15
  taN n'aRug kamaz toTai vEyn'ta, n'in
  maN Ar kUn'tal marIiya tuyilE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  224. mullai
  celka, pAka! ellinRu pozutE
  vallOn aTagku kayiRu amaippa, kollan
  vicaittu vAgku turuttiyin veyya uyirA,
  koTu n'ukattu yAtta talaiya, kaTu n'aTai,
  5
  kAl kaTuppu anna kaTuj celal ivuLi,
  pAl kaTai n'uraiyin parUu mitappu anna,
  vAl veL teviTTal vazi vAr n'uNakkam
  cilampi n'Ulin n'uNagkuvana pARi,
  cAn'tu pular akalam maRuppa, kANtaka,
  10
  putu n'alam peRRa veytu n'Igku puRavil,
  teRi n'aTai maraik kaNam iriya, manaiyOL
  aitu uNagku valci peytu muRukku uRutta
  tirimarak kural icai kaTuppa, vari maNal
  alagku katirt tikiri Azi pOza,
  15
  varumkol tOzi! n'am in uyirt tuNai ena,
  cil kOl el vaLai oTukki, pal kAl
  arug kaTi viyal n'akar n'Okki,
  varun'tumAl, aLiyaL tirun'tizaitAnE.
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - AvUr mUlagkizAr makanAr perun'talaic cAttanAr

  225. pAlai
  anpum, maTanum, cAyalum, iyalpum,
  enpu n'ekizkkum kiLaviyum, piRavum,
  onRupaTu koLkaiyoTu OrAgku muyagki,
  inRE ivaNam Aki, n'ALai,
  5
  putal ivar ATu amai, tumpi kuyinRa
  akalA am tuLai, kOTai mukattalin,
  n'Irkku iyagku ina n'iraip pinRai vAr kOl
  Ayk kuzal pANiyin aitu van'tu icaikkum,
  tEkku amal cOlaik kaTaRu Ogku aruj curattu,
  10
  yAtta tUNit talai tiRan'tavaipOl,
  pUtta iruppaik kuzai poti kuvi iNar
  kazal tuLai muttin cen' n'ilattu utira,
  mazai tuLi maRan'ta am kuTic cIRUrc
  cEkkuvam kolO n'ejcE! pUp punai
  15
  puyal ena olivarum tAz irug kUn'tal,
  ceRi toTi munkai, n'am kAtali
  aRivu ajar n'Okkamum pulaviyum n'inain'tE?
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  226. marutam
  uNarkuven allen; uraiyal n'in mAyam;
  n'AN ilai manRa yANar Ura!
  akaluL AgkaN, am pakai maTivai,
  kuRun' toTi, makaLir kurUup punal munaiyin,
  5
  pazanap paij cAy kozuti, kazanik
  karan'tai am ceRuvin veN kuruku Oppum,
  val vil eRuzt tOL, paratavar kOmAn,
  pal vEl matti, kazAar muntuRai,
  n'eTu veN marutoTu vajci cAaya,
  10
  viTiyal van'ta peru n'Irk kAviri,
  toTi aNi munkai n'I veyyOLoTu
  mun n'AL ATiya kavvai, in' n'AL,
  vali mikum munpin pANanoTu, mali tArt
  tittan veLiyan uRan'tai n'AL avaip
  15
  pATu in teN kiNaip pATu kETTu ajci,
  pOr aTu tAnaik kaTTi
  porAatu OTiya Arppinum peritE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - paraNar

  227. pAlai
  'n'utal pacan'tanRE; tOL cAyinavE;
  titalai alkul variyum vATina;
  en AkuvaLkol ivaL?' ena, pal mAN
  n'Ir mali kaNNoTu n'eTitu n'inain'tu oRRi,
  5
  inaiyal vAzi, tOzi! n'anai kavuL
  kAy cinam ciRan'ta vAy puku kaTAttoTu
  mun n'ilai poRAatu muraNi, pon iNarp
  pulik kEz vEgkaip pUj cinai pulampa,
  mutal pAyn'tiTTa muzu vali oruttal
  10
  cen' n'ilap paTu n'IRu ATi, ceru malain'tu,
  kaLam koL maLLarin muzagkum attam
  pala iRan'tu akanRanar Ayinum, n'ilaii,
  n'Oy ilarAka, n'am kAtalar! vAy vAL,
  tamiz akappaTutta imiz icai muracin,
  15
  varun'ar varaiyAp peru n'AL irukkai,
  tUgkal pATiya Ogku peru n'al icaip
  piTi miti vazutuNaip perum peyart tazumpan
  kaTi matil varaippin UNUr umpar,
  vizu n'iti tujcum vIRu peRu tiru n'akar,
  20
  irug kazip paTappai marugkUrp paTTinattu,
  el umiz AvaNattu anna,
  kallen kampalai ceytu akanROrE!
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu; pirivinkaN vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - n'akkIrar

  228. kuRijci
  piracap pal kiLai Arppa, kallena
  varai izi aruvi Aram tINTit
  taN ena n'anaikkum n'aLir malaic cilampil,
  kaN ena malarn'ta mA itazk kuvaLaik
  5
  kal mukai n'eTuj cunai n'ammoTu ATi,
  pakalE initu uTan kazippi, iravE
  celvar Ayinum, n'anRuman tilla
  vAnkaN virin'ta pakal maruL n'ilavin
  cUral miLaiiya cAral Ar ARRu,
  10
  Ogkal micaiya vEgkai oL vIp
  pulip poRi kaTuppat tOnRalin, kaya vAy
  irum piTi iriyum cOlaip
  perug kal yANart tam ciRukuTiyAnE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colli yatu. - aNTar makan kuRuvazutiyAr

  229. pAlai
  pakal cey pal katirp paruti am celvan
  akal vAy vAnattu Azi pOzn'tena,
  n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  kayan' talaik kuzavik kavi ukir maTap piTi
  5
  kuLaku maRuttu uyagkiya marugkul pala uTan
  pAz Urk kurampaiyin tOnRum AgkaN,
  n'eTuj cEN iTaiya kunRam pOki,
  poyvalALar muyanRu cey perum poruL
  n'am inRu Ayinum muTika, vallena,
  10
  perun' tuni mEval! n'alkUr kuRumakaL!
  n'Oy malin'tu ukutta n'oci varal cil n'Ir
  pal itaz mazaik kaN pAvai mAyppa,
  pon Er pacalai Urtara, poRi vari
  n'al mA mEni tolaital n'Okki,
  15
  inaiyal enRi; tOzi! cinaiya
  pAcarumpu InRa cem mukai murukkinap
  pOtu aviz alari kozuti tAtu arun'tu,
  am taLir mAattu alagkal mImicai,
  ceg kaN irug kuyil n'ayavarak kUum
  20
  in iLavEnilum vArAr,
  'innE varutum' enat teLittOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL, vanpuRai etir azin'tu, colliyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

  230. n'eytal
  'uRu kazi marugkin OtamoTu malarn'ta
  ciRu karu n'eytaR kaN pOl mA malarp
  perun' taN mAt tazai irun'ta alkul,
  aiya arumpiya cuNagkin, vai eyiRRu,
  5
  mai Ir Oti, vAL n'utal, kuRumakaL!
  viLaiyATTu AyamoTu veN maNal utirtta
  punnai n'uN tAtu ponnin n'oNTu,
  manai puRan'tarutiAyin, enaiyatUum,
  im manaik kizamai emmoTu puNarin,
  10
  tItum uNTO, mAtarAy?' ena,
  kaTum pari n'al mAn, koTijci n'eTun' tEr
  kai val pAkan paiyena iyakka,
  yAm taR kuRukinamAka, En'tu ezil
  ari vEy uN kaN pani varal oTukki,
  15
  ciRiya iRaijcinaL, talaiyE
  periya evvam yAm ivaN uRavE.
  talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  231. pAlai
  'ceRuvOr cemmal vATTalum, cErn'tOrkku
  uRum iTattu uvakkum utavi ANmaiyum,
  il irun'tu amaivOrkku il, enRu eNNi,
  n'al icai valitta n'ANuTai manattar
  5
  koTu viR kAnavar kaNai iTat tolain'tOr,
  paTu kaLattu uyartta mayirt talaip patukkaik
  kaLLi am paRan'talaik kaLartoRum kuzIi,
  uLLun'arp panikkum Ukku arug kaTattiTai
  vej curam iRan'tanar Ayinum, n'ejcu uruka
  10
  varuvar vAzi, tOzi! poruvar
  cel camam kaTan'ta cellA n'al icai,
  vicumpu ivar veN kuTai, pacum pUT pANTiyan
  pATu peRu ciRappin kUTal anna n'in
  ATu vaNTu araRRum muccit
  15
  tOTu Ar kUn'tal marIiyOrE.
  talaimakaL pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. -maturai Izattup pUtan tEvanAr

  232. kuRijci
  kAN ini vAzi, tOzi! pAnAL,
  mazai muzagku aravam kETTa, kazai tin,
  mAal yAnai puli cettu verIi,
  irug kal viTarakam cilampap peyarum
  5
  perug kal n'ATan kENmai, iniyE,
  kunRa vElic ciRukuTi AgkaN,
  manRa vEgkai maNa n'AT pUtta
  maNi Er arumpin pon vI tAay
  viyal aRai varikkum munRil, kuRavar
  10
  manai mutir makaLiroTu kuravai tUgkum
  Ar kali vizavuk kaLam kaTuppa, n'ALum,
  viravup pUm paliyoTu viraii, annai
  kaTiyuTai viyal n'akark kAval kaNNi,
  'muruku' ena vElaR tarUum.
  15
  paruvamAkap payan'tanRAl, n'amakkE.
  tOzi talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy,colliyatu. - koTimagkalattu vAtuLi n'aRcEn'tanAr

  233. pAlai
  alamaral mazaik kaN malku pani vAra, n'in
  alar mulai n'anaiya, azAal tOzi!
  eri kavarpu uNTa kari puRap peru n'ilam
  pITu kezu marugkin OTu mazai tuRan'tena,
  5
  Un il yAnai uyagkum vEnil,
  maRap paTaik kutirai, mARA main'tin,
  tuRakkam eytiya toyyA n'al icai
  mutiyarp pENiya, utiyaj cEral
  peruj cORu koTutta jAnRai, irum pal
  10
  kULic cuRRam kuzIi irun'tAgku,
  kuRiyavum n'eTiyavum kunRu talaimaNan'ta
  curan iRan'tu akanRanar Ayinum, mika n'ani
  maTagkA uLLamoTu mati mayakkuRAa,
  poruLvayin n'ITalOilar n'in
  15
  iruL aig kUn'tal in tuyil maRan'tE.
  pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

  234. mullai
  kAr payam pozin'ta n'Ir tikaz kAlai,
  n'uN ayir paran'ta taN aya marugkin,
  n'irai paRai annattu anna, virai parip
  pul uLaik kalimA mellitin koLIiya,
  5
  vaLpu orugku amaiyap paRRi, muLkiya
  pal katir Azi mel vazi aRuppa,
  kAl ena maruLa, ERi, n'Ul iyal
  kaN n'Okku ozikkum paN amai n'eTun' tEr
  val virain'tu Urmati n'al valam peRun'a!
  10
  tatar tazai munaiiya teRi n'aTai maTap piNai
  ERu puNar uvakaiya URu ila ukaLa,
  am ciRai vaNTin men paRait tozuti
  mullai n'aRu malart tAtu n'ayan'tu Uta,
  ellai pOkiya pullen mAlai,
  15
  puRavu aTain'tirun'ta uRaivu in n'al Ur,
  kazi paTar uzan'ta pani vAr uNkaN
  n'al n'iRam paran'ta pacalaiyaL
  min n'Er Otip pinnup piNi viTavE.
  talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyanAr

  235. pAlai
  amma vAzi, tOzi! poruL purin'tu
  uLLArkollO, kAtalar? uLLiyum,
  ciRan'ta ceytiyin maRan'tanarkollO?
  payan n'ilam kuzaiya vIci, peyal munin'tu,
  5
  viNTu munniya koNTal mA mazai
  magkul aRkamoTu pogkupu tuLippa,
  vATaiyoTu n'ivan'ta Ay itazt tOnRi
  cuTar koL akalin curugku piNi aviza,
  curi mukiz mucuNTaip poti aviz vAn pU
  10
  vicumpu aNi mInin pacum putal aNiya,
  kaLavan maN aLaic ceRiya, akal vayal
  kiLai viri karumpin kaNaikkAl vAn pU
  mAri am kurukin Iriya kuragka,
  n'ani kaTuj civappoTu n'Amam tORRi,
  15
  pani kaTi koNTa paNpu il vATai
  maruLin mAlaiyoTu aruL inRi n'aliya,
  'n'utal iRaikoNTa ayal aRi pacalaiyoTu
  tol n'alam citaiyac cAay,
  ennaLkol aLiyaL?' ennAtOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

  236. marutam
  maNi maruL malara muLLi amanRa,
  tuNi n'Ir, ilajcik koNTa peru mIn
  ari n'iRak kozug kuRai vauvinar mAn'ti,
  veNNel arin'ar peyarn'ilaip pinRai,
  5
  iTai n'ilam n'eritaru n'eTug katirp pal cUTTup
  pani paTu cAyp puRam parippa, kazanik
  karug kOTTu mAattu alagku cinaip putup pU
  mayagku mazait tuvalaiyin tAam Uran
  kAmam perumai aRiyEn, n'anRum
  10
  uyn'tanen vAzi, tOzi! alkal
  aNi kiLar cAn'tin am paTTu imaippa,
  koTug kuzai makaLirin oTugkiya irukkai
  aRiyAmaiyin azin'ta n'ejcin,
  'ERRu iyal ezil n'aTaip polin'ta moympin,
  15
  tOTTu iruj curiyal maNan'ta pittai,
  ATTan attiyaik kANIrO?' ena
  n'ATTin n'ATTin, Urin Urin,
  'kaTal koNTanRu' ena, 'punal oLittanRu' ena,
  kaluzn'ta kaNNaL, kAtalaR keTutta
  20
  Atiman'ti pOla,
  Etam colli, pEtu peritu uRalE.
  ARRAmai vayilAkap pukka talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - paraNar

  237.pAlai
  'pun kAR pAtiri ari n'iRat tiraL vI
  n'uN koTi atiraloTu n'uNagku aRal varippa,
  aravu eyiRRu anna arumpu mutir kuravin
  tEn imir n'aRuj cinait tenRal pOza,
  5
  kuyil kural kaRRa vEnilum tuyil tuRan'tu
  innA kaziyum kagkul' enRu n'in
  n'al mA mEni aNi n'alam pulampa,
  inaital AnRicin Ayizai! kanaitiRal
  cen' tI aNagkiya cezu n'iNak kozug kuRai
  10
  men tinaip punkam utirtta maNTaiyoTu,
  irug katir alamarum kazanik karumpin
  viLai kazai pizin'ta am tIm cERRoTu,
  pAl pey cen'n'eR pAcaval pakukkum
  punal poru putavin, uRan'tai eytinum,
  15
  vinai poruLAkat taviralar kaTai civan'tu
  aiya amartta uNkaN n'in
  vai Er vAl eyiRu URiya n'IrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -tAyagkaNNanAr

  238. kuRijci
  mAnRamai aRiyA maram payil iRumpin,
  InRu iLaippaTTa vayavup piNap pacittena,
  maTa mAn valci tarIiya, n'aTu n'AL,
  iruL mukaic cilampin, irai vETTu ezun'ta
  5
  paNai maruL eruttin pal vari irum pOttu,
  maTak kaN AmAn mAtirattu alaRa,
  taTak kOTTu AmAn aNNal EeRu,
  n'anan'talaik kAnattu valam paTat tolaicci,
  irug kal viyal aRai civappa Irkkum
  10
  perug kal n'ATa! piritiAyin,
  marun'tum uTaiyaiyO maRRE irappOrkku
  izai aNi n'eTun' tEr kaLiRoTu enRum
  mazai curan'tanna Ikai, vaN makiz,
  kazal toTit taTak kai, kalimAn, n'aLLi
  15
  n'aLi mukai uTain'ta n'aRug kAr aTukkattu,
  pOn'tai muzu mutal n'ilaiiya kAn'taL
  men piNi mukai avizn'tu alarn'ta
  taN kamaz putu malar n'ARum n'aRu n'utaRkE?
  iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - kapilar

  239. pAlai
  aLitOtAnE; evan Avatukol?
  manRum tOnRAtu; maranum mAyum
  'puli ena ulampum ceg kaN ATavar,
  jeliyoTu piTitta vAr kOl ampinar,
  5
  el Ur eRin'tu, pal At tazIiya
  viLi paTu pUcal vej curattu iraTTum
  vERu pal tEettu ARu pala n'In'ti,
  puLLit toyyil, poRi paTu cuNagkin,
  oL izai makaLir uyar piRai tozUum
  10
  pullen mAlai, yAm ivaN oziya,
  ITTu arugkuraiya poruLvayiR celinE,
  n'ITTuvir allirO, n'eTun'takaiyIr?' ena,
  kuRu n'eTum pulavi kURi, n'ammoTu
  n'erun'alum tIm pala mozin'ta
  15
  ciRu n'al orutti peru n'al UrE!
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

  240. n'eytal
  cev vI jAzaR karug kOTTu iruj cinait
  tanip pArppu uLLiya taN paRai n'Arai
  maNip pU n'eytal mAk kazi n'ivappa,
  inip pulampinRE kAnalum; n'aLi kaTal
  5
  tiraic curam uzan'ta tiN timil viLakkil
  pal mIn kUTTam ennaiyark kATTiya,
  en'taiyum cellumAr iravE; an'til
  aNagkuTaip panit tuRai kaitozutu Etti,
  yAyum AyamOTu ayarum; n'Iyum,
  10
  tEm pAy Oti tiru n'utal n'Ivi,
  kOgku mukaittanna kuvimulai Akattu,
  in tuyil amarn'tanaiAyin, vaNTu paTa
  virin'ta cerun'ti veN maNal muTukkar,
  pU vEy punnai am taN pozil,
  15
  vAvE teyya, maNan'tanai celaRkE.
  tOzi iravukkuRi van'ta talaimakaRkup pakaRkuRi n'Ern'tatu. - ezuuppanRi n'Akan kumaranAr

  241. pAlai
  'tuni inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin
  iniyar amma, avar' ena muniyAtu
  n'alkuvar n'alla kURinum, alkalum,
  piriyAk kAtaloTu uzaiyar Akiya
  5
  n'amarman vAzi, tOzi! uyarmicai
  mUgkil iLa muLai tiragka, kAmpin
  kazai n'aral viyal akam vempa, mazai maRan'tu
  aruvi AnRa veruvaru n'anan'talai,
  pEey veN tEr peyal cettu OTi,
  10
  tAam paTTa tani mutir perug kalai
  pulam peyarn'tu uRaital cellAtu, alagkutalai
  virun'tin veg kATTu varun'ti vaikum
  atta n'ellit tIj cuvait tiraL kAy
  vaTTak kazagkin tAay, tuyt talaic
  15
  cem muka man'ti ATum
  n'al mara marugkin malai iRan'tOrE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

  242. kuRijci
  arumpu mutir vEgkai alagkal men cinaic
  curumpu vAy tiRan'ta pon purai n'uN tAtu
  maNi maruL kalavattu uRaippa, aNi mikku
  avir poRi majjai ATum cOlai,
  5
  pain' tAT cen' tinaik koTug kural viyan punam,
  cen' tAr kiLLai n'ammoTu kaTin'tOn
  paNpu tara van'tamai aRiyAL, 'n'uN kEz
  muRi purai ezil n'alattu en makaL tuyar marugku
  aRital vENTum' ena, pal pirappu irIi,
  10
  aRiyA vElaR tarIi, annai
  veRi ayar viyan kaLam poliya Etti,
  maRi uyir vazagkA aLavai, cenRu yAm,
  cela varat tuNin'ta, cEN viLagku, el vaLai
  n'ekizn'ta mun kai, n'Er iRaip paNait tOL,
  15
  n'al ezil azivin tol kavin peRIiya,
  mukizttu varal iLa mulai mUzka, pal Uz
  muyagkal iyaivatumannO tOzi!
  n'aRai kAlyAtta n'aLir mukaic cilampil
  peru malai viTarakam n'ITiya ciRiyilaic
  20
  cAn'ta men cinai tINTi, mElatu
  piracam tUgkum cEN cimai
  varaiyaka veRpan maNan'ta mArpE!
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - pEricAttanAr

  243. pAlai
  avarai Ay malar utira, tuvarina
  vAgku tuLait tukirin Igkai pUppa,
  iRagku pOtu avizn'ta Irm putal pakanRaik
  kaRagku n'uN tuvalaiyin Uruzai aNiya,
  5
  peyal n'Ir putu varal tavira, cinai n'Erpu
  pIL virin'tu iRaijciya piRagku katirk kazani
  n'el oli pAcaval tuzaii, kallenak
  kaTitu van'tu iRutta kaN il vATai!
  'n'eTitu van'tanai' ena n'illAtu Egkip
  10
  pala pulan'tu uRaiyum tuNai il vAzkkai
  n'amvalattu anmai kURi, avar n'ilai
  aRiyun'am Ayin, n'anRuman tilla;
  pani vAr kaNNEm Aki, ini atu
  n'amakkE evvam AkinRu;
  15
  anaittAl tOzi! n'am tol vinaip payanE!
  talaimakan pirivinkaN vaRpuRuttum tOzikku, talaimakaL 'ARREn' enpatu paTac colliyatu. - koTiyUr kizAr makanAr n'eytal tattanAr

  244. mullai
  '''pacai paTu paccai n'ey tOyttanna
  cEy uyar cinaiya mAc ciRaip paRavai
  pakal uRai mutu maram pulampap pOki,
  mukai vAy tiRan'ta n'akai vAy mullai
  5
  kaTimakaL katuppin n'ARi, koTimicai
  vaNTinam tavirkkum taN patak kAlai
  varinum, vArAr Ayinum, ANTu avarkku
  initukol, vAzi tOzi?'' ena, tan
  pal itaz mazaik kaN n'allakam civappa,
  10
  arun' tuyar uTaiyaL ivaL' ena virumpip
  pANan van'tanan, tUtE; n'Iyum
  pul Ar puravi, val virain'tu, pUTTi,
  n'eTun' tEr Urmati, valava!
  muTin'tanRu amma, n'Am munniya vinaiyE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai.......maLLanAr

  245. pAlai
  'uyirinum ciRan'ta oN poruL tarumAr
  n'anRu puri kATciyar cenRanar, avar' ena
  manai valittu oziyum matukaiyaL Atal
  n'I n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Igki,
  5
  mazai peyal maRan'ta kazai tiragku iyavil,
  cel cAttu eRiyum paNpu il vAzkkai
  val vil iLaiyar talaivar, el uRa,
  vari kiLar paNait tOL, vayiRu aNi titalai,
  ariyalATTiyar alku manai varaippil,
  10
  makiz n'oTai peRAarAki, n'anai kavuL
  kAna yAnai veN kOTu cuTTi,
  manRu OTu putalvan pun talai n'Ivum
  aru munaip pAkkattu alki, vaikuRa,
  n'izal paTak kavinRa n'IL arai ilavattu
  15
  azal akain'tanna alagkucinai oN pUk
  kuzal icait tumpi Arkkum AgkaN,
  kuRum poRai uNagkum tatar veL enpu
  kaTug kAl oTTakattu alku paci tIrkkum
  kal n'eTug kavalaiya kAnam n'In'ti,
  20
  am mA arivai oziya,
  cenmO n'ejcam! vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRi, talaimakan colli, celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  246. marutam
  piNar mOTTu n'an'tin pEz vAy ERRai
  katir mUkku Aral kaLavan Aka,
  n'eTu n'Irp poykait tuNaiyoTu puNarum
  mali n'Ir akal vayal yANar Ura!
  5
  pOtu Ar kUn'tal n'I veyyOLoTu
  tAtu Ar kAjcit taN pozil akal yARu
  ATinai enpa, n'erun'ai; alarE
  kAy cina moympin perum peyark karikAl
  Arkali n'aRavin veNNivAyil,
  10
  cIr kezu mannar maRaliya jATpin
  imiz icai muracam poru kaLattu oziya,
  patinoru vELiroTu vEn'tar cAya,
  moy vali aRutta jAnRai,
  toyyA azun'tUr Arppinum peritE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - paraNar

  247. pAlai
  maNNA muttam ozukkiya vana mulai
  n'al mAN Akam pulampat tuRan'tOr
  aruL ilar vAzi, tOzi! poruL purin'tu,
  irug kiLai eNkin azal vAy ERRai,
  5
  karug kOTTu iruppai veN pU munaiyin,
  peruj cem puRRin irun' talai iTakkum
  ariya kAnam ennAr, pakai paTa
  munai pAzpaTTa AgkaN, AL pArttuk
  kolai val yAnai curam kaTi koLLum
  10
  URu paTu kavalaiya ARu pala n'In'ti,
  paTu muTai n'acaiiya paRai n'eTug kazuttin
  pARu kiLai cEkkum cEN cimaik
  kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai marutag kizAr makanAr perugkaNNanAr

  248. kuRijci
  n'akai n'I kELAy tOzi! alkal;
  vaya n'Ay eRin'tu, van paRaz tazIi,
  iLaiyar eytutal maTakki, kiLaiyoTu
  n'Almulaip piNaval coliya kAn ozin'tu,
  5
  arum puzai muTukkar AL kuRittu n'inRa
  taRukaT panRi n'Okki, kAnavan
  kuRukinan toTutta kUrvAyp pakazi
  maTai celal munpin tan paTai celac cellAtu,
  'aru vazi vilakkum em peruviRal pOnm' ena,
  10
  eyyAtu peyarum kunRa n'ATan
  ceRi aril tuTakkalin, parIip puri avizn'tu,
  En'tu kuvavu moympin pUc cOr mAlai,
  ERRu imiR kayiRRin, ezil van'tu tuyalvara,
  il van'tu n'inROR kaNTanaL, annai;
  15
  vallE en mukam n'Okki,
  'n'allai man!' ena n'akUup peyarn'tOLE.
  iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy,talaimakan kETpa, tOzi colliyatu. - kapilar

  249. pAlai
  amma vAzi, tOzi! pal n'AL
  iv Ur ampal evanO? vaL vAr
  vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
  in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
  5
  pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
  cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
  ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
  n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
  pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
  10
  n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
  pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
  tOkait tUvit toTait tAr mazavar
  n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
  pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
  15
  n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
  vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
  vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
  uzai mAn ina n'irai OTum
  kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

  250. n'eytal
  evan kol? vAzi, tOzi! mayagku picir
  malku tirai uzan'ta olku n'ilaip punnai
  vaNTu imir iNara n'uN tAtu varippa,
  maNam kamaz iLa maNal ekkark kANvara,
  5
  kaNam koL AyamoTu puNarn'tu viLaiyATa,
  koTujci n'eTun' tEr iLaiyaroTu n'Ikki,
  tAran, kaNNiyan, cEra van'tu, oruvan,
  vari manai pukazn'ta kiLaviyan, yAvatum
  maRu mozi peRAan peyarn'tanan; ataRkoNTu
  10
  arum paTar evvamoTu perun' tOL cAay,
  av valaip paratavar kAnal am ciRu kuTi
  vev vAyp peNTir kavvaiyin kalagki,
  iRai vaLai n'ekizn'ta n'ammoTu
  tuRaiyum tujcAtu, kagkulAnE!
  talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - cellUr kizAr makanAr perumpUtagkoRRanAr

  251. pAlai
  tUtum cenRana; tOLum ceRRum;
  Oti oN n'utal pacalaiyum mAyum;
  vIgku izai n'ekizac cAay, cellaloTu
  n'Am paTar kUrum arun' tuyar kETpin,
  5
  n'an'tan veRukkai eytinum, maRRu avaN
  tagkalar vAzi, tOzi! vel koTit
  tunai kAl anna punai tErk kOcar
  tol mUtAlattu arum paNaip potiyil,
  in icai muracam kaTippu ikuttu iragka,
  10
  tem munai citaitta jAnRai, mOkUr
  paNiyAmaiyin, pakai talaivan'ta
  mA kezu tAnai vampa mOriyar
  punai tEr n'Emi uruLiya kuRaitta
  ilagku veL aruviya aRai vAy umpar,
  15
  mAcu il veN kOTTu aNNal yAnai
  vAyuL tappiya, arug kEz, vayap puli
  mA n'ilam n'eLiyak kutti, pukaloTu
  kAppu ila vaikum tEkku amal cOlai
  n'irampA n'IL iTaip pOki,
  20
  aram pOz av vaLai n'ilai n'ekizttOrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

  252. kuRijci
  iTam paTupu aRiyA valam paTu vETTattu
  vAL vari n'aTugkap pukalvan'tu, ALi
  uyar n'utal yAnaip pukar mukattu oRRi,
  veN kOTu puykkum taN kamaz cOlaip
  5
  peru varai aTukkattu oru vEl En'ti,
  taniyan varutal avanum ajcAn;
  pani vAr kaNNEn Aki, n'Oy aTa,
  emiyEn iruttalai yAnum ARREn;
  yAgkuc ceyvAmkol tOzi! Igkait
  10
  tuy aviz pani malar utira vIcit
  tozil mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
  eRi tirait tivalai tUum ciRu kOTTup
  perug kuLam kAvalan pOla,
  arug kaTi annaiyum tuyil maRan'tanaLE?
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakaL colliyatu. - n'akkaNNaiyAr

  253. pAlai
  'vaikaltORum pacalai pAya, en
  meyyum perumpiRitu AkinRu, oyyena;
  annaiyum amarA mukattinaL; alarE,
  vATAp pUvin kogkar OTTi,
  5
  n'ATu pala tan'ta pacum pUT pANTiyan
  pon mali n'eTu n'akark kUTal ATiya
  in icai Arppinum peritE; Igku yAn
  cila n'AL uyyalen pOnm' enap pala n'inain'tu,
  Azal vAzi, tOzi! vaTAatu,
  10
  Ar iruL n'aTu n'AL Er A uyya,
  pakai munai aRuttup pal inam cAay,
  kaNamcAl kOvalar n'eTu viLip payir aRin'tu,
  inam talait tarUum tuLagku imil n'al ERRut
  tazUup piNar eruttam tAzap pUTTiya
  15
  am tUmpu akal amaik kamajcelap peyta
  tuRu kAz valciyar tozu aRai vauvi,
  kanRuTaip peru n'irai manRu n'iRai tarUum
  n'ErA van tOL vaTukar peru makan,
  pEr icai erumai n'al n'ATTu uLLatai
  20
  ayiri yARu iRan'tanar Ayinum, mayar iRan'tu
  uLLupatilla tAmE paNait tOL,
  kurumpai men mulai, arumpiya cuNagkin,
  n'ucuppu azittu olivarum tAz irug kUn'tal,
  mAka vicumpin tilakamoTu patitta
  25
  tigkaL anna n'in tiru mukattu,
  oN cUTTu avir kuzai malain'ta n'OkkE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - n'akkIrar

  254. mullai
  'n'arai virAvuRRa n'aRu men kUn'taR
  cem mutu ceviliyar pala pArATTa,
  polan cey kiNkiNi n'alam peRu cEvaTi
  maNal mali muRRattu n'ilam vaTuk koLAa,
  5
  manai uRai puRavin ceg kAR cEval
  tuNaiyoTu kuRum paRai payiRRi, mEl cela,
  viLaiyATu Ayattu iLaiyOrk kANtoRum
  n'amvayin n'inaiyum n'al n'utal arivai
  pulampoTu vatiyum kalagku ajar akala,
  10
  vEn'tu uRu toziloTu vERu pulattu alki,
  van'tu vinai muTittanam Ayin, n'Iyum,
  paNai n'ilai munaiiya, vinai n'avil, puravi
  izai aNi n'eTun' tEr Azi uRuppa,
  n'uN koTi minnin, paim payir tumiya,
  15
  taLava mullaiyoTu talaii, taNNena
  veRi kamaz koNTa vI tatai puRavin
  n'eTi iTai pin paTak kaTavumati, enRu yAn
  colliya aLavai, n'ITAtu, vallena,
  tAr maNi mA aRivuRAa,
  20
  Ur n'aNit tan'tanai, uvakai yAm peRavE!
  vinai muRRi van'tu eytiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  255. pAlai
  ulaku kiLarn'tanna uru kezu vagkam
  pulavut tiraip perug kaTal n'Ir iTaip pOza,
  iravum ellaiyum acaivu inRu Aki,
  virai celal iyaRkai vagkUz ATTa,
  5
  kOTu uyar tiNi maNal akan tuRai, n'IkAn
  mATa oL eri marugku aRin'tu oyya,
  AL vinaip pirin'ta kAtalar n'AL pala
  kaziyAmaiyE, azi paTar akala,
  varuvarmannAl tOzi! taN paNaip
  10
  poru punal vaippin n'am Ur AgkaN,
  karuviLai muraNiya taN putal pakanRai
  peru vaLam malara alli tINTi,
  palavuk kAyp puRatta pacum pazap pAkal
  kUtaLa mUtilaik koTi n'irait tUgka,
  15
  aRan inRu alaikkum AnA vATai
  kaTi manai mATattuk kagkul vIca,
  'tirun'tuizai n'ekizn'tu perug kavin cAya,
  n'irai vaLai Urun' tOL' ena,
  uraiyoTu cellum anpinarp peRinE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

  256. marutam
  piNagku aril vaLLai n'ITu ilaip potumpila
  maTi tuyil munaiiya vaL ukir yAmai
  n'oTi viTu kallin pOki, akantuRaip
  pakuvAy n'iRaiya, n'ugkin kaLLin
  5
  n'ukarvAr arun'tu makizpu iyagku n'aTaiyoTu
  tIm perum pazanam uzakki, ayalatu
  Ampal mel aTai oTugkum Ura!
  poyyAl; aRiven, n'in mAyam. atuvE
  kaiyakappaTTamai aRiyAy; n'erun'ai
  10
  mai ezil uNkaN maTan'taiyoTu vaiyai
  Er taru putup punal uritinin n'ukarn'tu,
  parattai Ayam karappavum, ollAtu
  kavvai AkinRAl, peritE; kANtakat
  tol pukaz n'iRain'ta pal pUg kazani,
  15
  karumpu amal paTappai, perum peyark kaLLUr,
  tiru n'utaR kuRumakaL aNi n'alam vavviya
  aRanilALan,'aRiyEn' enRa
  tiRan il vej cUL aRi kari kaTAay,
  muRi Ar perug kiLai ceRiyap paRRi,
  20
  n'IRu talaippeyta jAnRai,
  vIRu cAl avaiyattu Arppinum peritE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

  257. pAlai
  vEniR pAtirik kUni mA malar
  n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
  ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
  emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
  5
  pommal Oti potuLa vAri,
  arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
  curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
  tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
  vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
  10
  n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
  mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
  valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
  pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
  micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
  15
  n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
  kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
  kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
  tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
  aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
  20
  veL arA miLira vAgkum
  piLLai eNkin malaivayinAnE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

  258. kuRijci
  n'annan utiyan arug kaTip pAzi,
  tol mutir vELir Ompinar vaitta
  ponninum arumai n'anku aRin'tum, annOT
  tunnalammAtO eninum, aHtu ollAy
  5
  taN mazai tavazum tAz n'Ir n'anan'talaik
  kaTug kARRu eTukkum n'eTum perug kunRattu
  mAya iruL aLai mAy kal pOla,
  mAykatil vAziya, n'ejcE! n'ALum,
  mel iyaR kuRumakaL n'al akam n'acaii,
  10
  aravu irai tErum ajcuvaru ciRu n'eRi,
  iravin eytiyum peRAay, aruL varap
  pullen kaNNai pulampu koNTu, ulakattu
  uLLOrkku ellAm peru n'akaiyAka,
  kAmam kaimmika uRutara,
  15
  AnA aru paTar talaittan'tOyE!
  allakuRippaTTup patippeyarn'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -paraNar

  259. pAlai
  vElum viLagkina; iLaiyarum iyanRanar;
  tArum taiyina; tazaiyum toTuttana;
  n'ilam n'Ir aRRa vemmai n'Igkap
  peyal n'Ir talaii, ulavai ilai n'Ittuk
  5
  kuRu muRi InRana, maranE; n'aRu malar
  vEyn'tana pOlat tOnRi, pala uTan
  tEm paTap potuLina pozilE; kAnamum,
  n'ani n'anRu Akiya pani n'Igku vazi n'AL,
  pAl enap parattarum n'ilavin mAlaip
  10
  pOtu van'tanRu, tUtE; n'Iyum
  kalagkA manattai Aki, en col
  n'ayan'tanai koNmO n'ejcu amar takuvi!
  teRRi ulaRinum, vayalai vATinum,
  n'occi men cinai vaNar kural cAyinum,
  15
  n'inninum maTavaL n'ani n'in n'ayan'ta
  annai allal tAgki, n'in aiyar
  puli maruL cemmal n'Okki,
  valiyAy innum; tOykam, n'in mulaiyE!
  uTanpOkku n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kayamanAr

  260. n'eytal
  maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
  vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
  kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
  tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
  5
  karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
  cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
  ekkarp peNNai aka maTal cEra,
  kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
  punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
  10
  ellai paippayak kazippi, el uRa,
  yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
  mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
  katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
  n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
  15
  anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

  261. pAlai
  kAnap pAtirik karun' takaTTu oL vI
  vEnil atiraloTu viraii, kANvara,
  cil aig kUn'tal azutti, mel iNart
  tEm pAy marAam aTaicci, vAn kOl
  5
  ilagku vaLai teLirppa vIci, cilampu n'akac
  cil mel otukkamoTu menmela iyali, 'n'in
  aNi mAN ciRupuRam kANkam; ciRu n'ani
  Eku' ena, Ekal n'ANi, oyyena
  mA koL n'OkkamoTu maTam koLac cAay,
  10
  n'inRu talai iRaijciyOLE; atu kaNTu,
  yAm mun'tuRutal cellEm, AyiTai
  aruj curattu alkiyEmE irum puli
  kaLiRu aTTuk kuzumum Ocaiyum, kaLi paTTu
  villOr kuRumpil tatumpum,
  15
  val vAyk kaTun' tuTip pANiyum kETTE.
  puNarn'tu uTan pOyina kAlai, iTaic curattup paTTatanai mINTu van'ta kAlattut tOzikkut talaimakan colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  262. kuRijci
  mutai paTu pacug kATTu aril pavar mayakki,
  pakaTu pala pUNTa uzavuRu cej cey,
  iTu muRai n'irampi, Aku vinaik kalittu,
  pAcilai amanRa payaRu A pukkena,
  5
  vAy mozit tan'taiyaik kaN kaLain'tu, aruLAtu,
  Ur mutu kOcar n'avaitta ciRumaiyin,
  kalattum uNNAL, vAlitum uTAaL,
  cinattin koNTa paTivam mARAL,
  maRam kezu tAnaik koRRak kuRumpiyan,
  10
  ceru iyal n'al mAn titiyaRku uraittu, avar
  in uyir cekuppak kaNTu cinam mARiya
  annimijili pOla, meym malin'tu,
  AnA uvakaiyEm Ayinem pU malin'tu
  aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
  15
  n'uN pala tuvalai putalmicai n'anaikkum
  vaNTu paTu n'aRavin vaN makizp pEkan
  koNTal mA malai n'ARi,
  am tIm kiLavi van'tamARE.
  iravukkuRikkaN talaimakaLaip puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  263. pAlai
  tayagku tiraip perug kaTal, ulaku tozat tOnRi,
  vayagku katir virin'ta, uru kezu maNTilam
  kayam kaN vaRappap pAay, n'al n'ilam
  payam keTat tirukiya paitu aRu kAlai,
  5
  vERu pal kavalaiya veruvaru viyan kATTu,
  ARu cel vampalar varu tiRam kANmAr,
  vil val ATavar mEl AL oRRi,
  n'ITu n'ilai yAattuk kOTu koL aruj curam
  koNTanan kazin'ta vankaN kALaikku,
  10
  avaL tuNivu aRin'tanen Ayin, annO!
  oLiRu vEl kOtai Ompik kAkkum
  vajci anna en vaLa n'akar viLagka,
  initinin puNarkkuven mannO tuni inRu
  tiru n'utal polin'ta en pEtai
  15
  varu mulai muRRattu EmuRu tuyilE!
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - karuvUrk kaNNampALanAr

  264. mullai
  mazai il vAnam mIn aNin'tanna,
  kuzai amal mucuNTai vAliya malara,
  vari veN kOTal vAgku kulai vAn pUp
  periya cUTiya kavar kOl kOvalar,
  5
  ellup peyal uzan'ta pal An n'iraiyoTu,
  n'Ir tikaz kaNNiyar, Urvayin peyartara,
  n'ani cENpaTTa mAri taLi ciRan'tu,
  Ertaru kaTu n'Ir teruvutoRu ozuka,
  pEr icai muzakkamoTu ciRan'tu n'ani mayagki,
  10
  kUtir n'inRanRAl, pozutE! kAtalar
  n'am n'ilai aRiyAr Ayinum, tam n'ilai
  aRin'tanarkollO tAmE Ogku n'aTaik
  kAy cina yAnai kagkul cUza,
  ajcuvara iRutta tAnai
  15
  vej cina vEn'tan pAcaRaiyOrE?
  paruvam kaNTu, vanpuRai etir azin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu;tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - umpaR kATTu iLagkaNNanAr

  265. pAlai
  pukaiyin pogki, viyal vicumpu ukan'tu,
  pani Ur azaR koTi kaTuppat tOnRum
  imayac cev varai mAnumkollO?
  pal pukaz n'iRain'ta vel pOr n'an'tar
  5
  cIr miku pATalik kuzIi, kagkai
  n'Irmutal karan'ta n'itiyamkollO?
  evankol? vAzi, tOzi! vayagku oLi
  n'izaRpAl aRalin n'eRitta kUn'tal,
  kuzaR kural, pAvai iragka, n'attuRan'tu,
  10
  oN toTi n'ekizac cAay, cellaloTu
  kaN pani kaluzn'tu yAm oziya, poRai aTain'tu,
  in cilai ezil ERu keNTi, puraiya
  n'iNam poti vizut taTi n'eruppin vaittu eTuttu,
  aNagku aru marapin pEey pOla
  15
  viLar Un tinRa vETkai n'Igka,
  tukaL aRa viLain'ta tOppi paruki,
  kulAa val vil koTu n'Okku ATavar
  pulAal kaiyar, pUcA vAyar,
  orAa uruL tuTi kuTumik kurAloTu
  20
  marAaj cIRUr marugkil tUgkum
  cen' n'utal yAnai vEgkaTam tazIi,
  vem munai aruj curam iRan'tOr
  n'amminum valitAt tUkkiya poruLE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -mAmUlanAr

  266. marutam
  kOTuRa n'ivan'ta n'ITu irum parappin
  an'tip parAaya putup punal, n'erun'ai,
  main'tu mali kaLiRRin talaip puNai tazIi,
  n'aran'tam n'ARum kuvai irug kUn'tal
  5
  iLan' tuNai makaLiroTu Ir aNik kalaii,
  n'Ir peyarn'tu ATiya En'tu ezil mazaik kaN
  n'OkkutoRum n'OkkutoRum tavirvilaiyAki,
  kAmam kaimmikac ciRattalin, n'AN izan'tu,
  ATinai enpa makizn'a! atuvE
  10
  yAz icai maRukin n'ITUr kizavOn
  vAy vAL evvi Eval mEvAr
  n'eTu miTal cAytta pacum pUN porun'talar
  arimaNavAyil uRattUr AgkaN,
  kaLLuTaip peruj cORRu el imiz anna,
  15
  kavvai AkinRAl peritE; ini aHtu
  avalam anRuman, emakkE; ayala
  kazani uzavar kali ciRan'tu eTutta
  kaRagku icai verIip paRan'ta tOkai
  aNagkuTai varaippakam poliya van'tu iRukkum
  20
  tiru maNi viLakkin alaivAyc
  ceru miku cEeyoTu uRRa cULE!
  parattaiyiR pirin'tu van'tu kUTiya talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. -paraNar

  267. pAlai
  'n'ejcu n'ekiztakun'a kURi, anpu kalan'tu,
  aRAa vajcinam ceytOr, vinai purin'tu,
  tiRam vERu Akal eRRu?' enRu oRRi,
  inaital AnRicin, n'IyE; cinai pAyn'tu,
  5
  utirtta kOTai, uTku varu kaTattiTai,
  verukku aTi anna kuvi mukiz iruppai,
  maruppuk kaTain'tanna, koLLai vAn pU
  mayirk kAl eNkin Ir inam kavara,
  mai paTTanna mA muka mucuvinam
  10
  paitu aRu n'eTug kazai pAytalin, oyyena
  vetir paTu veNNel vev aRait tAay,
  ukir n'eri Ocaiyin pogkuvana poriyum
  Ogkal veRpin curam pala iRan'tOr
  tAm pazi uTaiyar allar; n'ALum
  15
  n'ayan'tOrp piNittal tERRA, vayagku vinai
  vAL Er el vaLai n'ekiztta,
  tOLE tOzi! tavaRu uTaiyavvE!
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, ARRALAkiya tOzikkut talai makaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  268. kuRijci
  aRiyAy vAzi, tOzi! poRi varip
  pU n'utal yAnaiyoTu puli porak kuzain'ta
  kurutic ceg kaLam pulavu aRa, vEgkai
  uru kezu n'ARRam kuLaviyoTu vilagkum
  5
  mA malai n'ATanoTu maRu inRu Akiya
  kAmam kalan'ta kAtal uNTuenin,
  n'anRuman; atu n'I n'ATAy, kURuti;
  n'ANum n'aTpum illOrt tErin,
  yAn alatu illai, iv ulakattAnE
  10
  in uyir anna n'innoTum cUzAtu,
  muLai aNi mUgkilin, kiLaiyoTu polin'ta
  perum peyar en'tai arug kaTi n'Ivi,
  ceytu pin iragkA vinaiyoTu
  mey al perum pazi eytinen yAnE!
  kuRai vENTip pin n'inRa talaimakanukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi,talaimakaTkuk kuRai n'ayappa, kURiyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  269. pAlai
  toTi tOL ivarka! evvamum tIrka!
  n'eRi irug katuppin kOtaiyum punaika!
  ERuTai ina n'irai peyara, peyarAtu,
  ceRi curai veL vEl mazavart tAgkiya
  5
  taRukaNALar n'al icai n'iRumAr,
  piTi maTin'tanna kuRumpoRai marugkin,
  n'aTTa pOlum n'aTAa n'eTug kal
  akal iTam kuyinRa pal peyar maNNi,
  n'aRu virai majcaL Irm puRam poliya
  10
  ampu koNTu aRutta Ar n'Ar urivaiyin
  cem pUg karan'tai punain'ta kaNNi
  vari vaNTu Arppac cUTTi, kazaR kAl
  iLaiyar patip peyarum aruj curam iRan'tOr,
  taii n'inRa taN peyal kaTai n'AL,
  15
  polagkAcu n'iraitta kOTu En'tu alkul
  n'alam kEz mAk kural kuzaiyoTu tuyalvara,
  pATu Urpu ezutarum paku vAy maNTilattu
  vayir iTaippaTTa teL viLi iyampa,
  vaNTaR pAvai uNtuRait tarIi,
  20
  tiru n'utal makaLir kuravai ayarum
  peru n'Irk kAnal tazIiya irukkai,
  vANan ciRukuTi, vaNagku katir n'ellin
  yANart taN paNaip pOtu vAy avizn'ta
  oN ceg kazun'Ir anna, n'in
  25
  kaN pani tuTaimAr van'tanar, virain'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  270. n'eytal
  irug kazi malarn'ta vaL itaz n'Ilam,
  pulAal maRukin ciRukuTip pAkkattu
  ina mIn vETTuvar, jAzaloTu milaiyum
  mel am pulampa! n'ekizn'tana, tOLE;
  5
  cEyiRAt tuzan'ta n'urai pitirp paTu tirai
  parAaraip punnai vAgku cinait tOyum
  kAnal am perun' tuRai n'Okki, ivaLE,
  koy cuvaR puravik kai vaN kOmAn
  n'al tErk kuTTuvan kazumalattu anna,
  10
  am mA mEni tol n'alam tolaiya,
  tujcAk kaNNaL alamarum; n'IyE,
  kaTavuL maratta muL miTai kuTampaic
  cEvaloTu puNarAc ciRu karum pETai
  innAtu uyagkum kagkulum,
  15
  n'um Ur uLLuvai; n'OkO, yAnE.
  pakaRkuRikkaN van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu. -cAkalAcanAr

  271. pAlai
  poRi varip puRavin ceg kAR cEval
  ciRu pun peTaiyoTu cEN pulam pOki,
  ari maNal iyavil paral tErn'tu uNTu,
  vari maral vATiya vAn n'Igku n'anan'talaik
  5
  kuRumpoRai marugkin kOT curam n'In'ti,
  n'eTuj cEN van'ta n'Ir n'acai vampalar
  cel uyir n'iRutta cuvaik kAy n'ellip
  pal kAy am cinai akavum attam
  cenRu, n'Ir avaNir Aki, n'inRu taru
  10
  n'ilai arum poruT piNi n'inain'tanir eninE,
  valvatAka, n'um cey vinai! ivaTkE,
  kaLi mali kaLLin n'al tEr aviyan
  ATu iyal iLa mazai cUTit tOnRum
  pazam tUgku viTarakattu ezun'ta kAmpin
  15
  kaN iTai puraiyum n'eTu men paNait tOL,
  tirun'tu kOl Ay toTi jekizin,
  marun'tum uNTO, pirin'tu uRai n'ATTE?
  celavu uNarttiya tOzi, talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

  272. kuRijci
  irum puli tolaitta perug kai vEzattup
  pulavu n'ARu pukar n'utal kazuva, kagkul
  aruvi tan'ta aNagkuTai n'eTug kOTTu
  ajcu varu viTar mukai Ar iruL akaRRi,
  5
  min oLir eHkam cel n'eRi viLakka,
  taniyan van'tu, pani alai muniyAn,
  n'Ir izi marugkin Ar iTattu amanRa
  kuLaviyoTu miTain'ta kUtaLag kaNNi
  acaiyA n'ARRam acai vaLi pakara,
  10
  tuRu kal n'aNNiya kaRi ivar paTappaik
  kuRi iRaik kurampai n'am manaivayin pukutarum,
  meym mali uvakaiyan; an' n'ilai kaNTu,
  'muruku' ena uNarn'tu, mukaman kURi,
  uruvac cen' tinai n'IroTu tUuy,
  15
  n'eTu vEL paravum, annai; annO!
  en Avatu koltAnE pon ena
  malarn'ta vEgkai alagku cinai poliya
  maNi n'iRa majjai akavum
  aNi malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  273. pAlai
  vicumpu vicaittu ezun'ta kUtaLag kOtaiyin,
  pacug kAl veN kuruku vAp paRai vaLaii,
  Arkali vaLavayin pOtoTu parappa,
  pulam puniRu tIrn'ta putu varal aRciram,
  5
  n'alam kavar pacalai n'aliyavum, n'am tuyar
  aRiyArkollO, tAmE? aRiyinum,
  n'am manattu anna menmai inmaiyin,
  n'ammuTai ulakam uLLArkollO?
  yAgku ena uNarkO, yAnE? vIgkupu
  10
  talai varampu aRiyAt takai varal vATaiyoTu
  mulaiyiTait tOnRiya n'Oy vaLar iLa muLai
  acaivuTai n'ejcattu uyavut tiraL n'ITi,
  UrOr eTutta ampal am cinai,
  ArAk kAtal avir taLir parappi,
  15
  pulavar pukazn'ta n'Ar il peru maram
  n'ila varai ellAm n'izaRRi,
  alar arumpu Uzppavum vArAtOrE.
  pirivinkaN talaimakaL aRivu mayagkic colliyatu.-auvaiyAr

  274. mullai
  iru vicumpu atira muzagki, ara n'alin'tu,
  iku peyal azi tuLi talaii, vAnam
  paruvam ceyta pAnAT kagkul,
  ATu talait turuvin tOTu EmArppa,
  5
  kaTai kOl ciRu tI aTaiya mATTi,
  tiN kAl uRiyan, pAnaiyan, ataLan,
  n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
  taNTu kAl UnRiya tani n'ilai iTaiyan,
  maTi viTu vILai kaTitu cenRu icaippa,
  10
  teRi maRi pArkkum kuRu n'ari verIi,
  muLLuTaik kuRun' tURu iriyap pOkum
  taN n'aRu puRavinatuvE n'aRu malar
  mullai cAnRa kaRpin
  mel iyaR kuRumakaL uRaivu in UrE.
  talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaik kATanAr

  275. pAlai
  Ogku n'ilait tAzi malkac cArtti,
  kuTai aTai n'Irin maTaiyinaL eTutta
  pan'tar vayalai, pan'tu eRin'tu ATi,
  iLamait takaimaiyai vaLa manaik kizatti!
  5
  'pitirvai n'Irai veN n'IRu Aka' ena,
  yAm taR kazaRug kAlai, tAn tan
  mazalai in col, kazaRal inRi,
  in uyir kalappak kURi, n'annutal
  peruj cORRu illattu orugku ivaN irAaL,
  10
  EtilALan kAtal n'ampi,
  tiraL arai iruppait toLLai vAn pUk
  kuruLai eNkin irug kiLai kavarum
  vem malai aruj curam, n'am ivaN oziya,
  iru n'ilan uyirkkum innAk kAnam,
  15
  n'erun'aip pOkiya peru maTat takuvi
  aitu akal alkul tazai aNik kUTTum
  kUzai n'occik kIzatu, en makaL
  cem puTaic ciRu viral varitta
  vaNTalum kANTirO, kaN uTaiyIrE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

  276. marutam
  n'IL irum poykai irai vETTu ezun'ta
  vALai veN pOttu uNIiya, n'Arai tan
  aTi aRivuRutal ajci, paipayak
  kaTi ilam pukUum kaLvan pOla,
  5
  cAay otugkum tuRai kEz UranoTu
  Avatu Aka! ini n'AN uNTO?
  varukatil amma, em cEri cEra!
  ari vEy uNkaN avan peNTir kANa,
  tArum tAnaiyum paRRi, Ariyar
  10
  piTi payinRu tarUum perug kaLiRu pOla,
  tOL kan'tAkak kUn'talin piNittu, avan
  mArpu kaTi koLLEn Ayin, ArvuRRu
  iran'tOrkku IyAtu ITTiyOn poruLpOl,
  paran'tu veLippaTAtu Aki,
  15
  varun'tukatilla, yAy Ompiya n'alanE!
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - paraNar

  277. pAlai
  taN katir maNTilam avir, aRac cAayp
  pakal azi tORRam pOla, paiyena
  n'utal oLi karappavum, ALvinai tarumAr,
  taval il uLLamoTu eHku tuNai Aka,
  5
  kaTaiyal am kurala vAL vari uzuvai
  pEz vAyp piNavin vizup paci n'OnAtu,
  irum panaj ceRumpin anna parUu mayir,
  ciRu kaN, panRi varu tiRam pArkkum
  attam Ar azuvattu AgkaN n'anan'talai,
  10
  pottuTai maratta pukar paTu n'Izal,
  ARu cel vampalar acaiyun'ar irukkum,
  Iram il, vej curam iRan'tOr n'amvayin
  vArA aLavai Ayizai! kUr vAy
  azal akain'tanna kAmar tutai mayir
  15
  manai uRai kOzi maRanuTaic cEval
  pOr puri eruttam pOlak kajaliya
  pogku azal murukkin oN kural mAn'ti,
  citar citarn'tu ukutta cevvi vEnil
  van'tanRu amma, tAnE;
  20
  vArAr tOzi! n'am kAtalOrE.
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL, tOzikkup paruvam kaNTu azin'tu,colli yatu. - karuvUr n'anmArpan

  278. kuRijci
  kuNa kaTal mukan'ta koLLai vAnam
  paNai kezu vEn'tar pal paTait tAnait
  tOl n'iraittanaiya Aki, valan Erpu,
  kOl n'imir koTiyin vaci paTa minni,
  5
  urum uraRu atir kural talaii, pAnAL,
  peru malai mImicai muRRinaAyin,
  vAL ilagku aruvi tAay, n'ALai,
  iru vetir am kazai ociyat tINTi
  varuvatumAtO, vaN pari un'ti,
  10
  n'ani perum parappin n'am Ur muntuRai;
  pani poru mazaik kaN civappa, pAnAL
  muni paTar akala mUzkuvamkollO
  maNi maruL mEni Ayn'alam tolaiya,
  taNivu arun' tuyaram ceytOn
  15
  aNi kiLar n'eTu varai ATiya n'IrE?
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kapilar

  279. pAlai
  'n'aTTOr inmaiyum, kELir tunpamum,
  oTTAtu uRaiyun'ar perukkamum, kANUu,
  oru pati vAztal ARRupatilla
  pon avir cuNagkoTu ceRiya vIgkiya
  5
  men mulai muRRam kaTavAtOr' ena,
  n'aLLen kagkulum pakalum, iyain'tu iyain'tu
  uLLam pottiya uram cuTu kUr eri
  ALvinai mAriyin aviyA, n'ALum
  kaTaRu uzan'tu ivaNam Aka, paTar uzan'tu
  10
  yAgku AkuvaLkol tAnE tIm toTai
  viLari n'arampin n'ayavaru cIRiyAz
  mali pUm pogkar makiz kuraR kuyiloTu
  puNar tuyil eTuppum punal teLi kAlaiyum
  n'ammuTai matukaiyaL Aki, aNi n'aTai
  15
  anna mAN peTaiyin menmela iyali,
  kaiyaRu n'ejcinaL, aTaitarum
  mai Ir Oti mAayOLE?
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -irugkOn ollaiyAyan cegkaNNanAr

  280. n'eytal
  pon aTarn'tanna oL iNarc cerun'tip
  pal malar vEyn'ta n'alam peRu kOtaiyaL,
  tiNi maNal aTai karai alavan ATTi
  acaiyinaL irun'ta Ay toTik kuRumakaL,
  5
  n'alamcAl vizup poruL kalam n'iRai koTuppinum,
  peRal arugkuraiyaL Ayin, aRam terin'tu,
  n'Am uRai tEem marUup peyarn'tu, avanoTu
  iru n'Irc cErppin uppuTan uzutum,
  peru n'Irk kuTTam puNaiyoTu pukkum,
  10
  paTuttanam, paNin'tanam, aTuttanam, iruppin,
  tarukuvankollO tAnE viri tiraik
  kaN tiraL muttam koNTu, jAgkart
  tEn imir akan karaip pakukkum
  kAnal am perun' tuRaip paratavan emakkE?
  talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippaTTup pOkAn'inRavan colliyatUum Am, - ammUvanAr

  281. pAlai
  ceyvatu terin'ticin tOzi! alkalum,
  akaluL ANmai accu aRak kURiya
  col pazutu Akum enRum ajcAtu,
  olku iyal maTa mayil ozitta pIli,
  5
  vAn pOz val vil cuRRi, n'On cilai
  av vAr viLimpiRku amain'ta n'ovvu iyal
  kanai kural icaikkum virai celal kaTug kaNai
  muraN miku vaTukar munnuRa, mOriyar
  ten ticai mAtiram munniya varaviRku
  10
  viNNuRa Ogkiya pani irug kunRattu,
  oN katirt tikiri uruLiya kuRaitta
  aRai iRan'tu, avarO cenRanar
  paRai aRain'tanna alar n'amakku ozittE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

  282. kuRijci
  peru malaic cilampin vETTam pOkiya,
  ceRi maTai ampin, val vil, kAnavan
  porutu tolai yAnai veN kOTu koNTu,
  n'Ir tikaz cilampin n'an pon akazvOn,
  5
  kaN porutu imaikkum tiN maNi kiLarppa,
  vain' n'uti vAla maruppu oTiya ukka
  teN n'Ir Ali kaTukkum muttamoTu,
  mUvERu tAramum orugkuTan koNTu,
  cAn'tam poRaimaram Aka, n'aRai n'Ar
  10
  vEgkaik kaNNiyan izitarum n'ATaRku
  in tIm palavin Er kezu celvattu
  en'taiyum etirn'tanan, koTaiyE; alar vAy
  ampal Urum avanoTu moziyum;
  cAy iRait tiraNTa tOL pArATTi,
  15
  yAyum, 'avanE' ennum; yAmum,
  'vallE varuka, varain'ta n'AL!' ena,
  n'al iRai mel viral kUppi,
  il uRai kaTavuTku Akkutum, paliyE!
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - tol kapilan

  283. pAlai
  n'al n'eTug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
  n'in ivaN ozital ajciya ennin